Personeelsplan zone Midwest

Embedded Scribd iPaper - Requires Javascript and Flash Player

PERSONEELSPLAN
goedgekeurd in de Zoneraad
van 26 januari 2016
PERSONEELSPLAN Hulpverleningszone Midwest Pagina 2 van 14
INHOUDSTAFEL
1. Inleiding ............................................................................................................................................ 3
2. Operationele organisatie – netwerk van posten ................................................................ 4
2.1 Netwerk van posten - principe .......................................................................................................... 4
2.2 Netwerk van posten - brandweer ..................................................................................................... 4
2.3 Netwerk van posten – aantal vrijwilligers per post / AANTAL BEROEPS .......................... 8
2.3.1 TOTAAL aantal VRIJWILLIGERS per post / aantal BEROEPS ....................................................... 8
3. Operationele organisatie – samenstelling post .................................................................. 9
3.1 aantal functies per post ....................................................................................................................... 9
3.1.1. Tabel functies begin 204 .................................................................................................................................. 9
3.1.2. Tabel functies november 2015 ................................................................................................................... 11
3.1.3. Aantal functies per post - personeelsplan.............................................................................................. 13
3.1.4. Overgangsmaatregel ....................................................................................................................................... 13
4. Operationele organisatie – Dienst-100 ............................................................................... 14
5. Veiligheidsketen ......................................................................................................................... 14
5.1 ADMINISTRATIEF PERSONEEL ........................................................................................................ 14
5.2 PREVENTIEADVISEUR ........................................................................................................................ 14
5.3 ANDER PERSONEEL ............................................................................................................................. 14
5.3.1 Dispatcher ........................................................................................................................................................ 14
5.3.2 Interventieplanning ..................................................................................................................................... 14
5.3.3 Preventie (harde en zachte – BPA) ........................................................................................................ 14
PERSONEELSPLAN Hulpverleningszone Midwest Pagina 3 van 14
1. Inleiding
Het personeelsplan is opgemaakt in gevolge het K.B. van 29 juni 2014 tot vaststelling van de criteria
voor het bepalen van het personeelsplan van het operationeel personeel van de zones.
De criteria zijn uitgewerkt als volgt:
Art. 3.
1° tem 5°: het personeel nodig voor de uitvoering van de operationele opdrachten vanuit elke post van
de zone, de beroeps, de vrijwilligers en hun beschikbaarheid, de risicoanalyse en de statistieken:
Uitgewerkt in de operationele organisatie van het netwerk van posten en de bepaling van het aantal
functies, zie punten 1 tem 4.
Het aantal functies is bepaald door de risicoanalyse en de statistiek:
- Historisch gegeven: de organisatie van de bestaande korpsen;
- Inwonersaantal centrumgemeente / Y – Z / Inwoners (deel) beschermde gemeenten
Het gemiddelde aantal branden in België is gelijk aan 1 brand op 400 inwoners.
Aantal oproepen HC-100 / periode juli 2014-juli 2015 voor de zone Midwest:
560 branden en 1514 interventies per jaar.
Brand: 1 brand op 395.
Functies bepaald door de statistiek en de punctuele risico’s:
- ambulancier;
- chauffeur en bediener pompen, hoogtewerker, ...;
- duiker;
- gaspakdrager;
- RED-team
6° en 7° : het personeel nodig voor het uitvoeren van de administratieve en logistieke taken inzake de
veiligheidsketen, de preventie en de dispatching:
Uitgewerkt in punt 5.
We zetten maximaal in op:
 het netwerk van posten en de zonale inzet van het personeel;
 de uitrukbaarheid van een post (o.a. aantal bevelvoerders);
 de continuïteit van de dienstverlening (overgang en veranderingstraject);
 de uniforme werking van de posten op het terrein (burger);
 de ondersteuning van de posten door de zonale administratie;
 de aanpak van de veiligheidsketen in het geheel van de taakuitvoering;
 de groei van de teamwerking.
PERSONEELSPLAN Hulpverleningszone Midwest Pagina 4 van 14
2. Operationele organisatie – netwerk van posten
2.1 NETWERK VAN POSTEN - PRINCIPE
De uitvoering van de operationele opdrachten in zone Midwest gebeurt vanuit het netwerk van posten,
rekening houdend met de adequate middelen bepaald door de zone conform de bepalingen van het
koninklijk besluit van 10 november 2012 tot vaststelling van de minimale voorwaarden van de snelste
adequate hulp en van de adequate middelen.
