Huishoudelijk Reglement Operationeel personeel vrijwilligers zone Midwest

Embedded Scribd iPaper - Requires Javascript and Flash Player

HUISHOUDELIJK
REGLEMENT
Operationeel personeel
Vrijwilligers
goedgekeurd in de Zoneraad
van 26 januari 2016
Pagina 2 van 38 HUISHOUDELIJK REGLEMENT - Operationeel Vrijwilliger - Hulpverleningszone Midwest
INHOUD
I. MISSIE, VISIE EN WAARDEN VAN DE HULPVERLENINGSZONE ............................................... 4
1. Missie .................................................................................................................... 4
2. Visie ..................................................................................................................... 4
3. Waarden ................................................................................................................ 5
II. WERKEN IN TEAMVERBAND ........................................................................................ 5
III. ORGANIGRAM VAN DE HULPVERLENINGSZONE ................................................................ 6
1. Zoneraad en zonecollege ............................................................................................ 6
2. Technische Commissie ................................................................................................ 7
3. Managementteam ..................................................................................................... 7
4. Preventieadviseur ..................................................................................................... 8
5. Administratief personeel ............................................................................................. 8
6. Externe ondersteuning ............................................................................................... 9
7. De posten ............................................................................................................... 9
IV. ALGEMENE BEPALINGEN ........................................................................................... 10
Art. 1: Toepassingsgebied ............................................................................................... 10
Art. 2: Naleving van de bepalingen .................................................................................... 10
Art. 3: Inlichtingen en persoonsgegevens ............................................................................ 10
Art. 4: Plaats van tewerkstelling ....................................................................................... 10
Art. 5: Onthaal van nieuwe medewerkers ............................................................................ 10
V. DIENSTREGELING ................................................................................................... 11
Art. 6: Dienstkalender ................................................................................................... 11
Art. 7: Dienstorders ...................................................................................................... 11
Art. 8: Dienstnota’s ...................................................................................................... 11
VI. DIENSTTIJD EN DIENSTORGANISATIE ........................................................................... 11
Art. 9: Statutaire bepalingen ........................................................................................... 11
Art. 10: Wissels ............................................................................................................ 11
Art. 11: Mobiliteit tussen posten ....................................................................................... 11
VII. FUNCTIES EN TAKEN OPERATIONEEL PERSONEEL-VRIJWILLIGERS ....................................... 12
Art. 12: Functies operationeel personeel-vrijwilligers ............................................................. 12
Art. 13: Kazernetaken ................................................................................................... 13
Art. 14: Taakuitvoering .................................................................................................. 13
VIII. BEPALINGEN IN VERBAND MET DE PRESTATIEVERGOEDINGEN ............................................ 14
Art. 15: Meting van en controle op de arbeid ....................................................................... 14
Art. 16: Betaling van de prestatievergoedingen .................................................................... 14
IX. BEËINDIGING VAN HET AMBT ..................................................................................... 14
Art. 17: Statutaire bepalingen .......................................................................................... 14
X. VERPLICHTINGEN VAN DE MEDEWERKER ...................................................................... 14
Art. 18: Statutaire bepalingen .......................................................................................... 14
Art. 19: Beschikbaarheidsverplichting ................................................................................ 14
Art. 20: Aanwezigheid ................................................................................................... 15
Art. 21: Stand-by .......................................................................................................... 15
Art. 22: Doorgeven niet-beschikbaarheden wachtdiensten ....................................................... 15
Art. 23: Opleiding ......................................................................................................... 15
Art. 24: Nevenactiviteiten .............................................................................................. 15
XI. TOEZICHTHOUDEND PERSONEEL EN TUCHTREGELING ..................................................... 15
Art. 25: Rechten en plichten van het toezichthoudend personeel ............................................... 15
Art. 26: Tuchtregeling ................................................................................................... 16
XII. AFWEZIGHEDEN ..................................................................................................... 16
Art. 27: Ongewettigde afwezigheden, vertraging of voortijdig vertrek ........................................ 16
Art. 28: Ziekteverlof ..................................................................................................... 17
Art. 29: Andere verloven en werkloosheid ........................................................................... 17
XIII. VEILIGHEID, GEZONDHEID EN HYGIËNE OP HET WERK ..................................................... 17
Art. 30: Bescherming op het werk en eerste hulp bij ongevallen ................................................ 17
Art. 31: Arbeidsongevallen .............................................................................................. 17
Art. 32: Moederschapsbescherming.................................................................................... 18
Art. 33: Stuk materiaal .................................................................................................. 18
Art. 34: Kledijvoorschriften ............................................................................................. 18
Art. 35: Dragen van sieraden ........................................................................................... 19
Art. 36: Baard- en haarlengte .......................................................................................... 19
HUISHOUDELIJK REGLEMENT - Operationeel Vrijwilliger - Hulpverleningszone Midwest Pagina 3 van 38
Art. 37: Alcohol- en drugsbeleid ....................................................................................... 19
Art. 38: Rookverbod ...................................................................................................... 19
Art. 39: Orde en netheid gebouwen ................................................................................... 19
XIV. PSYCHOSOCIALE RISICO’S OP HET WERK ...................................................................... 20
Art. 40: Definitie .......................................................................................................... 20
Art. 41: Beginselverklaring over omgaan met psychosociale risico’s ............................................ 20
Art. 42: Discriminatie .................................................................................................... 20
XV. GEDRAGSCODE VOOR HET GEBRUIK VAN COMMUNICATIEMIDDELEN ..................................... 21
Art. 43: Terbeschikkingstelling van communicatiemiddelen ...................................................... 21
Art. 44: Telefoon .......................................................................................................... 21
Art. 45: E-mail ............................................................................................................. 21
Art. 46: Internet en sociale media ..................................................................................... 21
Art. 48: Computers, laptops en tablets ............................................................................... 22
Art. 49: Aanvullende bepalingen ....................................................................................... 22
Art. 50: Controle en sancties ........................................................................................... 22
XVI. INDIENEN VAN ONKOSTEN ........................................................................................ 22
Art. 51: Dienstverplaatsingen buiten de zone ....................................................................... 22
Art. 52: Andere onkosten ................................................................................................ 23
XVII. OVERGANGSMAATREGELEN ....................................................................................... 23
Art. 53: Artikel 12 – 5. Lid postraad ................................................................................... 23
Art. 54: Artikel 19 – Beschikbaarheidsverplichting .................................................................. 23
XVIII. BIJLAGEN ............................................................................................................. 23
Pagina 4 van 38 HUISHOUDELIJK REGLEMENT - Operationeel Vrijwilliger - Hulpverleningszone Midwest
I. MISSIE, VISIE EN WAARDEN VAN DE HULPVERLENINGSZONE
1. Missie
De missie van de hulpverleningszone is de redding van en bijstand aan personen in bedreigende
omstandigheden en het beschermen van hun goederen en leefomgeving.
