Omgaan met een persoonlijke crisis

Embedded Scribd iPaper - Requires Javascript and Flash Player
Omgaan met een persoonlijke crisis
Mogelijke reacties na een schokkende gebeurtenis
1
INHOUD
Inleiding Mogelijke gevoelens na een schokkende gebeurtenis Relaties Mogelijke lichamelijke effekten Hoe ga je ermee om? Wanneer vraag je om hulp? Vergeet niet Waar kun je hulp vinden? pag. 1 pag. 2 pag. 4 pag. 4 pag. 5 pag. 7 pag. 8 pag. 8
INLEIDING
U was betrokken bij een brand, een ongeval, een ramp of een overlijden. Deze brochure is bedoeld als hulpmiddel wanneer je een dergelijke schokkende ervaring hebt meegemaakt.
Door het schokkende van deze gebeurtenis, wordt iedereen geraakt. De emotionele en lichamelijke reakties na een dergelijke ervaring zijn vaak intens, verwarrend of zelfs angstaanjagend. Misschien bent u verrast door reakties die ongewoon of merkwaardig overkomen.
In deze brochure vindt u een beschrijving van een aantal mogelijke reacties na een ingrijpende gebeurtenis. Deze informatie kan u helpen om uw eigen reakties beter te begrijpen en er zodoende ook beter mee te kunnen omgaan.
2
MOGELIJKE GEVOELENS NA EEN SCHOKKENDE GEBEURTENIS
Verdriet Droefheid of verdriet is normaal, vooral na een tragisch overlijden, lichamelijke verwondingen of nadat zware materiële schade is toegebracht. Machteloosheid Een traumatische situatie is steeds overweldigend. Tegenover een dergelijke ramp voelen wij ons vaak machteloos. Herbeleving van de gebeurtenis Een schokkende gebeurtenis kan een zodanig sterke indruk nalaten, dat u ze vaak herbeleeft. Soms speelt de film zich opnieuw voor uw ogen af, misschien ervaart u opnieuw dezelfde intense emoties. Misschien herhaalt de gebeurtenis zich in nachtmerries of bekruipt u soms het gevoel dat die oorspronkelijke gebeurtenis zich opnieuw zal afspelen?
Deze herbeleving kan onrustwekkend en angstaanjagend zijn, maar is niet ongewoon na een schokkende gebeurtenis.
Verdoving U voelt zich misschien verdoofd of emotioneel uitgeput na de schok van de gebeurtenis. Gevoelens die u voordien had lijken nu misschien geblokkeerd. Misschien valt het u moeilijk met alledaagse spanningen om te gaan. Misschien heb je geen zin meer in contact met andere mensen of is alle interesse in hobby's, sport of vroegere activiteiten verdwenen? Misschien lijkt de gebeurtenis wel een soort nare droom, die niet echt heeft plaatsgevonden. Anderen zien u dan misschien verkeerdelijk als 'hard' of 'ongevoelig'. Verlangen naar vroeger Met heimwee kijkt u terug naar uw vroegere leven, dat nu zo ingrijpend is veranderd.
3 Gespannenheid, rusteloosheid U vindt misschien moeilijk rust. De slaap vatten of gemoedsrust vinden kan een hele opgave zijn. Mogelijk is het voor u moeilijk zich te concentreren, namen of plaatsen te onthouden. Toekomstbeeld valt weg Deze traumatische ervaring kan uw visie op het leven indringend veranderen. Misschien is uw hoop op een betere toekomst verloren gegaan of kwam er een diep gevoel van teleurstelling in de plaats? Kwaadheid Soms wekt een kleine irritatie een hevige kwaadheid bij u op. Misschien voelt u dat uw woede niet in verhouding staat tot de oorzaak ervan. Familie, vrienden of collega's vinden mogelijk dat u niet meer dezelfde persoon bent. U voelt misschien een blijvende woede tegenover het onrecht en de zinloosheid van de gebeurtenis ("waarom moest mij dit overkomen?") of tegenover diegenen aan de oorsprong ervan schijnen te liggen. Mogelijks voelt u zich kwaad om het onbegrip of inefficiënte hulp van anderen. Angst Nieuwe angsten of zorgen steken eventueel de kop op. Bent u bang om het huis uit te komen, om diegenen te verliezen die u dierbaar zijn of om door hen verlaten te worden. Misschien vreest u in te storten, de controle te verliezen, ondraaglijke intense gevoelens te ondergaan of vreest u dat een gelijkaardige gebeurtenis zich opnieuw voordoet. Schuldgevoelens Het gevoel die ervaring overleefd te hebben terwijl anderen er de dood vonden, kan in belangrijke mate overschaduwd worden door een gevoel van schuld. Misschien stelt u zich de vraag of u niet meer had kunnen doen om anderen te helpen. Vraagt u zich af of u het wel verdient om te blijven leven, terwijl anderen daar misschien meer recht op hadden maar niet zoveel geluk hadden.