Het netwerk bestaat vandaag uit 17 posten waaronder:
- 1 permanente post voor brandweer en dienst-100 in Roeselare;
- 17 niet-permanente posten voor brandweer in Aarsele, Ardooie, Gits, Hooglede, Ingelmunster,
Izegem, Lichtervelde, Meulebeke, Moorslede, Pittem, Roeselare, Ruiselede, Staden, Tielt,
Westrozebeke, Wingene en Zwevezele;
- 1 permanente post voor dienst-100 in Izegem;
- 1 niet-permanente post voor dienst-100 in Lichtervelde.
a) Voor de permanente post in Roeselare is een arbeidstijdenregeling vastgelegd in overleg met de
vakbonden. Er wordt gewerkt in 8 ploegen van 4 man, met per ploeg een bevelvoerder.
De permanentie wordt buiten de daguren (daguren= weekdag tussen 07.00 en 21.00 uur) aangevuld
met vrijwilligers.
b) In de niet-permanente posten zijn vrijwilligers oproepbaar.
2.2 NETWERK VAN POSTEN - BRANDWEER
De huidige organisatie vertrekt van de 17 bestaande posten. Er is een engagement genomen door de
zoneraad om met deze 17 posten het netwerk van posten uit te bouwen omdat de posten geografisch
goed verdeeld zijn over de zone.
De 17 posten zijn de vroegere 13 korpsen met 4 voorposten.
Het aantal vrijwilligers is in iedere post verschillend, gegroeid vanuit de vroegere autonome werking.
Deze autonome werking van de 13 gemeentelijke brandweerdiensten, met 1 of 2 posten, is ingegeven
door het aantal interventies in de (deel)gemeente en de invulling die hieraan vanuit het Organiek
Reglement werd gegeven. Dit is een historisch gegeven.
Overgedragen
operationeel
personeel op
01/01/2015
A
a
r
s
e
l
e
A
r
d
o
o
i
e
G
i
t
s
H
o
o
g
l
e
d
e
I
n
g
e
l
m
u
n
s
t
e
r
I
z
e
g
e
m
L
i
c
h
t
e
r
v
e
l
d
e
M
e
u
l
e
b
e
k
e
M
o
o
r
s
l
e
d
e
P
i
t
t
e
m
R
o
e
s
e
l
a
r
e
R
u
i
s
e
l
e
d
e
S
t
a
d
e
n
T
i
e
l
t
W
e
s
t
r
o
z
e
b
e
k
e
W
i
n
g
e
n
e
Z
w
e
v
e
z
e
l
e
E
i
n
d
t
o
t
a
a
l
Brandweerman 21 24 20 19 32 56 25 32 24 27 87 27 25 41 17 29 18 524
Bevelvoerder 3 6 4 4 8 10 4 9 4 4 12 4 4 8 3 5 3 95
Officier 1 3 1 2 5 5 4 1 2 2 7 2 1 3 1 3 2 45
Ambulancier 11 11
Coörd hulpv-amb 4 4
Korpsgeneesheer 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 9
Eindtotaal 25 34 25 26 45 87 34 43 31 33 106 34 31 52 21 38 23 688
PERSONEELSPLAN Hulpverleningszone Midwest Pagina 5 van 14
De vrijwilligers en de beroeps die gekozen hebben voor opt-out kunnen hun beschikbaarheid opgeven
volgens een gedetailleerd uitgewerkt systeem.
De toepassing van het principe SAH is geoptimaliseerd. Het netwerk van posten wordt aangestuurd via
een centrale oproepcomputer, vanuit de zonale dispatching, rekening houdend met de snelst
beschikbare en meest geschikte middelen, en ingezet volgens SOP’s:
- Personeel:
 Beschikbaarheid: personeel kan zich beschikbaar stellen via verschillende methodes (inbellen
met nummerherkenning, internet,...) en in verschillende kleuren (groen is alles binnen
normtijd, wit is alleen dringend binnen normtijd, geel is alleen dringend binnen 10 min,...);
 Competenties: iedereen is competent voor bepaalde functies, en kan alleen daarvoor
opgeroepen worden (bevelvoerder, chauffeur, brandweerman, ambulancier,...);
 Voertuig heeft een typebezetting: voorbeeld AP: 1C, 1 BV, 4 BRM.
- Voertuigentrein:
 Snelst: XML vanuit HC-100 bevat de 10 snelste posten voor de plaats van de interventie;
 Geschikt: voertuigentrein opgebouwd volgens het type gebeurtenis: voorbeeld brand gebouw:
AP6, TW, LW, AP6, CW.
- Informatie: ICT-netwerk (posten) en Track&Trace
- Procedures: Toepassing SOP’s, opleiding en aanpassing materieel
Het netwerk van posten is in werking vanaf 2 maart 2015.