De missie is wettelijk vastgelegd in de WET VAN 15 MEI 2007 BETREFFENDE DE CIVIELE VEILIGHEID.
Pro memorie:
Art. 3. De civiele veiligheid omvat alle civiele maatregelen en middelen nodig voor het volbrengen van de
opdrachten vermeld in de wet om te allen tijde personen en hun goederen en leefomgeving ter hulp te
komen en te beschermen.
Art. 5. De hulpverleningszone verzekert de oprichting en de organisatie van de posten op haar
grondgebied en vervult op autonome wijze de taken die de wet haar toewijst.
Art. 6. De posten voeren, alleen of samen, de opdrachten uit die de wet hun toewijst rekening houdend
met het principe van de snelste adequate hulpverlening.
Art. 11 § 1. De algemene opdrachten van de operationele diensten van de civiele veiligheid zijn :
1° de redding van en de bijstand aan personen in bedreigende omstandigheden en de bescherming van
hun goederen;
2° de dringende geneeskundige hulpverlening zoals bepaald in artikel 1 van de wet van 8 juli 1964
betreffende de dringende geneeskundige hulpverlening;
3° de bestrijding van brand en ontploffing en hun gevolgen;
4° de bestrijding van vervuiling en van het vrijkomen van gevaarlijke stoffen met inbegrip van
radioactieve stoffen en ioniserende straling;
5° de logistieke ondersteuning.
§ 2. Maken integraal deel uit van de opdrachten opgesomd in § 1, 1°, 3°, 5°, de proactie, de preventie,
de preparatie, de uitvoering en de evaluatie.
In de zin van deze paragraaf, worden begrepen onder:
1° proactie: alle maatregelen om de risico’s te inventariseren en te analyseren;
2° preventie: alle maatregelen om het zich voordoen van de risico’s te beperken of de gevolgen van het
zich voordoen te minimaliseren;
3° preparatie: alle maatregelen om te garanderen dat de dienst klaar is om het hoofd te bieden aan een
reëel incident;
4° uitvoering: alle maatregelen die genomen worden wanneer er zich daadwerkelijk een incident
voordoet;
5° evaluatie: alle maatregelen om de proactie, preventie, preparatie en uitvoering te verbeteren via
lessen getrokken uit het incident.
§ 3. Onverminderd de bevoegdheden van andere openbare diensten, zien de hulpverleningszones toe op
de toepassing van de reglementering inzake de preventie van brand en ontploffing.
2. Visie
 Een performante veiligheidsdienst, ten behoeve van iedere burger in nood, die zijn missie uitvoert op
een transparante, efficiënte en effectieve wijze.
 De organisatie van de hulpverlening vanuit de 17 bestaande posten waarin iedereen zijn
verantwoordelijkheden kent en opneemt.
 Goed opgeleid, goed bijgeschoold en getraind personeel in goede fysieke en mentale conditie en
gemotiveerd, binnen een evenwichtig kader.
 Personeel dat blijk geeft van hulpvaardigheid, verantwoordelijkheid, inventiviteit en bereidheid tot
samenwerken in team.
 Een lerende organisatie gefocust op goed bestuur, democratisch, open en toegankelijk.
 Doelgerichte en eenduidige communicatie, in 2 richtingen.
HUISHOUDELIJK REGLEMENT - Operationeel Vrijwilliger - Hulpverleningszone Midwest Pagina 5 van 38
3. Waarden
We kennen de opdracht waarvoor we staan, we weten dat onze klanten de burgers zijn, we weten wat we
willen betekenen voor onze klanten en we kennen onze specifieke en unieke positie.
Ons handelen vertrekt vanuit de volgende uitgangspunten:
 Herkenbare gemeenschappelijke externe identiteit - BRANDWEER;
 Gekende relatie tussen de netwerkpartners: posten en zone;
 Extern gerichte blik: we doen het voor de burger;
 Waardering van inzet, initiatief, verworven kennis;
 Open informatie-uitwisseling met behulp van ICT;
 Pragmatische samenwerkingsvormen;
 Combinatie van professionalisme en engagement.
II. WERKEN IN TEAMVERBAND
Knappe resultaten zetten we niet neer in ons eentje. Bij zone Midwest werken we dan ook samen als één
team. We springen voor elkaar in de bres, delen onze kennis en kijken hoe we onze samenwerking nog
sterker kunnen maken. Teamwerk zien we als een verrijking.
