Vuurwerkreglement

Embedded Scribd iPaper - Requires Javascript and Flash Player
Provincie West-Vlaanderen - Arrondissement Roeselare - Gemeente Lichtervelde Uittreksel uit de notulen van de Gemeenteraad
Zitting: 22 MAART 2010 Aanwezig: Mevr. Ria Beeusaert-Pattyn, Burgemeester-voorzitter; Mevr E. Kindt, H. Delameilleure, J. Goethals, W. Marchand, Schepenen; Mevr. R. Vanwalleghem, OCMW-voorzitter J. Goddyn, R. Carpentier, M. Derho, J. Vandenbussche, R. Vierstraete, T. Handsaeme, Mevr. E. Vandenberghe, L. Goddyn, Mevr. D. Snaet, Mevr. J. Van Doorne, S. Bogaert, L. Vanderper en M. Missinne, leden; I. Vandenbussche, Secretaris Verontschuldigd: dhr. G. Huyghe, raadslid Dagorde: Punt 5: Goedkeuren aanvulling algemeen Politiereglement betreffende het afsteken van vuurwerk DE GEMEENTERAAD:
Gelet op het Gemeentedecreet, inzonderheid artikel 42; Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 18 augustus 1939 houdende goedkeuring van de algemene politieverordening; Overwegende dat artikel 133 voorziet dat een machtiging nodig is van de Burgemeester om vuurpijlen te kunnen afschieten; Overwegende dat de laatste jaren in de maanden november en december telkens meer vuurwerk wordt verkocht. Al dat vuurwerk gaat natuurlijk de lucht in op 31 december. Deze toename heeft een ernstige stijging van het aantal ongevallen met vuurwerk tot gevolg. In de agenda van het brandwondencentrum wordt oudejaarsavond als een ‘zwarte dag’ beschouwd. Veilig vuurwerk bestaat immers niet. De meeste ongevallen hebben betrekking op: ernstige brandwonden, afgerukte lichaamsdelen en oorschade. De burgemeester wil met deze aanvulling een algemene toelating uitvaardigen waarbij, mits het naleven van de voorwaarden, vuurwerk in de nieuwjaarsnacht kan afgestoken worden. Tegelijkertijd worden een aantal voorwaarden voorzien voor het ontsteken van professioneel vuurwerk; Na beraadslaging; Gaat over tot de stemming: Stemden voor: Mevr. R. Beeusaert-Pattyn, Mevr E. Kindt, H. Delameilleure, J. Goethals, W. Marchand, J. Goddyn, R. Carpentier, M. Derho, J. Vandenbussche, R. Vierstraete, T. Handsaeme, Mevr. E. Vandenberghe, L. Goddyn, Mevr. D. Snaet, Mevr. J. Van Doorne, S. Bogaert, L. Vanderper en M. Missinne; BESLUIT: eenparig Art.1. Ter aanvulling van artikel 133 van het algemeen politiereglement worden volgende voorwaarden gesteld aan het afsteken van vuurwerk: 1. Vuurwerk met Nieuwjaar en ander occasioneel vuurwerk Volgende voorwaarden zijn van toepassing: - Het vuurwerk wordt toegelaten op 31 december van 24.00 tot 0.30 uur, gedurende 30 minuten. - Voor andere occasioneel vuurwerk (als vb Chinees Nieuwjaar, …) dient een toelating aan de Burgemeester gevraagd te worden. - Alleen vuurwerk met een inhoud van maximum 500 g pyrotechnische samenstellingen is toegelaten. - Alleen meerderjarigen mogen vuurwerk afschieten. - De vuurwerkmakers dienen al de nodige voorzorgsmaatregelen te treffen om brand en ongevallen te vermijden. Hiertoe zullen ze minstens een gepast draagbaar blustoestel (6 kg ABC poeder) binnen handbereik hebben. - Het aansteken van vuurwerk dient te gebeuren op een voldoende veilige afstand van gebouwen en beplantingen. - De organisatoren dienen over een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid tegen …/…