Het niveau van de dienstverlening voor het grondgebied van de zone wordt bepaald door het dichte
netwerk van posten.
De opkomsttijd is nooit hoger dan 20 minuten (binnen deze tijdsspanne zijn in de overgrote
meerderheid van de gevallen 10 snelste posten beschikbaar).
PERSONEELSPLAN Hulpverleningszone Midwest Pagina 6 van 14
Zie operationeel organisatieplan.
Het bereikte niveau wordt bepaald door de reële beschikbaarheid van de posten, vooral tijdens de dag
(kantooruren).
De AP6 wordt in het geval van een te kleine beschikbaarheid in de post vervangen door 2 x AP4 en
opgevangen door het netwerk van posten.
Beschikbaarheid ZONAAL: gemiddeld aantal beschikbare personeelsleden per post op bepaald tijdstip
van de dag, gedurende periode maart-oktober 2015:
Uur
M
a
a
n
d
a
g
D
i
n
s
d
a
g
W
o
e
n
s
d
a
g
D
o
n
d
e
r
d
a
g
V
r
i
j
d
a
g
W
e
e
k
d
a
g
e
n
Z
a
t
e
r
d
a
g
Z
o
n
d
a
g
A
l
l
e
d
a
g
e
n
1:00 24,0 25,3 25,2 24,9 24,6 24,8 22,4 20,1 23,8
5:00 22,6 23,7 23,7 23,4 23,2 23,3 22,5 21,2 22,9
9:00 12,1 12,1 11,6 11,6 12,0 11,9 18,0 19,4 13,8
13:00 11,5 11,4 10,7 10,9 11,5 11,2 16,9 17,4 12,9
17:00 12,9 12,7 12,4 12,5 13,5 12,8 15,9 15,9 13,7
21:00 21,8 21,5 20,9 20,9 19,7 21,0 17,1 20,8 20,4
PERSONEELSPLAN Hulpverleningszone Midwest Pagina 7 van 14
Beschikbaarheid PER POST: gemiddeld aantal beschikbare personeelsleden per post op bepaald tijdstip
van de dag, gedurende periode maart-oktober 2015, op weekdagen en tijdens weekend:
WEEKDAGEN
Uur A
a
r
s
e
l
e
A
r
d
o
o
i
e
G
i
t
s
H
o
o
g
l
e
d
e
I
n
g
e
l
m
u
n
s
t
e
r
I
z
e
g
e
m
L
i
c
h
t
e
r
v
e
l
d
e
M
e
u
l
e
b
e
k
e
M
o
o
r
s
l
e
d
e
P
i
t
t
e
m
R
o
e
s
e
l
a
r
e
5
(
v
r
i
j
w
+
o
p
t
-
o
u
t
)
R
u
i
s
e
l
e
d
e
S
t
a
d
e
n
T
i
e
l
t
W
e
s
t
r
o
z
e
b
e
k
e
W
i
n
g
e
n
e
Z
w
e
v
e
z
e
l
e
1:00 19,0 21,6 17,6 20,6 27,4 37,4 21,0 31,1 21,1 17,6 51,6 19,1 20,9 31,9 14,8 24,8 15,6
5:00 19,0 21,4 17,3 19,3 23,7 35,8 19,4 28,0 20,4 16,1 49,6 18,2 19,3 28,3 13,6 24,3 15,4
9:00 10,6 10,4 6,1 8,7 10,6 22,0 8,4 11,9 9,0 7,4 32,9 9,9 7,7 14,4 8,4 12,1 7,7
13:00 9,7 9,3 6,3 8,4 10,4 20,5 7,2 11,0 8,4 7,5 30,2 8,1 8,0 13,3 9,4 12,1 6,5
17:00 11,0 12,4 7,0 9,4 11,3 22,8 8,7 12,9 10,3 9,4 34,9 9,1 9,0 15,1 9,0 13,0 7,5
21:00 15,5 17,7 14,8 17,3 22,4 33,8 17,1 27,0 18,3 15,3 44,9 15,4 17,0 26,5 12,5 20,6 13,2
Laagste gemiddelde beschikbaarheid tov aantal personeelsleden (brandweer) per post
Laagst 9,7 9,3 6,1 8,4 10,4 20,5 7,2 11,0 8,4 7,4 30,2 8,1 7,7 13,3 8,4 12,1 6,5
Aantal
01/2015 25 34 25 26 45 72 34 43 31 33 106 34 31 52 21 38 23
Aantal
ontslag 1 2 0 0 4 2 7 2 1 3 2 6 0 6 1 0 0
Aantal
11/2015 24 32 25 26 41 70 27 41 30 30 104 28 31 46 20 38 23
Procent beschikbaarheid tov totaal aantal personeelsleden per post