Aan een team zijn de volgende kenmerken toe te schrijven:
 een team is een groep van individuen;
 de leden van deze groep dragen de verantwoordelijkheid voor het halen van bepaalde resultaten;
 ze hebben een gedeelde taak waarvoor ze elkaar nodig hebben;
 ze zien zichzelf en ze worden ook door anderen buiten het team gezien als een sociale entiteit;
 een team staat niet op zich, maar is deel van een bredere context.
Er is een sterk verband tussen teamleren en teameffectiviteit. In de dynamische context van flexibele
organisaties is het fundament van een effectief team daarom dat het leert en blijft leren op minstens drie
domeinen: het team, de taak en de context.
Het team moet daarom op drie verschillende manieren aan teamleren doen:
1. Teamreflexiviteit
Via teamreflexiviteit bouwen teamleden aan een gedeelde visie door te dialogeren over de huidige
realiteit, de waarden van waaruit ze vertrekken, het doel waar ze naartoe willen en de weg die ze
willen nemen om dat doel te bereiken. Cruciaal is enerzijds dat het team naast een visie over de taak,
ook een duidelijke visie op het team ontwikkelt en anderzijds dat het naast de meningen van interne
teamleden ook die van externe belanghebbenden in rekening brengt.
2. Teamactiviteit
Teamleren doet men niet alleen door te praten, maar ook door te doen. Dit gebeurt enerzijds bewust,
door te experimenteren en door goed te communiceren tijdens het teamwerk. Anderzijds leert men
ook ten dele onbewust. Men automatiseert bepaalde handelingen en men evolueert vanuit ervaringen
naar een vlottere coördinatie en een vlottere uitvoering van de teamactiviteiten.
3. Grensoverschrijdende communicatie:
Men kan als team ook leren of groeien vanuit hetgeen er buiten het team gebeurt. Hiervoor dient men
zich echter als team bewust te worden van de verschillende belanghebbenden van het team: de
burger, de overheid, externe medewerkers, leveranciers, andere teams, etc. Het komt erop aan de
taal van deze belanghebbenden te leren spreken en met hen een netwerk uit te bouwen. Via dit
netwerk kan men vervolgens de grenzen van het team zoeken en overschrijden. De functie hiervan
voor effectief teamleren is tweevoudig. Enerzijds kan grensoverschrijdende communicatie ervoor
zorgen dat een team de nodige kennis die buiten het team bestaat op een systematische wijze naar
binnen laat vloeien (kennismanagement). Anderzijds kan een team via grensoverschrijdende
communicat ie haar leerresultaten ingang doen vinden in een bredere context. Het komt er vaak niet
alleen op aan de leerdoelen te bereiken, maar ook hierover goed te communiceren.
Pagina 6 van 38 HUISHOUDELIJK REGLEMENT - Operationeel Vrijwilliger - Hulpverleningszone Midwest
III. ORGANIGRAM VAN DE HULPVERLENINGSZONE
Al het personeel werkt samen in teams om de missie van de hulpverleningszone uit te voeren.
Alle teams hebben hun plaats in de volgende beleidsstructuur:
1. Zoneraad en zonecollege
De raad is samengesteld uit één vertegenwoordiger per gemeente. De burgemeester vertegenwoordigt de
gemeente van rechtswege.
Het college is proportioneel samengesteld uit leden die door de raad onder zijn leden werden gekozen.
De zoneraad en het zonecollege besturen de zone volgens de bepalingen van de wet van 15 mei 2007
betreffende de civiele veiligheid. De raad is exclusief bevoegd voor het vaststellen van alle reglementaire
bepalingen in de materies bepaald in deze wet, binnen de grenzen van de bepalingen van deze wet of
genomen krachtens deze wet.
HUISHOUDELIJK REGLEMENT - Operationeel Vrijwilliger - Hulpverleningszone Midwest Pagina 7 van 38
2. Technische Commissie
De T.C. is samengesteld uit de 17 postoversten, de zonecommandant en de domeinverantwoordelijken van
de directies, zijnde beroepsofficieren van de zone.
De postoverste:
- ‘postoverste’ staat niet als functie beschreven in de wet van 15 mei 2007;
- de postoverste is het aanspreekpunt voor zijn post, vertegenwoordigt zijn post in de T.C. en is de
ambassadeur van de zone in zijn post.
De technische commissie staat de zonecommandant bij voor het opstellen van het beleidsplan, hierin
inbegrepen de opstelling van het aankoopprogramma voor materieel.
De commissie heeft bovendien een adviesbevoegdheid inzake de operationele organisatie van de zone, op
verzoek van de organen van de zone.
3. Managementteam
Om een vlotte en efficiënte werking van zone Midwest mogelijk te maken is er geopteerd, naar analogie
met de werking in een gemeente- en stadsbestuur, voor de oprichting van een managementteam. Dit
managementteam is conform het huishoudelijk reglement samengesteld uit de personen met volgende
functie: de voorzitter van de raad, de zonecommandant, de bijzondere rekenplichtige, de secretaris en de
domeinverantwoordelijken van de directies.
Het managementteam (afgekort MAT) is verantwoordelijk voor de beleidsvoorbereiding, beleidsuitvoering
en beleidsevaluatie, volgens de principes die zijn vastgelegd in de afsprakennota goedgekeurd op de Raad
van 24/02/2015. Dit gebeurt steeds in overleg met de personeelsleden van zone Midwest, mede via de
postoversten die allen deel uitmaken van de technische commissie. Het MAT is verantwoordelijk voor de
sturing van de organisatie door het continu ontwikkelen van managementmethodes in de organisatie.
