Monodisciplinair nood- en interventieplan brandweer Lichtervelde

Embedded Scribd iPaper - Requires Javascript and Flash Player
Gemeentebestuur Lichtervelde
Monodisciplinair Nood- en interventieplan Brandweer Lichtervelde
19 juli 2009
De recentste versie van het gemeentelijk multidisciplinair nood- en interventieplan in ontwerp kun je altijd vinden op http://www.brandweerlichtervelde.be
NIP, opgesteld overeenkomstig de bepalingen van • Wet van 31-12-1963 met betrekking tot de Civiele Bescherming – gewijzigd door KB van 07/04/2003 (Staatsblad 21/05/2003) : Verdeling van de opdrachten inzake Civiele Bescherming tussen de openbare brandweerdiensten en de diensten van Civiele bescherming – gewijzigd door de wet van 28/03/2003 door invoeging van artikel 2 en 2 ter (Staatsblad 16/04/2003) : algemeen rampenplan voor gemeenten en provincies • Rondschrijven minister van Binnenlandse Zaken van 11/07/1990 in verband met rampenplannen voor hulpverlening. Uitvoering van de wet van 21-01-1987 inzake de risico’s van zware ongevallen bij bepaalde industri¨le e activiteiten • Seveso-bis / Samenwerkingsakkoord van 22-05-2001 (Staatsblad 16-06-2001)tussen de federale staat, het Vlaams gewest, het Waals gewest en het Brussels Hoofdstedelijk gewest betreffende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken • KB 27/9/1991 tot de vaststelling van het noodplan voor nucleaire risico’s voor het Belgisch grondgebied (B.S. 21/01/1992)gewijzigd door KB 17/10/2003 tot vaststelling van het nucleair en radiologisch noodplan voor het Belgisch grondgebied • Wet van 8/7/1964 betreffende de Dringende Geneeskundige Hulpverlening • KB van 10/8/1998 betreffende de oprichting van de Provinciale Commissies voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening. • Model Gemeentelijk Noodplan Provincie West-Vlaanderen (AGN) • Koninklijk besluit betreffende de nood- en interventieplannen van 16 Februari 2006.
A Lay-out: Daan Pareit (Dit document werd in 2005 volledig opnieuw ge¨ ımplementeerd in L TEX.)
Advies: Tein Pareit Redactie: Marc Pareit Eindredactie: Bestuur Brandweer Lichtervelde in samenwerking met de gemeentelijke veiligheidscel Eindverantwoordelijke: Gemeentebestuur Lichtervelde Jaarlijks ter goedkeurig voorgelegd aan de gemeenteraad en de gouverneur
Inhoudsopgave
I Gemeentelijk monodisciplinair nood- en interventieplan brandweer 1
2 2 2 2 3 5
1 Inleiding 1.1 Verantwoordelijke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2 Opdrachten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.3 Middelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.4 Verspreiding van het monodisciplinair nood- en interventieplan brandweer Lichtervelde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.5 Lijst van de wijzigingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 Te nemen maatregelen wanneer het monodisciplinair nood- en interventieplan brandweer Lichtervelde alleen afgekondigd wordt 6 3 Te nemen maatregelen tijdens fase 1 van het gemeentelijk multidisciplinair nood- en interventieplan 8 4 Te nemen maatregelen tijdens fase 2 van het gemeentelijk multidisciplinair nood- en interventieplan 4.1 Het monodisciplinair nood- en interventieplan brandweer Lichtervelde wordt in werking gesteld . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.2 Verkenning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.3 Inlichten van het 100-centrum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.4 Actie door de dienst 100 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.5 Fasering nood- en interventieplan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.6 Oprichten van een operationele commandopost (CP-OPS) . . . . . . . . . . . 4.7 Organisatie en taken van de verschillende disciplines . . . . . . . . . . . . . . 4.7.1 Discipline 1: Brandweer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.7.2 Discipline 2: Medische & sanitaire & psychosociale hulpverlening . . . 4.7.3 Discipline 3: Politie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.7.4 Discipline 4: Logistieke steun, diverse werken, bijstand en vervoer . . 4.7.5 Discipline 5: Informatie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.8 Oprichten van het Co¨rdinatiecomit´ (CC-GEM) . . . . . . . . . . . . . . . . o e 5 Communicatie 5.1 Technische communicatie . . . . 5.1.1 Leiding . . . . . . . . . . 5.1.2 Communicatie tussen het commando en CP-OPS .
10 10 10 11 11 12 12 12 13 14 16 17 18 18 20 20 20 20
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Co¨rdinatiecomit´ o e . . . . . . . . . . . ii
. . . . . . . . . . . . . . (CC-GEM), . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . brandweer. . . . . . .
Inhoudsopgave 5.2 Algemene communicatie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
iii 20 22 23 24 24 24 25 25 25 25 25 27
6 Verdeling van de slachtoffers over de ziekenhuizen 7 Regeling van het wegverkeer en van de openbare orde 8 Schuilgaan 8.1 Beslissing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.2 Mededeling aan de bevolking . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Evacuatie 9.1 Beslissing . . . . . . . . . . . 9.2 Mededeling aan de bevolking 9.3 Speciaal evacuatieteam . . . . 9.4 Te voorziene maatregelen . . 10 Middelen
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
11 Actualisatie van het plan, risicoanalyse, risicomanagement en organisatie van oefeningen 28 12 Standaard Operatie Procedures 12.1 Bevrijding van slachtoffers uit voertuig . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.1.1 Nut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.1.2 Oproep ambulance voor verkeersongeval met geknelde personen 12.1.3 Oproep brandweer voor verkeersongeval met geknelde personen 12.1.4 Taakverdeling (bijkomende hulp, snelle interventiewagen) . . . 12.1.5 Korpsarts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.1.6 Derde wagen: de bluswagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.1.7 Protocol tijdens de bevrijding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.1.8 Werkcirkel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.2 Beveiliging interventies openbare weg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.2.1 Doel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.2.2 Procedure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.2.3 Opmerkingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.3 Afgerukte elektriciteitsdraden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.3.1 Soorten bedrading . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.3.2 Interventie bij afgerukte losse draden . . . . . . . . . . . . . . . 12.3.3 Interventie bij afgerukte bundel . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.3.4 Interventie bij afgerukte distributiekabel . . . . . . . . . . . . . 12.4 Gebruik overdrukventilator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.4.1 Algemeen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.4.2 Opstelling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.4.3 Veiligheid bij opstellen en gebruik . . . . . . . . . . . . . . . . 12.4.4 Bediening . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.4.5 Afkoelen brand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.4.6 Technische nota . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 29 29 29 30 31 31 32 32 33 34 34 34 34 37 37 37 37 37 38 38 38 38 38 39 39
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Inhoudsopgave 12.5 Voorzorgen te nemen bij manipulatie van een verdacht, mogelijks ge¨ ınfecteerd kadaver van een dier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.6 Opstelling pompen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.6.1 Verantwoordelijke procedure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.6.2 Doelgroep . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.6.3 Kern pompbedienden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.6.4 Algemeen opstellingsschema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.7 Binnenbrandbestrijding met toepassing van de 3-dimensionele blustechniek . 12.7.1 Doel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.7.2 Doelgroep . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.7.3 Waarom? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.7.4 Manschappen en middelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.7.5 Procedure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.8 Veiligheidsprocedure asbestbrand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.8.1 Tijdens de interventie: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.8.2 Tijdens de bewaking en de inspectie: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.8.3 Na de interventie: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Actiekaarten 13.1 Actiekaart directeur hulpverlening (Dir-CP-OPS of DHV) . . . . . . . . . . . 13.2 Actiekaart officier ambulances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.3 Actiekaart directeur medische hulpverlening (Dir-Med of DMH) . . . . . . . . 13.4 Actiekaart triage-arts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.5 Actiekaart arts regulator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.6 Actiekaart verpleegkundige co¨rdinator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . o 13.7 Actiekaart ambulancier 100 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.8 Actiekaart brandweerman ambulancier rampgebied . . . . . . . . . . . . . . 13.9 Actiekaart ambulancier VMP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.10Actiekaart ambulancier evacuatie naar ziekenhuis . . . . . . . . . . . . . . . . 13.11Actiekaart wespen- en bijensteken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.11.1 De normale lokale reactie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.11.2 De allergische reactie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.11.3 De behandeling van de allergische reactie . . . . . . . . . . . . . . . . 13.11.4 Set bij wespenverdelging . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.12Actiekaart omgaan met een persoonlijke crisis. Mogelijke reacties na een schokkende gebeurtenis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.12.1 Inleiding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.12.2 Mogelijke gevoelens na een schokkende gebeurtenis . . . . . . . . . . . 13.12.3 Relaties . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.12.4 Mogelijke lichamelijke effecten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.12.5 Hoe ga je er mee om? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.12.6 Wanneer vraag je om hulp? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.12.7 Vergeet niet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.12.8 Waar kun je hulp vinden? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.13Actiekaart Spoorwegongevallen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.13.1 Mogelijke situaties bij spoorwegongevallen . . . . . . . . . . . . . . . . 13.13.2 Interventie van de brandweer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
iv
40 42 42 42 42 43 47 47 47 47 47 47 50 50 50 51 52 52 54 56 57 58 59 61 65 66 67 68 68 69 70 70 71 71 71 72 73 73 74 75 75 76 76 76
Inhoudsopgave 13.13.3 Mogelijke treinongevallen . . . . . . . . . . 13.13.4 Nuttige telefoonnummers . . . . . . . . . . 13.14Actiekaart Asbestbrand . . . . . . . . . . . . . . . 13.14.1 De verschillende categorie¨n astbestbrand . e 13.14.2 Actietabel bij categorie I en II asbestbrand 13.14.3 Actietabel bij categorie III asbestbrand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
v 77 79 80 80 80 81
II Voorafgaande interventieplannen (VIP), interne noodplannen en BNIP. 84
14 Lijst beschikbare voorafgaande interventieplannen (VIP) en interne noodplannen. 85 15 Lijst beschikbare BNIP. 88
III
Bijlagen
89
90 90 90 90 91 91 91 92
A Vooralarm (fase 1 van het gemeentelijk nood- en interventieplan) A.1 Betekenis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A.2 Verspreiding van het vooralarm . . . . . . . . . . . . . . . A.3 Vorm van het bericht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A.4 Te nemen acties . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A.5 Duur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A.6 Einde vooralarm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A.7 Opmerking . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B Alarm (fase 2 van het gemeentelijk nood- en interventieplan) B.1 Betekenis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B.2 Verspreiding van het alarm . . . . . . . . . . . . . . . . . B.3 Vorm van het alarmbericht . . . . . . . . . . . . . . . . . B.4 Te nemen maatregelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B.5 Duur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B.6 Einde alarm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C Alarmeringsschema’s C.1 Algemeen alarmeringsschema . . . . . . . . . . . . . . . C.2 Alarmeringsschema in functie van het aantal slachtoffers C.2.1 MUG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C.2.2 Ambulances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C.2.3 Reserve ambulances voor andere oproepen . . . . C.2.4 Rode Kruis ambulances . . . . . . . . . . . . . . C.2.5 MSP en SIT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C.2.6 DSI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C.2.7 Helikopter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
93 93 93 94 94 95 95 96 97 98 98 98 98 98 98 99 99
. . . . . . (1 tot 10) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . .
. . . . . . . . .
. . . . . . . . .
. . . . . . . . .
. . . . . . . . .
. . . . . . . . .
Inhoudsopgave C.2.8 Ziekenhuizen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D Verdeling slachtoffers over de ziekenhuizen E Gemeentelijk veiligheidscel Lichtervelde E.1 Rampenambtenaar: veiligheidsambtenaar verantwoordelijk voor ning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E.2 Permanentie gemeentelijke veiligheidscel . . . . . . . . . . . . . E.3 Taken gemeentelijk veiligheidscel . . . . . . . . . . . . . . . . . E.4 Plaats van samenkomst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E.5 Samenstelling gemeentelijke veiligheidscel . . . . . . . . . . . . F Fasering F.1 Fase F.2 Fase F.3 Fase F.4 Fase van het nood- en interventieplan 1 = Gemeentelijke fase: vooralarm . . 2 = Gemeentelijke fase: alarm . . . . . 3 = Provinciale fase . . . . . . . . . . 4 = Federale fase . . . . . . . . . . . .
vi 99 100 101 de noodplan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 101 101 102 102 104 104 104 104 105 106 106 106 106 108
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
G Ordening Rampterrein G.1 Zones rampterrein . . . . G.1.1 Noodplanningszone G.1.2 Interventiezone . . G.1.3 Gerechtelijke zone
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
H Beleidsgroep of Co¨rdinatiecomit´ (CC of CC-GEM) en operationele groep o e (CP-OPS) - samenstelling 109 H.1 Beleidsgroep en Operationele groep zijn twee gescheiden groepen . . . . . . . 109 H.1.1 Beleidsgroep: beleidsco¨rdinatie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 o H.1.2 Operationele groep (CP-OPS): operationele co¨rdinatie. . . . . . . . . 110 o H.2 Beleidsgroep (CC-GEM) en operationele groep (CP-OPS) vormen ´´n co¨rdinatieteam112 ee o I Communicatie 113 118 119 119 119 119 119 119 121 121 121 121 121 121 122
J Herkenbaarheid K Algemene Telecommunicatielijst K.1 Gemeentelijke organen en diensten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . K.1.1 Burgemeester & Schepen Openbare Werken & OCMW voorzitter K.1.2 Technische dienst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . K.1.3 Politie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . K.1.4 Brandweer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . K.2 Bijkomende Hulpdiensten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . K.2.1 Brandweerkorpsen ter versterking (via 100) - Discipline 1 . . . . K.2.2 Mobiele Urgentie Groepen (via 100) - Discipline 2 . . . . . . . . K.2.3 Politie (via101) - Discipline 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . K.2.4 Civiele Bescherming - Discipline 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . K.2.5 Rode Kruis (via 105) - Discipline 2 & 4 . . . . . . . . . . . . . . K.2.6 Vlaamse Kruis - Discipline 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
Inhoudsopgave K.2.7 Plaatselijke dokters - Discipline 2 . . . . . . K.2.8 Plaatselijke apothekers - Discipline 2 . . . . K.2.9 Plaatselijke verpleegsters . . . . . . . . . . K.2.10 Plaatselijke dierenartsen . . . . . . . . . . . K.2.11 Funerarium . . . . . . . . . . . . . . . . . . K.2.12 Geestelijkheid . . . . . . . . . . . . . . . . . K.3 Gespecialiseerde hulpdiensten bij specifieke rampen K.3.1 Gevaarlijke stoffen . . . . . . . . . . . . . . K.3.2 Electriciteit en gas . . . . . . . . . . . . . . K.3.3 TV-distributie . . . . . . . . . . . . . . . . K.3.4 Waterdistributie . . . . . . . . . . . . . . . K.3.5 Treinongeval . . . . . . . . . . . . . . . . . K.3.6 Lijnbusongeval . . . . . . . . . . . . . . . . K.3.7 Vliegtuigongeval . . . . . . . . . . . . . . . K.4 Andere Diensten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . K.4.1 Ministerie van Binnenlandse Zaken . . . . . K.4.2 Parket - Ministerie van Justitie . . . . . . . K.4.3 Provincie West-Vlaanderen . . . . . . . . . K.4.4 Provinciale Gezondheidsinspectie . . . . . . K.4.5 Krijgsmacht . . . . . . . . . . . . . . . . . . K.4.6 Terr. Gp. Federale Politie West-Vlaanderen K.4.7 Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap . . K.5 Pers (discipline 5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . K.5.1 Kranten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . K.5.2 Radio’s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . K.5.3 Televisie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . K.5.4 Persagentschappen . . . . . . . . . . . . . . K.5.5 Gemeentelijke informatieambtenaar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
vii 122 122 123 123 123 123 124 124 125 125 125 125 125 125 126 126 126 126 128 128 128 129 130 130 131 131 132 132 133 133 133 133 133 134 134 134 134 135 135 135 136 136 138 139 139
L Speciale medische centra en aanverwante diensten L.1 Antigifcentrum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L.2 Bloedtransfusiediensten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L.3 Toxicologisch Labo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L.4 Brandwonden Centra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L.5 Hartchirurgische Centra (extra-corporele circulatie) . . . . . . . L.6 Neurochirurgische centra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L.7 I.H.E. (Instituut voor Hygi¨ne en Epidemiologie) . . . . . . . . e L.8 Helikopter van Instituut voor dringende medische hulpverlening M Beschikbare middelen M.1 Brandweer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . M.1.1 Brandweer Lichtervelde . . . . . . . . . . . . . M.1.2 Bedrijfsbrandweer NV Remi Claeys Aluminium M.1.3 Interventiemateriaal brandweer Torhout . . . . M.1.4 Interventiemateriaal brandweer Kortemark . . M.2 Interventiemateriaal Civiele Bescherming . . . . . . . . M.2.1 Grote wacht Jabbeke . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Brugge)
. . . . . . . .
. . . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
Inhoudsopgave M.2.2 Voorposten Harelbeke, Koekelare en Menen . . . . . . . M.3 Interventiemateriaal Rode Kruis West-Vlaanderen . . . . . . . M.3.1 Voertuigen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . M.3.2 Tenten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . M.3.3 Overige middelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . M.4 Politie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . M.5 Technische Dienst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . M.5.1 Personeel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . M.5.2 Bijzonder materiaal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . M.6 Aannemers van grond-, wegenis- en ruimingwerken . . . . . . . M.6.1 Algemeen grondwerken . . . . . . . . . . . . . . . . . . M.6.2 Grond en Wegeniswerken . . . . . . . . . . . . . . . . . M.6.3 Kranen en hoogtewerkers . . . . . . . . . . . . . . . . . M.6.4 Ruimingswerken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . M.6.5 Containerbedrijven . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . M.6.6 Landbouwwerken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . M.6.7 Vellen van bomen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . M.7 Transportmogelijkheden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . M.7.1 Transportbedrijven . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . M.7.2 Autobusbedrijven . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . M.7.3 Bouwstofbedrijven . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . M.7.4 Amfibievoertuig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . M.7.5 Ziekenwagens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . M.7.6 Helikopters . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . M.8 Takelwagens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . M.9 Andere beschikbare middelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . M.9.1 Brancardstock en dekenstock . . . . . . . . . . . . . . . M.9.2 St. Jozefsrustoord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . M.9.3 Funerarium en lijkwagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . M.9.4 Sanering bij brand- en waterschade Delicate reiniging na zelfdoding of verwaarloosde huizen M.9.5 Takelbedrijf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . M.9.6 Elektriciens met microwagen . . . . . . . . . . . . . . . M.9.7 Imkers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N Onthaal- en evacuatiecentra N.1 Schoollokalen . . . . . . . . . . . . . . . N.2 Zalen en feestlokalen . . . . . . . . . . . N.3 Hotels en motels . . . . . . . . . . . . . N.4 Opvangmogelijkheden met ruime lokalen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
viii 140 141 141 141 141 142 142 142 142 143 143 143 143 143 144 144 144 145 145 145 146 146 146 146 147 148 148 148 148 148 149 149 149 150 150 151 151 152
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
O Lijst van de gebouwen, gebouwencomplexen of installaties waar zeer grote gevaren bestaan 153
Inhoudsopgave
ix
P Lijst van de als gevaarlijk, hinderlijk en ongezond ingedeelde bedrijven 154 P.1 Chemische bedrijven . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154 P.2 Grote opslagplaatsen voor gas (+5000 l) en petroleumproducten . . . . . . . 154 P.3 Gasopslagplaatsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157 P.4 Inrichtingen die toestellen gebruiken die X-stralen (ioniserende stralen) voortbrengen van 200kV of minder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157 Q Modelberichten en -formulieren 158 Q.1 Bericht van CC aan hulpcentrum 100 en/of Co¨rdinatie- en Crisiscentrum van o de regering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159 Q.2 Situatiebeschrijving bij de eerste bijeenkomst van CC . . . . . . . . . . . . . 161 Q.3 Informatiebericht aan de media . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162 Q.4 Technische informatie en verbindingsmiddelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164 Q.5 Bericht van CC aan gouverneur (te gebruiken bij afkondigen fasen 1 & 2) . . 165 Q.6 Logboek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167 Q.6.1 Logboek CP-OPS of Co¨rdinatiecomit´ (CC) . . . . . . . . . . . . . . 167 o e Q.6.2 Administratie Commando Post-Slachtoffers . . . . . . . . . . . . . . . 169 Q.6.3 Overzicht ambulances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170 Q.6.4 Overzicht heli + autobussen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171 R Risicoanalyse en -management bij manifestaties S Organisatie rampenoefening T Lijst met gebruikte afkortingen 172 175 177
Deel I
Gemeentelijk monodisciplinair nood- en interventieplan brandweer
1
Hoofdstuk 1
Inleiding
1.1 Verantwoordelijke
De directeur brandweer (brandweerofficier met de hoogste graad die op de plaats van de interventie aanwezig is)
1.2
Opdrachten
De voornaamste opdrachten van discipline 1 (brandweer) zijn onder meer: 1. De noodsituatie beheersen en de hieraan verbonden risico’s uitschakelen: blussen van de brand, dichten van bressen en het versterken van dijken,... 2. Maatregelen nemen om de uitbreiding van de gevolgen van de noodsituatie te voorkomen; 3. Personen opsporen, bevrijden, helpen, redden en in veiligheid brengen en hun goederen beschermen; 4. Gevaarlijke stoffen opsporen, meten en bestrijden en de ontsmetting verzekeren. 5. Alle betrokkenen snel worden gealarmeerd 6. Iedereen weet wat zijn taak en bevoegdheid is 7. Er geco¨rdineerd wordt opgetreden o 8. De hulpdiensten van binnen en buiten de gemeente snel en effici¨nt worden opgeroepen e en opgevangen en dat zij alle faciliteiten krijgen om te werken
1.3
Middelen
Het personeel en materieel van de brandweerdiensten (zie bijlage K op pagina 119).
2
Hoofdstuk 1. Inleiding
3
1.4
Verspreiding van het monodisciplinair nood- en interventieplan brandweer Lichtervelde
Bestemmelingen: 1. Gemeentelijke overheden en diensten (a) Burgemeester (b) NIP ambtenaar (c) Voorzitter OCMW (d) Brandweer (e) Wijkdienst Lichtervelde Politiezone Tielt (IPZ-zone) (f) Technische dienst (g) Conci¨rge gemeentehuis (dispatching dienst 100) e (h) Secretariaat van het gemeentelijk nood- en interventieplan (i) Directeur St. Jozefsrustoord (j) Secretariaat van de gemeentelijke veiligheidscel (k) Ieder lid van de gemeentelijke veiligheidscel 2. Dienst 100 Brugge (dispatching) 3. Brandweer (discipline 1) (a) Ieder kaderlid brandweer Lichtervelde (b) Brandweer Torhout (c) Brandweer Kortemark (d) Brandweer Roeselare (centrum brandweerzone) (e) Brandweer Hooglede (f) Brandweer Ardooie (g) Brandweer Wingene (h) Provinciale brandweerinspecteur 4. MUG centra (discipline 2) (a) MUG St. Rembert Torhout (b) MUG H.Hart Roeselare (c) MUG Stedelijk Ziekenhuis Roeselare 5. Politie (discipline 3) (a) Korpschef Politiezone Tielt (IPZ-zone) (b) Dienst Commando en ondersteuning Politiezone Tielt (IPZ-zone) (c) Wegpolitie (WPR) West-Vlaanderen (d) Territoriale Groep Federale Politie West-Vlaanderen
Hoofdstuk 1. Inleiding 6. Civiele bescherming (discipine 4) (a) Grote wacht Jabbeke (b) Directie Civiele Bescherming 7. Rode Kruis (discipine 2 en 4) (a) Rode Kruis West-Vlaanderen (b) Rode Kruis afdeling Torhout 8. Provinciebestuur van West-Vlaanderen (a) Provinciegouverneur (b) Provinciaal rampenmanagement 9. Andere Diensten (a) Gezondheidsinspecteur W.VL (b) Federale dienst openbare hulpverlening (c) Hoofdverpleegkundige contractant ministerie van volksgezondheid (d) Dispatching NMBS
4
Deze bestemmelingen moeten elke wijziging aan de over hen voornoemde gegevens onmiddellijk aan de burgemeester meedelen.
Hoofdstuk 1. Inleiding
5
1.5
Lijst van de wijzigingen
Gegevens betreffende afzender volgnummer datum wijziging wijziging of of actualisatie actualisatie gegevens betreffende bestemmeling gewijzigde wijziging aangebladzijde bracht door ... op ... (naam en datum)
Gelieve onmiddellijk elke wijziging aan de over uw dienst voornoemde gegevens of eventuele opmerkingen aangaande dit gemeentelijk multidisciplinair nood- en interventieplan op bovenstaand standaardformulier in te vullen en op te sturen naar het secretariaat van de Brandweer van Lichtervelde p/a Beverenstraat 16, 8810 Lichtervelde. De recentste versie van het gemeentelijk nood- en interventieplan in ontwerp kun je altijd vinden op http: //www.brandweerlichtervelde.be
Hoofdstuk 2
Te nemen maatregelen wanneer het monodisciplinair nood- en interventieplan brandweer Lichtervelde alleen afgekondigd wordt
1. De lokale hulpdiensten (brandweer, politie...) en eventueel de autonome hulpdienst van een betrokken bedrijf of instelling, nemen de nodige schikkingen om aanstonds hulp te kunnen bieden. 2. Het monodisciplinair nood- en interventieplan brandweer Lichtervelde wordt in werking gesteld . 3. Verkenning. De brandweerofficier bijgestaan door de persoon die het alarm gegeven heeft, verwerft een overzicht van de situatie en verzamelt daarover de nodige gegevens. 4. Inlichten van het 100-centrum. Na een analyse van de gegevens verzameld tijdens de verkenning, wordt het centrum 100 zo exact mogelijk door de brandweerbevelhebber ingelicht met bijkomende informatie over de rampsituatie 5. Actie door de dienst 100 (a) Oproep eerste uitruk monodisciplinair nood- en interventieplan brandweer Lichtervelde: • ´´n ambulance ee • commandowagen, twee autopompen, tankwagen en twee materiaalwagens (brandweer Lichtervelde) • twee politiecombi’s uit de IPZ-zone Tielt
6
Hoofdstuk 2. Te nemen maatregelen wanneer het monodisciplinair nood- en interventieplan brandweer Lichtervelde alleen afgekondigd wordt 7 (b) Afhankelijk van de informatie verstrekt door de brandweerbevelhebber worden volgende bijkomende diensten, middelen en personen opgeroepen: • ´´n ziekenwagen per twee gekwetsten (Zie bijlage C.2 op pagina 98) ee • MUG-teams (Zie bijlage C.2 op pagina 98) • brandweerversterking: – niveau 1: Torhout en Kortemark – niveau 2: niveau 1 + Hooglede en ladderwagen & commandowagen en tent van Roeselare – niveau 3: niveau 1 & 2 + Ardooie • gespecialiseerde hulp (Zie bijlage C.2 op pagina 98 en bijlage K.3 op pagina 124) • opschalen naar fase 1 of fase 2 van het gemeentelijk multidisipinair nood- en interventieplan als nodig 6. Het oprichten van een Brandweer Commando gebeurt meestal op een strategische plaats nabij de ramp. De lokalisatie wordt door de brandweerbevelhebber in samenspraak met de korpsgeneesheer bepaald. • op een veilige plaats • verplaatsbaar • visueel contact met de rampplaats als mogelijk • in de commandowagen van brandweer Lichtervelde (de M1) 7. GSM Brandweer Commando 0479/ 61 21 54 8. Zorgen voor samenwerking tussen de verschillende disciplines. De operationele co¨rdinatie en het commando van de verschillende disciplines nabij de o ramp gebeurt vanuit het brandweer commando. De verschillende hulpdiensten melden zich na aankomst op het verzamelpunt (VP). Daar krijgen ze hun instructies en voeren ze in de gegeven situatie de taken uit, die normaliter tot hun opdracht en hun werkdomein behoren.
Hoofdstuk 3
Te nemen maatregelen tijdens fase 1 van het gemeentelijk multidisciplinair nood- en interventieplan
1. De lokale hulpdiensten (brandweer, politie...) en eventueel de autonome hulpdienst van een betrokken bedrijf of instelling, nemen de nodige schikkingen om aanstonds hulp te kunnen bieden. 2. Het monodisciplinair nood- en interventieplan brandweer Lichtervelde wordt in werking gesteld (zie bijlage A op pagina 90). 3. Alle andere hulpdiensten op het alarmeringsschema houden zich indien noodzakelijk in staat van paraatheid(stand-by) en volgen nauwlettend de evolutie van de toestand. 4. Verkenning. De brandweerofficier bijgestaan door de persoon die het alarm gegeven heeft, verwerft een overzicht van de situatie en verzamelt daarover de nodige gegevens. 5. Inlichten van het 100-centrum. Na een analyse van de gegevens verzameld tijdens de verkenning, wordt het centrum 100 zo exact mogelijk door de brandweerbevelhebber ingelicht met bijkomende informatie over de rampsituatie 6. Actie door de dienst 100 (a) Oproep eerste uitruk gemeentelijk nood- en interventieplan: • ´´n ambulance ee • ´´n MUG ee • commandowagen, twee autopompen, tankwagen en twee materiaalwagens (brandweer Lichtervelde) • twee politiecombi’s uit de IPZ-zone Tielt
8
Hoofdstuk 3. Te nemen maatregelen tijdens fase 1 van het gemeentelijk multidisciplinair nood- en interventieplan
9
(b) Afhankelijk van de informatie verstrekt door de brandweerbevelhebber worden volgende bijkomende diensten, middelen en personen opgeroepen: • ´´n ziekenwagen per twee gekwetsten (Zie bijlage C.2 op pagina 98) ee • extra MUG-teams (Zie bijlage C.2 op pagina 98) • brandweerversterking: – niveau 1: Torhout en Kortemark – niveau 2: niveau 1 + Hooglede en ladderwagen & commandowagen en tent van Roeselare – niveau 3: niveau 1 & 2 + Ardooie • gespecialiseerde hulp (Zie bijlage C.2 op pagina 98 en bijlage K.3 op pagina 124) • opschalen naar fase 2 van het gemeentelijk multidisipinair nood- en interventieplan als nodig 7. Het oprichten van een Brandweer Commando gebeurt meestal op een strategische plaats nabij de ramp. De lokalisatie wordt door de brandweerbevelhebber in samenspraak met de korpsgeneesheer (of de geneesheer van de eerste MUG (Dir-Med of DMH)) bepaald. • op een veilige plaats • verplaatsbaar • visueel contact met de rampplaats als mogelijk • in de commandowagen van brandweer Lichtervelde (de M1) of die van het brandweercentrum Torhout of van de brandweerzone Roeselare • in de omgeving van de VMP (Vooruitgeschoven Medische Post)indien er een ingericht wordt 8. GSM Brandweer Commando 0479/ 61 21 54 9. Zorgen voor samenwerking tussen de verschillende disciplines. De operationele co¨rdinatie en het commando van de verschillende disciplines nabij de o ramp gebeurt vanuit het brandweer commando. De verschillende hulpdiensten melden zich na aankomst op het verzamelpunt (VP). Daar krijgen ze hun instructies en voeren ze in de gegeven situatie de taken uit, die normaliter tot hun opdracht en hun werkdomein behoren.
Hoofdstuk 4
Te nemen maatregelen tijdens fase 2 van het gemeentelijk multidisciplinair nood- en interventieplan
4.1 Het monodisciplinair nood- en interventieplan brandweer Lichtervelde wordt in werking gesteld
(zie bijlage B op pagina 93).