Laagst 40 29 24 32 25 29 27 27 28 25 29 29 25 29 42 32 28
Avond 64 55 59 67 55 48 63 66 61 51 43 55 55 58 62 54 57
Nacht 79 67 70 79 67 53 78 76 70 59 50 68 67 69 74 65 68
Avond/
nacht 72 61 65 73 61 51 71 71 66 55 46 62 61 63 68 60 63
Aantal personeelsleden met een beschikbaarheid over ganse periode van kleiner dan 16,6%
<16,6% 0 4 1 1 8 18 4 0 3 7 18 5 0 8 1 3 0
P.S. Post Roeselare 5: 27 beroeps keuze voor opt-out / 7 beroeps onder de 16,6%
WEEKEND
Uur A
a
r
s
e
l
e
A
r
d
o
o
i
e
G
i
t
s
H
o
o
g
l
e
d
e
I
n
g
e
l
m
u
n
s
t
e
r
I
z
e
g
e
m
L
i
c
h
t
e
r
v
e
l
d
e
M
e
u
l
e
b
e
k
e
M
o
o
r
s
l
e
d
e
P
i
t
t
e
m
R
o
e
s
e
l
a
r
e
5
(
v
r
i
j
w
+
o
p
t
-
o
u
t
)
R
u
i
s
e
l
e
d
e
S
t
a
d
e
n
T
i
e
l
t
W
e
s
t
r
o
z
e
b
e
k
e
W
i
n
g
e
n
e
Z
w
e
v
e
z
e
l
e
1:00 16,8 19,2 14,4 17,4 22,9 33,8 17,2 25,2 18,4 15,0 44,1 16,9 17,2 28,9 12,1 21,2 14,3
5:00 17,8 20,0 15,6 18,1 23,7 34,0 16,6 26,7 19,1 15,9 44,3 17,6 18,0 29,1 12,7 20,9 14,8
9:00 15,7 17,5 14,7 16,7 19,4 29,4 11,7 23,1 16,9 13,2 39,5 14,1 15,0 24,9 11,6 16,8 12,5
13:00 14,5 15,2 13,7 14,7 16,8 28,4 11,2 21,0 15,2 13,0 35,6 12,1 15,0 21,6 11,2 15,5 11,7
17:00 12,7 14,2 12,7 13,1 15,5 27,3 10,9 19,6 14,2 11,2 34,7 12,0 13,0 20,3 9,6 13,9 10,3
21:00 14,2 17,0 13,6 16,2 20,0 31,1 14,6 22,6 16,3 14,2 38,8 15,1 15,2 25,5 11,4 18,3 12,7
Laagste gemiddelde beschikbaarheid weekend
12,7 14,2 12,7 13,1 15,5 27,3 10,9 19,6 14,2 11,2 34,7 12,0 13,0 20,3 9,6 13,9 10,3
% 53 44 51 50 38 39 40 48 47 37 33 43 42 44 48 37 45
PERSONEELSPLAN Hulpverleningszone Midwest Pagina 8 van 14
2.3 NETWERK VAN POSTEN – AANTAL VRIJWILLIGERS PER POST / AANTAL BEROEPS
Uitgaande van de volgende principes:
- Basisgrootte post: 32
- Historisch gegeven:
- C-korps basisgrootte
- Voorpost kleiner aantal voertuigen (vroegere voorpost Z / C)
- Inwonersaantal centrumgemeente / Y – Z / Inwoners (deel) beschermde gemeenten
Het gemiddelde aantal branden in België is gelijk aan 1 brand op 400 inwoners.
Aantal oproepen HC-100 / periode juli 2014-juli 2015 voor de zone Midwest:
560 branden en 1514 interventies per jaar.
Brand: 1 brand op 395.
- Effectieve beschikbaarheid in de post
- laagste gemiddelde beschikbaarheid weekdagen en weekend
- aantal personeelsleden met beschikbaarheid kleiner dan 16,6%
2.3.1 TOTAAL aantal VRIJWILLIGERS per post / aantal BEROEPS
A
a
r
s
e
l
e
A
r
d
o
o
i
e
G
i
t
s
H
o
o
g
l
e
d
e
I
n
g
e
l
m
u
n
s
t
e
r
I
z
e
g
e
m
L
i
c
h
t
e
r
v
e
l
d
e
M
e
u
l
e
b
e
k
e
M
o
o
r
s
l
e
d
e
P
i
t
t
e
m
R
o
e
s
e
l
a
r
e
R
u
i
s
e
l
e
e
S
t
a
d
e
n
T
i
e
l
t
W
e
s
t
r
o
z
e
b
e
k
e
W
i
n
g
e
n
e
Z
w
e
v
e
z
e
l
e
Start 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32
Voor-
post
-6 -8 -8 -8
In-
woners
1
3
.