Huilen kan helpen. Het is beter je emoties naar boven te laten komen dan je tranen te onderdrukken.
4
RELATIES
De spanningen en moeilijkheden die vroeger deel leken uit te maken van het dagelijkse leven, kunnen ondraaglijk worden na het meemaken van een traumatische ervaring. Vaak voelt men zich geneigd zich af te zonderen van verwanten, vrienden en collega's, wat vaak bijkomende persoonlijke problemen met zich meebrengt. Vroegere relationele moeilijkheden kunnen zwaarder gaan doorwegen. Het lijkt wel dat "niemand kan begrijpen wat ik nu doormaak!"
Deze denkwijze kan een hinderpaal vormen om hulp of steun te zoeken op momenten waarop men er het meest nood aan heeft. In tijden van nood vind je echter veel steun bij de anderen!
MOGELIJKE LICHAMELIJKE EFFEKTEN
Naast de emotionele last, kan een traumatische gebeurtenis zich daarbovenop ook lichamelijk laten voelen. Deze lichamelijke effekten kunnen soms maanden na de gebeurtenis de kop opsteken. Enkele voorkomende reakties zijn: Vermoeidheid en uitputting Elke traumatische gebeurtenis brengt een zware lichamelijke last met zich mee, die nog lange tijd na die gebeurtenis kan doorwegen. Uw lichaam worddt zowel lichamelijk als emotioneel zwaar op de proef gesteld. Dit veroorzaakt aanvankelijk vermoeidheid die kan leiden tot uitputting. Lichamelijke overspannenheid De last die u draagt, laat zich voelen door overspannen spieren in verschillende delen van uw lichaam. Dit voelt u als stijfheid en gespannenheid, tot zelfs pijn in specifieke lichaamsdelen: hoofd-, nek- of rugpijn. Deze gespannenheid uit zich tevens in een gevoel van benauwdheid, moeilijkheden bij het ademen tot duizeligheid.
5 Hartkloppingen Emotionele reakties gaan meestal samen met lichamelijke gevolgen op korte of zelfs langere termijn zoals: hartkloppingen, zweten, licht beven of zelfs uitgesproken bibberen, buikpijn en verteringsproblemen of veranderingen in uw menstruatiecyclus. Medische behandeling kan op korte termijn enigszins soelaas bieden. Denk er echter aan dat deze lichamelijke effekten onlosmakelijk verbonden zijn met de traumatische gebeurtenis. Een goed gesprek over uw ervaring is dan ook een belangrijke stap naar een blijvende verlichting van deze lichamelijke effekten.
HOE GA JE ERMEE OM?
Hoezeer verbijsterd of onthutst u ook bent, vermijd het opkroppen van gevoelens rond wat is gebeurd. Misschien ervaart u volgende reakties: flashbacks terugkerende, opdringerige, onaangename herinneringen van de gebeurtenis droefheid dromen over het gebeurde niet aan de gebeurtenis herinnerd willen worden verlies van gedrevenheid of enthousiasme vermoeidheid zich emotioneel terugtrekken, afzonderen
6 Hoe verzacht u de impakt van een traumatische gebeurtenis op uw persoonlijke leven? tracht bezig te blijven, vermijd lege momenten en tracht ook anderen te helpen zorg dat u weet wat zich heeft voorgedaan, eerder dan u neer te leggen bij wat u vermoed; grijp de kans aan om uw ervaringen te overleggen met anderen laat de gevoelens rond wat er is gebeurd tot u doordringen en praat er met anderen over verwacht niet dat uw herinneringen na lange tijd zullen vervagen tracht uw leven zo normaal mogelijk in te richten maak tijd vrij om voldoende te slapen, rusten, na te denken en om samen te zijn met familie en vrienden de gebeurtenis zal zich in uw gedachten en dromen opdringen, verzet u daar niet tegen; verzwijg het onderwerp niet in uw gesprekken hulp of steun van anderen kan opluchting brengen, wijs dit niet af bezin u over uw levensloop en maak plannen voor de toekomst terug greep krijgen op je eigen leven is een geleidelijk proces, het kan dan ook enige tijd in beslag nemen laat ook uw kinderen delen in uw verdriet geef uw kinderen de kans hun emoties onder woorden te brengen of uit te drukken in een spel of een tekening vergeet niet dat uw kinderen dezelfde emoties doormaken als uzelf laat uw kinderen naar school gaan en hun normale activiteiten hervatten
Wees voorzichtig tijdens het autorijden, tijdens het werk of wanneer u thuis klussen uitvoert. Tijdens periodes van spanning of emotionele overbelasting is een ongeval vlug gebeurd.