4.2
Verkenning
De brandweerofficier bijgestaan door de persoon die het alarm gegeven heeft, verwerft een overzicht van de situatie en verzamelt daarover de volgende gegevens: • aard en omvang van de ramp • vermoedelijk aantal slachtoffers • eventueel betrokken gevaarlijke stoffen, de hoeveelheden, eventuele aard van het lek • risicofactoren in de omgeving van de ramp • omgevingsfactoren (vooral bij incidenten met gevaarlijke stoffen) – windrichting – windsnelheid – temperatuur – vochtigheidsgraad – weerstabiliteit
10
Hoofdstuk 4. Te nemen maatregelen tijdens fase 2 van het gemeentelijk multidisciplinair nood- en interventieplan 11
4.3
Inlichten van het 100-centrum
Na een analyse van de gegevens verzameld tijdens de verkenning, wordt het centrum 100 zo exact mogelijk door de brandweerbevelhebber ingelicht met bijkomende informatie over de rampsituatie namelijk: • vermoedelijk aantal slachtoffers + indeling in categorie¨n: e ZE (kritiek) (zeer ernstig) rood(haas) klasse I • eventuele versterkingsaanvraag: – gespecialiseerd personeel en materieel – andere noodzakelijke hulpmiddelen dan deze die bij de eerste uitruk werden ingezet (o.m. ambulances, tweede MUG, reddingswagen, autopomp, materiaalwagen, elevator of ladderwagen enz...) • toenaderingswegen • windrichting • plaats verzamelpunt (VP) voor alle versterking • plaats operationele commandopost (CP-OPS) • plaats commandopost (CP) waar het Co¨rdinatiecomit´ (CC-GEM) gevestigd is o e • ... EG(ernstig) geel(schilpad) klasse II LG(licht gewond) groen(doorkruiste ziekenwagen) klasse III
4.4
Actie door de dienst 100
1. Oproep eerste uitruk gemeentelijk nood- en interventieplan: • ´´n ambulance ee • ´´n MUG ee • commandowagen, twee autopompen, tankwagen en twee materiaalwagens (brandweer Lichtervelde) • twee politiecombi’s uit de IPZ-zone Tielt 2. Afhankelijk van de informatie verstrekt door de brandweerbevelhebber worden volgende bijkomende diensten, middelen en personen opgeroepen: • ´´n ziekenwagen per twee gekwetsten (Zie bijlage C.2 op pagina 98) ee • extra MUG-teams (Zie bijlage C.2 op pagina 98) • brandweerversterking: – niveau 1: Torhout en Kortemark
Hoofdstuk 4. Te nemen maatregelen tijdens fase 2 van het gemeentelijk multidisciplinair nood- en interventieplan 12 – niveau 2: niveau 1 + Hooglede en ladderwagen & commandowagen en tent van Roeselare – niveau 3: niveau 1 & 2 + Ardooie • het alarmeren van de betrokken ziekenhuisdiensten • gespecialiseerde hulp (Zie bijlage C.2 op pagina 98 en bijlage K.3 op pagina 124) 3. De personen en instanties oproepen vermeld op het alarmeringsschema (zie bijlage C.1 op pagina 97) volgens het alarmbericht vermeld onder punt B.3 op pagina 94.
4.5
Fasering nood- en interventieplan
Na overleg tussen de directeur hulpverlening (Dir-CP-OPS of DHV) en de burgemeester ter plaatse, die de co¨rdinatie op zich neemt, kan indien nodig overgeschakeld worden van de o gemeentelijke fase van het nood- en interventieplan (fase 2) naar de provinciale fase (fase 3): het Provinciaal nood- en interventieplan (APN). (zie puntje 1 bijlage C.2 op pagina 98 & bijlage F op pagina 104)
4.6
Oprichten van een operationele commandopost (CP-OPS)
• Bij iedere interventie is een samenwerking tussen verschillende disciplines noodzakelijk (vb. brandweer, ambulanciers, MUG, politie, e.a.). De opbouw van een CP-OPS is dan ook noodzakelijk voor de operationele co¨rdinatie. o • De oprichting van de CP-OPS gebeurt meestal op een strategische plaats nabij de ramp. De lokalisatie wordt door de brandweerbevelhebber in samenspraak met de korpsgeneesheer of de geneesheer van de eerste MUG (Dir-Med of DMH) bepaald. – – – – – op een veilige plaats verplaatsbaar visueel contact met de rampplaats als mogelijk aanduiden met een gele vlag met zwarte letters CP-OPS in de commandowagen van brandweer Lichtervelde (de M1) of die van het brandweercentrum Torhout of van de brandweerzone Roeselare – in de omgeving van de VMP (Vooruitgeschoven Medische Post) • Voor de samenstelling en de werking van de CP-OPS zie hoofdstuk H op pagina 109. • GSM CP-OPS 0479/ 61 21 54
4.7
Organisatie en taken van de verschillende disciplines
De co¨rdinatie en het commando van de verschillende disciplines nabij de ramp gebeurt vanuit o de CP-OPS. De verschillende hulpdiensten melden zich na aankomst op het verzamelpunt (VP). Daar krijgen ze hun instructies en voeren ze in de gegeven situatie de taken uit, die normaliter tot hun opdracht en hun werkdomein behoren. De CP-OPS staat op zijn beurt in verbinding met de commandopost (CP) waar de beleidsgroep het Co¨rdinatiecomit´ (CCo e GEM) van de ramp gelokaliseerd is.
Hoofdstuk 4. Te nemen maatregelen tijdens fase 2 van het gemeentelijk multidisciplinair nood- en interventieplan 13
4.7.1
Discipline 1: Brandweer
• afzetten interventiezone (rode zone van het rampgebeuren) rond de ramp enkel toegankelijk voor de brandweer) (zie bijlage G.1.2 op pagina 106) • uitvoeren van de redding en de bevrijding van de slachtoffers (zie standaard operatie procedures 12 op pagina 29) • bron-/effectbestrijding: de noodsituatie beheersen en de hieraan verbonden risico’s uitschakelen (zie standaard operatie procedures 12 op pagina 29) • voorkomen van de uitbreiding van de ramp (stabiliseren) • de personen opsporen, bevrijden, helpen, redden en in veiligheid brengen en hun goederen beschermen • uitvoeren van de preliminaire triage door de officier korpsgeneesheer met een rode klever voor de ZE (zeer ernstig gewonden) en een gele klever voor de EG (ernstig gewonden) • eerste verzorging toedienen door de brandweerambulanciers (zie actiekaart 13.8 op pagina 65) onder supervisie van de officier korpsgeneesheer • evacuatie van de gewonden naar de vooruitgeschoven medische post (VMP) • Er wordt een verzamelpunt (VP) vastgelegd. – Alle versterkingen van alle disciplines (brandweerwagens, ambulances, Rode Kruis, Civiele Bescherming, ..) moeten zich hier eerst aanmelden. – De officier ambulances (zie actiekaart 13.2 op pagina 54) heeft hier de leiding en wordt geleverd door de brandweer. • bewarende maatregelen nemen door schuil- of ontruimingsmaatregelen te bevelen voor de bevolking • het vragen of opeisen van bijstand of versterking (personen of goederen) als de ingezette middelen niet volstaan • De leiding van de hulpverleningsoperaties berust bij de directeur brandweer (Dir-Bw) of operationele brandweerofficier (OBO)of CO. De Dir-Bw is de op de plaats van de interventie aanwezige brandweerofficier met de hoogste graad. Bij gelijkheid van graad heeft de oudste in graad voorrang. • de brandweer levert de directeur hulpverlening (Dir-CP-OPS of DHV) (zie actiekaart 13.1 op pagina 52). De functie van Dir-CP-OPS wordt waargenomen door de op de plaats van de interventie aanwezige brandweerofficier met de hoogste graad. In geval van gelijkheid van graad heeft de oudste in graad voorrang. De brandweerbevelhebber zal in de beginfase de Dir-CP-OPS of DHV zijn. In een latere fase kan dit een andere brandweerofficier worden. • De functies van Dir-Bw, van de verantwoordelijke van discipline 1 binnen het co¨rdinatiecomit´ o e en van directeur van de CP-OPS (Dir-CP-OPS of DHV) zijn niet cumuleerbaar.
Hoofdstuk 4. Te nemen maatregelen tijdens fase 2 van het gemeentelijk multidisciplinair nood- en interventieplan 14
4.7.2
Discipline 2: Medische & sanitaire & psychosociale hulpverlening
De medische en psychosociale hulpverlening bij rampen gebeurt conform de wet van 8 juli 1964 betreffende de dringende hulpverlening. Voor de gevallen waar medische bijstand noodzakelijk is in het kader van het algemeen gemeentelijk nood- en interventieplan, moet het hulpcentrum 100 verwittigd worden. Op basis van de aangereikte informatie wordt het MIP opgestart of in stand-by gezet. Voor elke andere situatie wordt de federaal gezondheidsinspecteur verwittigd en wordt de informatie doorgegeven. De verantwoordelijke voor discipline 2 is de federaal gezondheidsinspecteur, namens de minister van Volksgezondheid en conform de richtlijnen van de FOD Volksgezondheid. Hij maakt deel uit van de beleidsco¨rdinatiecentra. o Hij wordt bijgestaan door : • de directeur Medische hulpverlening (Dir-Med) die, namens de minister van Volksgezondheid en conform de richtlijnen van de FOD Volksgezondheid, de operationele leiding heeft over de medische keten en hierover rapporteert aan de federaal gezondheidsinspecteur • de psychosociale manager (PSM), die de psychosociale zorg co¨rdineert o De medische discipline staat onder andere in voor : Geneeskundige en sanitaire hulpverlening (na activering van het MIP) 1. In de veiligheidszone (zie bijlage G.1.2 op pagina 106) wordt de VMP opgericht • De oprichting gebeurt door de geneesheer van de MUG die eerst ter plaatse komt. • Een arts van de Mug wordt conform het monodisciplinair medisch interventieplan aangesteld als de directeur medische hulpverlening (Dir-Med of DMH) (zie actiekaart 13.3 op pagina 56). – Hij beslist ook over het oproepen van de nodige medische versterking (oprichten medische keten) via de CP-OPS. – Hij co¨rdineert o ∗ het toedienen van de geneeskundige en psychosociale zorgen voor slachtoffers en de bij de noodsituatie betrokken personen ∗ het vervoer van slachtoffers ∗ het nemen van maatregelen ter bescherming van de volksgezondheid zoals de eventuele noodzaak tot evacuatie van de bevolking ∗ het verspreiden van de noodzakelijke voorzorgsmaatregelen ten behoeve van de lokale bevolking ∗ de noodzaak tot een eventuele ontsmetting – Bij een groot aantal slachtoffers kan de Dir-Med of DMH de triage eventueel aan een triage-arts (zie actiekaart 13.4 op pagina 57) en de regulatie van de afvoer aan een arts regulator (zie actiekaart 13.5 op pagina 58)overlaten. • In de VMP gebeurt:
Hoofdstuk 4. Te nemen maatregelen tijdens fase 2 van het gemeentelijk multidisciplinair nood- en interventieplan 15 – – – – – de triage de reanimatie de verzorging de conditionering begin van identificatie
• Bij een nucleair of een chemisch contaminatierisico dient er voor aankomst in de VMP altijd een decontaminatie (ontsmetting) te gebeuren. • Eventueel moet men een mortuarium oprichten. • Bij de regulatie van de afvoer moet door de Dir-Med of DMH of door de door hem aangestelde arts regulator (zie actiekaart 13.5 op pagina 58) rekening gehouden worden met – de urgentiegraad en het type pathologie – de behandelingscapaciteit van de verzorgingsinstellingen – de beschikbare transportcapaciteit • De evacuatie kan gebeuren naar ziekenhuizen en opvangcentra 2. Het ambulancecircuit wordt bepaald door de officier ambulances vanuit het verzamelpunt (VP). • Alle ambulances moeten zich hier eerst aanmelden. • Er moet een gescheiden post IN en post UIT zijn. • De officier ambulances (zie actiekaart 13.2 op pagina 54) heeft hier de leiding en wordt geleverd door de brandweer. 3. Het Rode Kruis kan ter versterking opgeroepen worden met ambulances, de provinciale commando & transmissiewagen en het provinciaal snel interventieteam (SIT). De SIT levert extra materieel en personeel voor het VMP. Ook zij staan ter beschikking van de Dir-Med of DMH. Men mag zeker geen tweede parallel circuit opbouwen! Psychosociale hulpverlening ( na activering van het PSIP).) Het PSIP activeert en co¨rdineert psychosociale ondersteuningsacties voor betrokkenen bij o rampen. Dit plan is een co¨rdinatiestructuur op basis van lokale netwerken. o Minimaal zijn er 4 opdrachten: • het transport van de niet-gekwetsten van het rampterrein naar een onthaalcentrum • het openen en installeren van een onthaalcentrum (opvang van de niet-gekwetsten) • het openen en installeren van een telinfocentrum (telefoonlijn(en) voor informatie over slachtoffers) • opvang van familie en vrienden Het Rode Kruis kan ter versterking opgeroepen worden met de dienst dringende sociale interventie (DSI).
Hoofdstuk 4. Te nemen maatregelen tijdens fase 2 van het gemeentelijk multidisciplinair nood- en interventieplan 16
4.7.3
Discipline 3: Politie
De politionele hulpverlening bestaat, onverminderd de wettelijke opdrachten en in toepassing van artikel 17 van de wet op het politieambt, in uitvoering van de richtlijnen van de bevoegde bestuurlijke overheden, van de CP-OPS en in uitvoering van onder andere de voorschriften voor de ordening van het rampterrein, onder andere uit de volgende opdrachten van bestuurlijke en gerechtelijke politie: • de openbare orde handhaven en herstellen • de toegangs- en evacuatiewegen vrijhouden en, in voorkomend geval, de hulpdiensten en de middelen begeleiden naar de plaats van de gebeurtenis • de perimeters installeren, fysisch afbakenen, signaleren en bewaken en de toegangscontrole verzekeren aan de verschillende zones van het rampterrein: de isolatie- en ontradingsperimeter (zie bijlage G.1.2 op pagina 106) • het beveiligen van de plaats van het onheil • het ter plaatse houden of de evacuatie van de bevolking en toezien op het schuilen • informatie verstrekken aan de bedreigde bevolking bij direct gevaar en helpen bij de evacuatie ervan • toezicht houden op de getroffen en/of de ge¨vacueerde zones (preventie plundering & e ramptoerisme) • toegangscontrole uitoefenen op de IN en OUT van de ziekenwagens • organiseren van het prioritair verkeer • verkeersregeling op de toegangs- en uitgangswegen • het verlenen van bijstand aan andere disciplines • het identificeren van de overleden slachtoffers door het DVI-team van de federale politie in afspraak met discipline 2 • verwittigen van gerechtelijke overheden • gerechtelijk onderzoek starten door het nemen van maatregelen zoals het instellen van een gerechtelijke perimeter en het vrijwaren van de sporen De operationele leiding van de opdrachten van bestuurlijke politie berust bij de directeur Politie, hierna Dir-Pol genoemd. De Dir-Pol is de vertegenwoordiger van het politieniveau dat is aangewezen in toepassing van de artikelen 7/1 tot 7/3 van de wet van 5 augustus 1992 op het politieambt.
Hoofdstuk 4. Te nemen maatregelen tijdens fase 2 van het gemeentelijk multidisciplinair nood- en interventieplan 17
4.7.4
Discipline 4: Logistieke steun, diverse werken, bijstand en vervoer
1. De Civiele Bescherming Beschikt over personeel en interventiemateriaal voor de bestrijding van o.a.: • overstromingen (autopompen, motorpompen, zandzakjes en zandzakjesunit, slijkpomp, overstromingswagen,..) • verontreiniging: afdammen, absorbeermiddelen • nucleaire besmetting (decontaminatiewagen) De civiele bescherming heeft als taak in de rampen bestrijding het leveren van de logistieke middelen (zie bijlage M.2 op pagina 139), zoals: • brandstof (benzine, diesel) en smeerolie • blusmiddelen (schuimmiddel, poeder) • levensmiddelen (mobiele keuken) • puin- en laadcontainers • stutwagen en dekzeilenwagen • verlichtingstoren en alternatorwagen (70KVA) • mobiele sanitaire post (MSP) • co¨rdinatiecontainer o • telecomwagen 2. Het Rode Kruis Het Rode Kruis levert: • logistieke steun (zie bijlage M.3 op pagina 141) aan discipline 2 via: – – – – – – de SIT (Snelle Interventie Team) zijn ziekenwagens de provinciale commando en transmissiewagen aanhangwagen VMP aanhangwagen mortuarium opblaasbare tenten, tenten, dekens, aluminium dekens, brancards, electrogeengroepen
• De dienst dringende sociale interventie (DSI) met – onthaal van niet gekwetste slachtoffers en wanneer nodig instaan voor hun herberging – verzamelen van informatie over en verstrekken van informatie aan de slachtoffers van rampen en hun verwanten – het begeleiden van slachtoffers
Hoofdstuk 4. Te nemen maatregelen tijdens fase 2 van het gemeentelijk multidisciplinair nood- en interventieplan 18 3. Gemeentelijke diensten zie bijlage M.5 op pagina 142, bijlage M.6 op pagina 143 en bijlage M.7 op pagina 145 4. Gespecialiseerde diensten zie bijlage K.3 op pagina 124 De leiding van discipline 4 berust bij de directeur logistiek, hierna Dir-Log genoemd. De DirLog is het lid met de hoogste graad van de operationele eenheden van de civiele bescherming, tenzij de CP-Ops in functie van de operationele inzet anders beslist.
4.7.5
Discipline 5: Informatie
• De opdrachten van discipline 5 worden uitgevoerd door de bevoegde overheid (de burgemeester) of zijn afgevaardigde. – De organisatie van de informatie berust bij de directeur informatie, hierna Dir-Info genoemd. – De Dir-Info wordt door de bevoegde overheid (de burgemeester) aangeduid. Meestal zal dit de gemeentelijke informatieambtenaar zijn. (zie bijlage E.5 op pagina 102) – De opdrachten betreffende de communicatie omvatten onder andere: ∗ tijdens de noodsituatie: · de informatie en richtlijnen aan de slachtoffers of getroffenen, hun familie en betrokkenen (zie 4.7.2 op pagina 15) · de informatie en richtlijnen aan de bevolking · de informatie aan de media ∗ na het opheffen van de noodsituatie: · de informatie over de maatregelen voor de terugkeer naar de normale situatie • De pers wordt in de rode en oranje zone van de interventiezone (zie bijlage G.1.2 op pagina 106) niet toegelaten. • Zij wordt verzameld in een speciaal daar voorzien lokaal: de persruimte. • Van zodra mogelijk wordt alle nuttige informatie vanuit het Co¨rdinatiecomit´ (CCo e GEM) naar de persruimte doorgegeven.
4.8
Oprichten van het Coordinatiecomit´ (CC-GEM) e ¨
(a) De commandowagen van de brandweer van Lichtervelde (de M1) of die van brandweercentrum Torhout of van de brandweerzone Roeselare bij de plaats van de ramp.
1. De plaats van het Co¨rdinatiecomit´ (CC-GEM): de CP (commandopost) o e
Hoofdstuk 4. Te nemen maatregelen tijdens fase 2 van het gemeentelijk multidisciplinair nood- en interventieplan 19 • Deze laatste keuze houdt in dat in principe of althans voor een eerste bijeenkomst NIET gekozen wordt voor een afzonderlijke CC-GEM (beleidsgroep) EN een afzonderlijke CP-OPS(operationele groep), maar voor ´´n gezamenlijk ee co¨rdinatieteam. GSM: 0479/ 61 21 54 o (b) Tenzij anders bepaald, wordt het Co¨rdinatiecomit´ (CC-GEM) ge¨ o e ınstalleerd in: Gemeentehuis, Markt 2, Lichtervelde Tel1: 051/72 94 30 Tel2: 051/72 94 46 Fax: 051/72 94 36 lokaal lokaal lokaal lokaal 1: 2: 3: 4: beleidsgroep (CC) ASTRID communicatie van de CC (= vaste post gemeentehuis) persruimte opvang familie (eventueel elders te lokaliseren)
2. Vanuit de CP functioneert de beleidsgroep het Co¨rdinatiecomit´ (CC-GEM) die zorgt o e voor de beleidsco¨rdinatie. Voor de samenstelling en de werking van het Co¨rdinatiecomit´ o o e (CC-GEM) verwijzen we naar hoofdstuk H op pagina 109. In geval gekozen wordt voor ´´n co¨rdinatieteam(CC-GEM en CP-OPS samen in ´´n groep), vervult genoemd team ee o ee derhalve ook de rol van CP-OPS.
Hoofdstuk 5
Communicatie
Tijdens een noodsituatie wordt er onderscheid gemaakt tussen technische en algemene communicatie.
5.1
Technische communicatie
omvat de communicatie tussen de verschillende disciplines, de CP-OPS, brandweercommando, en het Co¨rdinatiecomit´ (CC-GEM). o e
5.1.1
Leiding
De officier van de bevoegde brandweerdienst (operationeel co¨rdinator OC) in de CP-OPS o of brandweercommando regelt het gebruik van de ASTRIDfrequentie (gespreksgroepen). De hiernavolgende principes gelden bijgevolg enkel mits hij geen andere richtlijnen verstrekt. (zie bijlage I op pagina 113)
5.1.2
Communicatie tussen het Co¨rdinatiecomit´ (CC-GEM), brandweero e commando en CP-OPS
In principe gebeurt de radioverbinding tussen de het Co¨rdinatiecomit´ (CC-GEM) en de o e CP-OPS in de beginfase op de plaatselijke Astridfrequentie (gespreksgroep) Lichtervelde. In een latere fase kan er beslist worden om op een andere Astridfrequentie (gespreksgroep) over te gaan.
5.2
Algemene communicatie
omvat de: • richtlijnen en informatie aan de bevolking • informatie en richtlijnen aan slachtoffers en familie • richtlijnen en informatie aan de pers De algemene communicatie wordt verzorgd vanuit het Co¨rdinatiecomit´ (CC-GEM). De o e burgemeester en de informatieambtenaar zorgen er in normale omstandigheden eveneens voor dat de bevolking voldoende ge¨ ınformeerd wordt over onder meer : 20
Hoofdstuk 5. Communicatie • de mogelijke risico’s die het grondgebied van de gemeente bedreigen • de eventuele gevaren waaraan de inwoners kunnen blootgesteld worden • het bestaan van gemeentelijke en specifieke nood- en interventieplannen • de bestaande maatregelen : sirenenetwerk, opvang, informatie tijdens rampen
21
Hoofdstuk 6
Verdeling van de slachtoffers over de ziekenhuizen
• De geneesheer van de MUG, die het eerst ter plaatse komt, wordt aangesteld als directeur medische hulpverlening (Dir-Med of DMH) (zie actiekaart 13.3 op pagina 56). • Hij zorgt voor de verdeling van de gewonden over de ziekenhuizen rekening houdend met de transportcapaciteit, de kortste afstand naar en de mogelijkheden van het betrokken ziekenhuis in functie van de urgentiegraad en het type pathologie van de getroffen slachtoffers. • Bij een groot aantal slachtoffers kan de Dir-Med of DMH de triage eventueel aan een triage-arts (zie actiekaart 13.4 op pagina 57) overlaten en de regulatie naar de ziekenhuizen aan een arts regulator (zie actiekaart 13.5 op pagina 58). • Voor een overzicht van de ziekenhuizen en hun capaciteit: zie bijlage D op pagina 100.
22
Hoofdstuk 7
Regeling van het wegverkeer en van de openbare orde
Tussen de politiediensten (discipline 3) worden afspraken gemaakt met betrekking tot: • de openbare orde te handhaven en te herstellen • niet bevoegden op afstand te houden buiten de interventiezone (zie bijlage G.1.2 op pagina 106) • de perimeters installeren, fysisch afbakenen, signaleren en bewaken en de toegangscontrole verzekeren aan de zones • toezicht te houden op de getroffen en/of ge¨vacueerde zones e • een werkverdeling om het verkeer te regelen • de toegangs- en evacuatiewegen vrijhouden en, in voorkomend geval, de hulpdiensten en de middelen begeleiden naar de plaats van de gebeurtenis • het prioritair verkeer te regelen • bij volledig afsluiten van de E403 of de ringweg de nodige omleidingen organiseren. Er wordt ervoor gezorgd dat het verkeer niet via het centrum van Lichtervelde omgeleid wordt opdat de nodige versterking nog ter plaatse zou kunnen komen. • informatie te verstrekken aan de bedreigde bevolking • de evacuatie van de bevolking uitvoeren en toezien op het schuilen
23
Hoofdstuk 8
Schuilgaan
8.1 Beslissing
Het brandweercommando of de voorzitter van de beleidsgroep (CC-GEM) neemt de beslissing om, indien nodig, een schuilmaatregel uit te vaardigen in (een) door hem welbepaalde (zone) zones van de gemeente en voor een welbepaalde duur. In geval geen andere richtlijnen worden verstrekt, omvat schuilgaan: • binnen blijven en vensters en deuren sluiten • afsluiten van de toegangswegen naar de betrokken zones voor normaal verkeer door de politiediensten
8.2
Mededeling aan de bevolking
Het brandweercommando of de voorzitter van de beleidsgroep (CC-GEM) beslist nopens de meest adequate manier om de bevolking van de genomen maatregel in kennis te stellen. Hij maakt een keuze uit ´´n of meerdere van de hierna volgende middelen: ee • luidspreker politiewagen (in eerste instantie) of de M1 (CP-OPS) van brandweer Lichtervelde of de ambulance dienst 100 Lichtervelde • het inzetten van ´´n of meerdere wagens met geluidsversterker (desnoods opge¨ist bij ee e plaatselijke elektriciens) zie bijlage M.9.6 op pagina 149 • via radio en televisie
24
Hoofdstuk 9
Evacuatie
9.1 Beslissing
Tot de tijdelijke evacuatie van de bevolking uit een bepaald rampgebied in de gemeente, wordt door het brandweercommando of de voorzitter van de beleidsgroep (CC-GEM) beslist.
9.2
Mededeling aan de bevolking
De mededeling aan de bevolking gebeurt op dezelfde wijze als bij het schuilgaan (zie sectie 8.2 op pagina 24)
9.3
Speciaal evacuatieteam
In functie van het aantal te evacueren inwoners belast de voorzitter van de beleidsgroep ´´n of meerdere personen, dan wel een speciaal evacuatieteam (civiele bescherming), met de ee co¨rdinatie van de evacuatie, en van het onthaal en de bestemming van de betrokken personen. o
9.4
Te voorziene maatregelen
1. Vervoermogelijkheden (zie bijlage M.7 op pagina 145) (a) met eigen middelen (b) met gemeenschappelijk vervoer (c) met voertuigen van de civiele bescherming of andere hulp-diensten (d) met opge¨iste voertuigen (eventueel bus van autocaruitbater) e 2. Maatregelen die een vlot verloop van het verkeer garanderen 3. Het vastleggen van de evacuatieplaatsen (scholen, hotels, en logementhuizen, sportzalen... (zie bijlage N op pagina 150)) 4. Toezicht op de rand van het rampgebied en op de toegangspunten 5. Eventueel maatregelen ter ontsmetting van personen en voertuigen aan de uitgang van het rampgebied (zie punt 5 bijlage C.2 op pagina 98) 25
Hoofdstuk 9. Evacuatie 6. Concrete onthaalmiddelen (zie punt 5 en 6 bijlage C.2 op pagina 98) (a) registratie van de aankomenden (b) bedden, dekens (c) voeding (d) sanitaire hulp (e) sociale hulp
26
Hoofdstuk 10
Middelen
De dienst Brandweer van de gemeente stelt lijsten op met de beschikbare middelen die toebehoren aan de gemeente en met de middelen die beschikbaar zijn bij andere diensten of priv´-personen en zo nodig kunnen opgevorderd worden. e Je kijkt best voor • personen en diensten op bijlage K op pagina 119 • speciale medische centra en diensten op bijlage L op pagina 133 • materi¨le middelen en het vervoer op bijlage M op pagina 135 e • opvang-, onthaal- en evacuatiecentra op bijlage N op pagina 150
27
Hoofdstuk 11
Actualisatie van het plan, risicoanalyse, risicomanagement en organisatie van oefeningen
• De dienst Brandweer van de gemeente actualiseert in samenwerking met de gemeentelijke veiligheidscel (zie bijlage E op pagina 101) ten minste eenmaal per jaar de gegevens die in onderhavig nood- en interventieplan zijn opgenomen. • Deze actualisatie wordt jaarlijks ter goedkeuring aan de gemeenteraad en de gouverneur voorgelegd. • De recentste versie van het monodisciplinair nood- en interventieplan brandweer Lichtervelde in ontwerp kun je altijd vinden op http://www.brandweerlichtervelde.be. • Bij manifestaties binnen de gemeente laat de burgemeester door de gemeentelijke veiligheidscel (zie E op pagina 101) vooraf een risicoanalyse gebeuren om een adequaat risicomanagement op te stellen (zie bijlage R op pagina 172). • De Burgemeester kan beslissen om jaarlijks binnen de gemeente een oefening te organiseren, teneinde de werking van dit plan uit te testen. • Bij iedere oefening wordt de provinciale gezondheidsinspecteur en de provinciale rampenmanager verwittigd met de daarvoor voorziene formulieren (zie bijlage S op pagina 175).
28
Hoofdstuk 12
Standaard Operatie Procedures
12.1
12.1.1
Bevrijding van slachtoffers uit voertuig
Nut
Het slachtoffer in een zelfde of zo mogelijk een betere conditie af te leveren in een ziekenhuis, dan toen de redding begon.
12.1.2
Oproep ambulance voor verkeersongeval met geknelde personen
Meestal zal de ambulance als eerste ter plaatse zijn. Zij plaatsen hun wagen op ongeveer 10 meter van het ongeval. Denk aan de eigen veiligheid. • Ambulancier 1 doet de eerste verkenning. Indien er meerdere slachtoffers zijn ofwel bij 2 zwaargewonden moet men een tweede ambulance vragen. Hij meldt aan de centrale ’dienst 100’ hoeveel slachtoffers er zijn. Bij een gekneld slachtoffer vraagt hij bijkomende hulp van de brandweer en de korpsarts via de vaste post brandweer Lichtervelde. Hij informeert de M1 over de situatie.
• Ambulancier 2 begint onmiddellijk de vitale functies en parameters van het slachtoffer te controleren. De ambulancier mag enkel het voertuig betreden als hij zeker is dat er geen gevaar voor brand, electrocutie, gevaarlijke stoffen, ... is en het voertuig stabiel is (indien de aard van de verwondingen dit toelaten). Altijd moet een halskraag aangebracht worden.
• Bij aanwezigheid van korpsarts of MUG is het aan te raden om zo vlug mogelijk een infuus aan te leggen.
• Handelswijze omgaan met slachtoffers: Bij benadering van een slachtoffer moet een sfeer worden geschapen van rust, vertrouwen 29
Hoofdstuk 12. Standaard Operatie Procedures en kennis van zaken. U moet als volgt handelen : – spreek rustig met het slachtoffer – stel hem/haar op de hoogte van de toestand – geef, waar nodig, troost – laat het slachtoffer, indien mogelijk, zelf praten – verleen rustig en met kennis van zaken de benodigde eerste hulp – verklaar aan het slachtoffer wat u gaat doen
30
– breng mensen die geruchten verspreiden tot rede en laat ze zo snel mogelijk verwijderen en dit eventueel met medewerking van de politie. • Indien het voertuig door gelijk welke reden niet kan betreden worden kan de ambulancier hulp verlenen door de diverse openingen zoals bijvoorbeeld een raam.
12.1.3
Oproep brandweer voor verkeersongeval met geknelde personen
• Vertrek M1 met 5 manschappen: Tijdens aanrijden zal de hoogste in graad de bevelvoerder aanduiden die op zijn beurt de taken zal verdelen. Het is aan te raden dat de bevelvoerder een onderofficier of eventueel een korporaal is. De taakverdeling is als volgt: – 1 bevelvoerder – 1 chauffeur – 1 beveiliger – 2 technisch team Deze brandweermannen zullen voorzien worden van een kazuifel met vermelding van hun taak gemarkeerd op de rugzijde zodat deze tijdens de bevrijding direct kunnen herkend worden. Ook de korpsarts zal bij aankomst een kazuifel met vermelding korpsarts aantrekken. Indien M1 vertrekt met 4 personen zal de taak van de chauffeur overgenomen worden door het technisch team totdat bij aankomst van de tweede wagen een chauffeur kan aangeduid worden.
• Wanneer er 6 manschappen zich in de M1 bevinden, kunnen zij volgende taken uitvoeren: – leggen blusleiding bij brandgevaar – Afzetten werkgebied door middel van linten – Zorgen voor de verkeersveiligheid
Hoofdstuk 12. Standaard Operatie Procedures
31
12.1.4
Taakverdeling (bijkomende hulp, snelle interventiewagen)
• Bevelvoerder – Verkenning – Overleg plegen met het ambulancepersoneel, korpsarts en de MUG om te weten hoeveel ruimte nodig is om het slachtoffer te kunnen redden. – Aandacht voor brandgevaar, uitstromende brandstof en de accu. – Co¨rdinatie en leiding geven. o • Chauffeur – Voertuig plaatsen op aanwijzing van officier van dienst of de bevelvoerder. Ongeveer 10 meter van het ongeval en vertrekkensklaar. – Klaarzetten van de gereedschappen buiten de werkplek. (stabilisatieblokken, beschermfolie,beschermplaat,glassnijder, schaar en spreider, pedaalknipper, harde borstel,enz) – Bediening van de hydraulische groep • Technisch team – Helpen klaarzetten materieel met chauffeur – Voertuig stabiliseren na bevel van de bevelvoerder – Glasmanagement – Bediening schaar en spreider – Verwijderde autodelen wegbrengen naar dumpplaats • Beveiliger – Verkenning met bevelvoerder + meenemen van brandblusser – Assisteert en controleert stabilisatie van het voertuig – Vrijmaken van de werkplek (ongeveer straal van 5 meter) – Beschermen van slachtoffer en wondenverzorger • Gewondenverzorger Bij ons korps zal dit de ambulancedienst zijn.
12.1.5
Korpsarts
De korpsarts zal bij aanwezigheid de definitieve beslissing nemen betreffende de verzorging van het slachtoffer en de wijze hoe het slachtoffer zal bevrijd worden en dit eventueel in samenspraak met de MUG-arts.