3
4
8
2
7
.
3
6
4
1
6
.
1
4
5
5
9
.
7
1
4
2
8
.
3
0
8
In
meer
12 24 12 30 24
AANTAL 26 32 24 32 44 56 32 44 32 32 62 32 32 56 24 32 24
Aantal
01/2015
637
25 34 25 26 44 72 34 43 31 33 71 34 31 52 21 38 23
<16,6% 0 4 1 1 8 18 4 0 3 7 11 5 0 8 1 3 0
Aantal 25 30 24 25 36 54 30 43 28 26 60 29 31 44 20 35 23
Laagst 9,7 9,3 6,1 8,4 10,4 20,5 7,2 11,0 8,4 7,4 30,2 8,1 7,7 13,3 8,4 12,1 6,5
Laagst
%
40 29 24 32 25 29 27 27 28 25 29 29 25 29 42 32 28
WE % 53 44 51 50 38 39 40 48 47 37 33 43 42 44 48 37 45
600 26 32 26 26 38 58 32 44 32 32 60 32 32 48 24 32 26
AANTAL BEROEPS: 36
Operationeel personeel:
- brandweerman/korporaal + bevelvoerder: 32
- officier: 4
TOTAAL : 600 + 36 = 636
PERSONEELSPLAN Hulpverleningszone Midwest Pagina 9 van 14
3. Operationele organisatie – samenstelling post
3.1 AANTAL FUNCTIES PER POST
Niet alleen het aantal personeelsleden dat beschikbaar is in de post beïnvloedt de uitrukbaarheid van
de post, ook het aantal beschikbare functies zoals bevelvoerders, chauffeurs, ladderbedieners, .... en
voor een aantal posten het aantal duikers, RED-teamleden, gaspakdragers (risico-analyse).
Bepaalde posten zijn soms niet uitrukbaar (zelfs niet met een AP4) wegens ontbreken van een
bevelvoerder.
Ook hier zijn we genoodzaakt te vertrekken van de bestaande toestand, en rekening te houden met de
historische context.
Voor de opmaak van het budget is rekening gehouden met de toestand van begin 2014: zie tabel 2.1.1.
Ter info is op de volgende pagina de tabel met het huidige aantal functies per post (november 2015)
opgenomen: tabel 2.1.2.
3.1.1. Tabel functies begin 2014
Tabel 3.1.1
Functies - Budget
Toestand begin 2014
A
r
d
o
o
i
e
H
o
o
g
l
e
d
e
I
n
g
e
l
m
u
n
s
t
e
r
I
z
e
g
e
m
L
i
c
h
t
e
r
v
e
l
d
e
M
e
u
l
e
b
e
k
e
M
o
o
r
s
l
e
d
e
P
i
t
t
e
m
R
o
e
s
e
l
a
r
e
b
e
r
.
R
o
e
s
e
l
a
r
e
v
r
i
j
w
R
u
i
s
e
l
e
d
e
S
t
a
d
e
n
T
i
e
l
t
W
i
n
g
e
n
e
T
o
t
a
a
l
Personeelsleden brandweer
TOT
34 49 45 68 35 44 31 34 35 75 30 48 75 58 661
OFF
3 3 4 5 4 1 3 2 4 2 2 2 4 5 44
BV
8 8 7 11 7 10 7 7 6 9 4 12 10 8 114
BRM
23 38 34 52 24 33 21 25 25 64 24 34 61 45 503
Ambulancier Dienst 100
TOT
6 27 21 3 27 43 127
OFF
0 0 0 0 0 1 1
BV
0 7 5 1 4 12 29
BRM
6 20 16 2 23 30 97
Chauffeur
TOT
21 34 17 26 30 16 19 15 31 41 20 35 45 30 380
OFF
3 2 0 3 2 0 0 0 0 0 2 2 3 4 21
BV
7 8 4 2 7 1 4 5 8 10 4 9 10 6 85
BRM
11 23 13 21 21 15 15 10 23 31 14 24 32 20 273
Pompbediener
TOT
27 34 17 26 8 20 15 31 37 20 35 13 13 296
OFF
0 2 0 3 0 0 0 0 0 2 2 0 3 12
BV
7 8 4 2 6 4 5 8 8 4 9 3 6 74
BRM
20 23 13 21 2 16 10 23 29 14 24 10 4 209
Ladderwagen / Elevator
TOT
25 17 26 20 15 62 63 16 13 257
OFF
0 0 3 0 0 0 0 2 2 7
BV
7 4 2 5 5 16 20 2 3 64
BRM
18 13 21 15 10 46 43 12 8 186
Kraan
TOT
15 1 31 11 58
OFF
0 0 0 0 0
BV
2 0 8 7 17
BRM
13 1 23 4 41
PERSONEELSPLAN Hulpverleningszone Midwest Pagina 10 van 14
Tabel 3.1.1
Functies - Budget
Toestand begin
2014
Vervolg
A
r
d
o
o
i
e
H
o
o
g
l
e
d
e
I
n
g
e
l
m
u
n
s
t
e
r
I
z
e
g
e
m
L
i
c
h
t
e
r
v
e
l
d
e
M
e
u
l
e
b
e
k
e
M
o
o
r
s
l
e
d
e
P
i
t
t
e
m
R
o
e
s
e
l
a
r
e
b
e
r
.
