Korpsinfo

De werking van ons vrijwilligerskorps te Lichtervelde is vastgelegd in het Organiek Reglement en Huishoudelijk Reglement van de zone Midwest. Onze geschiedenis gaat reeds meer als150 jaar terug en is in boekvorm verkijgbaar. Sinds 1973 is er een verbroedering met de Duitse Feuerwehr van Winterscheid met wederzijdse bezoeken. Sinds 2004 is het brandweerkorps uit Dzjerzjinsk (Wit-Rusland) verbroederd met de brandweerkorpsen uit het centrum Torhout (Lichtervelde, Torhout en Kortemark). Sinds 2015 is ons brandweerkorps een volwaardige post binnen de zone Midwest

Brandweerdienst

Het gemeentelijk vrijwillig brandweerkorps bestaat uit maximaal 37 leden. Het korps is onderverdeeld in 4 ploegen met telkens 1 officier, 1 sergeant, 1 korporaal en 6 brandweermannen. De vier ploegen zijn om de beurt 1 week van wacht en 1 week van reserve. Deze dienst vangt aan elke maandag om 7.00u . De ploeg met weekdienst komt die week te samen in de kazerne om het materiaal te testen, de gebouwen te onderhouden en te oefenen op een thema (bevrijding, pompen, schuim,......).

Maandelijks is er ieder eerste maandag om 19u30 een korpsoefening gepland. Deze wordt uitgewerkt door het kader van één van de ploegen in beurtrol. Meestal is het een volledige ontplooiing van het korps bij een industriegebouw maar ook evacuatieoefeningen bij scholen, het rustoord, hotel of bevrijdingen komen aan bod. Van iedere oefening wordt een interventieschema opgemaakt. Soms wordt er ook een deelspecialiteit ingeoefend per ploeg.

Verder bestaan er meerdere werkgroepen. Iedere brandweerman is minstens van 1 werkgroep actief lid. De werkgroepen zorgen voor het opmaken van de standaardprocedures en de verdere opleiding, specialisatie en inoefenen van bepaalde deeltakken: werkgroep ambulance, werkgroep pompen, werkgroep materiaal, werkgroep perslucht en werkgroep crisisinterventie (FIST).

Ambulancedienst

De dienst bestaat sinds 1943 en wordt geleid door de bevelhebber, de korpsarts en de hoofdambulanciers. De ambulancedienst bestaat uit 20 tal ambulanciers voor de dienst 100. Deze dienst bedient de gemeente Lichtervelde en aangrenzende gemeenten verdeeld via het geolocalisatieinstrument City-Gis vanuit de 100-centrale in Brugge. De dienst beschikt over een polyvalente ambulance Mercedes Sprinter (met defibrillator, monitor en pneupac) die in 2012 door het gemeentebestuur van Lichtervelde werd aangekocht. De ziekenwagen wordt continu bemand door één van de twee hoofdambulanciers. De begeleider wordt via zijn draagbare post opgeroepen door de vaste post van de dispatching.

Maandelijks wordt er voor meerderegroepen ambulanciers les gegeven in het kader van de nascholing ambulancier van de WOBRA via de RILL.

Jaarlijks wordt er door de werkgroep ambulance talrijke lessen en opleidingen EHBO en reanimatie gegeven aan verenigingen, scholen, bedrijven, ... in Lichtervelde.

Alarmering

Het systeem ASTRID is hiervoor in gebruik sinds 2008. Alle brandweermannen hebben een pager voor oproep. De alarmering voor de brandweer via pagers gebeurt sinds 2015 via de dispatching van de zone Midwest te Roeselare. De plaatselijke dispatching (conciërge gemeentehuis, bediende gemeentehuis of de officier met weekdienst) staat 24 u op 24 u in voor het opvangen van de oproepen dienst 100 en het activeren van de de draagbare posten van de ambulanciers. Elke zaterdag om 12 u 30 worden alle pagers in groepsverband en de draagbare posten getest door de dispatching.

Indien het pagingsysteem door een of ander technisch defect niet zou werken, beschikken we in noodprocedure voor brandmelding nog over een oproepsysteem via internet en GSM.

Vriendenkring

Sinds het ontstaan is er binnen het korps een vriendenkring opgericht. Die behartigt de belangen van de brandweermannen en oudgedienden (ereleden). De vriendenkring heeft tot doel de vriendschapsbanden onder elkaar te onderhouden, initiatieven te organiseren die de fysische paraatheid van de brandweermannen verbeteren en activiteiten te organiseren voor zijn leden. De leden zullen uitgenodigd worden op alle algemene vergaderingen en bijeenkomsten, op alle feestelijkheden en uitstappen van het korps. De vriendenkring ontvangt de opbrengst van feestelijkheden enz... Ze heeft een eigen bestuur en structuur.