Hoofdstuk 12. Standaard Operatie Procedures
32
12.1.6
Derde wagen: de bluswagen
• Plaatst zijn wagen op aanwijzing van de officier van dienst. • Bij brandgevaar klaarleggen van blusleiding. • Afzetten van het werkgebied door middel van een signalisatielint • Zorgen voor de verkeersveiligheid en de veiligheid van de hulpverleners volgens de standaardprocedure beveiligen werkzone E403-ringbaan • indien nodig afschermen plaats van de bevrijding door middel van dekens of tent (vb bij reanimatie)
12.1.7
Protocol tijdens de bevrijding
Gereedschappen worden klaargelegd in de tweede cirkel (tussen 5 ` 10 meter van het ongeval) a Enkel hulpverleners die betrokken zijn bij de bevrijding mogen zich bevinden in de werkcirkel. Dit zijn : • 2 ambulanciers van dienst • Korpsarts • MUG • Brandweermannen die kazuifel dragen • Officier van dienst !!! Alle hulpverleners die hun taak volbracht hebben houden afstand en staan in afwachting in de tweede cirkel totdat ze een nieuwe taak krijgen.
Hoofdstuk 12. Standaard Operatie Procedures
33
12.1.8
Werkcirkel
Figuur 12.1: Werkcircel
Deze werkcirkels hebben tot doel om de werkzaamheden beter en overzichtelijker te laten verlopen. De eerste werkcirkel loopt op 5 meter rond het ongeval. De tweede werkcirkel is op 10 meter rond het ongeval. Binnen de binnenste werkcirkel werken alleen die hulpverleners die daadwerkelijk bij de redding betrokken zijn. In de tweede cirkel liggen alle hulpmiddelen en het gereedschap klaar.
Hoofdstuk 12. Standaard Operatie Procedures
34
12.2
12.2.1
Beveiliging interventies openbare weg
Doel
Veiligheid verzekeren van slachtoffers en hulpverleners tijdens hulpverlening op de E403, de ringweg en andere openbare wegen.
12.2.2
Procedure
• Ambulance ’100’ plaatst zich voorbij het ongeval • M1 plaatst zich 10 meter v´´r het ongeval. oo – Alle voertuigsignalisatie aanleggen – Pijlen bevestigen op de achterkant van de M1 – Blauwe flitsblokken uitleggen: ∗ Starten 10 meter v´´r de M1 aan de kant van de weg. oo ∗ Achterwaarts vorderen tot het midden van de weg ter hoogte van de M1. – Kegels met knipperlichten plaatsen. – ’s Nachts lichtmast aanleggen • A1 wordt v´´r het ongeval geplaatst ca 10 meter v´´r de M1 of schuin op hetzelfde oo oo rijvak. – 2 personen voorzien van lichttoortsen en oranje fluorvestjes dienen het verkeer te begeleiden tussen A1 en de ambulance – ’s Nachts lichtmast aanleggen – Kegels en blauwe flitsblokken worden verplaatst na de A1 ∗ Starten 10 meter v´´r de A1 aan de kant van de weg oo ∗ Achterwaarts vorderen tot het midden van de weg ter hoogte van de A1 • M2 plaatst zich op 100 meter voor het ongeval. – Kegels en blauwe flitsblokken worden verplaatst na de M2. ∗ Starten 10 meter v´´r het ongeval aan de kant van de weg. oo ∗ Achterwaarts vorderen tot het midden van de weg ter hoogte van de M2.
12.2.3
Opmerkingen
• Wanneer er enkel beveiliging is van de Ambulance plaatst de M1 zich op 100 meter v´´r oo het ongeval en worden van daaruit de blauwe flitsblokken en kegels geplaatst. De M1 blijft continu in radiofonisch contact met de ambulance. • Wanneer het ongeval zich uitstrekt over meer dan 1 rijstrook of wanneer het veiligheidsrisico voor de hulpverleners te groot is, wordt in eerste fase de volledige weg afgesloten. De bevelvoerder beslist wanneer er terug verkeer door mag onafhankelijk van de politie. Desnoods wordt fase 1 van het gemeentelijk rampenplan afgekondigd. Zodoende heeft de brandweer de leiding van de interventie.
Hoofdstuk 12. Standaard Operatie Procedures
35
• Bij volledig afsluiten van de E403 of de ringweg dient de politie ingeschakeld te worden om de nodige omleidingen te organiseren. Er wordt ervoor gezorgd dat het verkeer niet via het centrum van Lichtervelde omgeleid wordt opdat de nodige versterking nog ter plaatse zou kunnen komen. • Enkel bij een noodsituatie (vb. een op het ongeval inrijdend voertuig, negeren van de kegels en blauwe flitsblokken, ...) waarbij een dringende actie noodzakelijk is om de veiligheid tijdens te interventie verder te kunnen garanderen, door het zich in veiligheid brengen van alle op de interventieplaats aanwezige personen (brandweerman(-nen), ambulancepersoneel, ...) en waarbij elke andere vorm van communicatie (mondeling of via zender) over de nieuwe alarmsituatie te laat zal komen, kan iedere brandweerman gebruik maken van het persoonlijk alarmfluitje.
Hoofdstuk 12. Standaard Operatie Procedures
36
Figuur 12.2: Beveiling verkeersongeval
Hoofdstuk 12. Standaard Operatie Procedures
37
12.3
Afgerukte elektriciteitsdraden
Verwittig de beheerder van het electriciteitsnet en/of het kabeldistributienet via de dienst 100 of de dispatching. Altijd ge¨ ısoleerde handschoenen gebruiken! (geschikt voor elektriciteit) A1 en M1 In de M1 is ook een stok (geel met haakje) beschikbaar om draden te kunnen wegtrekken. Opgelet: Elektriciteitsdraden die op de grond liggen, kunnen nog onder spanning staan !!!
12.3.1
Soorten bedrading
1. Losse draden 2. Kabelbundel (zwarte bundel van 4 ` 6 getorste draden) a 3. TV-distributiekabel ( zwarte kabel die onderaan hangt)
12.3.2
Interventie bij afgerukte losse draden
1. Tussen 2 palen: Aan de palen de draden met ge¨ ısoleerde handschoenen naar beneden trekken en dan zo hoog mogelijk afknippen. 2. Tussen paal en woning: • Indien mogelijk de tellerkast uitschakelen in de woning. • Draden afknippen aan de paal en aan de woning, zo hoog mogelijk.
12.3.3
Interventie bij afgerukte bundel
1. Tussen 2 palen: • Koord rond de bundel gooien en deze van de rijweg wegtrekken. • Bundel niet doorknippen!!! • Zorg er voor dat het verkeer terug veilig kan passeren. (hoogte bundel) 2. Tussen paal en woning: • De draden van de bundel 1 voor 1 doorknippen aan de paal ofwel een koord rond de bundel gooien en deze wegtrekken van de rijweg. • Bij doorknippen: terug proberen om de tellerkast in de woning af te leggen.
12.3.4
Interventie bij afgerukte distributiekabel
Deze kabel hangt altijd onderaan. De spanning op de kabel bedraagt max. 70 volt, wat niet gevaarlijk is. Koord rond de kabel gooien en deze wegtrekken van de rijweg. (rijweg veilig stellen) Wanneer de kabel afgerukt is dan kan je deze gewoon oprollen en langs de kant zetten.
Hoofdstuk 12. Standaard Operatie Procedures
38
12.4
12.4.1
Gebruik overdrukventilator
Algemeen
Belangrijk: De overdrukventilator mag slechts opgesteld op bevel en overleg van de Officieren van dienst !!!
12.4.2
Opstelling
• Toestel nooit in een gebouw opstellen. • Afstand ventilator / deuropening = hoogte deur = 2 meter • Ventilator plaatsen op een niet gladde ondergrond en zoveel mogelijk pas zetten. • Instelling hellingshoek: richten naar het midden van de deuropening. • Oppervlakte ventilatie-ingang (deur) is zoveel mogelijk gelijk aan de ventilatie-uitgang (deur, venster)
12.4.3
Veiligheid bij opstellen en gebruik
• Geen personen aanwezig in of boven de ventilatie-uitgang (uitdrijven van hete gassen). Bewaak de ventilatie-uitgang met geladen lans. • Geen personen aanwezig tussen ventilator en de ventilatie-ingang. (Rondvliegende projectielen, bv. steentjes die meegezogen worden) • Ventilator niet gebruiken bij explosiegevaar (bv. gasreuk),niet tegen wind willen ventileren, eerst afvoeropening maken en daarna pas de invoeropening, communicatie verzorgen, ...
12.4.4
Bediening
• Start: 1. Schakelaar op stand I 2. Chokeklep sluiten 3. Gashendel op traag (schildpad) 4. Met starttouw motor op gang trekken 5. Chokeklep na enkele seconden terug openen 6. Gas geven met de gashendel volgens gevraagd debiet 7. Hellingshoek instellen • Stop: 1. Gashendel op traag 2. Ventilator terug horizontaal zetten (hellingshoek = 0) 3. 5 min. Laten draaien op traagloop 4. Schakelaar op O stand om motor stil te leggen
Hoofdstuk 12. Standaard Operatie Procedures
39
12.4.5
Afkoelen brand
Met een sproeistraal de rand van de schroef benevelen, de waternevel wordt meegezogen in de woning, wat een sterke afkoeling van de brandgassen veroorzaakt.
12.4.6
Technische nota
• Benzine: loodvrij 95 (aparte bidon) • Motor stil leggen en 10 min laten afkoelen alvorens benzine bij te vullen. • Maximumsnelheid luchtstroom: 170 km/h • Begindebiet: 200 m3 /min • Venturidebiet: 400 m3 /min • Totaal luchtdebiet: 600 m3 /min
Hoofdstuk 12. Standaard Operatie Procedures
40
12.5
Voorzorgen te nemen bij manipulatie van een verdacht, mogelijks ge¨ ınfecteerd kadaver van een dier
De klassieke voorzorgsmaatregelen in verband met de hygi¨ne dienen te worden gerespecteerd, e namelijk het dragen van latex handschoenen en het wassen en ontsmetten van de handen na het uitvoeren van behandelingen. Er wordt aangeraden om van kledij te veranderen vooraleer met een andere activiteit wordt gestart (het dragen van een wegwerpoverall is ideaal). Een eenvoudig mondmasker en eventueel een bril om de ogen te beschermen worden aanbevolen De kadavers dienen rustig gemanipuleerd te worden. Stevige plastic zakken volstaan om de kadavers weg te bergen en te vervoeren. Samengevat: • Handschoenen dragen bij het behandelen van kadavers (vinyl of latex handschoenen zijn ideaal) is verplicht. • Het dragen van een wegwerpoverall, wegwerpovertreklaarzen, een eenvoudig mondmasker en eventueel een bril om de ogen te beschermen is aan te raden. • De kadavers dienen rustig gemanipuleerd te worden. • Het kadaver in een stevige, waterdichte zak plaatsen en hierbij opletten dat de buitenkant van de zak niet wordt bevuild of besmet. • De zak goed afsluiten en in een tweede zak plaatsen. • De wegwerpoverall, wegwerpovertreklaarzen en het mondmasker uitdoen en ze ook in de tweede plastic zak doen. • De handschoenen uitdoen door deze binnenste buiten te draaien en ze eveneens in de tweede plastic zak plaatsen die daarna goed wordt afgesloten. • De buitenkant van de tweede zak met zeep of ontsmettingsmiddel (dettol) behandelen. • De zak niet meer openen. • De zak afvoeren naar het gemeentelijk containerpark. • Contact opnemen met de milieuambtenaar (051/72.94.38) of het hoofd van de technische dienst (051/72.94.39) voor het regelen van de verdere afvoer. • Na het kadaver te hebben behandeld en vooraleer voedsel ter hand te nemen, steeds de handen, onderarmen en nagels wassen met zeep of ontsmettingsmiddel (hibitane of sterilium) en water. • Laarzen of schoeisel steeds goed reinigen en ontsmetten met dettol. • Vlekken op kledij moeten met zeep en water worden gereinigd. De kledij kan nadien normaal gewassen worden.
Hoofdstuk 12. Standaard Operatie Procedures
41
• Om besmetting van het voertuig te voorkomen, wordt er aangeraden om de zak op een plasticfolie of in een daartoe geschikte doos te zetten. Indien het voertuig toch vuil geworden is, dan moet dit gereinigd en ontsmet worden.
Hoofdstuk 12. Standaard Operatie Procedures
42
12.6
12.6.1
Opstelling pompen
Verantwoordelijke procedure
Sgt-Maj. Debaene Frans is verantwoordelijk voor het opstellen en onderhouden van deze procedure.
12.6.2
Doelgroep
Het is de bedoeling dat iedereen van ons korps deze procedure beheerst, zodat de opstelling van onze pompen op een interventie of oefening op een uniforme manier gebeurt.
12.6.3
Kern pompbedienden
Er wordt een vaste kern van pompbedienden gevormd, aan wie voorrang verleend wordt bij het bedienen van de pompen, en dit zowel op een interventie als op een oefening. De vaste kern van pompbedienden die gevormd werd, zijn de volgende: • Sgt-Maj Debaene Frans • Sgt Declerck Gery • Kpl Tytgat Jan • Kpl Allegaert Geert • Kpl Carpentier Geert • Brw D’heedene Bart • Brw Mortel´ Patrick e • Brw Schaep Jean-Luc Als er op een bepaalde interventie iemand anders (niet behorend tot de kern) een pomp bedient (dit kan bvb. het geval zijn, wanneer er niemand van de vaste kern aanwezig is op de plaats van de interventie), wordt die vervangen door iemand van de vaste kern, op het ogenblik dat er iemand van de vaste kern op interventie aankomt. Het is de bedoeling dat de pompbedienden die tot de kern behoren, hun kennis overdragen aan de andere brandweermannen van hun ploeg, zodat iedereen van ons korps in staat is, de basishandelingen van iedere pomp uit te voeren. Dit kan praktisch gebeuren tijdens het maandwerk, wanneer de ploeg van maand is. Aan ieder pomp staat slechts ´´n pompbediende, die zelf de nodige verbindingen legt tussen ee de pomp en de slangen die van de verdeelstukken komen. De pompbediende zorgt er tevens voor, dat de slangen die van de pomp vertrekken, ordentelijk liggen. Een tweede (meer ervaren pompbediende) aan de pomp is slechts toegelaten, ter ondersteuning van een pompbediende in opleiding, waaraan uitleg wordt gegeven. Op het einde van de interventie of oefening, helpt de pompbediende geen slangen oprollen, maar zorgt ervoor, dat de brandweerwagen volledig in orde is, dit wil zeggen ”wagen vertrekkensklaar naar een interventie of oefening”.
Hoofdstuk 12. Standaard Operatie Procedures
43
12.6.4
Algemeen opstellingsschema
Voor het algemeen opstellingsschema, verwijzen we naar figuur 12.3 met de volgende gebruikte symbolen: • A1: Autopomp 1 (Volvo) • T1: Tankwagen (Steyer) • M2: Mercedes met verplaatsbare pomp (P2) en slangen (45,70) met verplaatsbare pomp op aanhangwagen (P4) • M3: Transit met verplaatsbare pomp (P3) en slangen (45,70) • H : Hydrant • OW: Open water of reservoir • VP: Verplaatsbare pomp (P2, P3, P4) • ↓ : Verdeelstuk of koppelstuk Uitleg bij figuur 12.3: • Het minimum aantal verdeelstukken in de verschillende wagens: – 6 verdeelstukken in de A1 – 3 verdeelstukken in de T1 – 2 verdeelstukken in de M2 – 2 verdeelstukken in de M3 Er werd opgemerkt, dat een koppelstuk heel moeilijk dicht te draaien is, wanneer de bolkraan onder druk staat. Bijgevolg werd er beslist, om in het geval er moet aangekocht worden, nooit geen koppelstukken te kopen, maar verdeelstukken. • Korte slangen: – 2 korte slangen die lopen van de A1 naar het verdeelstuk (in de A1) – 2 korte slangen die lopen van de T1 naar het verdeelstuk (in de T1) • Bypass: Er wordt een bypass gelegd van aan het verdeelstuk T1 (komende van de hydrant), voor het vullen van de tank T1. • Wateraanvoer: Onze tankwagen (T1) wordt niet gebruikt voor het bijhalen van water. De opstelling van de A1 en de T1 blijft behouden gedurende de volledige interventie of oefening. Indien er water moet bijgehaald worden, moet beroep gedaan worden op een andere tankwagen (Vb Torhout 20.000 liter), die dan onze T1 zal voeden. • Debieten: – debiet A1: 2400 l/min – debiet T1: 3000 l/min bij enkel lage druk (300 l/min minder bij gebruik hoge druk)
Hoofdstuk 12. Standaard Operatie Procedures – debiet P2,P3,P4: 1500 l/min, 1600 l/min, 1600 l/min – debiet Hoge Druk: 50 l/min – Lage Druk 45: 100 l/min – Lage Druk 70: 400 l/min
44
Maximum debiet van een verdeelstuk: 2 X 45 + 1 X 70 = 2 X 100 + 400 = 600 l/min A1: Vanaf de A1 dus maximum 4 verdeelstukken (4 X 600 = 2400) op voorwaarde dat de Hoge Druk uitgeschakeld is. T1: Situatie T1: 2400 l/min nodig voor voeding A1 Theoretisch nog 600 l/min over, indien men over voldoende bluswater beschikt, kan men nog een verdeelstuk (2 x 45 + 1 x 70) leggen vanaf de T1. M2: De pomp van de M2 (P2) wordt bij het open water geplaatst, en vanaf het open water wordt vertrokken met het leggen van de leiding. LEIDING WORDT ALTIJD GELEGD IN DE RICHTING DAT HET WATER STROOMT !!! Telkens wanneer er 4 leidingen gelegd zijn, wordt er een verdeelstuk of afsluitstuk geplaatst, en dichtgedraaid. Als de pomp reeds water levert, mag het water door, telkens tot het laatste dichtgedraaide verdeelstuk. Dus de leidingen worden gelegd, in de richting van het water. Op het moment dat de volledige leiding gelegd is, heeft men reeds het water op het einde van de leiding. Indien het over langere afstanden gaat, kan de M3 of de M4 (wagen voorzien van slangen) langs het traject rijden, en dit opnieuw van aan de waterput (mee met het water) richting T1. Ook de kruiwagen (boven op de T1) kan hiervoor gebruikt worden. Er moet echter zoveel als mogelijk geprobeerd worden om de begaanbare wegen te gebruiken. Bij verlies van 4 bar (1 bar per 100 meter leiding of 1 bar per stijging van 10 meter), kan een tussenpomp P3 uit de M3 in aanjaagverband geplaatst worden. Indien de vraag naar water te groot is kan een tweede pomp P4 (op de aanhangwagen) naast de P2 bij het open water geplaatst worden. Op figuur 12.4 en figuur 12.5 wordt de eerste stap van het algemeen opstellingsschema voorgesteld, bij aankomst op een interventie of oefening.
Hoofdstuk 12. Standaard Operatie Procedures
45
Figuur 12.3: Algemeen opstellingsschema
Hoofdstuk 12. Standaard Operatie Procedures
46
Figuur 12.4: Opstellingsschema A1 bij aankomst interventie
Figuur 12.5: Opstellingsschema T1 bij aankomst interventie
Hoofdstuk 12. Standaard Operatie Procedures
47
12.7
12.7.1
Binnenbrandbestrijding met toepassing van de 3-dimensionele blustechniek
Doel
Het zo efficient mogelijk bestrijden van een binnenbrand in een pre-flashover situatie.
12.7.2
Doelgroep
Iedere brandweerman die reeds de opleiding binnenbrandbestrijding volgde in het oefenhuis.
12.7.3
Waarom?
Door verandering van de bouwwijze krijgen we meer en meer te maken met binnenbranden i.p.v. uitslaande branden. Deze binnenbranden zorgen voor een groot gevaar daar de brand zich in een pre-flashover situatie kan bevinden. Het herkennen van een pre-flashover situatie en het efficient handelen in zo’n situatie is van zeer groot belang om veilig zo’n binnenbrand te blussen.
12.7.4
Manschappen en middelen
1. Manschappen Een aanval van een binnenbrand gebeurd met 4 personen uitgerust met adembescherming. Daarbij al dan niet een leidinggevende, eveneens uitgerust met adembescherming. • 2 personen uit de A1 vormen de aanvalsploeg • 2 personen uit de M1 vormen de back-up ploeg 2. Middelen • Volledige interventiekledij • Adembescherming • Aangepaste lans
12.7.5
Procedure
1. Flashover en herkennen van een pre flashover situatie Flashover is een plotse overgang van een zich ontwikkelde brand tot een volwaardige brand. De brand is voldoende geventileerd en er zijn vlammen. Kenmerken • Grote hitte die de brandweerman op de knie¨n dwingt e • Snel zakkende gas-rooklaag • Dikke zwarte rook • Zichtbare pyrolyse • Roll-over: zichtbare vlammen in de rooklaag
Hoofdstuk 12. Standaard Operatie Procedures 2. 3D blustechniek: KOELEN VAN DE HETE ROOKGASSEN • Debiet tussen de 100 en 150l./min. • Sproeikegel tussen de 40 en 60◦ • Hoek 45◦ • Richting: op de verst gelegen hoek • Pulseren: 1 pulse = 0.5 sec Let op: • beperk de luchtstroom naar de brandhaard • Vermijdt contact met wanden en plafond Algemene regel: Nevel moet 4 sec in de lucht blijven hangen 3. Binnenaanval Pre flashover situatie ( we zien vlammen) (a) De aanvalsploeg • • • • • • • •
48
Controleer of je water hebt en stel de sproeikegel in Deur aftasten op hitte Beschermd opstellen + deur openen op kier 3 maal pulsen + deur dicht Tot 5 tellen 3 maal pulsen + deur dicht Tot 5 tellen Deur openen en binnen – laag bij de grond – na anderhalve meter stop • Controleer de rooklaag 1 puls in de rook-gaslaag: luisteren en voelen – Hoor je een knapperend geluid (knalgas)? De rooklaag boven je is zeer heet dus pulsen – Voel je neerslag? De rooklaag boven u is voldoende afgekoeld, op dat moment en op die plaats • Schuif anderhalve meter op en: pulsen • Herhaal dit tot bij de vuurhaard en blus deze met ononderbroken nevelstraal! (b) De Back-up ploeg • • • • • • Controleer of je water hebt en stel de sproeikegel in Geef bescherming aan de aanvalsploeg Grijp in bij nood van de aanvalsploeg Beveilig de terugtocht van de aanvalsploeg Blijven in een ander compartiment achter de aanvalsploeg Blijven in contact met de aanvalsploeg
Hoofdstuk 12. Standaard Operatie Procedures Belangrijke opmerking:
49
• Indien er zich ´´n of meerdere slachtoffers in de ruimte bevinden laat men de ee vuurhaard branden. • Er wordt prioriteit gesteld aan het redden van de slachtoffers. • De vuurhaard kan dan in een later stadium geblust worden. 4. Resultaat Het resultaat bij een goede techniek van het gebruik van de 3D techniek is: • Met zo weinig mogelijk water gaan we de hete rookgassen maximaal gaan afkoelen. • Door ontstane techniek gaan warmere luchtlagen en rook stijgen wat: – Het zicht verbetert – Het comfortabeler maakt voor de brandweerman • De aanzuigende werking van het vuur zuigt de nevel naar zich toe wat tot blussing bijdraagt
Hoofdstuk 12. Standaard Operatie Procedures
50
12.8
12.8.1
Veiligheidsprocedure asbestbrand
Tijdens de interventie:
• Alle interveni¨rende personen moeten een volledige bescherming dragen: vest, helm, e broek, laarzen, handschoenen en adembeschermingstoestel; • Het aantal interveni¨rende personen in de asbestbevattende locaties moet beperkt wore den; • Proberen om, met een waterscherm of een waterstraal, de asbestvezels in de lucht neer te slaan; • Enkel afbreken wat nodig is voor de interventie; • De brandweerofficier leider van de operaties zal, in overleg met de politie, de zone bepalen die enkel toegankelijk is voor de personen die bescherming dragen. Hierbij dient rekening gehouden te worden met de secundaire emissie. • De brandweerofficier leider van de operaties zal beslissen of de actiekaart astbestbrand (zie hoofdstuk 13.14 op pagina 80) of het gemeentelijk multidisciplinair nood- en interventie plan (zie hoofdstuk A op pagina 90 en hoofdstuk B op pagina 93) opgestart wordt. • De toegang tot de verontreinigde zone zal gebeuren via ´´n enkele plaats; ee • De personen die die zone betreden, zullen een volledige beschermingskledij moeten dragen; • De personen die uit de zone komen, zullen zich, bij het buitengaan moeten douchen alvorens hun kledij uit te trekken; • Het is verboden te eten, te drinken en te roken in de verontreinigde zone.
12.8.2
Tijdens de bewaking en de inspectie:
Wanneer de brand onder controle en gedoofd is, moeten de personen die de bewaking en de controle van de plaatsen uitvoeren dezelfde voorzorgen nemen als de interveni¨rende personen, e dit wil zeggen: • Een volledige beschermingskledij dragen binnen de verontreinigde zone; • Het aantal interveni¨rende personen beperken; e • De zone enkel via de toegelaten plaats betreden; • Zich douchen bij het buitengaan; • De afbraakwerken beperken. Anderzijds zullen zij het puin moeten besproeien om te vermijden dat de asbestvezels in de ruime omgeving zouden verspreid worden.
Hoofdstuk 12. Standaard Operatie Procedures
51
12.8.3
Na de interventie:
1. Personeel: • Na de interventie moet het personeel dat ge¨ ıntervenieerd heeft, zich douchen op de plaats van de interventie, met hun volledige uitrusting aan; daarna wordt de beschermingskledij uitgetrokken en in een waterdichte zak gestoken in afwachting van een adequate reiniging; • Vervolgens dient het personeel een douche te nemen; • De plaats in de kazerne waar het personeel zijn verontreinigde uitrusting heeft uitgetrokken en waar die uitrusting gereinigd wordt, zullen met veel water gepoetst worden; • Alle personen die ge¨ ıntervenieerd hebben, dienen een medisch onderzoek te ondergaan en dienen geregistreerd worden. 2. Materieel: • Al het materieel dat in de verontreinigde zone gebruikt werd, moet een eerste maal zorgvuldig met veel water afgewassen worden, vooraleer het buiten de zone gebracht wordt, en moet daarna in de kazerne opnieuw gereinigd worden; • De plaats in de kazerne waar het materieel gereinigd werd, moet vervolgens met veel water gepoetst worden. Al hetwater dient zorgvuldig naar de riool afgevoerd te worden. 3. Interventieplaats: • In afwachting van de opruiming van het puin door een erkende firma, zal het overdekt worden met een waterdicht zeil, teneinde de verspreiding van de asbestvezels in de lucht te vermijden; • De met asbest verontreinigde zone moet voor het publiek verboden blijven tot de sanering ervan.