R
o
e
s
e
l
a
r
e
v
r
i
j
w
R
u
i
s
e
l
e
d
e
S
t
a
d
e
n
T
i
e
l
t
W
i
n
g
e
n
e
T
o
t
a
a
l
Duiker
TOT
1 6 5 4 16
OFF
1 0 0 1 2
BV
0 2 1 1 4
BRM
0 4 4 2 10
Duikbegeleider
TOT
7 8 15
OFF
0 1 1
BV
2 3 5
BRM
5 4 9
Gaspakdrager
TOT
8 10 2 5 7 12 4 48
OFF
0 0 0 0 0 0 0 0
BV
3 2 1 4 2 8 4 24
BRM
5 8 1 1 5 4 0 24
RED-team
TOT
8 1 11 5 12 37
OFF
0 0 1 0 1 2
BV
2 0 1 2 4 9
BRM
6 1 9 3 7 26
Het aantal BV is gelijk aan de onderofficieren plus korporaals. De korpsgeneesheer is meegeteld.
PERSONEELSPLAN Hulpverleningszone Midwest Pagina 11 van 14
3.1.2. Tabel functies november 2015
Tabel 3.1.2
Functies
Toestand 11/2015
A
a
r
s
e
l
e
A
r
d
o
o
i
e
G
i
t
s
H
o
o
g
l
e
d
e
I
n
g
e
l
m
u
n
s
t
e
r
I
z
e
g
e
m
L
i
c
h
t
e
r
v
e
l
d
e
M
e
u
l
e
b
e
k
e
M
o
o
r
s
l
e
d
e
P
i
t
t
e
m
R
o
e
s
e
l
a
r
e
b
e
r
o
e
p
s
R
o
e
s
e
l
a
r
e
v
r
i
j
w
.
R
u
i
s
e
l
e
d
e
S
t
a
d
e
n
T
i
e
l
t
W
e
s
t
r
o
z
e
b
e
k
e
W
i
n
g
e
n
e
Z
w
e
v
e
z
e
l
e
Z
O
N
E
-
b
e
o
e
p
s
T
o
t
a
a
l
Personeelsleden
brandweer
TOT 25 31 24 25 41 71 29 41 29 31 32 68 29 30 47 20 37 23
637
OFF 1 3 1 2 4 5 4 1 2 2
2 2 1 3 1 3 2 4 43
BV 5 6 4 4 7 10 4 9 4 4 8 6 3 4 10 3 5 3
98
BRM 19 22 19 19 30 56 21 31 23 25 24 60 24 25 34 16 29 18
496
Ambulanciers - niet - brm
TOT 15
15
OFF
0
Coördinator hulpverl-amb. 4
4
Ambulancier-niet
brandweerman 11
11
Ambulancier
TOT 6 18 19 2 24 38 1
108
OFF 0 0 0 0 0 2 0
2
BV 0 4 2 1 0 5 0
12
BRM 6 14 17 1 24 31 1
94
Chauffeur
TOT 15 20 15 19 18 23 24 22 19 15 30 40 19 20 25 11 23 11
369
OFF 1 3 1 1 0 2 2 0 0 0 0 1 2 1 1 1 3 2
21
BV 3 6 3 4 7 2 6 1 5 5 6 4 3 3 6 3 4 2
72
BRM 11 11 11 14 11 19 16 21 14 10 24 35 14 16 18 7 16 7
276
Pompbediener
TOT 14 17 15 19 18 23 14 21 19 16 31 34 19 20 25 11 21 4
341
OFF 0 0 1 1 0 3 0 0 0 1 0 1 2 1 1 1 3 0
15
BV 3 7 3 4 5 1 3 3 3 4 7 4 3 3 6 3 4 1
66
BRM 11 10 11 14 13 19 11 18 16 11 24 29 14 16 18 7 14 3
260
Ladderwagen
TOT 28 18 23 30 39
138
OFF 1 0 3 0 1
5
BV 7 5 1 6 4
23
BRM 20 13 19 24 34
110
Elevator
TOT 21 27 30 29 28 16 1
152
OFF 0 2 0 1 1 0 1
5
BV 3 4 6 4 4 3 0
24
BRM 18 21 24 24 23 13 0
123
Kraan
TOT 16
30 14
60
OFF 0
0 0
0
BV 5
6 1