Taken van de leden van het MAT.
a) De voorzitter:
o zit de raad voor. Hij opent en sluit de vergadering;
o ondertekent alle briefwisseling van de zone;
o waakt over de toepassing van het huishoudelijk reglement, verleent het woord, stelt de vragen,
deelt de uitslag van de stemming mee, spreekt beslissingen uit;
o geeft kennis van de tot de raad gerichte verzoeken en doet alle mededelingen die de raad
aanbelangen;
o vraagt welk lid van de vergadering aan het woord wenst te komen over een voorstel. De voorzitter
verleent het woord naar de volgorde van de aanvragen;
o is belast met de handhaving van de orde in de vergadering; hij kan, na een voorafgaande
waarschuwing, terstond ieder persoon uit de zaal doen verwijderen, die openlijk tekens van
goedkeuring of van afkeuring geeft of op enigerlei wijze wanorde veroorzaakt.
b) De zonecommandant:
De zone staat onder de leiding van de zonecommandant. Hij is verantwoordelijk voor de leiding, de
organisatie en het beheer evenals de verdeling van de taken binnen de zone. Hij
o treft de nodige voorzieningen voor de organisatie van de posten van de zone en voor de uitvoering
van de opdrachten inzake veiligheid op het grondgebied van de zone;
o bereid het meerjarenbeleidsplan voor, stelt een operationeel organisatieschema op, stelt het
personeelsplan op,...;
o neemt deel aan de vergaderingen van de raad en het college met raadgevende stem;
o licht zo spoedig mogelijk het college van de zone in van alles wat de zone en de uitvoering van
zijn opdrachten aangaat;
o brengt elke drie maanden verslag uit aan het college over de werking van de zone en brengt deze
instantie op de hoogte van klachten van buitenaf aangaande de werking of het optreden van het
personeel van de zone;
o is belast met de inhoudelijke voorbereiding van de dossiers die aan de raad of het college van de
zone worden voorgelegd;
o ondertekent alle briefwisseling van de zone samen met de voorzitter;
Pagina 8 van 38 HUISHOUDELIJK REGLEMENT - Operationeel Vrijwilliger - Hulpverleningszone Midwest
o zit de Technische Commissie voor;
o ...
c) De bijzondere rekenplichtige:
o beheert de financiële middelen van de zone;
o heeft tot taak om, alleen en onder zijn/haar verantwoordelijkheid, de ontvangsten van de zone te
innen en tegen regelmatige bevelschriften de betaalbaar gestelde uitgaven te doen;
o zorgt, in samenspraak met het zonecollege en de zonecommandant, voor de ontwikkeling, de
planning, de opvolging en de coördinatie van het financiële beleid van de zone;
o is verantwoordelijk voor het thesauriebeheer en voor het beheer van de boekhouding en het
budgettair en financieel beheer;
o controleert de wettelijkheid en regelmatigheid van de uitgaven en de ontvangsten;
o ...
d) De secretaris:
is belast met:
o het voorbereiden van de vergaderingen van de raad, het college en het MAT;
o het garanderen van de openbaarheid van bestuur;
o het bijhouden van de agenda van de vergaderingen van de raad, het college en het MAT;
o het opstellen van de notulen van de vergaderingen van de raad, het college en het MAT;
o het bezorgen van de beslissingen, de zonale beraadslagingen, alsook van alle nodige stukken voor
de uitoefening van het toezicht, aan de bevoegde toezichthoudende overheid;
o ...
e) De domeinverantwoordelijken van de directies:
De domeinverantwoordelijke is aangewezen voor de organisatie en het beheer van de domeinen die hem
zijn toegewezen, onder verantwoordelijkheid van het MAT, de zonecommandant, de Raad en de voorzitter
van de Raad.
Er zijn 3 domeinen:
a) Preplanning, preventie en operaties (met bijhorende ICT);
b) Budgetbeheer, personeelsbeheer en secretariaat;
c) Materieelbeheer, opleiding, vorming en fysische geschiktheid.
4. Preventieadviseur
De preventieadviseur adviseert en begeleidt de zone, de leden van de hiërarchische lijn en werknemers
van de zone in verband met de toepassing van de wettelijke verplichtingen uit het ARAB, de welzijnswet
en de veiligheidscodex, de specifieke regelgeving van toepassing op de brandweer en het veiligheidsbeleid
met het oog op het welzijn van de werknemers en het voorkomen van arbeidsongevallen en andere
teneinde de arbeidsomstandigheden in het algemeen en de arbeidsveiligheid in het bijzonder te
optimaliseren.
De minimum prestatieduur, bepaald door de werkgever na akkoord van het Comité voor Preventie en
Bescherming op het Werk (BOC), bedraagt 19 uur per week (halftijds).
Het gedeelte van de arbeidsduur dat niet aan de opdracht als preventieadviseur wordt besteed, wordt
ingezet voor uitvoering van beleidsondersteunend werk.
5. Administratief personeel
De minimale administratieve en operationele functies waarover de zone moet beschikken worden
opgesomd in bijlage 1 van Koninklijk besluit van 25 april 2014 betreffende de minimale administratieve en
operationele functies die de hulpverleningszones moet oprichten.