Hoofdstuk 13
Actiekaarten
13.1 Actiekaart directeur hulpverlening (Dir-CP-OPS of DHV)
1. Als commandant van de operaties hebt U de algemene leiding van de hulpdiensten, met bijzondere aandacht voor brandbestrijding, preventie en redding. 2. Verwerf zo snel mogelijk een overzicht van de situatie en informeer het 100 centrum zo exact mogelijk over: • aard + plaats van de ramp • het vermoedelijk aantal slachtoffers (ZE - EG - LG) • eventueel windrichting (voor SEVESO bedrijven) • (andere) noodzakelijke hulpmiddelen m.i.v. • commandowagen dienst 100 • toenaderingswegen • het op gang brengen van het Algemeen Provinciaal nood- en interventieplan (APN) (= bevel tot het verspreiden van het ALARM) 3. Informeer de hulpverleners welke voorzorgen zij moeten nemen. 4. Bepaal, in samenspraak met de triage arts: • of een pretriage van de slachtoffers in de rampzone noodzakelijk is • de plaats van het triagepunt (VMP) met de drie behandelzones. 5. Bepaal de plaats van de CP-OPS in samenspraak met de politie en de directeur medische hulpverlening (Dir-Med of DMH). Zodra in werking: kennis geven aan alle hulpdiensten. 6. Duid een brandweerofficier operationeel co¨rdinator aan (OC). Hij regelt het gebruik o van de ASTRIDfrequentie (gespreksgroepen)en duidt eventueel twee radio operators aan voor de commandowagen voor de communicatie met de andere disciplines. 7. Duid een operationeel brandweerofficier (OBO) of CO of directeur brandweer (Dir-Bw) aan . Hij heeft de leiding over de operaties in de interventiezone (rode zone)(zie bijlage G.1.2 op pagina 106) van de brandweer (discipline 1). 52
Hoofdstuk 13. Actiekaarten
53
8. Leg, in samenspraak met de Dir-Med of DMH, een verzamelpunt voor de ambulances en transportmiddelen en een landingsplaats voor helikopter vast. 9. De Dir-CP-OPS (DHV) of de operationele brandweerofficier (OBO) duidt de officier ambulances aan: overzicht ambulances/ bussen en manschappen, toezicht op VP. 10. Duid een gegradueerde uit uw korps aan om de functie van Officier Ambulances op te nemen en geef hem zijn actiekaart. 11. De opgeroepen brandweerdiensten melden zich bij U in de CP-OPS. Geef hen de nodige richtlijnen. 12. Houd bestendig contact met de OC in de CP-OPS. 13. Bepaal, in samenspraak met de politie en de Dir-Med of DMH, een verzamelplaats voor de overledenen. 14. Geef, zo nodig, aan de CC (beleidsgroep) advies m.b.t. het schuilgaan of evacuatie van de bevolking of neem, bij hoogdringendheid, zelf de eerste maatregelen in samenspraak met de politiediensten. 15. Bepaal wanneer de opdrachten van de diverse hulpdiensten be¨indigd zijn e
Hoofdstuk 13. Actiekaarten
54
13.2
Actiekaart officier ambulances
1. De operationele brandweerofficier (OBO) of de directeur hulpverlening (Dir-CP-OPS of DHV) duidt een officier of onderofficier van de brandweer aan voor deze opdracht. 2. Trek uw kazuifel OFF AMB” aan, neem: ” • Een draagbaar radiotoestel en schakel op de met de operationele brandweerofficier (OBO) of de directeur hulpverlening (Dir-CP-OPS of DHV) overeengekomen ASTRID frequentie (gespreksgroep); • Uw schrijfplank met documenten: inventaris ambulances, commandoschema; • Een megafoon. 3. Blijf in radioverbinding met de OC in de CP-OPS, de verpleegkundige co¨rdinator en o de regulatie op de met de operationele brandweerofficier (OBO) of de directeur hulpverlening (Dir-CP-OPS of DHV) overeengekomen ASTRID frequentie (gespreksgroep); 4. U voert het bevel over het verzamelpunt transportmiddelen en de Helistrip. 5. Spreek verkeersregeling af met politie. 6. Bepaal ambulancecircuit in het rampgebied en bepaal de post OUT”. De DMH duidt ” hulpverlener aan die genummerde labels van triagekaarten deponeert in ziekenhuisverdeeldoos. 7. Registreer overzichtelijk de aangekomen ambulances, vervoermiddelen en manschappen. 8. De volledige bemanning blijft bij zijn voertuig. Bemanning met uitrusting kan door de verpl-co¨rd via de CP-OPS naar de VMP opgevorderd worden voor bepaalde opdracho ten. De chauffeur van de ambulance blijft altijd bij zijn voertuig. 9. MUG-teams, MSP, Rode Kruis interventiewagen (SIT) wordt verwezen naar belangrijkste triagepunt (VMP). Andere hulpploegen wachten in het VP op verdere orders. De Off-amb meldt hen aan in de CP-OPS. 10. Brandweerwagens tegenhouden in het verzamelpunt (VP) tot hun overste opdracht krijgt vanwege de Dir-CP-OPS of DHV of de operationele brandweerofficier (OBO). 11. De verpl-co¨rd (adjunct Dir-Med of DMH) of de regulatieverpleegkundige zal de transo portmiddelen voor de klasse I, klasse II en klasse III -behandelzones opvragen en de bestemming van de te vervoeren slachtoffers vermelden. 12. De verpl-co¨rd zal de transportmiddelen vragen om niet gewonde slachtoffers te vervoeo ren naar centra voor onthaal, opvang en herberging. 13. Geef de opdracht aan het geschikte ambulanceteam en noteer zorgvuldig hun aankomst en bestemming. (zie bijlage Q.6.3 op pagina 170) 14. Vraag zo nodig meer ambulances of andere transportmiddelen aan de CP-OPS en noteer zorgvuldig hun bestemming. (zie bijlage Q.6.4 op pagina 171)
Hoofdstuk 13. Actiekaarten
55
15. Voor transporten van klasse I (ZE) en II (EG) verder van 30km, wordt bij voorkeur een helikopter gebruikt. Het vorderen van deze toestellen gebeurt op vraag van de arts regulator via de CP-OPS. 16. De Dir-Med of DMH zal bepalen wanneer de hulpverleners het rampterrein mogen verlaten. Geef deze opdracht door aan de nog wachtende hulpverleners in het verzamelpunt. 17. RAADPLEEG OOK UW FUNCTIEOMSCHRIJVING
Hoofdstuk 13. Actiekaarten
56
13.3
Actiekaart directeur medische hulpverlening (Dir-Med of DMH)
1. Een arts van de eerste twee MUG-teams wordt Dir-Med of DMH (een tweede arts wordt triage-arts). 2. Trek kazuifel DMH” aan, bevestig draagbaar radiotoestel, neem megafoon, neem schrijf” plank met documenten: commandoschema / verdeellijst slachtoffers over ziekenhuizen. 3. Triage-verpleegkundige bezorgt u document overzicht triage 4. Bepaal met Dir-CP-OPS of DHV: • De plaats van de CP-OPS (toegangsweg rampgebied). • Verzamelpunt transportmiddelen en Helistrip (VP). 5. De Dir-CP-OPS (DHV) of de operationele brandweerofficier (OBO) duidt de officier ambulances aan: overzicht ambulances/ bussen en manschappen, toezicht op VP. 6. Geef opdracht aan alle MUG-teams over te schakelen naar de overeengekomen ASTRID frequentie (gespreksgroep) voor de MUG-teams (zie bijlage I op pagina 117). 7. Verwerf overzicht van het aantal en soort slachtoffers. 8. Indien nodig bijkomende Triagepunten oprichten. 9. Versterking vragen aan centrale dienst 100 of aan CP-OPS 10. Rode Kruis interventiewagen (SIT) sturen naar belangrijkste triagepunt (VMP) Bemanning richt triagepunt (VMP) in. 11. Tri-verpl informeert periodisch de verpl co¨rd van nieuw aangekomen slachtoffers in o Tri-punt, neem eveneens nota op het overzicht triage”. ” 12. Indien voldoende transportmiddelen en manschappen aanwezig, start de evacuatie. 13. De regulatiefunctie kunt u zelf verrichten (zie actiekaart) ofwel toevertrouwen aan een arts die de therapeutische mogelijkheden van de ziekenhuizen kent. Geef hem de actiekaart artsregulator en het document overzicht triage. 14. Bepaal in afspraak met off-amb de OUT. Duid persoon aan die genummerde labels van Tri-kaarten in ziekenhuisverdelingsdoos deponeert. Bepaal in afspraak met Dir-CP-OPS of DHV en rijkswacht een verzamelplaats voor de overledenen. 15. In afspraak met Dir-CP-OPS of DHV toelating geven aan hulpverleners rampterrein te verlaten. 16. RAADPLEEG OOK UW FUNCTIE OMSCHRIJVING
Hoofdstuk 13. Actiekaarten
57
13.4
Actiekaart triage-arts
1. Vanaf interventie met + 10 slachtoffers, uitruk met (bij voorkeur versterkte) MUG radiocontact via de ge¨ikte ASTRID frequentie (gespreksgroep) (zie bijlage I op pagina e 117); 2. Ter plaatse: info aan centrale dienst 100 van aantal slachtoffers per tiental. 3. Let op de gevaren op het rampterrein. 4. Houd rekening met eventueel lokaal nood- en interventieplan (GEMEENTELIJK NOODEN INTERVENTIEPLAN). 5. Indien nodig pre-triage met kleven van rode (Klasse I, ZE) en zwarte ( + ) klevers op voorhoofd. 6. Bepaal plaats Tri-punt (VMP) met vlag VMP, antenne met rode TRI-vlag op MUG wagen. 7. Trek kazuifel TRI-ARTS aan, neem megafoon en stel u op aan de IN van het Tri-punt samen met TRI-verpl. 8. Tri-punt (VMP) indelen in 3 zones. Bemanning Rode Kruis interventiewagen (SIT) richt Tri-punt VMP) in. 9. Tri-verpl hanteert doorschrijfdocument overzicht triage” . ” 10. Bevestig triagekaart aan pols of enkel van slachtoffer, bepaal de graad van ernst (kleurenlabel) en deel Triage-nummer, geslacht en belangrijkste letsel mee aan Tri-verpl. 11. Spreek met tweede MUG af wie de functie Dir-Med of DMH wordt. 12. Na vorming CP-OPS deelt Dir-Med of DMH mee wanneer over te schakelen naar de met de operationele brandweerofficier (OBO) of de directeur hulpverlening (Dir-CP-OPS of DHV) overeengekomen ASTRID frequentie (gespreksgroep) voor de MUG-teams (zie bijlage I op pagina 117). 13. Vraag versterking aan de Dir-Med of DMH. 14. Verdeel de taken van MUG-leden, ambulanciers en helpers in het Tri-punt (VMP). 15. Stuur op vraag deskundige hulp naar bepaalde slachtoffers in het rampgebied. 16. Evacuatie slachtoffers wordt geregeld door Dir-Med of DMH of artsregulator. U kunt prioriteiten voorstellen. 17. Meld aan Dir-Med of DMH wanneer geen slachtoffers meer naar Tri-punt (VMP) komen en wanneer laatste slachtoffer ge¨vacueerd is. e 18. RAADPLEEG OOK UW FUNCTIE OMSCHRIJVING
Hoofdstuk 13. Actiekaarten
58
13.5
Actiekaart arts regulator
1. Directeur medische hulpverlening Dir-Med of DMH duidt indien noodzakelijk een artsregulator aan. 2. Anders verricht hij de functie zelf. 3. Trek uw kazuifel artsregulator” aan. ” 4. Zorg dat u in het bezit bent van: • Een schrijfplank met documenten overzicht triage / verdelingsschema over de ziekenhuizen / commandostructuur • Radiotoestel op overeengekomen ASTRID frequentie (gespreksgroep) voor de MUGteams (zie bijlage I op pagina 117). • Megafoon. 5. Bepaal in het Tri-punt (VMP) de evacuatieprioriteit en bestemming van de slachtoffers. Deel dit mede aan de verpl-co¨rd die voor het transportmiddel zal zorgen. o 6. Zorg voor geschikte begeleiding: • Klasse I (ZE) door verpleegkundigen; • Klasse II (EG) door ambulanciers; • Klasse III (LG) door helpers. Indien niet aanwezig vraag dit personeel aan Dir-Med of DMH. 7. Voor transporten van klasse I (ZE) en II (EG) verder dan 30 km, helikopter vragen aan verpl-co¨rd. o 8. Laat verpl-co¨rd ziekenhuizen inlichten van de komst klasse I (ZE) met bijzondere theo rapie¨n. e 9. De officier ambulances bepaalt het verkeerscircuit op het rampterrein en duidt post OUT” aan. ” 10. De Dir-Med of DMH duidt hulpverlener aan die in post OUT” de genummerde labels ” van Tri-kaarten deponeert in ziekenhuisverdeeldoos. 11. Informeer de verpl-co¨rd wanneer de laatste pati¨nt ge¨vacueerd is. o e e 12. RAADPLEEG OOK UW FUNCTIE OMSCHRIJVING
Hoofdstuk 13. Actiekaarten
59
13.6
Actiekaart verpleegkundige coordinator ¨
1. De verpleegkundige van wie de arts Dir-Med of DMH geworden is, wordt verpleeg co¨rdinator. o 2. Neem duplicaat van overzicht-triage” mee. ” 3. Begeef U met MUG wagen naar CP-OPS zone en stel u op naast de commandowagen: CP-OPS dienst 4. Trek kazuifel VERPL-COORD” aan. ” 5. Schakel mobiele zender van MUG wagen op overeengekomen ASTRID frequentie (gespreksgroep) voor de MUG-teams en gebruik draagbare zender op overeengekomen ASTRID frequentie (gespreksgroep) voor verbinding met commandowagen M1 (CPOPS) en officier ambulances (zie bijlage I op pagina 117). 6. Neem schrijfplank met documenten: Overzicht triage / verdelingsschema slachtoffers over ziekenhuizen / commandoschema. 7. Test radiocontact uit met: • Directeur medische hulpverlening; • Triage verpleegkundige; • Officier ambulances; • Cdowagen dienst 100. 8. Vergewis u ervan dat de post OUT” opgericht is en men er een ziekenhuisverdeeldoos ” heeft. 9. Tri-verpl informeert u periodiek van nieuw aangekomen pati¨nten, hou het document e overzicht triage nauwgezet bij. 10. Registreer de vragen voor medische sanitaire versterking. Bespreek met de Dir-Med of DMH de te nemen maatregelen. 11. MUG-teams en ambulanciers melden zich bij u in de CP-OPS. Dir-Med of DMH geeft hen hun opdrachten. Rode Kruis interventiewagen (SIT) steeds naar belangrijkste tri-punt (VMP) sturen. 12. Bespreek met Dir-Med of DMH of door hem aangeduide artsregulator de bestemming van de slachtoffers. 13. Vraag aan de off ambulances de nodige transportmiddelen. 14. De artsregulator (of DMH) zorgt voor de geschikte begeleiding: • Klasse 1 (ZE) verpleegkundigen; • Klasse II (EG) ambulanciers; • Klasse III (LG) helpers.
Hoofdstuk 13. Actiekaarten Eventueel vraagt hij uw medewerking om personeel aan te duiden. 15. Licht de ziekenhuizen in van de komst van klasse I (ZE) pati¨nten. e
60
16. Tri arts zal melden wanneer geen slachtoffers in het Tri-punt (VMP)meer binnenkomen. 17. DMH of artsregulator zal melden wanneer het laatste slachtoffer ge¨vacueerd is. e 18. Vraag aan de verantwoordelijke van de post OUT” de ziekenhuisverdeeldoos. ” Na overleg met de Dir-Med of DMH geeft u deze aan de politie met sleutel. 19. RAADPLEEG OOK UW FUNCTIE OMSCHRIJVING
Hoofdstuk 13. Actiekaarten
61
13.7
Actiekaart ambulancier 100
1. Vertrek altijd met een ambulance in goede staat (qua inhoud communicatie rijvaardigheid). Controleerde zender en de stand van de batterijsleutel. Maak duidelijke afspraken met uw 100 partner en noteer zo goed mogelijk alle gegevens van de oproep. Gebruik altijd vinyl of latex handschoenen tenzij er brand- of corrosiegevaar is. Draag altijd de standaardinterventiekledij van de ambulancier. 2. Bij aankomst vlugge verkenning. (a) Is er gevaar voor de ambulancier zelf? (brand ontploffing - elektrocutie - gevaarlijke stoffen - verkeer ...) PREVENTIE: Kledij + Uitrusting (b) Is er gevaar voor de slachtoffers? (brand ontploffing - elektrocutie - verstikking gevaarlijke stoffen ...) PREVENTIE! (c) Inschatten van de ernst en het aantal slachtoffers waarop, indien nodig, ´´n van de ee ambulanciers adequate bijkomende hulp oproept. COMMUNICATIE • MUG: (bij kritische gewonden) 1 MUG per 5 ernstige gekwetsten of per 10 licht gekwetsten • KORPSARTS: indien MUG niet direct beschikbaar of als vluggere hulp noodzakelijk (bieper 341) • BRANDWEER: bij brand of inklemming • EXTRA AMBULANCES: (1 ambulance per zwaar gekwetste of 1 per 2 licht gekwetsten) • POLITIE: (voor verkeersregeling en/of afbakening) • Inschakelen NOOD- EN INTERVENTIEPLAN bij zware ramp Gemeentelijk nood- en interventieplan: max. 10 gekwetsten in samenspraak met burgemeester of korpscommandant of politiecommissaris of een bevoegde plaatsvervanger. (d) Triage (in rampen: met kaart, anders vlug bij jezelf) • zwart klasse 0: overleden • rood klasse I (ZE): zeer ernstig (kritisch) • geel klasse II (EG): ernstig gewond (ernstig) • groen klasse III (LG): licht gewond (kan wachten) • ongedeerden en/of daklozen ii. lokaliseer altijd ALLE gekwetsten iii. Spreek af waar ze blijven en/of wachten i. 3. Hulp volgens de prioriteiten van de triage. (a) Ademt hij?
Hoofdstuk 13. Actiekaarten • ademhalingswegen (kijken): REINIGEN, HYPEREXTENSIE • ademhaling zelf (kijken, voelen, luisteren): ABCDE (b) Is er circulatie? Circulatiestilstand: ABCDE (bewusteloos - asgrauw - ademhalingsstilstand - geen pols - wijde pupillen)
62
(c) Is de pati¨nt bewust? e bewusteloos : geen contact (Spraak, bewegingen & openen van de ogen): ABCDE schijnt in diepe slaap, moeilijk of geen ademhaling: (Glasgow Coma Scale) bewusteloosheid kan voorkomen bij: hersenschudding, circulatiestilstand, beroerte, schedelfractuur, elektrocutie, zonneslag, hersenbloeding (d) Bloedt hij (shock bij meer dan 1 liter verlies) • uitwendig? – slagader – ader – diffuus • inwendig (maagzweer, miltscheur, aortaruptuur) DICHTDRUKKEN, AFBINDEN, AUTOTRANSFUSIE (e) Is de pati¨nt in shock? e shock: lage bloeddruk, kleine snelle onvoelbare pols, bleke huid met koud zweet en rillingen, blauwe neus, lippen, vingers en tenen, geen aders te zien, moeilijk plassen,suf of woelig, moeilijke ademhaling, dorst door: • zwak hart • bloedverlies of vochtverlies (brandwonden): ABCDE, STELPEN • allergie, vergiftiging (f) Zorg dat de pati¨nt in leven blijft en verplaats hem zo weinig mogelijk. e i. ABCDE : A. Ademhalingswegen • stabiele zijlig enkel als geen fracturen en als voldoende spontane ademhaling • hyperextensie • Heimlich manoeuvre bij vreemd voorwerp in luchtpijp (verslikken in restaurant) • mayo canule B. Beademen • mond op mond of mond op neus of mond op stoma (indien geen masker) • mond op masker • ambu C. Circulatie hartmassage:
Hoofdstuk 13. Actiekaarten (2 vingers boven uiteinde borstbeen 3 ` 5 cm indrukken) a harde ondergrond noodzakelijk gestrekte armen + lichaamsgewicht ritme – 30 x hartmassage & 2 x beademen D. Defibrillatie: volgens PROTOCOL HEARTSTART E. Elektrolyteninfuus klaarmaken & pulsoxymeter aanleggen Stelpen en/of afbinden bloedingen Zuurstof toediening Helpen arts met eventueel • quicktrack, tracheotomie • intubatie (tube, laryngoscoop, Magilltang, spuit) • infuus (baxter, trousse, venflonkatheter) • ampoules • defibrillatie (defibrillator) Vergeet nooit de rangorde in de hulpverleningspiramide • • • •
63
ii. iii. iv.
v.
(g) Denk altijd aan een fractuur van de wervelzuil vooraleer een pati¨nt te verplaatsen. e Bij kwetsen van het ruggenmerg kan een levenslange verlamming volgen (zowel in hals als rug) Vraag altijd naar gevoel in armen en benen! Bij twijfel ALTIJD HALSKRAAG & SCHEPBRANCARD & evt. VACUUMMATRAS (h) Beenderbreuken Maak van een gesloten breuk nooit een open breuk. • gesloten breuk: SPALKEN – opblaasbare spalk voldoende aan beide zijden van de breuk! – fixeren aan lichaam of ander lidmaat (vb been aan been,draagdoek, driehoeksverband ...) evt. SCHEPBRANCARD • open breuk – steriel afdekken en de stand van de breuk handhaven en fixeren tot de arts komt, nooit zelf op zijn plaats brengen – Vraag altijd naar gevoel en doorbloeding lidmaat (i) Open wonden • niet schoonvegen • eventueel kledingstukken eruit verwijderen • steriel afdekken (j) Brandwonden • afkoelen stromend water voldoende lang • steriel afdekken • pas op voor shock door vochtverlies bij uitgebreide brandwonden
Hoofdstuk 13. Actiekaarten • metallinedeken (k) Onderkoeling (bevriezing, verdrinking)
64
• altijd reanimeren tot MUG of arts erbij komt • soms nog goede resultaten na lange onderkoeling bij voldoende lange reanimatie en trage opwarming in ziekenhuis • metallinedeken (l) Vertrek enkel met een gestabiliseerde pati¨nt. e • Indien je de MUG verwittigd hebt, wacht je altijd ter plaatse op zijn aankomst. • Enkel als een aanwezige arts de pati¨nt persoonlijk in de ambulance begeleidt, e mag je de MUG tegemoet rijden nadat je duidelijk een ontmoetingspunt en de te volgen weg met de MUG besproken hebt. Blijf dan ook continu met de MUG in radiofonisch contact.
Hoofdstuk 13. Actiekaarten
65
13.8
Actiekaart brandweerman ambulancier rampgebied
1. Let op eigen veiligheid 2. Aanvankelijk geeft de korpsarts of de moeder-MUG later de directeur medische hulpverlening (Dir-Med of DMH) je de nodige opdrachten. 3. Mogelijke taken: • Gewondennest – Eerste zorgen toedienen aan de slachtoffers in een spontaan gevormd gewondennest in de rode zone van het rampgebeuren. – Aan de rand van het rampgebied een gewondennest vormen (rond je ambulancewagen, onder een afdak, enz.) en de eerste zorgen toedienen. – Je verstrekt informatie over de toestand van de slachtoffers aan de korpsarts (of een andere arts) die de pretriage verricht. Deze zal een rode zelfklever plaatsen op het voorhoofd van de pati¨nten die prioritair moeten afgevoerd e worden. Een gele klever bij hen die in tweede rangorde afgevoerd worden en eventueel een zwarte klever bij overleden of niet meer te redden slachtoffers. • Brancardage. – Vorm een brancardageploeg die bestaat uit minstens 3 liefst 4 leden. – Door middel van een schepbrancard of een plooibrancard breng je de slachtoffers vanuit het rampgebied of de gewondennesten (interventiezone) naar de triagepost (VMP). – Geef voorrang aan de klasse I slachtoffers (ZE) met rode zelfklever – Na triage de pati¨nt naar de aangeduide behandelzone (rood, geel of groen) in e de VMP brengen en hem installeren op een brancard van de MSP, SIT of de ziekenwagen. – Blijf bij je pati¨nt in de triagepost en in de behandelzone totdat een andere e hulpverlener de zorg overneemt. • Slachtoffers in het rampgebied. – Samen met de korpsarts (of een MUG-lid) kun je aangeduid worden om geknelde slachtoffers te behandelen in het rampgebied zelf.
Hoofdstuk 13. Actiekaarten
66
13.9
Actiekaart ambulancier VMP
1. Let op eigen veiligheid 2. De directeur medische hulpverlening (Dir-Med of DMH) geeft je de nodige opdrachten. 3. • In de rode behandelzone (klasse I: ZE) werk je samen met artsen en verpleegkundigen van de MUG teams • In de gele behandelzone (klasse II: EG) werk je steeds samen met verpleegkundigen van de MUG teams • In de groene behandelzone (klasse III: LG) werk je samen met ambulanciers en helpers. 4. Draag zorg voor: • basiscomfort van de pati¨nt (deken, warm houden, goede houding, psychologische e ondersteuning) • bewaking vitale functies en melden van wijzigingen aan arts of verpleegkundige • orde en netheid in de behandelzone. • de brancards van de eerste ziekenwagens, van de SIT en van de MSP blijven ter plaatse in de VMP. • overbrengen van de slachtoffers vanuit het rampgebied naar de behandelzone gebeurt door middel van een schepbrancard of een plooibrancard. • evacuatie naar het ziekenhuis gebeurt met de brancard van de aangeduide ambulance. 5. De arts regulator (eventueel de directeur medische hulpverlening) zal alle slachtoffers bezoeken en hun evacuatie regelen. 6. Geen materiaal uit de VMP wegnemen voor het rampterrein of voor een ambulancewagen.
Hoofdstuk 13. Actiekaarten
67
13.10
Actiekaart ambulancier evacuatie naar ziekenhuis
1. Let op eigen veiligheid 2. Meld je met je ambulancewagen in het verzamelpunt bij de officier ambulances en volg zijn richtlijnen. 3. Deel mee hoeveel liggende en hoeveel zittende pati¨nten je kunt vervoeren en welke het e type van uw ambulance is (Klinimobiel, ambulance 100 - RK -VK priv´, minibus). e 4. De officier ambulances zal je meedelen naar welke behandelzone je moet rijden, en naar welk ziekenhuis het slachtoffer wordt overgebracht. 5. Aan de behandelzone, meld je bij de regulator die je tot bij het slachtoffer zal brengen. 6. Neem volgende uitrusting mee: • brancard voorzien van vacu¨mmatras, pomp. draagzeil en deken u • schepbrancard • reanimatiekoffer 7. Samen met de andere hulpverleners installeer je je pati¨nt op de brancard en laad je e hem in de ambulancewagen. 8. Geen materiaal uit de VMP meenemen in de ambulancewagen. 9. Een klasse I -pati¨nt (ZE) wordt extra begeleid door een verpleegkundige die samen e met jou de ingestelde behandeling zal voortzetten (infusen, beademing,...). 10. Scheur een genummerd hoekje van de triagekaart af en geef dit af aan de hulpverlener in de post OUT met de vermelding naar welk ziekenhuis de pati¨nt ge¨vacueerd wordt. e e 11. Verwittig het ziekenhuis via de normale radioprocedure van de komst van een klasse I -slachtoffer (ZE). 12. Meld op je ritverslag de triagekaartnummers van de vervoerde slachtoffers. 13. Nadat de pati¨nt afgeleverd werd in het ziekenhuis en je verbruikte materiaal is aangee vuld, begeef je je zo snel als mogelijk terug naar het verzamelpunt en meld je je opnieuw bij de officier ambulances.
Hoofdstuk 13. Actiekaarten
68
13.11
Actiekaart wespen- en bijensteken
Tot de stekende insecten, die gemakkelijk een allergische reactie veroorzaken behoren de bijen, de wespen en in mindere mate de hommels. De kans dat een zware algemene reactie op een insectensteek bij volwassenen ontstaat is 3 procent. Bij iemand die vroeger al allergisch reageerde is het risico 50 procent en daalt over de jaren naar 25 procent op 10 jaar na de laatste allergische reactie. Hoe ouder de leeftijd waarop je een insectensteek krijgt, hoe groter de kans op een nieuwe ernstigere allergische reactie. Het risico op een ernstige allergische reactie tijdens een brandweerinterventie is geen utopie.
13.11.1
De normale lokale reactie
• Een insectenprik van bijen of wespen veroorzaakt meestal een voorbijgaande lokale reactie: – roodheid – warmte – zwelling – pijn – ontsteking • De eerste 24 tot 48 uren kan deze rode zwelling groter worden en zal ze terug afnemen na een 48 tal uren. Na een week is ze volledig verdwenen. • Uitgebreide locale reacties zijn frequent. • Een normale lokale reactie vereist vrijwel nooit een behandeling en herstelt spontaan. • Uitzonderingen zijn massale steken met een toxische reactie en een steek in de keel met belemmering van de vrije luchtweg die altijd een dringende hospitalisatie vereisen. • Behandeling: – voorkomen is beter als genezen: volledig wespenpak met handschoenen – angel verwijderen(niet knijpen) met vacu¨mpompje type aspivenin u – bij een normale locale reactie: ∗ ijs ∗ locale cortisonecr`me type cremicort e ∗ knelband bij gekende allergie – Bij een grotere reactie die zich over een gans lichaamsdeel verspreid: antihistaminicum via de mond type cetirizine
Hoofdstuk 13. Actiekaarten
69
13.11.2
De allergische reactie
De allergische reactie treedt echter zeer snel op, enkele minuten, en kan levensbedreigend zijn. Hoe sneller de symptomen verschijnen, hoe ernstiger de klinische reactie meestal zal zijn. Deze toestand vraagt onmiddellijke maatregelen. Hoe kleiner het interval tussen de steek en de eerste medische hulp hoe beter. 1. Stadium 1 • jeuk over gans het lichaam • roodheid over gans het lichaam • boebels (netelkoorts) over gans het lichaam 2. Stadium 2 de symptomen van stadium 1 + twee van de volgende symptomen • zwelling gezicht, lippen, keel • beklemming op de borst • duizeligheid • brakerig • braken • buikpijn • diarree het bewustzijn is vrijwel normaal en ademhaling en circulatie zijn licht gestoord 3. Stadium 3 de symptomen van stadium 1 en 2 + twee van de volgende symptomen • piepen • kortademig • tranende ogen en lopende, verstopte neus • heesheid • moeilijkheden bij slikken • sufheid • syncope • duizelig het bewustzijn, de ademhaling en de circulatie zijn aangetast 4. Stadium 4 de symptomen van stadium 1 en 2 en 3 + twee van de volgende symptomen • lage bloeddruk (hypotensie) • shock • incontinentie voor urine en/of stoelgang • bewusteloos • cyanose alle vitale functies zijn ernstig bedreigd
Hoofdstuk 13. Actiekaarten
70
13.11.3
De behandeling van de allergische reactie
1. voorkomen is beter als genezen: volledig wespenpak met handschoenen 2. angel verwijderen(niet knijpen) met aspivenin 3. bij een normale locale reactie: • ijs • locale cortisonecr`me type cremicort e • knelband bij gekende allergie 4. Bij een grotere reactie die zich over een gans lichaamsdeel verspreid: antihistaminicum via de mond type cetirizine 5. Bij ernstigere reactie waarbij het ganse lichaam betrokken is (stadium 1): • controleer de vitale parameters (bewustzijn, ademhaling, circulatie • voorzie de mogelijkheid tot dringende medische hulp 6. Bij de minste storingen op de vitale parameters (vanaf stadium 2) dringen volgende snelle stappen zich op: • • • • • • • plat leggen met benen omhoog verwittig ziekenwagen, korpsarts en MUG controleer vitale parameters met speciale aandacht voor de vrije luchtweg dien zuurstof toe ( 10 - 15 liter) adrenaline IM (of SC) met epipen met 0,3mg adrenaline eenmalig blijf vitale parameters volgen bij aankomst ziekenwagen, korpsarts, MUG het gebruik van de epipen vermelden
13.11.4
Set bij wespenverdelging
1. volledig wespenpak met handschoenen 2. wespenpoeder 3. set voor allergische reactie: • • • • • • • • • • koelzakje knelband pincet vacu¨mpompje type aspivenin u steriele kompressen, elastomull haft ontsmettingsdoekjes locale cortisonecr`me type cremicort e antihistaminicum via de mond type cetirizine zuurstoffles + masker epipen 0,3
Hoofdstuk 13. Actiekaarten
71
13.12
13.12.1
Actiekaart omgaan met een persoonlijke crisis. Mogelijke reacties na een schokkende gebeurtenis
Inleiding
U was betrokken bij een brand, een ongeval, een ramp of een overlijden. Deze brochure is bedoeld als hulpmiddel wanneer je een dergelijke schokkende ervaring hebt meegemaakt. Door het schokkende van deze gebeurtenis, wordt iedereen geraakt. De emotionele en lichamelijke reacties na een dergelijke ervaring zijn vaak intens, verwarrend of zelfs angstaanjagend. Misschien bent u verrast door reacties die ongewoon of merkwaardig overkomen. Hierna vindt u een beschrijving van een aantal mogelijke reacties na een ingrijpende gebeurtenis. Deze informatie kan u helpen om uw eigen reacties beter te begrijpen en er zodoende ook beter mee te kunnen omgaan.
13.12.2
Mogelijke gevoelens na een schokkende gebeurtenis
1. Verdriet Droefheid of verdriet is normaal, vooral na een tragisch overlijden, lichamelijke verwondingen of nadat zware materi¨le schade is toegebracht. e 2. Machteloosheid Een traumatische situatie is steeds overweldigend. Tegenover een dergelijke ramp voelen wij ons vaak machteloos. 3. Herbeleving van de gebeurtenis Een schokkende gebeurtenis kan een zodanig sterke indruk nalaten, dat u ze vaak herbeleeft. Soms speelt de film zich opnieuw voor uw ogen af, misschien ervaart u opnieuw dezelfde intense emoties. Misschien herhaalt de gebeurtenis zich in nachtmerries of bekruipt u soms het gevoel dat die oorspronkelijke gebeurtenis zich opnieuw zal afspelen? Deze herbeleving kan onrustwekkend en angstaanjagend zijn, maar is niet ongewoon na een schokkende gebeurtenis. 4. Verdoving U voelt zich misschien verdoofd of emotioneel uitgeput na de schok van de gebeurtenis. Gevoelens die u voordien had lijken nu misschien geblokkeerd. Misschien valt het u moeilijk met alledaagse spanningen om te gaan. Misschien heb je geen zin meer in contact met andere mensen of is alle interesse in hobby’s, sport of vroegere activiteiten verdwenen? Misschien lijkt de gebeurtenis wel een soort nare droom, die niet echt heeft plaatsgevonden. Anderen zien u dan misschien verkeerdelijk als ’hard’ of ’ongevoelig’. 5. Verlangen naar vroeger Met heimwee kijkt u terug naar uw vroegere leven, dat nu zo ingrijpend is veranderd.
Hoofdstuk 13. Actiekaarten 6. Gespannenheid, rusteloosheid
72
U vindt misschien moeilijk rust. De slaap vatten of gemoedsrust vinden kan een hele opgave zijn. Mogelijk is het voor u moeilijk zich te concentreren, namen of plaatsen te onthouden. 7. Toekomstbeeld valt weg Deze traumatische ervaring kan uw visie op het leven indringend veranderen. Misschien is uw hoop op een betere toekomst verloren gegaan of kwam er een diep gevoel van teleurstelling in de plaats? 8. Kwaadheid Soms wekt een kleine irritatie een hevige kwaadheid bij u op. Misschien voelt u dat uw woede niet in verhouding staat tot de oorzaak ervan. Familie, vrienden of collega’s vinden mogelijk dat u niet meer dezelfde persoon bent. U voelt misschien een blijvende woede tegenover het onrecht en de zinloosheid van de gebeurtenis (’waarom moest mij dit overkomen’) of tegenover diegenen aan de oorsprong ervan schijnen te liggen. Mogelijks voelt u zich kwaad om het onbegrip of ineffici¨nte e hulp van anderen. 9. Angst Nieuwe angsten of zorgen steken eventueel de kop op. Bent u bang om het huis uit te komen, om diegenen te verliezen die u dierbaar zijn of om door hen verlaten te worden. Misschien vreest u in te storten, de controle te verliezen, ondraaglijke intense gevoelens te ondergaan of vreest u dat een gelijkaardige gebeurtenis zich opnieuw voordoet. 10. Schuldgevoelens Het gevoel die ervaring overleefd te hebben terwijl anderen er de dood vonden, kan in belangrijke mate overschaduwd worden door een gevoel van schuld. Misschien stelt u zich de vraag of u niet meer had kunnen doen om anderen te helpen. Vraagt u zich af of u het wel verdient om te blijven leven, terwijl anderen daar misschien meer recht op hadden maar niet zoveel geluk hadden. Huilen kan helpen. Het is beter je emoties naar boven te laten komen dan je tranen te onderdrukken.
13.12.3
Relaties
De spanningen en moeilijkheden die vroeger deel leken uit te maken van het dagelijkse leven, kunnen ondraaglijk worden na het meemaken van een traumatische ervaring. Vaak voelt men zich geneigd zich af te zonderen van verwanten, vrienden en collega’s, wat vaak bijkomende persoonlijke problemen met zich meebrengt. Vroegere relationele moeilijkheden kunnen zwaarder gaan doorwegen. Het lijkt wel dat ’niemand kan begrijpen wat ik nu doormaak!’ Deze denkwijze kan een hinderpaal vormen om hulp of steun te zoeken op momenten waarop men er het meest nood aan heeft. In tijden van nood vind je echter veel steun bij de anderen!
Hoofdstuk 13. Actiekaarten
73
13.12.4
Mogelijke lichamelijke effecten
Naast de emotionele last, kan een traumatische gebeurtenis zich daarbovenop ook lichamelijk laten voelen. Deze lichamelijke effekten kunnen soms maanden na de gebeurtenis de kop opsteken. Enkele voorkomende reakties zijn: 1. Vermoeidheid en uitputting Elke traumatische gebeurtenis brengt een zware lichamelijke last met zich mee, die nog lange tijd na die gebeurtenis kan doorwegen. Uw lichaam worddt zowel lichamelijk als emotioneel zwaar op de proef gesteld. Dit veroorzaakt aanvankelijk vermoeidheid die kan leiden tot uitputting. 2. Lichamelijke overspannenheid De last die u draagt, laat zich voelen door overspannen spieren in verschillende delen van uw lichaam. Dit voelt u als stijfheid en gespannenheid, tot zelfs pijn in specifieke lichaamsdelen: hoofd-, nek- of rugpijn. Deze gespannenheid uit zich tevens in een gevoel van benauwdheid, moeilijkheden bij het ademen tot duizeligheid. 3. Hartkloppingen Emotionele reakties gaan meestal samen met lichamelijke gevolgen op korte of zelfs langere termijn zoals: hartkloppingen, zweten, licht beven of zelfs uitgesproken bibberen, buikpijn en verteringsproblemen of veranderingen in uw menstruatiecyclus. Medische behandeling kan op korte termijn enigszins soelaas bieden. Denk er echter aan dat deze lichamelijke effekten onlosmakelijk verbonden zijn met de traumatische gebeurtenis. Een goed gesprek over uw ervaring is dan ook een belangrijke stap naar een blijvende verlichting van deze lichamelijke effekten.