12
BRM 11
24 13
48
Duiker
TOT 1 1 6 2 5 2 1
18
OFF 0 1 0 0 0 0 0
1
BV 1 0 2 0 1 1 1
6
BRM 0 0 4 2 4 1 0
11
PERSONEELSPLAN Hulpverleningszone Midwest Pagina 12 van 14
Tabel 3.1.2
Functies
Toestand 11/2015
vervolg A
a
r
s
e
l
e
A
r
d
o
o
i
e
G
i
t
s
H
o
o
g
l
e
d
e
I
n
g
e
l
m
u
n
s
t
e
r
I
z
e
g
e
m
L
i
c
h
t
e
r
v
e
l
d
e
M
e
u
l
e
b
e
k
e
M
o
o
r
s
l
e
d
e
P
i
t
t
e
m
R
o
e
s
e
l
a
r
e
b
e
r
o
e
p
s
R
o
e
s
e
l
a
r
e
v
r
i
j
w
.
R
u
i
s
e
l
e
d
e
S
t
a
d
e
n
T
i
e
l
t
W
e
s
t
r
o
z
e
b
e
k
e
W
i
n
g
e
n
e
Z
w
e
v
e
z
e
l
e
T
o
t
a
a
l
Duikbegeleider
TOT 1 14 2 6 6 29
OFF 1 0 0 0 0 1
BV 0 3 0 1 2 6
BRM 0 11 2 5 4 22
Gaspakdrager
TOT 4 9 2 4 7 9 13 3 51
OFF 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BV 3 3 0 2 0 4 4 1 17
BRM 1 6 2 2 7 5 9 2 34
Ontsmettingsteam
TOT 6 4 10
OFF 0 0 0
BV 1 0 1
BRM 5 4 9
RED-team
TOT 7 1 11 4 10 33
OFF 0 0 1 0 1 2
BV 2 0 1 1 3 7
BRM 5 1 9 3 6 24
Het aantal BV is gelijk aan de onderofficieren (korporaals zijn geteld als brandweerman). De korpsgeneesheer is
niet meer meegeteld.
PERSONEELSPLAN Hulpverleningszone Midwest Pagina 13 van 14
3.1.3. Aantal functies per post - personeelsplan
Principes:
- totaal aantal personeelsleden per post: zie 2.3.1;
- aantal officieren: 32;
- aantal bevelvoerders (onderofficieren): 1 per 6 (zonder officieren), plus 100% reserve;
- aantal korporaals: in principe helft van aantal brandweerman/korporaal;
- aantal ambulanciers/ambulanciers-niet brandweerman: totaal aantal voor de zone 120 (veelvoud
van 12) – alle beroepsbrm/kpl zijn ambulancier (24);
- aantal chauffeurs/pompbedieners/bedieners hoogtewerker: helft aantal min officieren;
- kraanbedieners: aangepast aan huidig aantal;
- duikers/duikbegeleiders: zonaal aantal 20 – Roeselare en Izegem streefcijfer 6 omwille van vaart;
- gaspakdragers: 36;
- ontsmettingsteam: 12;
- RED-team: 25.
Aantal
Functies
Personeels-
plan A
a
r
s
e
l
e
A
r
d
o
o
i
e
G
i
t
s
H
o
o
g
l
e
d
e
I
n
g
e
l
m
u
n
s
t
e
r
I
z
e
g
e
m
L
i
c
h
t
e
r
v
e
l
d
e
M
e
u
l
e
b
e
k
e
M
o
o
r
s
l
e
d
e
P
i
t
t
e
m
R
o
e
s
e
l
a
r
e
b
e
r
o
e
p
s
R
o
e
s
e
l
a
r
e
v
r
i
j
w
.