eventuele materiële en persoonlijke schade te beschikken of er een af te sluiten. De organisatoren blijven verantwoordelijk voor de eventueel aangerichte schade. - Verwittig tijdig je buren, zodat dieren (paarden, honden) op stal kunnen gezet worden. 2. Professioneel vuurwerk ter gelegenheid van evenementen Er dient een toelating aan de Burgemeester gevraagd te worden. Volgende voorschriften moeten nageleefd worden bij het afsteken van professioneel vuurwerk: 1. De technisch verantwoordelijke van het vuurwerk moet zo snel mogelijk aan de burgemeester, een planschema op schaal bezorgen aan de hand waarvan de openbare wegen die toegang geven tot de plaats van het vuurwerk en de bijzonderheden van de plaats opgespoord kunnen worden. Dit planschema moet vergezeld gaan van de volgende inlichtingen:  datum van het vuurwerk, het uur en de duur;  naam, leeftijd en woonplaats van de organisator van het vuurwerk (eventuele opdrachtgever);  naam, leeftijd en woonplaats van de technisch verantwoordelijke van het vuurwerk evenals zijn/haar referenties;  naam, leeftijd en woonplaats van de operator(en) van het vuurwerk;  de beschrijving van het pyrotechnisch materieel dat gebruikt zal worden. Deze beschrijving omvat: - de naam van het vuurwerk; - het gewicht en de aard (indien gekend) van het pyrotechnisch materieel; - het kaliber; - de straal van de neerslag; - de maximale hoogte van het materieel; - de naam en het adres van de leverancier;  het afschrift van de wettelijke aansprakelijkheidsverzekering of van het aanhangsel;  de machtiging van het bestuur van de Luchtvaart.  een raming van het aantal toeschouwers;  een aanduiding van de afgesloten straten en de voorbehouden toegangen voor de hulpdiensten. Dit planschema en de bijgevoegde documenten moeten gedateerd en ondertekend worden door de technisch verantwoordelijke en de organisator van het vuurwerk. Het gebruik van vuurwerk in harde kunststof omhulsels is verboden, evenals het afschieten van vuurwerk van op zich verplaatsende oppervlakken. 2. De technisch verantwoordelijke en de organisator van het vuurwerk moeten een cirkelvormige zone met een straal van 180 m, de zogenaamde kritieke zone, inspecteren, waarvan het middelpunt het punt is waarop het pyrotechnisch materieel afgestoken wordt. Zij duiden ook op het planschema, de inventaris aan van de voorwerpen, gebouwen, installaties, planten, materialen, ... die beschadigd kunnen worden door de normaal te voorziene neerslag van het vuurwerk (karton, aluminium, plastic, slakken, ...) of die vuur kunnen vatten bij contact met brandende deeltjes. De juiste plaatsing van al het vuurwerk, waarbij elk kaliber aangegeven wordt, en van de brandblusapparaten wordt eveneens aangeduid op het planschema. 3. De vuurwerk- en neerslagzones mogen zich in geen geval bevinden op minder dan 180 meter van een inrichting, van klasse 1, die als gevaarlijk, ongezond of hinderlijk aangeduid wordt, en die ofwel brandgevaar ofwel ontploffingsgevaar inhoudt. De potentiële neerslagzone zal moeten vrijgemaakt en ontruimd worden van de ontvlambare materialen, en zal minstens 45 m verwijderd moeten zijn van de plaatsen die toegankelijk zijn voor de toeschouwers, van de terreinen waar men mag parkeren, en van de gebouwen die bestemd zijn voor het verblijf. Geen enkel transport van gevaarlijke stoffen, in de zin van het Europees Verdrag betreffende het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over de weg (ADR), mag plaatsvinden of geparkeerd worden in de aldus bepaalde zone tijdens het afsteken van het vuurwerk. De mortieren moeten minstens met de volgende afstand verwijderd zijn van de plaatsen die toegankelijk zijn voor de toeschouwers en de terreinen waar men mag parkeren en de gebouwen die bestemd zijn voor het verblijf: Kaliber van het mortier Afstand 50 mm en minder 15m 75 mm 25m 100 mm 25m 125 mm 30m