13.12.5
Hoe ga je er mee om?
1. Hoezeer verbijsterd of onthutst u ook bent, vermijd het opkroppen van gevoelens rond wat is gebeurd. Misschien ervaart u volgende reakties: • flashbacks • terugkerende, opdringerige, onaangename herinneringen van de gebeurtenis • droefheid • dromen over het gebeurde • niet aan de gebeurtenis herinnerd willen worden • verlies van gedrevenheid of enthousiasme • vermoeidheid • zich emotioneel terugtrekken, afzonderen 2. Hoe verzacht u de impakt van een traumatische gebeurtenis op uw persoonlijke leven? • tracht bezig te blijven, vermijd lege momenten en tracht ook anderen te helpen
Hoofdstuk 13. Actiekaarten
74
• zorg dat u weet wat zich heeft voorgedaan, eerder dan u neer te leggen bij wat u vermoed; grijp de kans aan om uw ervaringen te overleggen met anderen • laat de gevoelens rond wat er is gebeurd tot u doordringen en praat er met anderen over • verwacht niet dat uw herinneringen na lange tijd zullen vervagen • tracht uw leven zo normaal mogelijk in te richten • maak tijd vrij om voldoende te slapen, rusten, na te denken en om samen te zijn met familie en vrienden • de gebeurtenis zal zich in uw gedachten en dromen opdringen, verzet u daar niet tegen; verzwijg het onderwerp niet in uw gesprekken • hulp of steun van anderen kan opluchting brengen, wijs dit niet af • bezin u over uw levensloop en maak plannen voor de toekomst • terug greep krijgen op je eigen leven is een geleidelijk proces, het kan dan ook enige tijd in beslag nemen • laat ook uw kinderen delen in uw verdriet • geef uw kinderen de kans hun emoties onder woorden te brengen of uit te drukken in een spel of een tekening • vergeet niet dat uw kinderen dezelfde emoties doormaken als uzelf • laat uw kinderen naar school gaan en hun normale activiteiten hervatten Wees voorzichtig tijdens het autorijden, tijdens het werk of wanneer u thuis klussen uitvoert. Tijdens periodes van spanning of emotionele overbelasting is een ongeval vlug gebeurd.
13.12.6
Wanneer vraag je om hulp?
Reakties na traumatische ervaringen doven uit na verloop van tijd. Sommige gebeurtenissen veroorzaken echter immens leed, slepen gedurende lange tijd aan of raken u persoonlijk op een speciale of diepgaande manier. In volgende situaties kunt u overwegen hulp te zoeken: • wanneer uw intense gevoelens of lichamelijke gewaarwordingen niet afnemen • wanneer u niet opnieuw greep krijgt op uw emoties • wanneer u zich angstig of rusteloos voelt doordat herinneringen, dromen of terugkerende beelden van de traumatische gebeurtenis blijvend uw bewustzijn binnendringen • wanneer u voelt dat u niet kunt ontsnappen aan de spanning, verwarring, een gevoel van leegheid of uitputting • als uw werk eronder lijdt • als u zich ’uitgeblust’ voelt • wanneer u de behoefte voelt om voortdurend sociaal bezig te blijven om aldus te ontsnappen aan het gevoel van onrust • als uw slaap verstoord wordt door nachtmerries of u er niet in slaagt slaap te vatten
Hoofdstuk 13. Actiekaarten • wanneer u ondervindt dat u de controle over uw kwaadheid of agressie verliest • wanneer er niemand is waar u uw gevoelens mee kunt delen
75
• wanneer uw relatie of uw contacten met andere mensen eronder lijden of als anderen er u blijven op wijzen dat u heel erg bent veranderd • wanneer u het gevoel hebt dat u achtervolgd wordt door ongevallen • als u ondervindt dat u eet-, rook- en drinkgewoontes negatief zijn be¨ ınvloed • wanneer u vaststelt dat u nood heeft aan medicamenteuze ondersteuning
13.12.7
Vergeet niet
Het is mogelijk dat u slechts enkele of alle effekten voelt gedurende een korte of misschien langere periode. In feite vormt dit een aanwijzing dat het natuurlijke genezingsproces op gang is gebracht en u zodoende helpt om u aan te passen aan wat is gebeurd. Over ’t algemeen verzachten deze effekten binnen de eerste weken om uiteindelijk na langer verloop van tijd helemaal uit te doven. Denk eraan dat u nog steeds dezelfde persoon bent als voor de traumatische gebeurtenis. Er is steeds een licht aan het einde van de tunnel!
13.12.8
Waar kun je hulp vinden?
1. eigen huisarts 2. FIST-antenne 3. FIST-team 4. korpsarts 5. voor vragen naar hulpverlening in eigen regio, bel naar ’psy-telefoonlijn’, geopend vanaf 09.00u tot 21.00u. • 02/264.42.91 • 02/264.42.92 • 02/264.42.93 • 02/264.42.94 • 02/264.42.95 (fax)
Hoofdstuk 13. Actiekaarten
76
13.13
13.13.1
Actiekaart Spoorwegongevallen
Mogelijke situaties bij spoorwegongevallen
Er is alleen MATERIEEL bij betrokken Er ontspoort een goederentrein in een station. Er is enkel materi¨le schade en er is geen e gevaar voor mens en milieu. De tussenkomst van de hulpdiensten is nihil. De NMBS beschikt over eigen interventiemiddelen om de situatie, te normaliseren. Er zijn PERSONEN bij betrokken vb. als een reizigerstrein ontspoort. In sommige gevallen kan fase 3 van het Provinciaal Rampenplan (APN) in actie treden. Het Medisch Interventieplan (MIP) treedt in werking Er zijn GEVAARLIJKE GOEDEREN aanwezig Bij aanvang wordt fase 3 van het Provinciaal Rampenplan (APN) uitgevaardigd. Er zijn PERSONEN en GEVAARLIJKE GOEDEREN bij betrokken Steeds fase 3 van het Provinciaal Rampenplan (APN) en het Medisch Interventieplan (MIP).
13.13.2
Interventie van de brandweer
Van zodra de brandweer arriveert, neemt deze de leiding over de hulpoperaties. Het is de brandweercommandant die na een evaluatie het gevaar inschat en eventueel het Provinciaal Rampenplan (APN) in werking stelt of doet instellen via de burgemeester of de provinciale veiligheidsdiensten. Meestal gebeurt dit via de dienst 100. Bij de interventie dient de brandweer rekening te houden met een aantal bijzonderheden die eigen zijn aan het treinverkeer: • de bovenleiding kan nog onder spanning staan, het betreft gelijkspanning van max. 3600V; • de stroomafnemer kan nog in contact zijn met de bovenleiding; • de afgebroken bovenleiding kan op de trein liggen of op de sporen. Maar ook dan kan er nog steeds spanning op de bovenleiding zitten. Er is slechts absolute zekerheid wanneer een kortsluitkabel verbonden is met de bovenleidingen en de rails; • bij een brand kan het nodig zijn om onmiddellijk de trein te splitsen; • bij blussen met water in de trein moet je altijd vooraf vragen om de hoogspanning en laagspanning uit te schakelen; • de toestellen voorzien van het embleem (een gele driehoek met een zwarte bliksempijl erop en een zwarte rand) mogen slechts bediend worden wanneer de nodige veiligheidsmaatregelen zijn uitgevoerd voor hun buitenspanningstelling. In elk geval mag de stroomafnemer geen contact meer hebben met de bovenleiding.
Hoofdstuk 13. Actiekaarten
77
• er kan treinverkeer zijn op de omliggende sporen: daarom blijft men best op twee meter afstand van de sporen; • de treinbestuurder kan inlichtingen geven over de aard en de plaats van de vervoerde lading; • de verantwoordelijke spoorwegbediende (met rood grijze kepie) is op de hoogte wanneer het treinverkeer is stil gelegd; V´´r elke handeling met elektrische kabels moet het bevoegd personeel van de NMBS geraadoo pleegd worden. Elk contact met een toestel onder spanning is levensgevaarlijk.
13.13.3
Mogelijke treinongevallen
• Branden in een station en in een trein • Aanrijdingen tussen trein en wegvoertuig • Ontsporingen van treinen • Ongevallen met gevaarlijke goederen • Lekkende ketelwagens en vaten in containers Brand in een station of een trein Branden kunnen voorkomen in een stationsgebouw of aan een trein. De interventie is er vanzelfsprekend erg verschillend. Bij branden aan treinen kan er ook nog eens een onderscheid gemaakt worden tussen branden in een reizigerstrein en branden in een goederentrein met of zonder gevaarlijke stoffen. Enkele risico’s bij brand: • Stationsgebouw: – verstikkende rookontwikkeling; – grote materi¨le schade; e – gevaar voor de reizigers. • Reizigerstreinen: – hevige rookontwikkeling; – hoogspanning; – verkeer op nevenliggend spoor. Bermbrand Regelmatig wordt de brandweer opgeroepen voor bermbranden en branden aan dwarsliggers. Dit is op het eerste gezicht een eenvoudige tussenkomst die echter voor de brandweer zeer gevaarlijk kan zijn: • het treinverkeer wordt meestal niet stilgelegd;
Hoofdstuk 13. Actiekaarten • de bovenleiding staat nog onder spanning.
78
Ook in deze gevallen moet de brandweer de hulp inroepen van een stationschef of beroep doen op de verkeersleiding. Alle personen en materieel moeten op minimum anderhalve of twee meter afhankelijk van de snelheid) blijven van de dichtste spoorstaaf. Aanrijding tussen een trein en een wegvoertuig Aanrijdingen tussen een trein en een wegvoertuig, fiets, motor, personenwagen of vrachtwagen vallen helaas voor. De tussenkomst van de brandweer is meestal beperkt tot het vrijmaken en afvoeren van gekwetste personen en dodelijke slachtoffers in het wegvoertuig en het verwijderen van het geknelde wegvoertuig onder de trein. Deze tussenkomsten zijn beperkt in de tijd en vragen de inzet van weinig personen en middelen. Ook hier moet de aandacht gaan naar het verkeer van de treinen op het nevenliggend spoor. Bij aankomst van de stationschef kan er gevraagd worden om het verkeer aan een verminderde snelheid te laten verlopen. Botsing tussen treinen Een dergelijk ongeval is hoogst uitzonderlijk. Maar indien dit toch voorvalt, dan is de interventie vooral gericht op de bevrijding van geklemde personen. Ongevallen met gevaarlijke goederen en lekkende ketelwagens De chef van het interventieteam van de brandweer die de operaties op het terrein leidt, beslist uiteindelijk over de meest geschikte interventiemaatregelen in functie van de omstandigheden. De belangrijkste informatiebronnen met betrekking tot de aard van het gevaar van de vervoerde stoffen worden gevonden in het rembulletin, de vrachtbrief, het Codeboek van de Gevaarlijke Goederen, de gevarenkaart en op het rechthoekig oranje kenteken Deze informatie dient aan het NMBS personeel gevraagd te worden,behalve die welke ondanks het ongeval op een veilige manier zichtbaar blijft op de wagens gevaarsetiketten en oranje borden): • Informatie uit de vrachtbrief, Codeboek van de Gevaarlijke Goederen of de gevarenkaart dient gevraagd te worden aan de stationschef of aan de treinbestuurder. • Informatie beschikbaar via de GEM terminals (Goederenvervoer Elektronisch Management) dient gevraagd te worden aan de stationschef of aan de verkeersleiding. Een groot deel van de ongevallen/incidenten met gevaarlijke goederen gebeuren met tankwagens of laadketels. Meer bepaald bedieningsuitrustingen van het reservoir (vul-, los , beluchtings , veiligheids- en eventuele verwarmingsinrichtingen enz. ...) kunnen defecten of lekken vertonen. Deze uitrustingen bevinden zich meestal aan de langszijde van de wagens of laadketels, maar soms ook aan de kopwand of zelfs boven op het reservoir (bijvoorbeeld: dom en domdeksel). Voor interventies die de beklimming van het reservoir vereisen, mag bij een ge¨lektrificeerd e spoor het gevaar van de bovenleiding niet uit het oog verloren worden! Indien de brandweer niet over interventie en beschermingsmaterieel beschikt dat geschikt is voor de aard van het gevaar van de betrokken goederen, kan steeds beroep gedaan worden
Hoofdstuk 13. Actiekaarten
79
op een gespecialiseerde interventieploeg van de firma waarmee de NMBS een bijstandsovereenkomst heeft afgesloten BASF). Deze vraag voor interventie wordt door de brandweercommandant aan de NMBS-overheid gericht die op het terrein aanwezig is (stationschef). Deze zal dan het nodige doen.
13.13.4
Nuttige telefoonnummers
050/30.47.60 050/30.47.61 02/525.91.40 09/241.25.00 03/561.23.05 Fax: 03/561.32.32 014/85.45.45
Station NMBS Lichtervelde: Trafic controle - IN241 sectie 60: Dienst Bovenleidingen Spoor NMBS: Belintra-BASF: BIG:
Hoofdstuk 13. Actiekaarten
80
13.14
Actiekaart Asbestbrand
Bij ieder vermoeden van de aanwezigheid van asbest bij een brand dient de veilgheidsprocedure bij asbestbrand (zie hoofdstuk 12.8 op pagina 50) opgestart te worden. De brandweerofficier van dienst wordt verwittigd en doet de nodige vaststellingen. Hij beslist op basis van de gegevens van de milieudienst, de visuele vaststelling en/of metingen en het eventueel opgestarte meetplan gevaarlijke stoffen of het BNIP Astbestbrand (zie hoofdstuk 13.14 op pagina 80) dient opgestart te worden.
13.14.1
De verschillende categorie¨n astbestbrand e
• Categorie I asbestbrand: asbestbrand zonder verspreiding buiten de brandlocatie • Categorie II asbestbrand: asbestbrand met verspreiding buiten de brandlocatie maar niet naar een woongebied, bedrijf, school, ... • Categorie III asbestbrand: asbestbrand met verspreiding buiten de brandlocatie naar een woongebied, bedrijf, school, ...
13.14.2
Actietabel bij categorie I en II asbestbrand
Stadium 1: Tijdens de interventie • Het nemen van beschermende maaregelen voor het eigen personeel door brandweerofficier van dienst (zie hoofdstuk 12.8 op pagina 50), de politie of de gemeentediensten. • Het waarschuwen van andere operationele instanties door de brandweerofficier van dienst. • Het afzetten van de interventieplaats door de politie, eventueel in samenwerking met de gemeentediensten. • Het bepalen van de omvang van het verspreidingsgebied door de brandweerofficier van dienst op basis van de gegevens van de milieudienst, de visuele vaststelling en/of metingen en het eventueel opgestarte meetplan gevaarlijke stoffen. • Waarschuwing van de bevolking door de politie. • Voorlichting aan de pers door de gemeentelijke informatieambtenaar (zie bijlage E.5 op pagina 102). • De brandweerofficier leider van de operaties zal beslissen of het BNIP astbestbrand (zie hoofdstuk 13.14 op pagina 80) of het gemeentelijk multidisciplinair nood- en interventie plan (zie hoofdstuk A op pagina 90 en hoofdstuk B op pagina 93) opgestart wordt. Stadium 2: Het opruimen van de asbestresten Overdracht van de interventiesite van de asbestbrand door de brandweerofficier leider van de operaties of de milieuambtenaar van de gemeente aan andere instanties met het oog op: • Aanschrijven van de eigenaar van de interventiesite in het kader van de saneringsplicht (VLAREM II Deel 4 en Deel 6) door de bevoegde overheid (milieudienst).
Hoofdstuk 13. Actiekaarten • Bepalen welke bedrijven voor opruiming (en sloop) in aanmerking komen. • Aanvragen en beoordelen offertes voor opruiming (en sloop). • Toekennen opdracht tot opruiming (en slopen) asbest.
81
• De eigenlijke opruimacties (en sloop) asbest en afvoeren van asbesthoudend afval door een deskundig asbestverwijderingsbedrijf (zie http://www.werk.belgie.be/home.aspx) • Opdracht geven tot het uitvoeren van een eindcontrole na opruimen en sloop. • Verrichten van de eindcontrole door een onafhankelijke asbestdeskundige na opruimen en sloop. • Indien nodig en mogelijk verhalen van de kosten door de gemeente. • Be¨indigen van de verkeersmaatregelen en vrijgeven van het brandterrein en het vere spreidingsgebied door politie en gemeente. Stadium 3: De nazorg • Registratie door de verantwoordelijke elke betrokken dienst van het blootgesteld personeel. • Doorgeven door de verantwoordelijke elke betrokken dienst van de gegevens naar de arbeidsgeneeskundige dienst en het medisch dossier. • Afhandelen van de schade, de sloop en de sanering door de verzekeraars • Strafrechtelijk onderzoek door politie en parket. • Kosten verhalen door de gemeente indien nodig. • Verslaggeving. • Evaluatie operationele diensten. • Evaluatie opruimwerkzaamheden. • Beoordeling evaluatie opruimwerkzaamheden door de gemeentelijk veiligheidscel. (zie hoofdstuk E op pagina 101 en zie bijlage E.5 op pagina 102)
13.14.3
Actietabel bij categorie III asbestbrand
Stadium 1: Tijdens de interventie • Het nemen van beschermende maaregelen voor het eigen personeel door brandweerofficier van dienst (zie hoofdstuk 12.8 op pagina 50), de politie of de gemeentediensten. • Het waarschuwen van andere operationele instanties door de brandweerofficier van dienst. • De brandweerofficier leider van de operaties zal beslissen het BNIP astbestbrand (zie hoofdstuk 13.14 op pagina 80) en het gemeentelijk multidisciplinair nood- en interventie plan (zie hoofdstuk B op pagina 93) op te starten.
Hoofdstuk 13. Actiekaarten • Het oprichten van een CP-OPS (zie 4.6 op pagina 12)
82
• Het afzetten van de interventieplaats door de politie, eventueel in samenwerking met de gemeentediensten. • Het alarmeren en samenroepen van de gemeentelijke veiligheidscel (zie hoofdstuk E op pagina 101 en zie bijlage E.5 op pagina 102) en het vormen van een co¨rdinatiecomit´ o e (CC-GEM)(zie hoofdstuk H op pagina 109) • Het bepalen van de omvang van het verspreidingsgebied door de brandweerofficier van dienst op basis van de gegevens van de milieudienst, de visuele vaststelling en/of metingen en het eventueel opgestarte meetplan gevaarlijke stoffen (CAMHIE) . Hij moet letten op secundaire emissie • Waarschuwing van de bevolking door de politie of de gemeentelijke veiligheidscel (zie hoofdstuk E op pagina 101 en zie bijlage E.5 op pagina 102) of het co¨rdinatiecomit´ o e (CC-GEM)(zie hoofdstuk H op pagina 109). • Voorlichting aan de pers door het co¨rdinatiecomit´ (CC-GEM)(zie hoofdstuk H op o e pagina 109). Meestal gebeurt dit via de gemeentelijke informatieambtenaar (zie bijlage E.5 op pagina 102). Stadium 2: Het opruimen van de asbestresten • Het CC-GEM neemt volgende acties: – Overleg over de vervolgacties. – Zorgen voor de verwijdering van asbest van straten en wegen. – Voorlichting aan de bevolking via de gemeentelijke informatieambtenaar (zie bijlage E.5 op pagina 102). – Inschatting samen met de leider operaties CAMHIE van het risico voor de bevolking. – Bepalen wie de opdracht geeft tot bodemonderzoek en het opstellen van het saneringsplan. • Verrichten van bodemonderzoek en opstellen saneringsplan door een onafhankelijke deskundige. • Aanschrijven van de eigenaar van de interventiesite in het kader van de saneringsplicht (VLAREM II Deel 4 en Deel 6) door de bevoegde overheid (milieudienst). • Het CC-GEM bepaalt wie de opdracht tot opruimen (en sloop) verleent. • Het CP-OPS bepaalt in samenspraak met de bevelvoerders of de slopers toegang tot het terrein krijgen. • Bepalen welke bedrijven voor opruiming (en sloop) in aanmerking komen. • Aanvragen en beoordelen offertes voor opruiming (en sloop). • Toekennen opdracht tot opruiming (en slopen) asbest.
Hoofdstuk 13. Actiekaarten
83
• De eigenlijke opruimacties (en sloop) asbest en afvoeren van asbesthoudend afval door een deskundig asbestverwijderingsbedrijf (zie http://www.werk.belgie.be/home.aspx) • Opdracht geven tot het uitvoeren van een eindcontrole na opruimen en sloop. • Verrichten van de eindcontrole door een onafhankelijke asbestdeskundige (en gespecialiseerd laboratorium) na opruimen en sloop • Be¨indigen van de verkeersmaatregelen en vrijgeven van het brandterrein en het vere spreidingsgebied door politie en gemeente. Stadium 3: De nazorg • Registratie door de verantwoordelijke elke betrokken dienst van het blootgesteld personeel. • Doorgeven door de verantwoordelijke elke betrokken dienst van de gegevens naar de arbeidsgeneeskundige dienst en het medisch dossier. • Afhandelen van de schade, de sloop en de sanering door de verzekeraars • Strafrechtelijk onderzoek door politie en parket. • Kosten verhalen door de gemeente indien nodig. • Verslaggeving. • Evaluatie operationele diensten. • Evaluatie opruimwerkzaamheden. • Beoordeling evaluatie opruimwerkzaamheden door de gemeentelijk veiligheidscel. (zie hoodstuk E op pagina 101 en zie bijlage E.5 op pagina 102)
Deel II
Voorafgaande interventieplannen (VIP), interne noodplannen en BNIP.
84
Hoofdstuk 14
Lijst beschikbare voorafgaande interventieplannen (VIP) en interne noodplannen.
Artex (Textiel) Auto’s Kurt (garage) Blomme Pieter (bouwbedrijf Boraar NV (aardappelen) Bufferbekken (waterbekken) Cappelle BVBA (brandstoffen) Cartonnage Soenen Claerbout BVBA (winkel metaalwaren) Claeys Kristoff (garage) Cortvriendt (schrijnwerkerij) Debackere BVBA (bouwonderneming) De Biekorf (beschut wonen) Deblaere-Van Iseghem (vloeren) De Breeden Steeger (Bed-Breakfast) De Burgersgilde (zaal) Deceuninck Paul (landbouw) Decock Eddy (landbouw) Decuypere Johan (kranen) De Duivetil (naschoolse opvang) Delameillieure Rik (appartement) Delcroix Luc (boerderij) Delhaize Proxy (warenhuis) Dely (zuivelhoeve) Demeulemeester (konijnenkwekerij) Demeulenaere Andy (schrijnwerk) De Singel (carwash) De Valcke (Basisschool) De Vlieckaert (vakantiehoeve) Stegelstraat 42 Kasteelstraat Fonteinestraat 11 Kasteelstraat 9 Mortelput Weststraat 58 Industrielaan 22 Astridlaan 5 Kortemarkstraat 133 Fonteinestraat 7 Leysafortstraat 5 Statiestraat 10 Essestraat 82 Oude Bruggeweg 33 Statiestraat 5 Lerberghevoetweg 5 Oude bruggeweg 67 Koolskampstraat 94 Beverenstraat 26 Potteriestraat 8-10 Fonteinestraat 9A Surmontstraat 14 Kortrijkstraat 16 Rijkenhoekstraat 1 Duifhoekstraat 2 Roeselarebaan 11 Torhoutstraat 65 Vlieckaertstraat 9
85
Hoofdstuk 14. Lijst beschikbare voorafgaande interventieplannen (VIP) en interne noodplannen. Deweer NV (toebehoren houtbewerking) De Zwaan (zaal) D’Hulster(Houtbewerking & toebehoren) DVH logistics nv & ADR logistics(gas) DUVA (sproeistoffen, loonwerk) Feedmachinery NV (Voedingsmachines) Gemeentehuis Gemeentelijke basisschool Goethals Jos (landbouw) Haspeslagh NV (duivenringen) Jiv´ NV e Joye-Den Baes (Doe-het-zelf) Judolokaal KBC (bank + appartement) Kerckaert Andr´ (landbouwwerktuigen) e Kindt Dani¨l (landbouw) e Livelki (legkippen) Lichtenhove (zaal) Maenhout (Fokbedrijf) NMBS-station (Spoorwegen) Oliefabriek (olie) One Two Two (club) OptimaT (aangepaste tewerkstelling) Papes putten Vissershof (recreatie) Pin-up (discotheek) Popelier (Trappen) RC-systems (aluminiumprofielen) Remi Claeys Aluminium Rustoord St Jozef Samira (taverne- tearoom- snack) Scoutslokaal meisjes Stijn Streuvelswoonwijk Snaet Geert (landbouw, mestverwerking) Spar (grootwarenhuis) Tordale (beschutte werkplaats) Turfhauwe Traiteur Dominique (zaal) Vanbruwaene-Kindt (snoeien) Vandenbroucke (bouwmaterialen) Vandepoele Gino (drankhandel) Vanhaelemeersch Frans (landbouw) Vannieuwenhuyse BVBA (schrijnwerk) Vallaey BVBA (landbouwmachines)
86
Industrielaan 14 Marktstraat Industrielaan 14 Industrielaan 7B Oude Heirweg 3 Zwevezelestraat 5 Marktplaats 2 Beverenstraat 18 Schuddebeurzeweg 6 Mosselstraat 17 Kortemarkstraat 88 Beverenstraat 36 Sportlaan Hoogstraat 14-15 Bellestraat 24 Kleine Zwevezelestraat 3 Kleine Zwevezelestraat 2 Torhoutstraat 42 Oude Bruggeweg 97a Statieplaats 5 Kortemarkstraat 5 Koolskampstraat 91 Kortemarkstraat 88 Weststraat Brugse baan 6 Industrielaan 27 Industrielaan 17 Kortemarkstraat 56 Dr. Roelenslaan 2 Roeselarebaan 56 Molenlaan St Streuvelslaan & E Claeslaan Slunsjesstraat 2 Statiestraat 67 Kortemarkstraat 86 Kasteelstraat 69 Hoogwielkenstraat 55 Kleine Kauwentynestraat 11 Veldstraat 28 Damplasstraat 14 Ketelbuiserstraat 50 Weststraat 16
Hoofdstuk 14. Lijst beschikbare voorafgaande interventieplannen (VIP) en interne noodplannen. Vansteelant P. (loonwerken) Vansteelant (loonwerken) Vanwalleghem (electro) Vens (zetels) Verduyn Danny (boerderij) Verhaeghe (hotel, electro) Vinckier Kurt (Aluminium-PVC) Vierstraete Paul (Aveve, landbouw) Vierstraete Rik (landbouwbedrijf) Voetbalkantine FC Lichtervelde Vrije Basisschool (kleuterafdeling) Vrije Basisschool (Lagere school) Zwembad (sportcentrum)
87
Oude Bruggeweg 89 Ronde vijverstraat Industrielaan 18 Stegelstraat 95 Beverenstraat 78 Marktplaats 11 Kortemarkstraat 97 Beverenstraat 135 Bontenhondstraat 15 Zandstraat 15 Statiestraat 38 Statiestraat 38 Zandstraat 15
Hoofdstuk 15
Lijst beschikbare BNIP.
Coast riders Ronde van Vlaanderen Tour de France Vansteelant (loonwerken) Verduyn Danny (boerderij) Fonteinestraat
Ronde vijverstraat Beverenstraat 78
88
Deel III
Bijlagen
89
Bijlage A
Vooralarm (fase 1 van het gemeentelijk nooden interventieplan)
A.1 Betekenis
Het geven van een vooralarm betekent dat het risico voor het plaatsgrijpen van een dreigende ” gebeurtenis” aanzienlijk is toegenomen.
A.2
Verspreiding van het vooralarm
Het vooralarm wordt verspreid door het 100-centrum, op vraag van de bevoegde overheid: de burgemeester. Bij afwezigheid van de burgemeester wordt hij vervangen door een lid van de gemeentelijke veiligheidscel (zie bijlage E.5 op pagina 102): de rampenambtenaar, de brandweercommandant, de korpschef van de lokale politie, het hoofd van de IPZ-zone of de plaatsvervanger van ´´n van genoemde ambtsdragers. (Zie bijlage C.1 op pagina 97) ee
A.3
HIER:
Vorm van het bericht
...................................................................................... Naam en functie van wie het bericht formuleert
VOORALARM GEMEENTELIJK NOOD- EN INTERVENTIEPLAN LICHTERVELDE vanaf: ...................................................................................... Datum en uur van begin vooralarm VOOR: ...................................................................................... Reden van het vooralarm: brandgevaar (aard vermelden), explosiegevaar, ... en de plaats waar de ramp zou kunnen ontstaan
90
Bijlage A. Vooralarm (fase 1 van het gemeentelijk nood- en interventieplan)
91
Dit bericht kan schriftelijk bevestigd worden naar de 100-centrale door middel van fax op nr 050/31.23.30 (zie bijlage Q.1 op pagina 159)
A.4
Te nemen acties
1. De lokale hulpdiensten (brandweer, politie...) en eventueel de autonome hulpdienst van een betrokken bedrijf of instelling, nemen de nodige schikkingen om aanstonds hulp te kunnen bieden. 2. Het monodisciplinair nood- en interventieplan brandweer Lichtervelde wordt in werking gesteld (zie deel I het gemeentelijk monodisciplinair nood- en interventieplan brandweer op pagina 2). 3. Het oprichten van een brand commando ter plaatse. 4. Alle andere hulpdiensten op het alarmeringsschema houden zich indien noodzakelijk in staat van paraatheid(stand-by) en volgen nauwlettend de evolutie van de toestand.
A.5
Duur
De staat van vooralarm (fase 1 van het gemeentelijk nood- en interventieplan) duurt tot aan de overgang naar de staat van alarm (fase 2 van het gemeentelijk nood- en interventieplan) ofwel tot aan het afkondigen van einde vooralarm”. ”
A.6
Einde vooralarm
Het einde vooralarm” wordt afgekondigd door de burgemeester of zijn plaatsvervanger. ” Het einde vooralarm” wordt op dezelfde wijze verspreid als het vooralarm, na contact met ” de lokale hulpdiensten.
HIER:
...................................................................................... Naam en functie van wie het bericht formuleert
EINDE VOORALARM GEMEENTELIJK NOODPLAN LICHTERVELDE vanaf: ...................................................................................... datum en uur einde vooralarm” ” VOOR: ...................................................................................... vermelding van reden van vooralarm
Dit bericht kan schriftelijk bevestigd worden naar de 100-centrale door middel van fax op nr 050/31.23.30
Bijlage A. Vooralarm (fase 1 van het gemeentelijk nood- en interventieplan)
92
A.7
Opmerking
Het verkondigen van het vooralarm is niet noodzakelijk; een bepaalde toestand kan het onmiddellijk verspreiden van het alarm noodzakelijk maken.
Bijlage B
Alarm (fase 2 van het gemeentelijk nooden interventieplan)
B.1 Betekenis
Het geven van een alarm betekent dat een dreigende gebeurtenis zich voordoet of op het punt staat zich voor te doen. Hiermee wordt het Gemeentelijk nood- en interventieplan in gang gezet.
B.2
Verspreiding van het alarm
Het alarm wordt verspreid door het 100-centrum, op vraag van de bevoegde overheid: de burgemeester. Bij afwezigheid van de burgemeester wordt hij vervangen door een lid van de gemeentelijke veiligheidscel (zie bijlage E.5 op pagina 102): de rampenambtenaar, de brandweercommandant, de korpschef van de lokale politie, het hoofd van de IPZ-zone of de plaatsvervanger van ´´n van genoemde ambtsdragers. ee Wanneer een fase 2 van het gemeentelijk nood- en interventieplan wordt afgekondigd, wordt de gouverneur hier door de burgemeester en het 100-centrum ter informatie van verwittigd. (Zie bijlage C.1 op pagina 97 en bijlage Q.5 op pagina 165)
93
Bijlage B. Alarm (fase 2 van het gemeentelijk nood- en interventieplan)
94
B.3
HIER:
Vorm van het alarmbericht
...................................................................................... Naam en functie van wie het bericht formuleert
ALARM GEMEENTELIJK NOOD- EN INTERVENTIEPLAN LICHTERVELDE vanaf: ...................................................................................... Datum en uur waarop het alarm ingaat VOOR: ...................................................................................... Reden van het alarm: brand (aard vermelden), explosie, gasontsnapping, giflozing enz... + plaats van de ramp
Dit bericht kan schriftelijk bevestigd worden naar de 100-centrale door middel van fax op nr 050/31.23.30 (zie bijlage Q.1 op pagina 159)
B.4
Te nemen maatregelen
(zie verdere uitwerking in hoofdstuk 4 op pagina 10) 1. Het monodisciplinair nood- en interventieplan brandweer Lichtervelde wordt in werking gesteld (zie deel I het gemeentelijk monodisciplinair nood- en interventieplan brandweer op pagina 2). 2. Verkenning. De brandweerofficier bijgestaan door de persoon die het alarm gegeven heeft, verwerft een overzicht van de situatie en verzamelt daarover de nodige gegevens. 3. Inlichten van het 100-centrum. Na een analyse van de gegevens verzameld tijdens de verkenning, wordt het centrum 100 zo exact mogelijk door de brandweerbevelhebber ingelicht met bijkomende informatie over de rampsituatie 4. Actie door de dienst 100 • Oproep eerste uitruk gemeentelijk nood- en interventieplan • Afhankelijk van de informatie verstrekt door de brandweerbevelhebber worden bijkomende diensten, middelen en personenen opgeroepen • De personen en instanties oproepen vermeld op het alarmeringsschema (zie bijlage C.1 op pagina 97) volgens het alarmbericht vermeld onder punt B.3 op pagina 94. 5. Fasering nood- en interventieplan indien nodig. (zie puntje 1 bijlage C.2 op pagina 98 & bijlage F op pagina 104) 6. Oprichten van een operationele commandopost (CP-OPS)zie 4.6 op pagina 12
Bijlage B. Alarm (fase 2 van het gemeentelijk nood- en interventieplan) 7. Zorgen voor samenwerking tussen de verschillende disciplines (zie 4.7 op pagina 12).