R
u
i
s
e
l
e
d
e
S
t
a
d
e
n
T
i
e
l
t
W
e
s
t
r
o
z
e
b
e
k
e
W
i
n
g
e
n
e
Z
w
e
v
e
z
e
l
e
T
o
t
a
a
l
Z
O
N
A
A
L
Aantal
personeel
TOT 26 32 26 26 38 58 32 44 32 32 36 60 32 32 48 24 32 26 636
OFF 32 32 5*
O-OFF 8 10 8 8 12 16 10 14 10 10 8 16 10 10 14 8 10 8 190
BRM/
KPL**
17 20 17 17 23 38 20 29 20 21 24 42 21 21 32 15 20 17 414
Ambulancier (ook
niet – brm)
24 120
Chauffeur 13 16 13 13 18 25 16 22 16 16 32 29 16 16 23 12 16 12 317
Pompbediener 13 16 13 13 18 25 16 22 16 16 32 29 16 16 23 12 16 12 317
Ladderwagen 16 18 25 32 29 119
Elevator 22 32 29 23 16 121
Kraan 12 32 12 56
Duiker 6 6 20
Duikbegeleider 6 6 20
Gaspakdrager 36
Ontsmettingsteam 12
RED-team 25
* : 5 is gelijk aan 4 beroepsofficieren in de zone, plus 1: deze plaats van beroepsofficier is tijdelijk, is enkel vacant
in de periode van 2 jaar voor de pensionering van één van de beroepsofficieren en is bedoeld als inloopperiode
voor de vervanger van de beroepsofficier die op pensioen gaat. Deze 4 beroepsofficieren zijn begrepen in de 32
off.
** : Het aantal brandweerman/korporaal is een minimum, kan aangevuld worden met het tekort aan aantal
bevelvoerders.
3.1.4. Overgangsmaatregel
De bestaande ingevulde functies in surplus aan het personeelsplan blijven, uitdovend, behouden.
Voor duikers, gaspakdragers, ontsmettingsteam en RED-team wordt uitgegaan van de posten waar nu
deze specialiteiten aanwezig zijn.
In het kader van de continuïteit en de realiteit van de overgang van autonome korpsen naar posten van
de zone kan de zoneraad in surplus afwijken van de voorziene aantallen mits gemotiveerde beslissing.
PERSONEELSPLAN Hulpverleningszone Midwest Pagina 14 van 14
4. Operationele organisatie – Dienst-100
Behoud van de huidige organisatie van de dringende medische hulpverlening:
- permanente post in Roeselare en Izegem
- Roeselare: de 24 brm/kpl beroeps zijn houder van brevet ambulancier
Dag: beroeps / Nacht en WE: beroeps aangevuld met 2 vrijwilligers
- Izegem: vrijwillige ambulanciers en ambulanciers-niet brandweerman
Dag: ziekenhuis / Nacht en WE: 2 vrijwilligers
- niet-permanente post in Lichtervelde: vrijwillige ambulanciers
Dag: gemeentepersoneel (vrijwilliger)
Nacht: wachtdienst aan huis
5. Veiligheidsketen
5.1 ADMINISTRATIEF PERSONEEL
Het personeel nodig voor het uitvoeren van de administratieve en logistieke taken inzake proactie,
preventie, preparatie, uitvoering en evaluatie / aantal contractuelen: 8 VTE
- Stafmedewerkers B-niveau:
- 1 stafmedewerker preplanning en administratie
- 1 stafmedewerker preplanning en ICT
- 1 stafmedewerker boekhouding
- 1 stafmedewerker HRM
- 1 stafmedewerker preplanning-communicatie
- Administratief medewerkers C-niveau: 3 administratief medewerkers
5.2 PREVENTIEADVISEUR
Aantal: 1 VTE
5.3 ANDER PERSONEEL
Het personeel nodig voor het uitvoeren van de administratieve en logistieke taken inzake proactie,
preventie, preparatie, uitvoering en evaluatie / operationeel personeel.
Een gedeelte van de taken wordt uitgevoerd door het operationeel beroepspersoneel.
5.3.1 Dispatcher
De zonale dispatching wordt bemand met personeel, voldoende in aantal om een vlotte werking te
garanderen en om de werklast op elk moment te kunnen dragen. Hiervoor wordt het operationeel
beroepspersoneel ingezet tijdens de werkdagen, en speciaal hiervoor opgeleid vrijwilligerspersoneel (*)
tijdens de nacht en weekends.
(*) vrijwilligers: brandweervrijwilliger, ambulancier-niet-brandweerman en deeltijds administratief
personeel. Aantal 24.
5.3.2 Interventieplanning
De interventieplanning wordt uitgevoerd door een 1 VTE administratief medewerker preplanning.
5.3.3 Preventie (harde en zachte – BPA)
Voor de preventie (zachte preventie, preventie voor de burger, inbegrepen) wordt 1 VTE operationeel
personeelslid voorzien.
This document is © 2016 by marc - all rights reserved.
BijlageGrootte
Personeelsplan zone Midwest.pdf1.12 MB