150 mm en meer 50m De baan van vuurpijlen mag nooit dichter dan 8 m bij eender welk voorwerp komen. De vaste vuurwerkstukken die op de grond oplichten, moeten minstens 25 m verwijderd zijn van de toeschouwers en van de parkeerterreinen. Als deze vuurwerkstukken mobiel zijn, moet deze afstand 45 m bedragen. Deze afstanden zijn minima die door de technisch verantwoordelijke van het vuurwerk verhoogd moeten worden naar gelang van de eigenschappen van het pyrotechnisch materieel en de meteorologische omstandigheden tijdens het afsteken van het vuurwerk. 4. Uiterlijk twee dagen voor het vuurwerk moet een schriftelijk bericht bezorgd worden aan de personen die in de kritieke zone wonen om hen te verzoeken de dakramen te sluiten en kwetsbaar materieel (tenten, ...) te beschutten. 5. Er moet een mobiele telefoonverbinding zijn dicht bij de plaats van het vuurwerk (<50m). 6. De technisch verantwoordelijke en de organisator van het vuurwerk moeten een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering aangaan. Geen van beiden mogen minderjarig zijn. Een afschrift van de verzekering of van het aanhangsel moet samen met het planschema, ingediend worden. 7. Indien er een elektrische installatie, met lage spanning, van de ontsteking is, moet zij worden gecontroleerd door een erkende instelling. 8. Elk punt dat op minder dan 10 m van pyrotechnisch materieel of van een ontstekingsmechanisme ligt, is verboden voor het publiek. De aldus afgebakende zone moet omringd worden met dranghekkens of gelijkaardige hekkens. In deze zone geldt een strikt verbod om te roken en om vlammen of vonken voort te brengen, dat aangegeven wordt met het gepaste pictogram. Enkel bevoegde personen hebben toegang tot die zone. De technisch verantwoordelijke van het vuurwerk verhoogt deze afstand indien nodig, waarbij hij rekening houdt met de eigenschappen van het pyrotechnisch materieel om zo het publiek te beschermen tegen de gevolgen van een onverwachte ontsteking van dit materieel op de grond. Een bijkomende bescherming met zandzakken of analoge middelen wordt aangebracht rondom de oppervlakte waarop het vuurwerk staat opgesteld. 9. Elk punt dat op minder dan 10 m van pyrotechnisch materieel of van een ontstekingsmechanisme ligt, is verboden voor het publiek. De aldus afgebakende zone moet omringd worden met dranghekken of gelijkaardige hekken. In deze zone geldt een strikt verbod om te roken en om vlammen of vonken voort te brengen, dat aangegeven wordt met het gepaste pictogram. In de onmiddellijke omgeving van het vuurwerk moeten één of meerdere blustoestellen met bluspoeder ABC - type PG - NBN (de Belgische norm over poedersnelblussers) S 21-014 aanwezig zijn. De brandweer dient preventief aanwezig te zijn met 1 ploeg. 10. De technisch verantwoordelijke, zal tijdens het vuurwerk en tot 30 minuten na het beëindigen ervan in de zone het toezicht uitoefenen. De technisch verantwoordelijke zal een permanent toezicht verzekeren op de eventuele opslag van het pyrotechnisch materieel vóór het afsteken van het vuurwerk. Art.2. Onverminderd de door het Strafwetboek voorziene straffen zullen de overtredingen van onderhavige verordening worden bestraft met een gevangenisstraf van één tot zeven dagen en/of met een geldboete van één tot vijfentwintig euro. Art.3.§1. Onderhavige beslissing zal worden bekendgemaakt overeenkomstig artikel 186 van het gemeentedecreet. §2. Alle voorgaande reglementen en verordeningen terzake vervallen bij het in werking treden van onderhavige verordening. §3. Afschrift van onderhavige beslissing zal worden overgemaakt aan de toezichthoudende overheid, de Politierechtbank en de Rechtbank van Eerste Aanleg.
Namens de Gemeenteraad : In opdracht : De Secretaris, (get.) I. VANDENBUSSCHE Voor eensluidend afschrift : De Secretaris, I. VANDENBUSSCHE De Burgemeester, R. BEEUSAERT-PATTYN De Voorzitter - Burgemeester, (get.) R. BEEUSAERT-PATTYN
This document is © 2010 by marc - all rights reserved.
BijlageGrootte
Vuurwerkreglement.doc47.5 KB