Een niet limitatieve opsomming:
 Meerjarenplanning - personeelsplannen - organisatie netwerk van posten
 HRM - Personeelsbeheer - Loopbaanbegeleiding - Evaluatie
 Opleiding en permanente vorming - Fysieke conditie
HUISHOUDELIJK REGLEMENT - Operationeel Vrijwilliger - Hulpverleningszone Midwest Pagina 9 van 38
 Wedden en premies
 Financieel beheer, opmaak begroting, boekhouding
 Facturatie, geschillen
 Aankopen, bestelbons
 Verzekeringen
 Welzijn op het werk - Preventieadviseur - IDPBW - Instructiefiches
 Beheer D-100
 Preplanning - Watervoorraden - Interventieplanning
 Nood- en interventieplanning
 Beheer materieel en middelen
 Overheidsopdrachten
 ICT - Software
 Dispatching - Beheer operaties - Wachtdiensten
 Risico-analyse - proactie
 Preventie brand en ontploffing
 ...
6. Externe ondersteuning
Externe ondersteuning via afspraken met andere (externe) diensten, detacheringscontracten, contracten
met externe diensten...:
 Expert ICT
 Expert overheidsopdrachten
 Expert verzekeringen
 Jurist
 Sociaal secretariaat
 Externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk (EDPBW)
 Dienst Noodplanning
7. De posten
De posten zijn het uitvoerende niveau van de zone. De posten leveren de hulp vanuit het netwerk van
posten, volgens de missie en visie hierboven beschreven.
Het operationeel personeel bestaat, zoals beschreven in de wet van 15 mei 2007, uit beroeps en
vrijwilligers.
De functies van het operationeel personeel zijn beschreven in functieprofielen (zie K.B. Evaluatie).
Pagina 10 van 38 HUISHOUDELIJK REGLEMENT - Operationeel Vrijwilliger - Hulpverleningszone Midwest
IV. ALGEMENE BEPALINGEN
Art. 1: Toepassingsgebied
Dit huishoudelijk reglement is van toepassing op alle operationele personeelsleden-vrijwilligers van de
zone Midwest.
Dit huishoudelijk reglement vormt één geheel samen met het statuut en de andere regelgevende
documenten die de organisatie van de hulpverleningszone vastleggen, onder andere de Wet van 15 mei
2007 betreffende de civiele veiligheid en uitvoeringsbesluiten.
Dit huishoudelijk reglement is van toepassing voor zover het niet in strijd is met het statuut of wetgeving,
die steeds voorrang hebben (bijvoorbeeld de Wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de
werknemers bij de uitvoering van hun werk). Wijzigingen in het statuut of de wetgeving zullen, na overleg
met de vakbonden, automatisch leiden tot aanpassing van het huishoudelijk reglement.
De bijlagen maken integraal deel uit van het huishoudelijk reglement.
Art. 2: Naleving van de bepalingen
Elke medewerker ontvangt bij indiensttreding het huishoudelijk reglement tegen handtekening voor
ontvangst.
Elke medewerker heeft recht op een actuele versie van het huishoudelijk reglement. Dit wordt ter
beschikking gesteld door de personeelsdienst.
De werkgever en de medewerkers hebben kennis van het huishoudelijk reglement en moeten de
bepalingen naleven op een spontane wijze en via een positieve attitude die gekenmerkt wordt door eerlijk
en eenvoudig respect en collegialiteit.
Art. 3: Inlichtingen en persoonsgegevens
De medewerker geeft aan de personeelsdienst de inlichtingen die noodzakelijk zijn voor de
loonadministratie en de toepassing van sociale en fiscale wetgeving.
Elke wijziging van domicilie, burgerlijke stand, gezinstoestand of bankrekeningnummer wordt gemeld. Bij
fouten ten gevolge van niet of niet correct verschafte informatie kan de zone in geen geval aansprakelijk
worden gesteld.
Art. 4: Plaats van tewerkstelling
Voor elke medewerker is de plaats van tewerkstelling een brandweerkazerne van de zone Midwest.
Gezien de opdrachten van de brandweer is het evident dat het personeel frequent op andere plaatsen
wordt ingezet, namelijk de interventieplaatsen. Deze plaatsen worden gelijkgesteld met het begrip
‘arbeidsplaats’ in de wetgeving welzijn op het werk.
Art. 5: Onthaal van nieuwe medewerkers
De personeelsdienst zorgt in samenwerking met de preventieadviseur en de leidinggevende voor het
onthaal van de nieuwe medewerkers. De medewerkers krijgen een overzicht van hun rechten en plichten,
het statuut, de verlofregeling en de veiligheidsvoorschriften.
HUISHOUDELIJK REGLEMENT - Operationeel Vrijwilliger - Hulpverleningszone Midwest Pagina 11 van 38
V. DIENSTREGELING
De dienstregeling gebeurt door middel van de dienstkalender, dienstorders en dienstnota’s.
Art. 6: Dienstkalender
Uiterlijk op de postraad van de maand december wordt de dienstkalender voor het volgende dienstjaar
opgesteld.
Deze kalender vermeldt de datum en het tijdstip van oefeningen, permanente en voortgezette opleiding,
postraad, algemene vergadering en andere verplichte diensten. Deze kalender wordt digitaal beheerd.
De datum en het tijdstip van de vastgestelde diensten kunnen, om bijzondere redenen, bij dienstorder
worden gewijzigd. In dat geval worden de betrokken personeelsleden minimum een week op voorhand
verwittigd, hetzij mondeling, hetzij elektronisch.
Art. 7: Dienstorders
Alle beslissingen en mededelingen van de zonecommandant of de postoverste, via de zonecommandant,
met betrekking tot de uitvoering van de dienst worden door middel van schriftelijke dienstorders bekend
gemaakt.
Deze dienstorders worden uitgehangen op het dienstbord, dat zich bevindt in een voor elk personeelslid
toegankelijk lokaal, en zo nodig verspreid via elektronische weg.