7 WANNEER VRAAG JE OM HULP?
Reakties na traumatische ervaringen doven uit na verloop van tijd. Sommige gebeurtenissen veroorzaken echter immens leed, slepen gedurende lange tijd aan of raken u persoonlijk op een speciale of diepgaande manier. In volgende situaties kunt u overwegen hulp te zoeken: wanneer uw intense gevoelens of lichamelijke gewaarwordingen niet afnemen wanneer u niet opnieuw greep krijgt op uw emoties wanneer u zich angstig of rusteloos voelt doordat herinneringen, dromen of terugkerende beelden van de traumatische gebeurtenis blijvend uw bewustzijn binnendringen wanneer u voelt dat u niet kunt ontsnappen aan de spanning, verwarring, een gevoel van leegheid of uitputting als uw werk eronder lijdt als u zich 'uitgeblust' voelt wanneer u de behoefte voelt om voortdurend sociaal bezig te blijven om aldus te ontsnappen aan het gevoel van onrust als uw slaap verstoord wordt door nachtmerries of u er niet in slaagt slaap te vatten wanneer u ondervindt dat u de controle over uw kwaadheid of agressie verliest wanneer er niemand is waar u uw gevoelens mee kunt delen wanneer uw relatie of uw contacten met andere mensen eronder lijden of als anderen er u blijven op wijzen dat u heel erg bent veranderd wanneer u het gevoel hebt dat u achtervolgd wordt door ongevallen als u ondervindt dat u eet-, rook- en drinkgewoontes negatief zijn beïnvloed wanneer u vaststelt dat u nood heeft aan medicamentieuze ondersteuning
8
VERGEET NIET
Het is mogelijk dat u slechts enkele of alle effekten voelt gedurende een korte of misschien langere periode. In feite vormt dit een aanwijzing dat het natuurlijke genezingsproces op gang is gebracht en u zodoende helpt om u aan te passen aan wat is gebeurd. Over 't algemeen verzachten deze effekten binnen de eerste weken om uiteindelijk na langer verloop van tijd helemaal uit te doven. Denk eraan dat u nog steeds dezelfde persoon bent als voor de traumatische gebeurtenis. Er is steeds een licht aan het einde van de tunnel!
WAAR KUN JE HULP VINDEN?
eigen huisarts, telefoon nr.: ............................................................ voor vragen naar hulpverlening in eigen regio, bel naar 'psytelefoonlijn', geopend vanaf 09.00u tot 21.00u. 02/ 264 42 91 02/ 264 42 92 02/ 264 42 93 02/ 264 42 94 02/ 264 42 95 (fax) ........................................................
Deze tekst is een bewerking van tientallen binnellandse en buitenlandse gelijkaardige brochures en werd aangepast door de ploeg van het CCP. Deze tekst mag vrij gecopieërd worden en kan alzo mogelijks van nut zijn voor anderen. Indien u deze tekst gebruikt voor publicaties vinden we het fijn indien u het CCP vermeldt. In geen enkel geval kan voor deze brochure, of de copie hiervan, een financiële vergoeding gevraagd worden. Dit is een realisatie van dienst 100 en de brandweer van Lichtervelde.
This document is © 2010 by marc - all rights reserved.
BijlageGrootte
crisis.pdf93.55 KB