95
De operationele co¨rdinatie en het commando van de verschillende disciplines nabij o de ramp gebeurt vanuit de CP-OPS. De verschillende hulpdiensten melden zich na aankomst op het verzamelpunt (VP). Daar krijgen ze hun instructies en voeren ze in de gegeven situatie de taken uit, die normaliter tot hun opdracht en hun werkdomein behoren. De CP-OPS staat op zijn beurt in verbinding met de commandopost (CP) waar de beleidsgroep het Co¨rdinatiecomit´ (CC-GEM) van de ramp gelokaliseerd is. o e 8. Oprichten van de commandopost (CP) waar het Co¨rdinatiecomit´ (CC-GEM) geveso e tigd is.
B.5
Duur
De staat van alarm (fase 2 van het gemeentelijk nood- en interventieplan) duurt tot aan de overgang naar de provinciale fase (fase 3): het Provinciaal nood- en interventieplan (APN) ofwel tot aan het afkondigen van einde alarm”. ”
B.6
Einde alarm
Het einde alarm” wordt afgekondigd door de burgemeester of zijn plaatsvervanger. ” Het einde alarm” wordt op dezelfde wijze verspreid als het alarm, na contact met de hulp” diensten.
HIER:
...................................................................................... Naam en functie van wie het bericht formuleert
EINDE ALARM GEMEENTELIJK NOODPLAN LICHTERVELDE vanaf: ...................................................................................... datum en uur einde vooralarm” ” VOOR: ...................................................................................... vermelding van reden van vooralarm
Dit bericht kan schriftelijk bevestigd worden naar de 100-centrale door middel van fax op nr 050/31.23.30
Bijlage C
Alarmeringsschema’s
96
Bijlage C. Alarmeringsschema’s
97
C.1
Algemeen alarmeringsschema
Figuur C.1: Algemeen alarmeringsschema fase 2
Bijlage C. Alarmeringsschema’s
98
C.2
Alarmeringsschema in functie van het aantal slachtoffers (1 tot 10)
In principe worden tot maximaal 5 zeer ernstig (ZE) of tot maximaal 10 ernstig (EG) gewonden als norm gesteld voor het op gang brengen van dit multidisciplinair nood- en interventieplan. Dit aantal slachtoffers is door de gemeente op te maken in samenspraak met het Centrum 100
C.2.1
MUG
Normaal 1 MUG bij iedere ramp of majeur ongeval met slachtoffers. Vanaf 5 tot 10 gekwetsten in totaal wordt altijd het medisch monodisciplinair interventieplan interventietype A (MIP niveau A: 5 tot 10 slachtoffers) afgekondigd en versterking gevraagd van twee extra MUG-teams. Bij interventietype B (11 tot 30 slachtoffers) of intervetietype C (31 tot 100 slachtoffers) van het medisch monodisciplinair interventieplan (MIP), dient er altijd een opschalen van het gemeentelijk nood- en interventieplan te gebeuren naar de provinciale fase (APN). (zie hoofdstuk ?? puntje 4 op pagina ?? & bijlage F op pagina 104)
C.2.2
Ambulances
Normaal 1 ambulance per zwaar gekwetste of 1 ambulance per 2 licht gekwetsten aantal geraamde zwaar gekwetsten 1 MUG-ambulances Aantal te vragen Mug of ambulances 1 1 1 1 1 1 telefoonnummer of via 100 050/21.55.91 050/23.23.01 051/72.29.00 050/21.14.01 051/20.10.10 051/20.10.10 050/27.76.66
MUG Torhout Amb.Lichtervelde(n◦ 344) Amb.Torhout Amb.Roeselare Amb.Roeselare Amb.Ruddervoorde
2 3 4 5
C.2.3
Reserve ambulances voor andere oproepen
1 1 050/21.14.01 051/20.10.10
Amb. Torhout Amb. Roeselare
C.2.4
Rode Kruis ambulances
Indien nodig kunnen extra ambulances van het Rode Kruis West-Vlaanderen opgevorderd worden (105).
C.2.5
MSP en SIT
Indien nodig wordt de MSP (Mobiele Sanitaire Post) van de Civiele Bescherming te Jabbeke (050/81 58 41) gevraagd met de SIT (Snelle Interventie Team) van het Rode Kruis van Brugge (105).
Bijlage C. Alarmeringsschema’s
99
C.2.6
DSI
Indien nodig kan de DSI (Dringende Sociale Interventie) van het Rode kruis opgeroepen worden voor de opvang en identificatie van de slachtoffers (105)
C.2.7
Helikopter
Eventueel kan de helikopter van het instituut van dringende medische hulpverlening van Brugge gevraagd worden. (zie bijlage L.8 op pagina 134)
C.2.8
1 2 3
Ziekenhuizen
051/23.71.11 051/23.91.86 051/23.61.11 051/23.62.21 050/23.21.11 050/23.23.01 algemeen spoedopname algemeen spoedopname algemeen spoedopname
H.Hart Roeselare Stedelijk Ziekenhuis Roeselare St. Rembert Torhout
Bijlage D
Verdeling slachtoffers over de ziekenhuizen
aantal bedden 666 270 197 749 266 217 415 1100 331 534 279 220 129 192 349 200 166 Z.E. 3 2 1 3 1 1 2 4 1 2 1 1 1 1 3 1 1 29 87 E.G. 9 4 2 10 4 3 6 14 5 7 4 3 2 3 5 3 2 86 258 L.G. 15 5 5 18 6 5 11 26 8 13 6 4 3 4 12 4 3 148 444 To/uur 27 11 8 31 11 9 19 44 14 22 11 8 6 8 20 8 6 263 789 To/2 ` a 3 uur 81 33 24 93 33 27 57 132 42 66 33 24 18 24 60 24 18 789
H.Hartziekenhuis Roeselare Stedelijk Ziekenh.Roeselare Kl.St.-Rembert Torhout A.Z. St-Jan Brugge St.Andriesziekenhuis Tielt St.-Jozefkliniek Izegem A.Z. St-Lucas-Brugge A.Z. Groeninge Campus Maria’s Voorzienigh.Kortrijk H. Serruys Oostende Damiaanziekenhuis Oostende O.L.V. van Lourdes Waregem Kl.Elisabeth Sijsele Kl.Kon.Fabiola Blankenberge Kl.O.L.V. Ter Linden Knokke J. Yperman campus O.L.Vrouw Ieper St. Augustinus Veurne H. Hart Menen campus Rijselstraat x 3 uur
In principe wordt voornamelijk naar de bovenste vier ziekenhuizen in dalende volgorde afgevoerd. Rekening houdend met de aanwezigheid van bepaalde medische specialismen in een ziekenhuis en met de onderlinge verhouding van de ernst der aandoeningen, kunnen de co¨rdinatie- en triageartsen afwijken van het schema hierboven. o Zij kunnen volgende sleutel hanteren: 1 ZE = 2 EG = 8 LG Zo kan een ziekenhuis in plaats van 4 ernstig gewonde slachtoffers (EG) er 16 lichtgewonden (LG) toegewezen krijgen.
100
Bijlage E
Gemeentelijk veiligheidscel Lichtervelde
E.1 Rampenambtenaar: veiligheidsambtenaar verantwoordelijk voor de noodplanning
1. naam: Bourdeau Barbara adres: Accent Bussiness Park - Zaak Odysseus 4◦ verdiep - Kwadestraat 159 a-b - 8800 Roeselare tel. kantoor: 051/23.10.68 of 051/26.26.20
E.2
Permanentie gemeentelijke veiligheidscel
Tel: 051/72.94.30 Tel: 051/72.94.30
Tijdens de kantooruren Buiten de kantooruren
E.3
Taken gemeentelijk veiligheidscel
• het gemeentelijk nood- en interventieplan – opstellen – administratief bijhouden – testen – evalueren (gemeentelijk oefenprogramma) – jaarlijks actualiseren en de bestemmelingen ervan op de hoogte brengen • de risico’s inventariseren en analyseren • organiseren van oefeningen • evalueren van noodsituaties en oefeningen • de alarmeringsschema’s opstellen en bijhouden
101
Bijlage E. Gemeentelijk veiligheidscel Lichtervelde
102
• opmaken van de risico-analyse en risico-management (zie bijlage R op pagina 172) van grootschalige evenementen • organiseren van de voorafgaande informatie over de noodplanning
E.4
adres: Tel: Fax:
Plaats van samenkomst
Gemeenthuis Markt 2 8810 Lichtervelde 051/72.94.30 051/72.94.36
E.5
Samenstelling gemeentelijke veiligheidscel
1. Burgemeester: naam: Pattyn Ria adres: Koolskampstraat 66 tel. kantoor: 051/72.94.43 tel. priv´: 051/72.46.74 e GSM: 0477/37.03.21 2. Veiligheidsambtenaar verantwoordelijk voor de noodplanning: naam: Bourdeau Barbara adres: Accent Bussiness Park - Zaak Odysseus 4◦ verdiep - Kwadestraat 159 a-b - 8800 Roeselare tel. kantoor: 051/23.10.68 of 051/26.26.20 tel. priv´: e 3. Afvaardiging Brandweer (discipline 1): naam: Vanderhaeghe Joost adres: Hoogwielkestraat 46 tel. kantoor: 051/72.94.39 tel. priv´: 051/72.21.29 e 4. Afvaardiging politie (discipline 3): naam: Hoofd IPZ adres: Tielt tel. kantoor: 051/40.24.15 tel. dispatching: 101 of 050/45.76.90 5. Gemeentesecretaris: naam: Vandenbussche Ivan adres: Margarethalaan 17 tel. kantoor: 051/72.94.35 tel. priv´: 051/72.62.17 e 6. Afvaardiging gemeentelijke technische diensten: naam: Van Isacker Koen adres: B. Callewaertlaan 66
Bijlage E. Gemeentelijk veiligheidscel Lichtervelde tel. kantoor: 051/72.24.83 tel. priv´: 051/72.62.46 e GSM: 0475/64.67.36 7. Secretaris veiligheidscel: naam: Vanwalleghem Francky adres: Leeuwstraat 18 tel. kantoor:051/72.94.31 tel. priv´: 051/72.51.57 e 8. Milieuambtenaar: naam: Viaene Danny adres: Oude Bruggeweg 5 tel. kantoor: 051/72.94.38 tel. Priv´: priv´-nummer e e 9. Informatieambtenaar (discipline 5): naam: Demarr´ Michel e adres: Hazelstraat 58 tel. kantoor: 051/72.94.30 tel. priv´: 051/72.43.14 e 10. Expert discipline 1 & 2: naam: lt. geneesheer Dr. Pareit Marc adres: Potteriestraat 13 15 tel. kantoor: 051/72.42.79 tel. priv´: 051/72.42.79 e 11. Expert discipline 1: naam: Lt. Delameilleure Dirk tel. kantoor: 051/23.06.11 tel. priv´: 051/72.65.18 e 12. Expert discipline 1: naam: Lt. Theetaert Kristiaan tel. kantoor: 0478/88.86.01 tel. priv´: 051/72.42.92 e 13. Expert discipline 1: naam: Olt. Theetaert Francis tel. kantoor: 051/48.56.35 tel. priv´: 0486/53.13.89 e
103
Bijlage F
Fasering van het nood- en interventieplan
F.1 Fase 1 = Gemeentelijke fase: vooralarm
Co¨rdinatie door de brandweer = VOORALARM GEMEENTELIJK NOOD- EN INTERo VENTIEPLAN De brandweer heeft de leiding over de operationele staf op het terrein en co¨rdineert het o geheel.
F.2
Fase 2 = Gemeentelijke fase: alarm
Co¨rdinatie door de burgemeester = GEMEENTELIJK NOOD- EN INTERVENTIEPLAN o De burgemeester heeft de co¨rdinatie in handen bij een belangrijk ongeval of ramp met o gevolgen voor de bevolking en/of te schaarse middelen om alles ter plaatse onder controle te krijgen. De interventie van de hulpdiensten vereist door de omvang van de noodsituatie een beheer door de burgemeester. Hij/zij wordt daarbij bijgestaan door het gemeentelijke veiligheidscel (zie E op pagina 101).
F.3
Fase 3 = Provinciale fase
Co¨rdinatie door de gouverneur = PROVINCIAAL NOOD- EN INTERVENTIEPLAN (APN) o De provinciegouverneur neemt de co¨rdinatie in handen en wordt daarbij bijgestaan door een o provinciaal co¨rdinatiecomit´ o e • ofwel wanneer de omvang van de noodsituatie een beheer ervan door de gouverneur vereist • ofwel wanneer de directe gevolgen van de noodsituatie het grondgebied van de gemeente overschrijden
104
Bijlage F. Fasering van het nood- en interventieplan
105
F.4
Fase 4 = Federale fase
Co¨rdinatie op federaal niveau = NATIONAAL NOOD- EN INTERVENTIEPLAN o De co¨rdinatie ligt in handen van de Minister van Binnenlandse zaken of van de Staatssecreo taris voor Veiligheid wanneer het beheer van een noodsituatie beantwoordt aan ´´n van de ee bedoelde criteria in artikel 4.1 van het koninklijk besluit van 31 januari 2003 tot vaststelling van het noodplan voor de crisisgebeurtenissen en -situaties die een co¨rdinatie of een beheer o op nationaal niveau vereisen.
Bijlage G
Ordening Rampterrein
G.1
G.1.1
Zones rampterrein
Noodplanningszone
De noodplanningszone is een zone rond een installatie die risico’s van zware ongevallen met zich meebrengt, waarbinnen op voorhand in een BNIP (Bijzonder Nood- en interventieplan) de urgentiemaatregelen van alarmering, maatregelen van bescherming en hulpverlening voor de bevolking en ordemaatregelen voorbereid worden om een snelle en geco¨rdineerde actie o vanwege de overheid te kunnen waarborgen. Binnen de noodplanningszone dient de bevolking preventief ingelicht te worden over veiligheidsmaatregelen en de bij een ongeval te volgen gedragslijn.
G.1.2
Interventiezone
De interventiezone wordt, volgens de onderrichtingen van de Dir-CP-OPS als volgt ingedeeld:
Figuur G.1: Zones rampterrein
106
Bijlage G. Ordening Rampterrein De drie zones van het rampgebeuren • De rode zone
107
omgrensd door de uitsluitings- of interventieperimeter, is het gebied waarin de interventie gebeurt en waar zeer groot gevaar voor de hulpdiensten is of kan verwacht worden. Ze is toegankelijk mits akkoord van de Dir-CP-OPS, overeenkomstig de door hem gegeven richtlijnen (vb.: speciale uitrusting en kledij): – voor discipline 1 – voor de interveni¨rende hulpdiensten e – voor de deskundigen en de technici Ofwel worden bevolking en werknemers uit deze zone ge¨vacueerd ofwel worden er specie fieke richtlijnen uitgevaardigd in functie van de situatie ( voorbeeld : sluiten van deuren en vensters). Taken binnen de rode zone: – redding (brandweer) – preliminaire triage – eventueel verzorging – evacuatie naar VMP • De oranje zone (of veiligheidszone) omgrensd door de isolatieperimeter, is het gebied waar hinderlijke effecten aanwezig zijn of kunnen verwacht worden die niet schadelijk zijn voor de gezondheid. Deze zone is in principe voorbehouden voor de logistieke steun van de hulpdiensten en is bijkomend toegankelijk voor de personen die er wonen of werken, mits akkoord van de Dir-CP-OPS en mits de naleving van de door hem gegeven richtlijnen. – CP-OPS – medische commandopost – VMP – primaire triage – reanimatie – verzorging – conditionering – mortuarium – regulatie – evacuatie naar opvangcentra en ziekenhuizen • De gele zone (of afsperzone) omgrensd door de ontradingsperimeter is het gebied waar lichte hinderlijke effecten
Bijlage G. Ordening Rampterrein
108
kunnen optreden, maar in geen geval schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid. Er is vrije toegang voor bewoners en werknemers. Deze zone is niet toegankelijk voor doorgaand verkeer en publiek. In deze zone worden er de nodige maatregelen worden genomen om de toegang voor de hulpdiensten en het vlot verloop van de hulpacties te waarborgen. – co¨rdinatiecomit´ o e – verzorgingsinstellingen – opvangcentra
G.1.3
Gerechtelijke zone
Is begrensd door de gerechtelijke perimeter noodzakelijk voor het voeren van het gerechtelijk onderzoek en het nemen van maatregelen en het vrijwaren van de sporen.
Bijlage H
Beleidsgroep of Co¨rdinatiecomit´ o e (CC of CC-GEM) en operationele groep (CP-OPS) - samenstelling
H.1
H.1.1
Beleidsgroep en Operationele groep zijn twee gescheiden groepen
Beleidsgroep: beleidscoordinatie. ¨
De leden van de beleidsgroep (de bevoegde overheid: de burgemeester en het co¨rdinatiecomit´) o e begeven zich bij de ontvangst van het alarmbericht naar de CP waar het Co¨rdinatiecomit´ o e (CC-GEM) gevestigd is. De beleidsgroep functioneert als beraadslagend orgaan en adviseert de bevoegde overheid: de burgemeester bij het nemen van de nodige beslissingen, ten einde de ramp effici¨nt te bestrijden en de bevolking te beschermen. e 1. Voorzitter De beleidsgroep wordt voorgezeten door de bevoegde overheid: de burgemeester of een persoon, door hem aangeduid. 2. Co¨rdinatiecomit´ (CC-GEM) o e Het co¨rdinatiecomit´ is de multidisciplinaire cel die de bevoegde overheid (de burgeo e meester) bijstaat bij de beleidsco¨rdinatie van de beleidsgroep. De volgende personen o (of hun plaatsvervanger) vormen het CC-GEM: • De gemeentelijke ambtenaar verantwoordelijk voor de noodplanning • Brandweercommandant • Korpsgeneesheer of een MUG-arts • Korpschef van de lokale politie of het hoofd van de IPZ-zone Tielt • Vertegenwoordiger van andere diensten en/of deskundigen die op de noodsituatie aanwezig zijn: – Technische Dienst – Civiele Bescherming – Rode Kruis 109
Bijlage H. Beleidsgroep of Co¨rdinatiecomit´ (CC of CC-GEM) en operationele groep o e (CP-OPS) - samenstelling – Vlaamse Kruis – de gemeentelijke veiligheidscel (zie bijlage E op pagina 101) • De gemeentelijke informatieambtenaar 3. Taken • Het nemen van beleidsbeslissingen – – – – – Oplossen van dilemma’s van de CP-OPS Het stellen van prioriteiten Beslissen over belangrijke evacuaties Het inschakelen van extra middelen Het opeisen van personen en middelen
110
• Het verzorgen van de communicatie – Info en richtlijnen voor de bevolking – Het verlenen van informatie aan de slachtoffers en de familie – Het geven van informatie aan de pers • Aanspreekpunt over de ramp 4. Secretariaat Het secretariaat wordt in functie van de omvang van de ramp, gevormd door ´´n of ee meerdere leden van het gemeentepersoneel of van de gemeentelijke veiligheidscel (zie bijlage E.5 op pagina 102), aan te duiden, door de burgemeester. Voor zover nodig zal het secretariaat instaan voor: • de materi¨le inrichting van de CP waar het Co¨rdinatiecomit´ (CC-GEM) gevese o e tigd is • de communicatie tussen het Co¨rdinatiecomit´ (CC-GEM) en de CP-OPS o e • het opvorderen van andere dan medische- en brandweerhulpmiddelen (zie bijlage M op pagina 135) • het bijhouden van een logboek (zie bijlage Q.6.1 op pagina 167) • het bijhouden van de toestand van de slachtoffers (zie bijlage Q.6.2 op pagina 169) • het opstellen en bijhouden van de notulen van de beleidsgroep of het co¨rdinatiecentrum, o enz...
H.1.2
Operationele groep (CP-OPS): operationele co¨rdinatie. o
De leden van de operationele groep begeven zich bij alarm naar de plaats van de ramp voor de oprichting en de samenstelling van de CP-OPS. De volgende personen maken deel uit van de operationele groep: 1. De directeur hulpverlening (Dir-CP-OPS of DHV): (kazuifel DHV) • De directeur hulpverlening is de leider op het terrein en de commandant van alle operaties (zie actiekaart 13.1 op pagina 52).
Bijlage H. Beleidsgroep of Co¨rdinatiecomit´ (CC of CC-GEM) en operationele groep o e (CP-OPS) - samenstelling
111
• De functie van Dir-CP-OPS wordt waargenomen door de op de plaats van de interventie aanwezige brandweerofficier met de hoogste graad. In geval van gelijkheid van graad heeft de oudste in graad voorrang. De bevoegde overheid kan een leidinggevende van een andere discipline, die meer bij de noodsituatie betrokken is, aanduiden voor het vervullen van de functie van Dir-CP-OPS. • De functies van Dir-Bw, van de verantwoordelijke van discipline 1 binnen het co¨rdinatiecomit´ en van directeur van de CP-OPS zijn niet cumuleerbaar. o e • De voornaamste opdrachten van de Dir-CP-OPS zijn de commandopost operaties (CP-OPS) oprichten en leiden en de multidisciplinaire hulpverlening co¨rdineren. o • De Dir-CP-OPS wordt bijgestaan door een operationele commandopost (CP-OPS) die minimaal bestaat uit de directeurs van elke betrokken discipline. 2. Brandweerofficier operationeel co¨rdinator (OC): discipline 1 o Hij zorgt voor de co¨rdinatie tussen alle disciplines binnen de CP-OPS en zorgt voor o de communicatie met het Co¨rdinatiecomit´ (CC-GEM). o e 3. Co¨rdinerend geneesheer MUG: discipline 2 o Hij neemt de functie directeur medische hulpverlening waar (kazuifel DMH) (zie actiekaart 13.3 op pagina 56). 4. (Onder)officier Lokale Politie of van de IPZ-zone Tielt: discipline 3 5. Eventueel: Operationele chef van de Civiele Bescherming en/of het Rode Kruis en/of het Vlaamse Kruis (discipline 2 en/of 4) De operationele groep (CP-OPS) staat in voor: 1. de supervisie, operationele co¨rdinatie en het globale commando van de operaties op o het terrein 2. informatie verzamelen op multidisciplinaire wijze 3. verkenning en inschatting van de situatie en de aanpak 4. nemen van de eerste beslissingen 5. advies aan de beleidsgroep (CC-GEM) nopens o.m. bijkomende in te zetten middelen, alarmering en evacuatie van de bevolking, enz... 6. het opstellen van een eerste operationeel situatierapport 7. toezien op een regelmatige informatie over de evolutie van de gebeurtenis aan de betrokken overheden en aan het bevoegde centrum van het eenvormig oproepstelsel 8. de bevoegde overheden adviseren en de door hen genomen beslissingen uitvoeren of laten uitvoeren 9. het interventieterrein organiseren en indien nodig de zonering installeren en opheffen (zie bijlage G.1 op pagina 106)
Bijlage H. Beleidsgroep of Co¨rdinatiecomit´ (CC of CC-GEM) en operationele groep o e (CP-OPS) - samenstelling
112
10. het aanduiden door De Dir-CP-OPS van een adviseur aan belast met het evalueren van de risico’s verbonden aan de inzet van personeel bij de hulpoperaties en met het voorstellen van de gepaste maatregelen 11. het bijhouden van een logboek CP-OPS(zie bijlage Q.6.1 op pagina 167)
H.2
Beleidsgroep (CC-GEM) en operationele groep (CP-OPS) vormen ´´n co¨rdinatieteam ee o
Bij alarm begeven de beleidsgroep en de kleinere operationele groep zich naar de plaats van de ramp en vormen er ´´n co¨rdinatieteam op de lokalisatie van de CP-OPS (commandowagen ee o M1 of die van centrum Torhout of van de zone Roeselare). De brandweerbevelhebber neemt de functie van directeur hulpverlening of Dir-CP-OPS(kazuifel DHV)(zie actiekaart 13.1 op pagina 52) waar en de korpsarts of de aanwezige MUG-arts de functie van directeur medische hulpverlening (kazuifel DMH) (zie actiekaart 13.3 op pagina 56). De bevoegdheid van dit co¨rdinatieteam strekt zich uit tot deze van de het Co¨rdinatiecomit´ o o e (CC-GEM) en de CP-OPS
Bijlage I
Communicatie
113
Bijlage I. Communicatie
114
Figuur I.1: Relatie CC-gem en CP-Ops
Bijlage I. Communicatie
115
Figuur I.2: Communicatieschema: intradisciplinair,interdisciplinair
Bijlage I. Communicatie
116
Figuur I.3: ASTRID
Bijlage I. Communicatie
117
Figuur I.4: Co¨rdinatie MIP (Medisch InterventiePlan) met ASTRID o
Bijlage J
Herkenbaarheid
Officieren brandweer Lichtervelde Onderofficieren brandweer Lichtervelde Burgemeester Secretaris co¨rdinatiecomit´ (of CC) o e Lid co¨rdinatiecomit´ (of CC) o e Directeur Hulpverlening (DHV of Dir-CPOPS) Dir-Bw of CO of OBO Directeur Medische Hulpverlening (DirMed) CP-OPS Rode interventievest + fluoresceerde helmen + rode banden op de helm Zwarte banden op de helm Gele fluorescerende band burgemeester Gele fluorescerende band secretaris Gele fluorescerende band rampencommissie (5) Kazuifel DHV Gele kazuifel (fluovestje) bevelvoerder Kazuifel DMH aan M1 brandweer Lichtervelde en aangeduid met vlag geel fluorescerend met zwarte letters CP-OPS. opgebouwd rond ambulance Lichtervelde Klasse I ZE (kritiek)(zeer ernstig gewond) Klasse II EG (ernstig gewond) Klasse III LG (licht gewond) Overledenen Officier brandweer met doktersteken op helm + gele kazuifel (fluovestje) korpsarts Band triageofficier Gele kazuifel (fluovestje) bevelvoerder Gele kazuifel (fluovestje) chauffeur Gele kazuifel (fluovestje) beveiliger Gele kazuifel (fluovestje) technisch team Oranje kazuifel (fluovestje)
VMP Triage rood(haas) Triage geel(schilpad) Triage groen(doorkruiste ziekenwagen) Triage zwart Korpsarts Officier ambulances Bevelvoerder bevrijding Chauffeur bevrijding Beveiliger bevrijding Technisch team bevrijding Verkeersbegeleiding bevrijding:ongeval
118
Bijlage K
Algemene Telecommunicatielijst
tijdens kantooruren buiten kantooruren
K.1
K.1.1
Gemeentelijke organen en diensten
Burgemeester & Schepen Openbare Werken & OCMW voorzitter
051/72.94.43 0478/52.41.62 051/72.54.91 051/72.54.91 051/72.46.74 0478/52.41.62 051/72.52.37 0486/38.45.01
Pattyn Ria Goethals Jos Vanwalleghem Roos
K.1.2
Technische dienst
051/72.94.39 051/72.24.83 051/72.21.29 051/72.62.46 0475/64.67.36
Ing. Vanderhaeghe Joost Van Isacker Koen
K.1.3
Politie
tel 051/72.94.40
Wijkdienst Lichtervelde Politie IPZ Tielt
K.1.4
Brandweer
051/72.94.39 051/72.42.79 051/23.06.11 0478/88.86.01 051/48.56.35 051/72.29.00 051/72.52.76 051/72.21.29 051/72.42.79 051/72.65.18 051/72.42.92 0486/53.13.89 051/72.29.00 051/72.52.76
Commandant Lt.Vanderhaeghe Korpsgeneesheer Lt. Pareit Marc Lt. Delameilleure Dirk Lt. Theetaert Kristiaan Olt. Theetaert Francis Kazerne Secretariaat
119
Bijlage K. Algemene Telecommunicatielijst Oproepgegevens brandweer personeel Lt Cdt Vanderhaeghe Joost Lt Dr Pareit Marc Lt. Delameilleure Dirk Lt. Theetaert Kristiaan Olt. Theetaert Francis Ploeg 1 1Sgt Vanwalleghem Guido Kp Carpentier Geert Bw Hoornaert Rik Bw D’heedene Bart Bw Heffinck Vincent Bw Hoornaert Marc/Noel Bw Roelens Nico Bw Schaep Kristof Ploeg 2: Sgt Declerck Gery Kp Allegaert Geert Bw Claeys Johny Bw Hoornaert Marc/Andr´ e Bw Van Colen Kris Bw Mispelon Patrick Bw Craeymeersch Nico Bw Louwyck John Bw Van Colen Davy Ploeg 3: Sgt Vlaemynck Noel Kp Tytgat Jan Bw Massez Romain Bw Mortel´ Partrick e Bw Willaert Benjamin Bw Stevens Benny Bw Vansteenhuyse Kristof Ploeg 4: Sgtm Debaene Frans Kp Laleman Luc Bw Schaep Jean luc Bw Notable Glenn Bw Dedeyne Luc Bw Deceuninck Paul Bw Van Bruwaene Steve 051/72.67.24 051/72.40.30 051/72.55.11 051/72.71.78 051/72.26.34 051/72.67.09 TEL 051/72.21.29 051/72.42.79 051/23.06.11 0478/88.86.01 051/48.56.35
120
GSM 0476/30.54.16 priv´ e 051/72.65.18 051/72.42.92 0486/53.13.89
051/72.30.66 051/72.48.10 051/72.52.69 051/72.62.66 051/72.69.86 051/72.59.13 051/72.65.01 051/72.40.30
0496/99.61.96 0476/21.16.53 0495/20.52.69 0496/04.07.49 0478/44.58.78 0486/32.46.21 0474/84.19.02 0496/31.30.73
051/72.51.11 051/72.38.91 051/72.47.17 051/72.58.86 051/72.40.61 051/72.41.22 051/61.12.69 051/72.71.30 051/57.10.56
0476/82.41.59 0477/40.71.23 0498/26.34.26 0477/41.84.65 0496/68.20.01 0475/20.01.11 0474/89.80.24 0479/89.55.52 0496/98.69.97
051/72.52.76 051/72.20.14 051/72.33.44 051/72.53.54 051/72.64.21 051/72.70.26 051/69.61.38
0473/59.57.46 0477/49.25.89 0479/65.31.06 0475/24.93.43 0477/42.44.98 0496/05.40.95
0477/27.32.26 0477/68.54.39 0494/52.70.19 0497/85.28.84 0494/35.38.55 0495/78.36.87 0476/35.35.11 0475/93.69.44
Bijlage K. Algemene Telecommunicatielijst
121
K.2
K.2.1
Bijkomende Hulpdiensten
Brandweerkorpsen ter versterking (via 100) - Discipline 1
Aartrijkestraat 13 Fax administratie: Fax centrale: Torhoutstraat 36 of K.Albertlaan 4 K. Albertstraat 8 Tel: 050/21.14.01 050/21.70.43 050/23.05.81 Tel: 051/56.63.30 Tel:051/56.67.86 Tel. 051/20.10.10 Tel: 051/74.51.33 Tel: 051/20.10.10 Tel:051/65.79.00
Brandweerkorps Torhout (Z)
Brandweerkorps Kortemark (C) Brandweerkorps Brandweerkorps Brandweerkorps Brandweerkorps Roeselare (Y) Ardooie (C) Hooglede (Gits) (C) Wingene (Zwevezele)(C)
K.2.2
Mobiele Urgentie Groepen (via 100) - Discipline 2
Tel: 050/21.55.91 Tel: 051/21.15.50 H. Hartziekenhuis Stedelijk Ziekenhuis 050/23.23.01 051/23.91.86 051/23.62.21
MUG Torhout MUG Roeselare
K.2.3
Politie (via101) - Discipline 3
tel 101 of 050/45.76.90
Dispatching IPZ Tielt
K.2.4
Civiele Bescherming - Discipline 4
Nationale permanentie Brussel (zie bijlage K.4.1 op pagina 126) Co¨rdinatie- en crisiscentrum van de regering o Hertogstraat 53 1000 Brussel
Tel: 02/506.47.11 02/506.47.47 Fax: 02/506.47.09
Algemene Directie Brussel (zie bijlage K.4.1 op pagina 126) Grote wacht Jabbeke Stationsstraat 61 8490 Jabbeke (permanentie 24 uur op 24) 050/81.58.41 of 050/81.58.42 Fax: 050/81.58.45
K.2.5
Rode Kruis (via 105) - Discipline 2 & 4
105 050/21.30.92 0474/31.13.10
Dispatching Secretariaat Afdeling Torhout
Bijlage K. Algemene Telecommunicatielijst
122
K.2.6
Vlaamse Kruis - Discipline 4
niet beschikbaar 050/33.29.52 057/20.75.75 057/20.40.76
Lokale Afdeling Prov.Secretariaat Ambulancedienst (perm.)