Art. 8: Dienstnota’s
De zonecommandant legt algemene regels en procedures voor de dagelijkse organisatie van de dienst vast
in dienstnota’s of afsprakennota’s.
De medewerkers zijn verplicht de bepalingen van de dienstnota’s na te leven.
VI. DIENSTTIJD EN DIENSTORGANISATIE
Art. 9: Statutaire bepalingen
De bepalingen met betrekking tot de dienst- en rusttijden zijn vastgelegd in het administratief statuut van
het operationeel personeel van de hulpverleningszones, meer bepaald Boek 8. – Organisatie van de
diensttijd van de vrijwillige personeelsleden.
Art. 10: Wissels
Het personeelslid dat niet aanwezig kan zijn tijdens een verplichte dienst moet een plaatsvervanger
aanduiden die de benodigde functie kan invullen. De plaatsvervanger mag op het ogenblik van de
vervanging voor geen andere verplichtingen in dienstverband aangeduid zijn.
Hij doet aangifte van de wissel volgens de vastgelegde procedure.
Art. 11: Mobiliteit tussen posten
Mobiliteit tussen verschillende posten van de zone is slechts mogelijk voor zover het personeelsplan het
toelaat.
Pagina 12 van 38 HUISHOUDELIJK REGLEMENT - Operationeel Vrijwilliger - Hulpverleningszone Midwest
VII. FUNCTIES EN TAKEN OPERATIONEEL PERSONEEL-VRIJWILLIGERS
Art. 12: Functies operationeel personeel-vrijwilligers
1. Hiërarchie
Het K.B. van 19 april 2014 voorziet in artikel 5 en 6 de hiërarchie.
De verschillende functies binnen de zone worden ingevuld door het basiskader, het middenkader en het
hoger kader:
 1° Het basiskader omvat de graden van brandweerman en korporaal;
 2° Het middenkader omvat de graden van onderofficier: sergeant en adjudant;
 3° Het hoger kader omvat de graden van officier: luitenant, kapitein, majoor en kolonel.
Bij gelijkheid in graad wordt het gezag uitgeoefend door het personeelslid met de grootste anciënniteit in
dezelfde graad.
2. Basisfuncties en gespecialiseerde functies
De functies bestaan uit basisfuncties en gespecialiseerde functies.
Basisfuncties zijn functies die elk operationeel personeelslid moeten kunnen uitvoeren.
Dit zijn:
- brandbestrijding,
- technische hulpverlening,
- stabilisatie IGS,
- levensreddende handelingen,
De functies brandbestrijding en stabilisatie IGS vallen weg voor wie geen drager adembescherming is.
Gespecialiseerde functies zijn:
- chauffeur rijbewijs C,
- pompbediener,
- ladder- of elevatorbediener,
- kraanbediener,
- duiker,
- duikbegeleider,
- gaspakdrager,
- lid Red-team (GRIMP),
- ambulancier,
- dispatcher,
- preventie en BPA,
- AGS,
- FSE.
Gezien de opleidingsduur en de kost van de gespecialiseerde opleidingen wordt van de medewerker
verwacht dat hij zijn gespecialiseerde functie minimaal gedurende één periode van 3 jaar invult.
In functie van de instroom van nieuwe specialisten kan deze periode al dan niet verlengd worden. De
medewerkers die hun specialisatie langer willen invullen, krijgen hier bij voorrang de gelegenheid toe.
3. De bevelvoerder
De bevelvoerder is de onderofficier die de leiding heeft over zijn ploeg tijdens de interventie en tijdens
de kazernetaken.
Voor een ploeg zonder onderofficier of officier verwijzen we naar artikel 6 van het KB van 19 april 2014.
HUISHOUDELIJK REGLEMENT - Operationeel Vrijwilliger - Hulpverleningszone Midwest Pagina 13 van 38
4. Officier van dienst
De officier van dienst leidt de interventies waarvoor hij wordt opgeroepen.
5. Lid Postraad
De postraad heeft als doel de officieren, onderofficieren en vertegenwoordigers van brandweermannen en
korporaals informatie en onderricht te verschaffen over nieuwe technieken en materieel in het bijzonder
en over de werking van de zone en de post in het algemeen.
De postraad wordt voorgezeten door de postoverste. De datum en het tijdstip van de postraad worden in
de dienstkalender vastgelegd. De postoverste bepaalt de agenda.
De helft plus één van de leden van de postraad kan een postraad doen samenroepen.
Ieder lid mag punten op de agenda plaatsen door die ten minste 10 dagen vooraf mee te delen aan de
postoverste. De agenda wordt uiterlijk één week voor de vergadering aan elk lid bezorgd. Het verslag van
de vergadering wordt aan de leden overgemaakt.
Het bijwonen van de postraad is een verplichte dienst voor wie er deel van uitmaakt.
De onderofficieren en de officieren maken deel uit van de postraad. De brandweermannen en korporaals
worden vertegenwoordigd door verkozen leden, a rato van 1 verkozen lid per 8 van het aantal
brandweermannen plus korporaals.
De kandidaten brandweerman/korporaal met de meeste stemmen van de uitgebrachte stemmen door alle
brandweermannen en korporaals zijn verkozen voor een periode van 3 jaar. De verkiezing heeft plaats op
de eerste algemene vergadering van het jaar. Kandidaturen worden schriftelijk ingediend bij de
postoverste, ten laatste 30 kalenderdagen voor de algemene vergadering.
De verkozen leden die op drie achtereenvolgende vergaderingen van de postraad zonder reden afwezig
zijn, worden geacht ontslagnemend te zijn, nadat de raad daaromtrent een beslissing heeft genomen. In
zijn vervanging kan worden voorzien bij verkiezing onder de voorwaarden hierboven bepaald, op de
eerstvolgende algemene vergadering. Dit geldt eveneens indien een vertegenwoordiger van de raad wordt
bevorderd tot onderofficier, bij ontslag...
Art. 13: Kazernetaken
Elk personeelslid kan buiten zijn operationele functies en vorming, inbegrepen onderhoud fysische
conditie, kazernetaken vervullen.
Deze taken kunnen post- en/of zonegericht zijn.
Een niet limitatieve opsomming van de kazernetaken:
- administratie voor preventie, preparatie, uitvoering en evaluatie;
- periodieke controles, keuringen en onderhoud van:
 interventiematerieel
 voertuigen
 materieel dienst-100
 gebouwen en lokalen
 ICT-netwerk
 ...
Art. 14: Taakuitvoering
Alle opdrachten moeten uitgevoerd worden volgens de geldende regelgeving en volgens de instructies
(dienstnota’s, protocollen, instructiefiches…).
Pagina 14 van 38 HUISHOUDELIJK REGLEMENT - Operationeel Vrijwilliger - Hulpverleningszone Midwest
Bovendien handelt elk personeelslid als een goede huisvader, volgens de regels van het goed vakmanschap
en met bijzondere aandacht voor de veiligheid van zichzelf, zijn collega’s en de burgers die hij ter hulp
komt.
VIII. BEPALINGEN IN VERBAND MET DE PRESTATIEVERGOEDINGEN
Art. 15: Meting van en controle op de arbeid
De meting van de arbeid met het oog op het bepalen van de bezoldiging gebeurt per prestatie.
De prestaties worden geregistreerd en betaald conform de ‘Afsprakennota invoeren prestaties –
verloning’.
De medewerker dient de arbeidstijden te respecteren. Hij moet stipt aanwezig zijn bij de aanvang van de
dienst en werken tot het einde van zijn diensttijd. Het toezichthoudend personeel ziet hier op toe.
Inbreuken kunnen bestraft worden.
Art. 16: Betaling van de prestatievergoedingen
De betaling van de bezoldiging gebeurt volgens de bepalingen in Boek 2 van het K.B. van 19 april 2014
houdende bezoldigingsregeling van het operationeel personeel van de hulpverleningszones.
De zone betaalt de prestatievergoedingen per kwartaal uiterlijk op het einde van de volgende maand via
overschrijving op de bankrekening van de medewerker.
De prestatievergoeding wordt berekend overeenkomstig de bepalingen in Boek 2 en met toepassing van de
fiscale en sociale wetgeving.
IX. BEËINDIGING VAN HET AMBT
Art. 17: Statutaire bepalingen
De beëindiging van het ambt is onderhevig aan de bepalingen van het Koninklijk Besluit van 19 april 2014
tot bepaling van het administratief statuut van het operationeel personeel van de hulpverleningszones,
meer bepaald Boek 14. – De beëindiging van het ambt.
X. VERPLICHTINGEN VAN DE MEDEWERKER
Art. 18: Statutaire bepalingen
Voor de rechten en plichten verwijzen we naar het Koninklijk Besluit van 19 april 2014 tot bepaling van
het administratief statuut van het operationeel personeel van de hulpverleningszones, inzonderheid Boek
2. - Rechten en plichten en Boek 3., Titel 1 - Onverenigbaarheden van beroepsactiviteiten.
Art. 19: Beschikbaarheidsverplichting
Onder beschikbaarheidsverplichting wordt begrepen de verplichting voor het vrijwillig personeelslid om
tijdens de oproepbaarheidsdienst bereikbaar te zijn en zich ter beschikking van een post te houden,
zodat hij zich in geval van een oproep naar de kazerne kan begeven binnen een termijn te bepalen door
de raad. Deze termijn bedraagt maximum 5 minuten voor alle posten en maximum 8 minuten voor een
post met een permanentie (minimum AP 4).
HUISHOUDELIJK REGLEMENT - Operationeel Vrijwilliger - Hulpverleningszone Midwest Pagina 15 van 38
De beschikbaarheidsverplichting wordt voor de vrijwilliger onder andere ingevuld via de
woonplaatsverplichting, waarbij de rijtijd van de woonplaats naar de kazerne wordt berekend.
De zoneraad kan van deze woonplaatsverplichting afwijken in gevallen waarbij de software verschillen in
de aanrijtijd aangeeft, in gevallen waar het voor de goede werking van het netwerk van posten
noodzakelijk is…
Oproepbaarheidsdienst is een periode waarin het vrijwillige personeelslid, zonder in de kazerne te
moeten zijn, zich beschikbaar verklaart om gevolg te geven aan een oproep voor een interventie.
De beschikbaarheidsverplichting binnen de normtijd is minstens 16,6 % van de tijd gemeten over een
periode van één kalenderjaar.
Art. 20: Aanwezigheid
Elke personeelslid moet stipt aanwezig zijn:
- op de interventies waarvoor hij wordt opgeroepen;
- op de diensten vermeld op de dienstkalender;
- op alle diensten voorgeschreven door de zonecommandant en/of postoverste;
- telkens wanneer hij wordt opgevorderd.
Art. 21: Stand-by
Tijdens een periode van stand-by na oproeping van personeel zullen alle aanwezige medewerkers zich in
interventie- of diensttenue beschikbaar houden voor eventuele opdrachten.
Art. 22: Doorgeven niet-beschikbaarheden wachtdiensten
Het personeelslid dat niet-beschikbaarheden moet doorgeven voor de planning van wachtdiensten doet
dat tegen de gevraagde datum en op de vastgelegde manier.