K.2.7
Plaatselijke dokters - Discipline 2
Huisartsen: Beele Derammelaere Folens Pareit Terwecoren Vandamme Vanden Bussche Vanhoe Verkinderen Weekendwacht geneesheren Anesthesisten: Alliet Rik Durnez Pieterjan Kasteelstraat 81 Kortemarkstraat 051/72.51.72 051/74.86.24 (0477/539197) Statiestraat 165 B.Callewaertln 14 A. Termotelaan Potteriestraat 13 B.Callewaertln 14 Neerstraat 7 Neerstraat 7 Kortemarkstraat 19 Zandstraat 16 051/72.20.92 051/72.30.80 051/72.78.73 051/72.42.79 051/72.30.80 051/72.42.81 051/72.42.81 051/48.51.80 051/72.26.44 051/24.50.50
Andere specialisten: Deckers Ellen Marchand Wouter Serry Paul Vlaeminck Michel Schoolartsen, arbeidsgeneesheren, artsen op rust: De Coninck Monika Mattan Katrien Vanspeybrouck Andr´ e Torhoutstraat 135 Hoogwielkestraat 51 Torhoutstraat 135 Bontenhondstraat 11 0496/54.23.17 051/72.71.92 0495/27.06.52 051/25.38.49
Industrielaan 19 Zwevezelestraat 82A B. Callewaertlaan
051/72.74.18 051/72.70.07 051/72.43.40
K.2.8
Plaatselijke apothekers - Discipline 2
Astridlaan 4 Marktstraat 46 Neerstraat 3 051/72.27.18 051/72.22.79 051/72.21.74 0900/10.500
Maertens Tania Vanderstichele P. Vermeulen - Vanhecke Wachtdienst apothekers
Bijlage K. Algemene Telecommunicatielijst
123
K.2.9
Plaatselijke verpleegsters
Zelfstandige thuisverpleegsters: Brion Els Cools M. D-Medica Demeuleneire Marleen D’Hulster Janis Lagrou Bea Lehouck Dorine Puype Lucreze Vanwalleghem R. Verscheure Gerda Vervenne Rik Jules Missinnelaan 10 Torhoutstraat 131 Essestraat 1D 0479/39.47.00 051/72.55.13 051/54.69.39 0496/28.28.74 Ketelbuiserstraat 61 051/61.13.39 0477/28.95.72 Vandepoelelaan 25 051/72.28.04 0496/40.07.92 Kleine Zwevezelestraat 70494/63.39.10 Europalaan 51 051/72.43.66 0486/84.13.16 Margarethalaan 24 051/72.51.60 0475/58.23.71 Oude Bruggeweg 105 051/72.39.97 Bontenhondstraat 8 051/72.46.25 0478/45.25.24 Hoogwielkestraat 42 051/70.56.04 0473/59.35.55
Thuisverpleegsters in loondienst woonachtig te Lichtervelde: Alavoine Sophie Ide Rita Vanmoen Els K. Boudewijnlaan 10 Ketelbuiserstraat 119 K. Boudewijnlaan 13 051/72.37.56 051/72.27.09 051/72.71.38
K.2.10
Plaatselijke dierenartsen
Leeuwstraat 26 Oude Bruggeweg 19 Rozenlaan 22 Bontenstraat 12 Hoogstraat 10 Kortemarkstraat 17 051/72.21.40 0475/71.60.25 051/72.36.03 051/72.22.94 051/72.68.51 0496/23.66.03
Denys R. Lavens B. Lievens K. Vancoillie J. Van Vaerenbergh Ria Vandewiele J.
K.2.11
Funerarium
BVBA Feryn 051/72.54.49
K.2.12
Geestelijkheid
051/72.21.53
Bijlage K. Algemene Telecommunicatielijst
124
K.3
K.3.1
Gespecialiseerde hulpdiensten bij specifieke rampen
Gevaarlijke stoffen
• BIG (VZW Brandinformatiecentrum) Informatie over gevaarlijke stoffen Technische Schoolstraat 43A 2440 Geel tel 014/85.45.45 telex 31989 BIGBEL Zie ook naar Cd-rom BIG bij computer in arsenaal • BELINTRA (Belgian Intervention System for Transport Accidents) Transportongevallen met gevaarlijke chemische producten BASF Antwerpen Tel: 03/561.23.05 Fax: 03/561.32.32 Niveau 1: Advies via de telefoon Niveau 2: Experts ter plaatse zenden Niveau 3: Gespecialiseerd interventieteam ter plaatse zenden • Shell SOS problemen gasflessen Shell Tel: 02/216.74.69 • Defensie Ontmijningsdienst (DOVO) Defensie Ontmijningsdienst Bos van Houthulst 8650 Houthulst Tel: 051/70.11.76 • Antigifcentrum Informatie over intoxicaties Tel: 070/245.245 • Gemeentelijk milieudienst Afspraken over afvoer dode dieren en potentieel vervuilende stoffen Tel: 051/72.94.38 • I.H.E. (Instituut voor Hygi¨ne en Epidemiologie) e Metingen van pollutie en uitstoten zowel qua aard als omvang I.H.E. J. Wytsmanstraat 14 1050 BRUSSEL
02/642.51.11 fax: 03/642.50.01
Bijlage K. Algemene Telecommunicatielijst
125
milieumeldpunt 078/15.55.70
K.3.2
Electriciteit en gas
078/35.35.34 078/35.35.00 0800/650.65 0800/635.35 056/22.32.87 056/25.35.33
algemeen elektriciteit (Eandis)(wacht) gas (gaselwest) (wacht) straatlampen noodnummer enkel voor hulpdiensten reserve noodnummer enkel voor hulpdiensten
K.3.3
TV-distributie
015/66.66.66
Telenet (wacht)
K.3.4
Waterdistributie
051/40.61.67 056/25.99.78
binnen de uren wacht
K.3.5
Treinongeval
• Nationaal noodnummer Infrabel (Traffic Control) tel: 02/525.91.40 • Spoorwegongeval GEWEDIS tel: 09/280.05.54 • Dispatching NMBS tel: 09/241.23.95 • Dienst Bovenleidingen spoor NMBS tel: 09/241.25.00 in station Lichtervelde diensttelefoon: 991/2500
K.3.6
Lijnbusongeval
De Lijn tel: 059/70.16.27
K.3.7
Vliegtuigongeval
RCC tel: 02/752.44.52
Bijlage K. Algemene Telecommunicatielijst
126
K.4
K.4.1
Andere Diensten
Ministerie van Binnenlandse Zaken
• Co¨rdinatie- en Crisiscentrum van de Regering o Leuvense weg 1 1000 Brussel Tel: 02/506.47.11 Tel2: 02/506.47.47 Fax: 02/506.47.09 • Directie Civiele Bescherming Leuvenseweg 1 1000 Brussel Tel: 02/500.21.11 fax: 02/500.23.65 – Directeur-generaal Mevrouw C.Breyne-De Vos Tel: 02/500.23.84 fax: 02/500.21.12 – Adviseur-generaal Mr. M. Looze Tel: 02/500.22.34 fax: 02/502.57.12 • Grote Wacht Jabbeke Stationstraat 61 8490 Jabbeke Tel: 050/81.58.41 fax: 050/81.58.45
K.4.2
Parket - Ministerie van Justitie
• Gerechtelijke dienst Gerechtsgebouw Parket van de Procureur des Konings Dienst Info Kazernevest 3 8000 Brugge Tel: 050/47.35.00
K.4.3
Provincie West-Vlaanderen
• Provinciaal Gouvernement Burg 4 8000 Brugge tel 050/40.56.11 fax 050/40.56.00
Bijlage K. Algemene Telecommunicatielijst • Kabinet Gouverneur Burg 3 8000 Brugge tel 050/40.58.11 fax 050/40.58.00 • Federale dienst openbare hulpverlening: politionele veiligheid De Rammelaere Luc arrondissementscommissaris tel 050/40.57.80 fax 050/33.81.34 • Federale dienst openbare hulpverlening: civiele veiligheid Debyser Johan arrondissementscommissaris, kabinetschef tel 050/40.58.62 fax 050/33.81.34
127
• WOBRA (West-Vlaams Opleidingscentrum voor Brandweer-, Reddings- en Ambulancediensten – Directie: Burg 3 8000 Brugge Directeur: De heer Johan Debyser Tel: 050/40.58.62 Email: Johan.Debyser@west-vlaanderen.be – Secretariaat: Burg 4 8000 Brugge 050/40.56.00 Email: wobra@west-vlaanderen.be ∗ Secretaris : de heer Chris De Doncker Tel : 050/40.57.83 Email: Chris.De Doncker@west-vlaanderen.be ∗ Administratief medewerkster : Mevrouw Eva Kamoen Tel: 050/40.57.86 Email: eva.kamoen@west-vlaanderen.be – Opleidingsco¨rdinator Brandweer o De heer Patrick Samyn Brandweerkazerne Roeselare (donderdag 9 tot 17u) Koning Albert I laan 8 8800 Roeselare Tel: 051/20.59.21 Fax: 051/24.58.90 Email: Patrick.samyn@brandweervlaanderen.be – Opleidingsco¨rdinator Huulpverlener-Ambulancier o De heer Diego Gouwy (donderdag van 9 tot 17u) J. Ypermanziekenhuis
Bijlage K. Algemene Telecommunicatielijst Briekestraat 11 8900 Ieper Tel: 057/22.50.50 Fax: 057/22.35.73 Email: diego.gouwy@yperman.net – Opleidingsco¨rdinator Redder aan Zee o De heer Andr´ Goethals e Bosdruivenstraat 13 8450 Bredene Tel: 059/80.12.44 Email: redderaanzee@belgacom.net
128
K.4.4
Provinciale Gezondheidsinspectie
Hoogstraat 9 8000 Brugge Tel: 050/44.33.80 fax: 050/44.33.85 email: gibrugge@skynet.be • Gezondheidsinspecteur Dr. Zeger Vermeulen Tel: 050/44.33.81 GSM: 0477/38.38.48 • Hoofdverpleegkundige contractant ministerie van volksgezondheid Tel: 050/44.33.83 GSM: 0495/50.36.05 Fax: 050/44.33.85 Tel priv´: 050/38.52.58 e • Provinciaal rampenmanagement J.P. Cornet Tel: 050/44.33.84 GSM: 0495/58.11.55
K.4.5
Krijgsmacht
Territoriaal Commando van de Provincie Kuiperstraat 21 8000 Brugge Tel: 050/44.55.11 fax: 050/44.55.20
K.4.6
Terr. Gp. Federale Politie West-Vlaanderen
Zandstraat 148 8200 Sint-Andries (Brugge) Tel: 050/45.76.11 Fax: 050/45.77.94
Bijlage K. Algemene Telecommunicatielijst
129
K.4.7
Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap
Departement Leefmilieu en Infrastructuur Administratie Waterwegen en Zeewezen Afdeling Zeewezen Kust Zeewezengebouw Sir Winston Churchillkaai 2 8400 Oostende Algemene Directie buiten diensturen tel: fax: tel: fax: tel: fax: tel: fax: 059/55.28.11 059/70.32.38 059/70.11.00 059/70.36.05 059/55.28.11 059/70.32.38 059/26.66.97 059/26.66.97
Ir. Erik Blomme Afdelingshoofd buiten diensturen:
Bijlage K. Algemene Telecommunicatielijst
130
K.5
K.5.1
Pers (discipline 5)
Kranten
1. DE KRANT VAN WEST-VLAANDEREN • redactie: Tel: (051) 26 64 66 Fax: (051) 26 65 87 Meiboomlaan 33 8800 Roeselare • Kurt Desplenter, fotograaf Tel en fax: (051)72.67.39 GSM: (0475)96.26.65 email: foto.kurt@advalvas.be Europalaan 27 8810 Lichtervelde 2. GAZET VAN ANTWERPEN • redactie: Tel:(03)210.05.05 email: gvaredactie@concentra.be 3. HET BELANG VAN LIMBURG • redactie: Tel: (011)87.88.00 email: hbvlredactie@concentra.be 4. HET NIEUWSBLAD - HET VOLK • redactie: Tel: (02)467.22.11 email: nieuwsblad.nieuwsredactie@vum.be 5. DE STANDAARD • redactie: Tel: (02)467.27.05 email: redsecds@standaard.be 6. HET LAATSTE NIEUWS • redactie: Tel: (02)454.24.01 email: redactie.hln@persgroep.be • Kurt Desplenter, fotograaf tel & fax: (051)72.67.39 GSM: (0475) 96.26.65 email: foto.kurt@advalvas.be Europalaan 27, 8810 Lichtervelde
Bijlage K. Algemene Telecommunicatielijst 7. DE MORGEN • redactie: Tel: (02)556.68.11 email: info@demorgen.be 8. DE TIJD • redactie: Tel: (03)286.03.11 email: persberichten@tijd.be
131
K.5.2
Radio’s
1. RADIO 2 WVL • redactie: Tel. (056)22.19.22 email: redactiewestvlaanderen@radio2.be nieuwsw@radio2.be Conservatoriumplein 1, 8500 Kortrijk 2. VRT RADIONIEUWS • redactie: Tel: (02)741.58.05 email: radionieuws@vrt.be
K.5.3
Televisie
1. WTV • redactie: Tel: (051)25.95.25 email: redactie@wtv.be Kwadestraat 151 B 8800 Rumbeke • W.T.V. Telekrant Chris Vandekerckhove tel &fax: (051)40.97.37 GSM: (0475)32.08.82 email: chris.vandekerckhove@itinera.be Deken Darraslaan 65 8700 Tielt 2. VRT TELEVISIE NIEUWSDIENST • redactie: Tel: (02)741.33.88 email: tvjournaal@vrt.be
Bijlage K. Algemene Telecommunicatielijst 3. VTM • redactie: tel: (02) 255.37.24 fax: (02) 252.50.16 email: hetnieuws@vtm.be
132
K.5.4
Persagentschappen
• PERSAGENTSCHAP BELGA – Brecht Desplenter email: dsb@belga.be
K.5.5
Gemeentelijke informatieambtenaar
• Informatieambtenaar (discipline 5): naam: Demarr´ Michel e adres: Hazelstraat 58 tel. kantoor: 051/72.94.30 tel. priv´: 051/72.43.14 e
Bijlage L
Speciale medische centra en aanverwante diensten
L.1 Antigifcentrum
070/245.245
L.2
Bloedtransfusiediensten
D. Martensstraat 11, St. Andries Poperingseweg 30 a Stationsstraat 5 Steenweg op Torhout 56 St.-Hubrechtstraat 51 050/32.07.27 Fax: 050/31.11.09 057/20.17.17 056/22.35.22 059/70.14.08 Fax: 059/50.55.45 051/24.22.66 Fax: 051/22.91.68 050/45.21.11 02/345.24.20
Rode Kruis: Brugge : Ieper : Kortrijk: Oostende: Roeselare: AZ Sint-Jan Brugge Bloedtransfusiecentrum Brussel
L.3
Toxicologisch Labo
09/225.33.95
Prof. Dr. Hyndrickx
L.4
Brandwonden Centra
09/240.27.42 02/267.31.10 03/217.72.31 016/34.87.50 071/36.20.50 00/33/20.96.92.80
U.Z.-Gent Militair Hospitaal Brussel Stuivenberg Antwerpen Sint-Pieters Leuven Loverval Charleroi Centre Hospitali`re Universitaire Lille e
133
Bijlage L. Speciale medische centra en aanverwante diensten
134
L.5
Hartchirurgische Centra (extra-corporele circulatie)
051/23.77.08 050/45.32.00 09/240.27.42 053/78.53.53 03/829.11.11 03/217.71.11 03/280.31.11 02/764.11.11 02/568.04.02 02/478.48.90 016/34.39.00 00/33/20.96.92.80
H.Hart Roeselare A.Z. Sint-Jan Brugge U.Z. Gent O.L.Vrouw Aalst A.Z. Antwerpen Stuivenberg Antwerpen Middelheim Antwerpen UCL Sint-Luc Brussel ULB Erasmus Brussel VUB Brussel KU Leuven Centre Hospitali`re Universitaire Lille e
L.6
Neurochirurgische centra
051/22.77.55 051/23.61.94 050/45.20.00 09/240.27.42
H. Hart Roeselare Stedelijk Ziekenhuis Roeselare A.Z. St.Jan Brugge U.Z. Gent
L.7
adres:
I.H.E. (Instituut voor Hygi¨ne en Epidemiologie) e
I.H.E. J. Wytsmanstraat 14 1050 BRUSSEL 02/642.51.11 fax: 03/642.50.01
L.8
Helikopter van Instituut voor dringende medische hulpverlening (Brugge)
tel: 050/45.21.52
via dienst 100 Brugge
Bijlage M
Beschikbare middelen
In deze bijlage worden vooral de materi¨le middelen en het vervoer toegelicht. e Je kijkt best voor • personen en diensten op bijlage K op pagina 119 • speciale medische centra en diensten op bijlage L op pagina 133 • opvang-, onthaal- en evacuatiecentra op bijlage N op pagina 150
M.1
M.1.1
Brandweer
Brandweer Lichtervelde
Personeel: totaal 36 man • 4 officieren + 1 officier korpsdokter • 8 onderofficieren • 23 brandweermannen Brandweermateriaal • Halfzware autopomp Mercedes A1 • Autopomp volvo (2000 l) A2 • Tankwagen (8000 l) T1 • Snelle interventiewagen met alle reddingsmateriaal M1 • 2 materiaalwagens M2 & M3 • 1 aanhangwagen • 2 mobiele pompen P2 & P3 + dompelpompen • 1 explosiemeter & gasdetectietoestel
135
Bijlage M. Beschikbare middelen • 2 stroomgroepen • 1 ambulance met semi-automatische defibrillator & pneupac • 1 overdrukventilator • 1 opblaasbare tent • 1400 m slang D70 - 820 m slang D45 • 12 frisseluchttoestellen • 35 individuele ontvangers • 16 ASTRID zenders • 2 GSM (+ diverse priv´) e • 90 dekens • 1 compressor 300 Bar 200 l/min • 1 hefkussen 20 ton + toebehoren • 1 hefkussen 29 ton + toebehoren
136
M.1.2
Bedrijfsbrandweer NV Remi Claeys Aluminium
• 1 draagbare pomp • 1 wagen met diverse poederblussers
M.1.3
Interventiemateriaal brandweer Torhout
• 3 autopompen • snelle interventiewagen met alle reddingsmateriaal • 1 commandowagen • 2 tankwagens • 1 hoogtewerker 24 meter • 1 ambulance met complete uitrusting • 1 klinimobiel met complete uitrusting • 1 bosbrandweerwagen • 2 camionettes personeel • 2 materiaalwagens • 35 persluchttoestellen + 60 persluchtflessen
Bijlage M. Beschikbare middelen • 4 chemische pakken • 2 halfautomatische defibrillators • 2 defibrillators • 23 draagbare radioposten • 1 explosiemeter • 2 gasdetectietoestellen • 1 CO meter • 3 motorpompen • 1 drijvende aanzuigpomp • 5 dompelpompen (elektrisch) • 4 stroomgroepen 4,5 KVA + 1 groep 6 KVA • 1 compressor 300 Bar 200 l/min • 2 rookdrukkers • 2000 m slangen diam. 45 • 3200 m slangen diam. 70 • 400 liter schuimvormend product • 30 draagbare blustoestellen • 3 boomzagen • hydraulisch reddingsmateriaal • tirfort 3,2 ton + toebehoren • 2 hefkussens 20 ton + toebehoren • 2 hefkussens 29 ton + toebehoren • 2 afdalingstoestellen • 18 ladders • 35 draagberries (brandcardstock) • 1000 kg chemische korrels • 2 GSM’s • 1 opblaasbare CP-OPS tent 27 m2
137
Bijlage M. Beschikbare middelen
138
M.1.4
Interventiemateriaal brandweer Kortemark
• 2 halfzware autopompen • 1 lichte autopomp uitgerust voor verkeersongevallen • 1 tankwagen • 1 ladderwagen • 1 materiaalwagen • 1 commandowagen
Bijlage M. Beschikbare middelen
139
M.2
M.2.1
Interventiemateriaal Civiele Bescherming
Grote wacht Jabbeke
Tel. 050/81.58.41 Fax: 050/81.58.45 • 1 commandowagen (bevelvoering) • 4 X 4 Land Rover (bevelvoering) • 3 minibussen 8 pl. + 1 • 1 telecomwagen (telefooncentrale, satelliettelefoon, mobilofoons, fax, personenzoeksysteem,enz.) • 1 co¨rdinatiecontainer met aggregaat 9 KVA (vergaderzaal) o • 1 grote reddingswagen • 1 tankwagen 10.000 l. • 1 autopomp • 5 draagbare pompen • 1 slangenwagen (1000m diam 150 + overgangsstukken) • 1 overstromingswagen met motorpompen • 1 alternatorunit op container • 1 slijkpompaanhangwagen 3.600 l/min • 1 rubber motorboot met 8 zitplaatsen • zandzakjes (30 000) • 1 anti pollutiewagen • 1 container chemische ongevallen • 1 NBC wagen met persluchttoestellen en beschermpakken • 1 gaspakkenunit • 1 Unimog 4 X 4 • 1 stutwagen + container • 1 verlichtingstoren op aanhangwagen • 2 Pick up • 1 karweiwagen met laadvlak (4.580 kg laadvermogen)
Bijlage M. Beschikbare middelen • 1 karweiwagen (5000 kg laadvermogen) • 1 lage puincontainer (10.000 kg laadvermogen) • 1 containerwagen met kraan • 1 containeraanhangwagen • 1 heftruck • 1 Bobcat • 1 Mobiele Sanitaire Post (MSP) wagen met tent (veldhospitaal) • 1 pendelstrooier • 1 zandzakvulmachine op container • Oil Booms (vlotters) – 6 x 5 meter Gammien – 6 x 25 meter Expandi
140
M.2.2
Voorposten Harelbeke, Koekelare en Menen
• 1 commandowagen • 3 minibussen • 3 grote reddingswagens • 1 pick up
Bijlage M. Beschikbare middelen
141
M.3
M.3.1
Tel. 105
Interventiemateriaal Rode Kruis West-Vlaanderen
Voertuigen
• 44 ziekenwagens • 4 SIT-voertuigen • 1 CP-OPS wagen • 9 minibussen 7 + 1 • 2 4 x 4 terreinwagens • 19 materiaalwagens • 1 aanhangwagen VMP • 1 aanhangwagen mortuarium • 1 aanhangwagen tenten
M.3.2
Tenten
• 5 opblaasbare tenten type Ziegler (20 m2 ) • 69 Standaard Rode Kruistenten type A (11 m2 ) • 25 Standaard Rode Kruistenten type B (5,4 m2 ) • 17 tenten SG 300 (36 m2 ) • 3 tenten SG 300 (60 m2 )
M.3.3
Overige middelen
• 24 electrogeengroepen • 820 nato brancards • 1000 dekens • 800 aluminiumdekens • communicatiemiddelen
Bijlage M. Beschikbare middelen
142
M.4
Politie
Personeel: • 1 officier • 3 agenten
M.5
M.5.1
Technische Dienst
Personeel
• 1 ing. hoofd technische dienst • 1 adj-controleur der werken • 15 manschappen
M.5.2
Bijzonder materiaal
• 2 vrachtwagens (2 hydraulische kranen) • 1 hydraulische kraan op banden • 2 lichte vrachtwagen en 1 gesloten bestelwagen • 3 personenwagens • 2 stroomgroepen waarvan 1 voorzien van drijfkracht • 2 kettingzagen
Bijlage M. Beschikbare middelen
143
M.6
M.6.1
Aannemers van grond-, wegenis- en ruimingwerken
Algemeen grondwerken
• N.V. Wegeniswerken Maes, Statiestraat 128 Lichtervelde Bedrijfsleider: Maes Walter tel:051/72.20.90 Priv´: 051/72.28.21 e • BVBA Devriese R., Potteriestraat 22, Lichtervelde Bedrijfsleider: Devriese Ingrid tel: 051/74.82.82 Priv´: 051/7453.68 e
M.6.2
Grond en Wegeniswerken
• N.V. Wegeniswerken Maes A. Brugsebaan 3 Bedrijfsleider: Maes Walter tel: 051/72.20.90 Priv´: 051/72.28.21 e • BVBA Devriese R., Potteriestraat 22 Lichtervelde Bedrijfsleider: Devriese Ingrid tel: 051/74.82.82 Priv´: 051/74.53.68 e • Tack Georges Kasteelstraat 66 Lichtervelde tel: 051/72.37.80
M.6.3
Kranen en hoogtewerkers
• Decuypere Johan, Koolskampstraat 94 Lichtervelde Bedrijfsleider: Decuypere Johan tel: 051/72.68.04 • Vancraeynest Yvan, Roeselarebaan 19 Lichtervelde Bedrijfsleider: Vancraenest Yvan tel: 051/72.24.07 Priv´: 051/72.49.31 e • Spriet Marc, Kasteelstraat 14 Lichtervelde Bedrijfsleider: Spriet Marc tel: 051/72.46.12 fax: 051/54.68.84
M.6.4
Ruimingswerken
• Devooght J.M., Molenlaan 25 Lichtervelde Bedrijfsleider: Devooght J.M. tel: 051/72.43.20
Bijlage M. Beschikbare middelen
144
M.6.5
Containerbedrijven
• Devooght J.M. Molenlaan 25 Lichtervelde Tel: 051/72.43.20
M.6.6
Landbouwwerken
• Duva NV Oude Heirweg 3 Lichtervelde Tel: 051/61.23.36 • Vansteelant G Rondevijverstraat 4 Lichtervelde Tel: 050/21.66.50 • Vansteenlant P Oude Bruggeweg 89 Lichtervelde Tel: 051/72.71.15
M.6.7
Vellen van bomen
• Van Bruwaene-Kindt Steve Hoogwielkensstraat 55 Lichtervelde Tel: 051/72.67.09 GSM: 0475/93.69.44
Bijlage M. Beschikbare middelen
145
M.7
M.7.1
Transportmogelijkheden
Transportbedrijven
• Carbonez Patrick, Kwakkelstraat 6 Lichtervelde Bedrijfsleider: Carbonez Patrick tel: 051/72.63.02 tel: 051/72.28.17 • BVBA DPL, Industrielaan 16, Lichtervelde Bedrijfsleider : Deklerck Sylveer tel: O51/72.31.O6 • BVBA Vervoerbedrijf Maes N., Roeselarebaan Lichtervelde Bedrijfsleider: Maes Hendrik tel: 051/72.45.20 Priv´: 051/72.45.20 e • G.D.P. Tommelein, Kortemarkstraat 144 Lichtervelde Bedrijfsleider: Tommelein tel: 051/72.26.76 Priv´: 051/72.26.76 e • BVBA Gyselinck en Zn Kortemarkstraat 127, Lichtervelde Bedrijfsleider: Gyselinck Gilbert tel: 051/72.26.91 Priv´: 051/72.34.26 e • N.V. Taxibel, Industrielaan 1 Lichtervelde Bedrijfsleider: Labeeuw Filip tel: 051/72.50.24 priv´: 051/72.50.24 e • N.V. Remi Claeys, Kortemarkstraat 52 Lichtervelde Tel: 051/72.97.11 • BVBA Eric Trans, Beverenstraat 39 Lichtervelde Tel: 051/72.48.83 • Dejonghe Dirk, Margarethalaan 24 Lichtervelde Tel: 051/72.51.60
M.7.2
Autobusbedrijven
• Sima-Tours, Statiestraat 205 Lichtervelde Bedrijfsleider : Vandevelde Romain tel: 051/72.22.22 tel2: 051/72.22.27 priv´: 051/72.28.61 e
Bijlage M. Beschikbare middelen • Vancoillie (De Lijn), Roeselaarseweg 59, 8820 Torhout Contact: Hemelare Marc tel: 051/72.56.42
146
M.7.3
Bouwstofbedrijven
• Dewadal-Lejaeghere BVBA Zwevezelestraat 58 Lichtervelde Tel: 051/72.23.07
M.7.4
Amfibievoertuig
• Roelens Eric en Bart Leysafortstraat 32 Lichtervelde Tel: 051/72.20.24
M.7.5
Ziekenwagens
• Dienst 100 brandweer Lichtervelde Tel: 051/72.94.30 • Het Rode Kruis Tel dispatching: 105 Afdeling Torhout p/a Hulpdienstverantwoordelijke van Rode Kruis Torhout: Boussauw Frankie, Smissestraat 108, 8820 Torhout Tel: 050/22.12.51 GSM: 0474/31.13.10 • Het Vlaamse Kruis Tel: 057/20.75.75 Tel priv´: 057/20.40.76 e
M.7.6
Helikopters
• Helikopter van Instituut voor dringende medische hulpverlening (Brugge) via dienst 100 Brugge tel: 050/45.21.52 • Heli SAMU: v.z.w. ODEMA (omni discipline emergency medical aid) adres : Rue des Combattants 98, 1310 LA HULPE operationele aanvragen en informatie: 02/526.45.26 administratieve inlichtingen: 02/653.84.64 • Heli Koksijde tel: 058/31.17.14 • PUMA Rijkswacht met warmtebeeldcamera tel: 101
Bijlage M. Beschikbare middelen
147
M.8
Takelwagens
• Cool Rik, Brugse baan 2A Lichtervelde Tel: 051/72.44.68 2 takelwagens
Bijlage M. Beschikbare middelen
148
M.9
M.9.1
Andere beschikbare middelen
Brancardstock en dekenstock
• 30 draagberries en 28 dekens via brandweer Torhout (050/23.05.82 of 050/21.14.01) • 90 dekens in brandweerkazerne T/G (051/72.29.00)
M.9.2
St. Jozefsrustoord
Dr. Roelenslaan 2 Tel: 051/72.24.00 • 18 rolstoelen • Zuurstoffles 4500 l • Noodkoffer & ambu & zuurstof
M.9.3
Funerarium en lijkwagen
• Funerarium Feryn Koolskampstraat 5-7 Tel: 051/72.54.49 Fax 051/72.63.24 GSM: 0485/55.61.56 – Rouwkamer met airco: 1 – Rouwkamer (koelkamer-frigo): 3 – Koelcel: 1 met plaats voor 2 tot 3 personen • Filiaal in Hooglede: Uitvaartzorg Feryn-Cornelis Kleine Noordstraat 4 8830 Hooglede – Rouwkamer met airco: 4 – Rouwkamer (koelkamer-frigo): 0 – Koelcel: 1 met plaats voor 4 tot 3 personen
M.9.4
Sanering bij brand- en waterschade Delicate reiniging na zelfdoding of verwaarloosde huizen
Deliclean BVBA Bissegemstraat 88 8560 Wevelgem - Gullegem Tel: 056/42.55.01 GSM: 075/79.63.61
Bijlage M. Beschikbare middelen
149
M.9.5
Takelbedrijf
Cool Rik Brugse baan 2 Lichtervelde Tel: 051/72.44.68
M.9.6
Elektriciens met microwagen
Goddyn Luc Marktstraat 56 tel: 051/72.21.05
M.9.7
Imkers
• Dely Marc Klinkestraat 9 Tel: 051/72.58.75 • Morlion Jan Kasteelstraat Tel: 051/30.85.15 • Oosthuyze Koen Koolskampstraat 79 Tel: 051/72.27.21 • Feryn Jozef B. Callewaertlaan 18 A Tel: 051/7224.14 • Maes Roger Koolskampstraat 79 Tel: 051/72.36.54
Bijlage N
Onthaal- en evacuatiecentra
Een noodsituatie kan de tijdelijke evacuatie van mensen en (huis)dieren vereisen. De gemeentelijke veiligheidscel (zie E op pagina 101) organiseert dan de opvang van deze mensen in geschikte lokalen.
N.1
Schoollokalen
Surmontstraat 13 T/G tel: 051/72.25.28 priv´: 0496/83.82.56 e
Gemeenteschool: Neirinck Koen
Lagere Meisjesschool: Cool Johan
Rosalialaan 4 T/G
tel: 051/72.62.21 priv´: 051/72.21.45 e
Basisschool ”De Valcke”: Strubbe Patrick VSO Middenschool St.Jozef: Mevr. Legley (Mevr. Vierstraete)
tel: 051/72.24.57
tel: 051/72.43.09 priv´: 051/72.60.29 e
150
Bijlage N. Onthaal- en evacuatiecentra
151
N.2
Zalen en feestlokalen
Torhoutstraat 36A T/G Marktpein 2 T/G Marktstraat T/G Bollestraat T/G Statiestraat 5 T/G Statiestraat 5 T/G Statiestraat 169 T/G Statiestraat 169 T/G Roeselaarseweg 83 Torhout Kasteelstraat 69 T/G Koolskampstraat 88 T/G tel: 051/72.28.13 tel: 051/72.94.30 tel: 051/72.29.42 tel: 051/72.56.32 tel: 051/72.49.64 tel: 051/72.49.64 tel: 051/72.56.37 tel: 051/72.56.37 tel: 051/72.28.22 tel: 051/72.61.74 tel: 051/72.55.09
Lichtenhove Cultuurambtenaar De Zwaan Huyghe Gilbert De Burgersgilde Vanzieleghem Kurt Wilro Ameel Willy Place 2 be (Torhout) Turfhauwe De schaapsdreef
N.3
Hotels en motels
Koolskampstraat 105 T/G Ridderstraat 1 T/G Oude Bruggeweg 33 T/G Vliekaertstraat 9 T/G tel: 051/74.67.67 tel: 051/72.25.78 tel: 051/72.25.68 tel: 051/74.62.54
Nieuwe Voerman: (10 kamers) Bouckenhove: (5 kamers, 22 bedden) Breden Steger Vliekaerthoeve:
Bijlage N. Onthaal- en evacuatiecentra
152
N.4
Opvangmogelijkheden met ruime lokalen
Oude Bruggeweg T/G Klyseweg 42 T/G Ketelbuiserstraat 65 T/G Molenlaan T/G Kasteelstraat 36 T/G Leysafortstraat T/G Schuddebeurzeweg T/G Beverenstraat 115 T/G Tel: 051/72.44.95 Tel: 051/72.57.64
Jongenscouts Declerck Wouter Marote Filip Meisjesscouts Haek Tineke Chirojongens Cools J¨rgen u Vanparys Andy
GSM: 047/321.36.40
Tel: 051/72.52.28 Tel: 051/25.28.54 GSM: 0497/28.88.92
Chiromeisjes Logghe Veerle Vanparys Andy
Leysafortstraat T/G Beverenstraat 46 T/G Beverenstraat 115 T/G
Tel: 051/72.50.80 Tel: 051/25.28.54 GSM: 0497/28.88.92
Potteriezaal
Potteriestraat 16 T/G EH Pastoor Pastorijstraat 4 T/G Zandstraat 15 T/G Sportlaan T/G Neerstraat 11 T/G Dr. Roelenslaan 2 T/G Boomgaardstraat 4a T/G
Tel: 051/72.21.53 Tel: 051/72.30.66 Tel: 051/72.57.35 Tel: 051/72.22.24 Tel: 051/72.24.10 Tel: 051/72.53.33
Sporthal Judolokaal Cinema De Keyser Rustoord Sint Jozef Ten Boomgaerde
Bijlage O
Lijst van de gebouwen, gebouwencomplexen of installaties waar zeer grote gevaren bestaan
(art.15 van het K.B. O8.11.67) Naam Adres Verantwoordelijke persoon Cappelle Marc Verhaeghe Puline Debaillie Antoon Dr.Roelenslaan 15 Decuypere Marc telefoon
Cappelle Marc Claeys N.V. SAPA & RCA Deba Verven Decuypere Marc Degraeve Voeders Denys Voeders DVH logistics & ADR logistics Esso benzinestation Gasinstallatie
Weststraat 58 Kortemarkstr.52 Statiestr. 115 Stegelstr.129 Industrielaan 42 Industrielaan 30 Industrielaan 7B Statiestraat 171 Station-Vrijgeweedstr
Dumon Erik 051/72.72.10 0496/60.20.65 Distrigas
051/72.21.69 051/72.97.11 0496/57.98.20 051/72.27.77 051/72.27.75 051/72.56.10 051/70.10.41 051/72.20.82 051/74.77.74 0485/55.64.16
0800/90 102 051/72.24.01 051/72.59.53 051/68.02.00 051/72.54.91 051/72.24.10
Hotels en motels: zie bijlage N op pagina 150 Lichterveldse Kortemarkstr.8 Oliefabriek OptimaT Kortemarkstr 88 Power benzinestation Roeselarebaan 15 Rustoord Dr.Roelensln 2
Vermeulen 051/72.78.11
Scholen: zie bijlage N op pagina 150 Zalen en feestlokalen: zie bijlage N op pagina 150
153
Bijlage P
Lijst van de als gevaarlijk, hinderlijk en ongezond ingedeelde bedrijven
Naam Adres verantwoordelijk persoon Telefoon
P.1
Chemische bedrijven
Industrielaan 3 051/72.65.76
Chem.Lab.
P.2
Grote opslagplaatsen voor gas (+5000 l) en petroleumproducten
Daalderstraat 8 Vlieckaertstraat 5 Hogelaanstraat 35 Beverenstraat 80-82 Ketelbuiserstraat 184 Industrielaan 22 Ketelbuiserstraat 170 Kortemarkstraat 52 Oude Bruggeweg 33 Leysafortstraat 34 Kasteelstraat 10 Schuddebeurzeweg 4 Oude Heirweg 16 Industrielaan 26A Damplasstraat 14 Kortemarkstraat 12 Industrielaan 28 Oude Bruggeweg 67 Stegelstraat 129 051/72.60.29 051/74.49.51 050/21.70.90 051/72.29.82 051/72.26.87 051/72.38.59 051/72.23.15 051/72.97.11 051/72.25.68 051/72.32.21 051/72.32.10 051/72.28.72 051/74.58.03 051/72.54.13 051/72.24.39 051/72.21.65 051/72.57.67 051/72.22.67 051/72.56.10
Aneca Luc Arkova NV Blomme Joost Buyck Martha Carbonez Kris Cartonnage Soenen Claeys No¨l e Claeys Remi (SAPA&RCA) Colpaert No¨l e Cool Wilfried Coolman Roland Cools Andr´ e Cortvriendt Eric DCL Decaestecker Filip Decat Firmin Declerck C. Decock Eddy Decuypere Marc
154
Bijlage P. Lijst van de als gevaarlijk, hinderlijk en ongezond ingedeelde bedrijven Degraeve Voeders Dejonckheere Louis Delameilleure Robert Delo Dely Marc Denoo Koen Denys Voeders Denys Voeders Depoortere De Post Desmet Gerard De Visschere Emmanuel Devolder Michel Devooght Paul Devriese D’Hulster & Zonen D.P.L. DVH logistics NV & ADR logistics Eeclo (garage) Esso benzinestation Focus subcontracting Ghevia BVBA Goemaere Ronny Goethals Carl Goethals-Defossez NV Goethals Laurent Govaco NV Haspeslagh NV Hillebrant BVBA Kerckaert Freddy Kerkfabriek (kerk) Lamote Rik Lannoy Bart Lavens Eric Lavens Willy Leenknegt Geert Livelki Kleine Maenhout Luc Maes A. Maes A. Industrielaan 42 Oude Bruggeweg 23 Jan Verzikkelstraat 2 Stegelstraat 23 Klinkestraat 9 Ketelbuiserstraat 192 Industrielaan 30 Statiestraat 74 Beverenstraat 90 Statiestraat 88 Oude Heirweg 4 Beverenstraat 139 Kleine Essestraat 15 Zwevezelestraat 115 Oude Heirweg Industrielaan 14 Industrielaan 16 Industrielaan 7B Kortemarkstraat 67 Statiestraat 171 Kauwentynestraat 11 Burgemeesterstraat 15 Burgemeesterstraat 6 Gentweg 4 Vliekaertstraat 9B Vliekaertstraat 11 Lerberghevoetweg 4 Mosselstraat 17 Nieuwe Veldstraat 31 Daalderstraat 5 Kerkpein (St.Jacobskerk) Kattestraat 7 Fonteinestraat 15 Merelstraat 5 Kortestraat 14 Vlieckaertstraat 9 Zwevezelestraat 2 Stegelstraat 63 Brugsebaan 2 Kortemarkstraat
155
051/70.10.41 051/72.46.08 051/72.29.08 051/72.24.78 051/72.58.75 051/72.66.50 051/72.20.82 051/72.20.82 051/72.56.69 051/72.21.48 051/61.22.64 051/72.49.93 051/72.26.42 051/72.27.42 051/72.35.91 051/72.31.06 051/74.77.74 051/72.23.45 051/72.72.10 0496/60.20.65 051/72.90.30 051/72.23.75 051/72.24.26 051/74.77.10 051/74.40.55 051/74.40.55 051/72.27.11 051/72.20.80 051/72.21.37 051/72.39.25 051/72.26.28 051/72.64.50 051/72.24.09 051/72.24.00 051/74.62.54 051/72.29.38 051/72.28.48 051/72.20.90 051/72.25.26
Bijlage P. Lijst van de als gevaarlijk, hinderlijk en ongezond ingedeelde bedrijven Maes Hendrik Moro BVBA Moutton Frans Oliefabriek OptimaT Power benzinestation Radius RC Systems Roelens Eric S.C.E. Schellens Peter Standaert Frans Tack Georges Tommelein Dani¨l e Tommelein Etienne Vallaey Gabri¨l BVBA e Van De Wiele Roger Van Dorpe No¨l e Van Eyghen Henri Van Houcke Wilfried Van Parys Wilfried Vanclooster Luc Vanclooster Willy Vancouillie Dominique Vancraeynest Yvan Vandekerckhove P. Vandenbroucke Michel Vandewaetere Marc Vandewalle V.O.F. Vanrobays Frans Vanslambrouck Willy Vansteelant Geert Vanwalleghem Electro Vanzieleghem Veldkrekel BVBA Velghe Gabri¨l e Verduyn Danny Verhaeghe Frans Vierstraete Paul Vierstraete Rik Werbrouck Luc Werbrouck Rik Roeselarebaan 7 Industrielaan 26a Kasteelstraat 120 Kortemarkstraat 8 Kortemarkstraat 88 Roeselarebaan 15 Koolskampstraat 64 Industrielaan 17 Leysafortstraat 32 Industrielaan 26 Veldekenstraat 1 Ridderstraat 1 Kasteelstraat 76a Oude Heirweg 9 Kortemarkstraat 144 Weststraat 16 Grietestraat 7 Kl. Kauwentynestraat 2 Kattestraat 1 Kattestraat 9 Brugsebaan 22 Weststraat 50 Koolskampstraat 122 Kasteelstraat 69 Roeselarebaan 19 Kwakkelstraat 5 Hoogwielkestraat 70 Duifhoekstraat 3A Leysafortstraat 30 Gentweg 12 Kleine Essestraat 11 Ronde vijverstraat 4 Industrielaan Hazelstraat 105 Oude Bruggeweg 70 Kapellestraat 2 Beverenstraat 78 Bontenhondstraat 2 Beverenstraat 135 Bontenhondstraat 15 Kasteelstraat 13 Kasteelstraat 4
156
051/72.20.62 051/24.18.30 051/72.25.13 051/72.24.01 051/68.02.00 051/72.78.11 051/72.29.01 051/72.63.07 051/72.20.24 051/72.69.24 051/72.62.40 051/72.25.78 051/72.37.80 051/74.45.72 051/72.26.76 051/72.57.53 050/21.55.68 051/72.25.59 051/72.25.43 051/72.32.19 051/72.33.55 051/72.34.10 051/72.24.16 051/72.61.74 051/72.24.07 051/72.43.44 051/72.56.62 051/72.48.90 051/72.31.30 051/74.50.64 051/72.31.54 050/21.66.50 051/72.42.51 051/72.33.49 051/72.24.87 051/72.23.53 051/72.27.52 051/72.34.51 051/61.12.63 051/72.39.76 051/72.34.84
Bijlage P. Lijst van de als gevaarlijk, hinderlijk en ongezond ingedeelde bedrijven Werdes Zetels Vens Zwembad Kasteelstraat 2 Stegelstraat 95 Zandstraat 15
157
051/72.23.21 051/72.24.42 051/72.30.66
P.3
Gasopslagplaatsen
• Voor pijpleidingen (zie Bijzonder nood- en interventieplan Leidingen) • Gasinstallatie Station-Vrijgeweedstraat (0800/90 102) • DVH logistics nv & ADR logistics Industrielaan 7B 8810 Lichtervelde (Tel: (051) 74 77 74)
P.4
Inrichtingen die toestellen gebruiken die X-stralen (ioniserende stralen) voortbrengen van 200kV of minder
Potteriestraat 13-15 B. Callewaertlaan 14 Zandstraat 16 051/72.42.79 051/72.30.80 051/72.26.44
Dr. Pareit Marc Dr. Terwecoren Dr. Verkinderen
Bijlage Q
Modelberichten en -formulieren
Modelberichten zorgen ervoor dat in een noodsituatie geen tijd verloren gaat en de bezorging van gegevens niet vertraagd wordt. Deze voorgedrukte en zoveel mogelijk vooraf ingevulde berichten informeren over en bevestigen een noodsituatie. • Bericht van CC aan hulpcentrum 100 en/of Co¨rdinatie- en Crisiscentrum van de regeo ring • Situatiebeschrijving bij de eerste bijeenkomst van CC • Informatiebericht aan de media • Technische informatie en verbindingsmiddelen • Bericht van CC aan gouverneur (te gebruiken in fasen 1 & 2) • Logboek CC, CP-OPS (In en OUT) en formulieren officier ambulances
158
Bijlage Q. Modelberichten en -formulieren
159
Q.1
Bericht van CC aan hulpcentrum 100 en/of Co¨rdinatieo en Crisiscentrum van de regering
1. Identiteit oproeper Naam Dienstadres Functie Telefoon Fax 2. Rampsituatie Te (gemeente) nadere plaatsaanduiding straat of wijk zo mogelijk co¨rdinaten o Bij (bedrijf) Datum Uur 3. CP-OPS
4. RV-punt
5. Aard van de ramp Omcircel wat van toepassing is gasontsnapping brand ontploffing vloeistofuitbraak verontreiniging transportongeval: weg water spoor vliegtuig Nadere omschrijving
Bijlage Q. Modelberichten en -formulieren 6. Betrokken producten
160
7. Raming van het aantal slachtoffers
8. Omvang van de schade
9.Evaluatie van het risico of van de bedreiging (binnen de perken van uw bevoegdheid)
10. Reeds genomen maatregelen
11. Reeds verwittigde instanties
12. Het CC vergadert Plaatsaanduiding Telefoon Fax Handtekening
Bijlage Q. Modelberichten en -formulieren
161
Q.2
Situatiebeschrijving bij de eerste bijeenkomst van CC
1. Eerste bijeenkomst CC Datum Uur 2. Beschrijving ongeval Waar Wanneer Wat (brand, explosie, gasontsnapping, overstroming,.) Bedrijf 3. Slachtoffers
4. Maatregelen ter bescherming van bevolking en/of werknemers (evacuatie, metingen,.)
5. Welke problemen zijn prioritair
6. Wat moet onmiddellijk beslist worden
Bijlage Q. Modelberichten en -formulieren
162
Q.3
Informatiebericht aan de media
Het noodplan is in werking gesteld en het alarm afgekondigd naar aanleiding van een incident 1. Fase
2. Gebeurd in Gemeente Straat of wijk Bedrijf Datum Uur 3. Aard van het ongeval Omcircel wat van toepassing is gasontsnapping brand ontploffing vloeistofuitbraak verontreiniging transportongeval: weg water spoor vliegtuig 4. Betrokken product Nadere omschrijving
Bijlage Q. Modelberichten en -formulieren 5. Onmiddellijk te nemen maatregelen door de bevolking van de gemeente, wijk en/of straat Gebiedsomschrijving Omcircel wat van toepassing is Nadere omschrijving blijf of ga onmiddellijk binnen doe de ramen en deuren dicht luister naar de media voor verdere berichten nu niet telefoneren nu de kinderen niet afhalen op school geef gevolg aan de berichten via luidsprekers van politie, brandweer of andere hulpdiensten Andere 6. Einde alarm De afgekondigde maatregelen voor de bevolking worden opgeheven Datum Uur 7. Opsteller van dit bericht Naam Functie Telefoon Handtekening
163
Bijlage Q. Modelberichten en -formulieren
164
Q.4
Technische informatie en verbindingsmiddelen
1. Er is een operationele commandopost (CP-OPS)opgesteld Plaats Telefoon Fax Radio GSM 2. Aanwezige verantwoordelijken van de disciplines Brandweer Medisch DMH, adjunct-DMH) Lokale Politie Federale Politie Civiele bescherming Pers Parket 3. Eventueel betrokken bedrijf Naam Adres Veiligheidschef naam telefoon fax GSM
Bijlage Q. Modelberichten en -formulieren
165
Q.5
Bericht van CC aan gouverneur (te gebruiken bij afkondigen fasen 1 & 2)
1. Identiteit oproeper Naam Dienstadres Functie Telefoon Fax 2. Rampsituatie Te (gemeente) nadere plaatsaanduiding straat of wijk zo mogelijk co¨rdinaten o Bij (bedrijf) Datum Uur 3. Aard van de ramp Omcircel wat van toepassing is gasontsnapping brand ontploffing vloeistofuitbraak verontreiniging transportongeval: weg water spoor vliegtuig 4. Betrokken producten Nadere omschrijving
5. Raming van het aantal slachtoffers
Bijlage Q. Modelberichten en -formulieren 6. Omvang van de schade
166
7.Evaluatie van het risico of van de bedreiging (binnen de perken van uw bevoegdheid)
8. Reeds genomen maatregelen
9. Reeds verwittigde instanties
12. Het CC vergadert Plaatsaanduiding Telefoon Fax Handtekening
Bijlage Q. Modelberichten en -formulieren
167
Q.6
Q.6.1
Logboek
Logboek CP-OPS of Coordinatiecomit´ (CC) e ¨
Logboek CP-OPS of Co¨rdinatiecomit´ (CC) IN o e Volgnr Datum Melding door In /uur I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I Inkomende berichten Meldingsbericht Adres Reactie OUT ja of neen Volgnr OUT O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O
Bijlage Q. Modelberichten en -formulieren Logboek CP-OPS of Co¨rdinatiecomit´ (CC) OUT o e Volgnr Datum Melding aan OUT / Uur Uitgaande berichten Meldingsbericht / adres opdracht Prioriteit
168
Einde / Datum / Uur
O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O
Bijlage Q. Modelberichten en -formulieren
169
Q.6.2
Administratie Commando Post-Slachtoffers
overleden Toestand slachtoffers gewond ZE zwart rood EG geel LG ziekenhuis Lucas Bru
nr naam
H. Sted. St. Jozef And- St. Hart Rem. ries Jan groen Roes Roes Torh lzeg Tiel Bru
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Brandweer Lichtervelde Vertrouwelijk document nood- en interventieplan
Bijlage Q. Modelberichten en -formulieren
170
Q.6.3
Overzicht ambulances
Evacuatieopdracht Tijdstip Terug 1 vertrek Evacuatieopdracht Tijdstip 2 vertrek
Tijdstip Benaming aanambulance komst AMBULANCE 100
AMBULANCE RODE KRUIS - VLAAMS KRUIS
AMBULANCE PRIVE-MILITAIR
Bijlage Q. Modelberichten en -formulieren
171
Q.6.4
Overzicht heli + autobussen
Evacuatieopdracht Tijdstip Terug 1 vertrek Evacuatieopdracht Tijdstip 2 vertrek
Tijdstip Benaming aankomst
HELIKOPTER: noteer aantal ligplaatsen / heli
AUTOBUS: noteer aantal zitplaatsen / bus
Bijlage R
Risicoanalyse en -management bij manifestaties
172
Voorstel tot risicoanalyse: bij twijfel tussen twee waarden neem de hoogste Criteria Waarde 1 Waarde 5 Waarde 10 Waarde 20
< 5.000 < 5.000 variërend algemeen, gemengde interesse geen uitzonderlijk duidelijk afgebakend < 1ha buiten vlak en vaste harde bodem meerdere grote aanrijwegen/ langs alle zijden bereikbaar dagdagelijks sinds > 20jr goed gekend en geloofwaardig ruim aanwezig trein/tram/bus in de nabijheid zonder competitie concert geen voor- en/of namiddag zomer goede verluchting slechts een halve dag ingehuurd tussen 2km en 10 km in de omgeving op <200m ‘watertoestanden’ speciale effecten vernevelaars dag en avond (einde <24u) beperkt aanwezig bus of trein in de nabijheid meermaals per jaar sinds <20 maar > 5jr alleen gekend tussen 5.000-50.000 tussen 5.000-20.000 van 15 tot 25 >50.000 en <100.000 tussen 20.000-50.000 < 10 jaar
1 2 3
totaal verwacht aantal personen verwacht aantal personen per dag leeftijd publiek (overwegend)
4 5 6 7 8
soort publiek alcoholgebruik verboden drug/medicatiegebruik uitgestrektheid waar heeft de manifestatie overwegend plaats
9 10
soort terrein bereikbaarheid
fys/psy belemmerd gewoon/ niet storend mogelijk <1/10 publiek afgebakend <1km² zaal/ normale ruimte maar alleen op gelijkvloers vlak maar zachte bodem slechts één grote aanrijweg
ook super Vips veel/ licht storend waarschijnlijk <1/4 publiek afgebakend > 1km² tent/verdieping niet alleen op gelijkvloers golvend/ weiland/ bebost moeilijk bereikbaar en/of één lokale verharde weg
11 12 13
frequentie van de manifestatie anciënniteit evenement/organisatie bekendheid organisator ter plaatse
> 100.000 > 50.000 > 70 jaar of niet door ouders begeleide kinderen één soort, groep of type overvloedig/ erg storend inherent niet afgebakend of bepaald oneigenlijk gebruikte ruimte (hangar, fabriek, sportzaal, jeugdlokaal, ….) binnen in gebouw, tribune afgelegen en/of zand- of veldweg probleem bereikbaarheid hulpdiensten risicowedstrijd eenmalig voor de eerste keer totaal niet gekend enkel drinkwater geen
14 15
nutsvoorzieningen openbaar vervoer
16
soort manifestatie
17
catering en logies ter plaatse
dansfeest competitie maar geen voetbal (nationaal, internationaal) alleen drinken
jaarlijks sinds < dan 5jr gekend maar ongeloofwaardig stroom via generatoren trein/tram/bus op afstand → pendel, aanvoer via ‘begeleide bussen’ politieke manifestatie ‘ruw’ popfestival captive audience eten en drinken
Bijlage R. Risicoanalyse en -management bij manifestaties
18
tijdstip plaatsvinden manifestatie
voetbalwedstrijd (nationaal, internationaal) vliegtuigshow auto/motorwedstrijd catering en overnachting in tijdelijke infrastructuur alleen die nacht extreme koude/sneeuw helemaal geen meerdere dagen geen meer dan 20 km geen in wijde omgeving
19 20 21 22 23 24
verwachte weersomstandigheden verluchting duur manifestatie security erkende spoedgevallendienst aanwezigheid beschutting of extra overdekte ruimte
ganse dag en nacht (geen einde voorzien) winter beperkte verluchting één dag en/of nacht eigen organisatie tussen 10 en 20km in de omgeving op >200m vuurwerk extremistische groeperingen, harde kern hooligans, niet afgesloten openbare weg
25
aanwezigheid extra gevaren
lente/herfst buiten dus geen probleem enkele uren lokale/federale politie onmiddellijke omgeving <2km onmiddellijk beschikbaar in de manifestatiezone geen
wapens, tijdelijke constructies, explosieven, ‘drumgevaar, risicowedstrijd, diverse speeltuigen
Kolomtotaal …… x 1 = …… x 5 = Algemeen totaal: (waarde 1 + 2 + 3 + 4 =): …… + ……. + ……. + …… = ……..
…… x 10 =
…… x 20 =
173
Tabel “risicomanifestaties” met het minimale medische dispositief
MUG + Communicatie + Arts Verpl. Hulpverl. Brandweer Hulppost Bureaubeslissing ZiekenWagen Wenselijk Veiligheidsvergadering Terug Koppeling +
Waarde
Ziekenhuis
< 75 75 -124
Verwittigen Brugge -
-
125-149
2 mnd op voorhand
Verwittiging
-
-
+
+
Communicatie
+
+
Wenselijk
+
-
150-199
+
3 mnd op voorhand
Verwittiging
(-)
+
+
+
2
+
+
+
> 200
6 mnd op voorhand
Verwittiging Vooralarm
Kruis vereniging 1 mnd op voorhand + melding Brugge 2 mnd op voorhand + melding Brugge 3 mnd op voorhand + melding Brugge 6 mnd op voorhand + melding Brugge + + + + Communicatie Lokaal/wagen 1 pers. Lid CPOPS Communicatie Lokaal/wagen 1 pers. Lid CPOPS 1 crisislokaal (CP) in gemeentehuis + 3 + +
+
Bijlage R. Risicoanalyse en -management bij manifestaties
Opmerkingen:
1) 2) 3) 4) 5) 6)
Voor de waarde zie berekening risicoanalyse op vorige tabel Verwittigen Brugge: gezondheidsinspecteur en/of rampenmanagement van de provincie Verwittiging: verwittigen ziekenhuizen Vooralarm: fase 1 van het gemeentelijk rampenplan Brandweer: is preventief aanwezig voor en/of de communicatie en/of de CPOPS en/of CP (-) - + 1 : de noodzaak en/of het aantal wordt bepaald of aangepast in de vooraf geplande veiligheidsvergadering. Terugkoppeling: melding aan Brugge van: - het aantal U1, U2 en U3 - aantal afvoeren naar een 100-erkend ziekenhuis - aantal MUG en 100-ziekenwagen tussenkomsten 7) Bureaubeslissing: de uiteindelijke beslissingen liggen hier bij de gezondheidsinspecteur en het provinciaal rampenmanagement in Brugge 8) Bij brandgevaar zoals kerstboomverbranding, professioneel vuurwerk, … altijd een bluswagen van de brandweer aanwezig. 9) Bij ieder gewoon vuurwerk (bvb bij jaarovergang) dient het gemeentebestuur preventief verwittigd te worden
174
Bijlage S
Organisatie rampenoefening
MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN, VOLKSGEZONDHEID EN LEEFMILIEU Bestuursafdeling Volksgezondheid Dienst Gezondheidsinspectie Hoogstraat 9 8000 Brugge Tel. 050/44.33.80 Fax.050/44.33.85 ORGANISATIE RAMPOEFENING ORGANISATOR Naam: Adres: Telefoonnummer: Thuis: Telefoonnummer: Week: Datum van aanvraag: Plaats: Datum: Data van de vergaderingen: korte samenvatting van het scenario
175
Bijlage S. Organisatie rampenoefening
176
Speciެring van het in te zetten medisch materieel en personeel e
Meewerkende diensten
Bijlage T
Lijst met gebruikte afkortingen
Adj CO: Adjunct-chef operaties = provinciale benaming van OC = Hij staat de Chef Operaties (OBO of Dir-Bw) bij. Hij vertegenwoordigt namens de CO discipline 1 in de CP-OPS. Algemeen Gemeentelijk multidisciplinair Noodplan Algemeen Provinciaal Noodplan Ambulance Algemeen Nood- en interventieplan: dat de richtlijnen omvat en de nodige informatie om een noodsituatie te beheersen Bijzonder Nood- en interventieplan: dat het ANIP met bijzondere richtlijnen voor bijzondere risico’s Computer-Assisted Modelling of HAZMAT Incident Emissions. Het is een softwareprogramma voor dispersiemodellering bij Incidenten met Gevaarlijke Stoffen. Civiele Bescherming Co¨rdinatiecomit´. De multidisciplinaire cel die de bevoegde overheid (buro e gemeester) bijstaat bij de beleidsco¨rdinatie in de beleidsgroep op de como mandopost (CP). Co¨rdinatiecomit´ binnen de gemeentelijke fase van het nood- en interveno e tieplan. Chef Operaties = Operationele Brandweer Officier = Dir-Bw = De leider van de operationele acties op het rampterrein. Hij leidt de bronbestrijding. Commandopost = plaats waar de beleidsgroep het Co¨rdinatiecomit´ (CC) o e onder leiding van de burgemeester te samen komt Operationele Commandopost = meestal de commandowagen van de brandweer (M1 of die van de zone Roeselare): hier verenigen zich de hoofden van de 5 disciplines. De supervisie op afstand gebeurt in het Co¨rdinatiecomit´ o e (CC)
AGN: APN: Amb: ANIP: BNIP: CAMHIE:
CB: CC:
CC-GEM: CO: CP: CP-OPS:
177
Bijlage T. Lijst met gebruikte afkortingen Dir-Bw: Dir-CP-OPS:
178
Dir-Info: Dir-Log: Dir-Med: Dir-Ops:
Dir-Pol: DMH: DHV:
DSI:
EG: IPZ: LG: M1: MIP: MSP: MUG: NIP: OBO: OC:
Directeur Brandweer = Operationele Brandweer Officier (OBO)= CO =bevelvoerder van de operaties discipline 1 Directeur CP-OPS = de brandweerofficier die alle hulpverleners en disciplines beveelt, soms ook Directeur Hulp Verlening (DHV) of Directeur Operationele Coordinatie (Dir-Ops) genoemd in andere nood- en interventieplannen Directeur Informatie Directeur Logistiek = de leiding van discipline 4 Directeur Medische Hulpverlening = Hoofd van discipline 2 (soms ook DMH genoemd in andere nood- en interventieplannen) Directeur operationele co¨rdinatie = provinciale benaming voor Dir-CPo OPS. De leider van de CP-OPS. Hij regelt de interdisciplinaire samenwerking. Directeur politie = de leiding van discipline 3 Directeur Medische Hulpverlening = Hoofd van discipline 2 (soms ook DirMed genoemd in andere nood- en interventieplannen) Directeur Hulp Verlening = de brandweerofficier die alle hulpverleners en disciplines beveelt, soms ook Directeur CP-OPS (Dir-CP-OPS) genoemd in andere nood- en interventieplannen Dringende Sociale Interventie dienst van het RK: vrijwilligers die voor opvang zorgen van de niet-gekwetsten en de familieleden. Zij krijgen ook alle administratieve gegevens van triage en ziekenhuizen zodat zij redelijk snel weten waar iedereen zich bevindt. Ook helpen ze mee bij de identificatie bij rampen. Ernstig Gewond = klasse II = geel = schildpad Inter Politie Zone = zonevorming binnen discipline 3 Licht Gewond = klasse III = groen = doorkruiste ziekenwagen Materiaalwagen 1 = snelle interventiewagen met alle reddingsmateriaal & tevens commandowagen Medisch InterventiePlan (monodisciplinair)= Het gestandaardiseerd noodplan dat de medische keten opstart en organiseert in een noodsituatie. Mobiele Sanitaire Post (uit Brugge) Medische Urgentie Groep = interventiewagen met urgentiearts & urgentieverpleegster Nood- en InterventiePlan Operationele Brandweer Officier = Dir-Bw = CO = bevelvoerder van de operaties discipline 1 Brandweerofficier Operationeel Co¨rdinator = Adj CO = rampenmanager o = co¨rdinator van alle disciplines in de CP-OPS en zorgt voor de commuo nicatie met het Co¨rdinatiecomit´ (CC) o e
Bijlage T. Lijst met gebruikte afkortingen OFF-AMB: POL: PSIP: PSM: REG: RK: RV-punt: SIT: TRI: TRI-arts: TRI-punt: TRI-verpl: Verpl-coord: VIP:
179
VMP: VP: WPR: ZE:
Officier Ambulances = brandweerofficier of onderofficier aangeduid door de Dir-CP-OPS of DHV om het ambulancecircuit te dirigeren Politie Psychosociaal Interventieplan de psychosociale manager, die de psychosociale zorg co¨rdineert o Regulatie = regelen van de afvoer van de slachtoffers Rode Kruis Rendez-Vous punt: verzamelpunt waar de nieuwe middelen samenkomen Snel Interventie Team van het RK = Ford Transit met extra mensen (meestal verpleegkundigen) en materiaal(Brugge) TRIage TRIage-arts = arts aangeduid door de Dir-Med of DMH om de triage te co¨rdineren o plaats waar de triage gebeurt (meestal is dit de VMP) TRIage-verpleegkundige = de verpleegkundige van wie de arts triage-arts geworden is Verpleegkundige co¨rdinator = de verpleegkundige van wie de arts Dir-Med o of DMH geworden is Voorafgaand interventieplan = Een interventieplan opgesteld op verzoek van de betrokken burgemeester door de territoriaal bevoegde brandweerdienst om een doeltreffende en snelle actie van de hulpdiensten in de hand te werken bij gebouwen, gebouwcomplexen en installaties waar zeer grote gevaren voorkomen Vooruitgeschoven(Voorwaartse) Medische Post = noodhospitaal Verzamelpunt = verzamelpunt transportmiddelen en/of versterking bij de officier ambulances Wegpolitie/Police routi`re (autowegenpolitie) e Zeer Ernstig gewond = klasse I = rood = haas
This document is © 2009 by daan - all rights reserved.
BijlageGrootte
rampenplanbrandweer.pdf1.24 MB