Het personeelslid dat zijn niet-beschikbaarheden te laat of niet doorgeeft, wordt verondersteld volledig
beschikbaar te zijn gedurende de gevraagde periode en wordt dan ook willekeurig ingepland. Wanneer
een datum toch niet past, moet hij zelf een vervanger zoeken conform de bepalingen uit artikel 10.
Art. 23: Opleiding
De verplichtingen in het kader van opleiding zijn opgenomen in het vormingsreglement. (Bijlage 1)
Art. 24: Nevenactiviteiten
De medewerker mag geen nevenactiviteiten uitoefenen tijdens de diensttijd of op de werkvloer. Het is
ook verboden om materiaal, apparatuur of energie van de zone te gebruiken voor nevenactiviteiten of
andere private doeleinden. Uitzonderingen zijn het gebruik van de commandowagen door de officier van
dienst en het gebruik van dienstvoertuigen door de jeugdbrandweer en de vriendenkring na goedkeuring
door de postoverste.
XI. TOEZICHTHOUDEND PERSONEEL EN TUCHTREGELING
Art. 25: Rechten en plichten van het toezichthoudend personeel
Het toezichthoudend personeel bestaat uit de leidinggevenden die in de lijst van evaluatoren zijn
vastgelegd. Het toezichthoudend personeel staat onder leiding van de zonecommandant. Het houdt
toezicht op de uitvoering en de kwaliteit van het werk en het volgt de resultaatsgebieden op. Het zorgt
Pagina 16 van 38 HUISHOUDELIJK REGLEMENT - Operationeel Vrijwilliger - Hulpverleningszone Midwest
ook voor de naleving van de arbeidsvoorwaarden, het huishoudelijk reglement en de
veiligheidsvoorschriften.
Bijgevolg is het toezichthoudend personeel bevoegd om de aanwezigheid te controleren, de taken te
verdelen, de voorschriften te doen naleven en de orde in de organisatie te behouden. Het
toezichthoudend personeel is ook bevoegd om het adequate gebruik van materiaal te controleren en de
medewerkers te wijzen op problemen inzake de kwaliteit van het werk.
In deze hoedanigheid beschikt het toezichthoudend personeel over de bevoegdheid om vaststellingen te
doen.
Het heeft ook het recht om vast te stellen dat een medewerker klaarblijkelijk niet in staat is om te
werken en hem te verbieden het werk te beginnen. In dat geval dient de commandant op de hoogte te
worden gebracht.
Het toezichthoudend personeel is op zijn beurt verantwoording verschuldigd aan zijn leidinggevende.
Het toezichthoudend personeel moet de regels van rechtvaardigheid, neutraliteit en beleefdheid in acht
nemen.
Als een lid van het toezichthoudend personeel afwezig is, zal zijn vervanger voor hem handelen in alle
relaties met de medewerkers.
Art. 26: Tuchtregeling
De tuchtregeling voor tekortkomingen van de medewerker in het kader van zijn ambt is beschreven in het
Koninklijk Besluit van 19 april 2014 tot bepaling van het administratief statuut van het operationeel
personeel van de hulpverleningszones, Boek 10. – Tuchtregeling.
XII. AFWEZIGHEDEN
Art. 27: Ongewettigde afwezigheden, vertraging of voortijdig vertrek
Het personeelslid maakt geldige afwezigheidsredenen vooraf bekend aan de postoverste of zijn
plaatsvervanger, die vrijstelling van dienst kan verlenen. Elke andere afwezigheid wordt als onwettig
beschouwd, behalve in geval van overmacht.
Worden beschouwd als overmacht:
- met een geneeskundig attest gestaafde ziekte van het personeelslid of van een hulpbehoevend
familielid dat onder hetzelfde dak woont;
- rouw voor een familielid tot in de tweede graad;
- verplicht werk in het kader van de beroepsactiviteit.
Te laat aankomen, de arbeid onderbreken of te vroeg vertrekken tijdens een verplichte dienst
(wachtdienst, interventie, oefening, opleiding…) zijn niet toegelaten.
Als het personeelslid te laat of niet op de dienst aankomt door een feit dat los staat van zijn wil, moet hij
zo snel mogelijk de leidinggevende verwittigen en de reden van zijn vertraging of afwezigheid melden.
Als de medewerker om persoonlijke redenen de dienst wil verlaten, moet hij vooraf toelating vragen aan
zijn leidinggevende.
Administratieve procedure
Na vaststelling van een onwettige afwezigheid volgt een gesprek met de postoverste. Deze maakt een
verslag op en houdt de onwettige afwezigheden bij.
HUISHOUDELIJK REGLEMENT - Operationeel Vrijwilliger - Hulpverleningszone Midwest Pagina 17 van 38
Bij de derde onwettige afwezigheid binnen één kalenderjaar bezorgt de postoverste de verslagen aan de
zonecommandant. De zonecommandant stelt de medewerker in gebreke en nodigt hem uit voor een
gesprek. Hij maakt hiervan een verslag op, laat de medewerker ondertekenen en neemt het ondertekende
verslag op in zijn evaluatiedossier.
Bij herhaling wordt de tuchtprocedure ingesteld conform de bepalingen uit Boek 10. – Tuchtregeling van
het statuut.
Art. 28: Ziekteverlof
Ingeval van ziekte of ongeval waardoor de medewerker arbeidsongeschikt is, verwittigt hij zo snel
mogelijk de postoverste.
Het is elk personeelslid dat met ziekteverlof is verboden om deel te nemen aan interventies, oefeningen,
opleidingen, onderhoud, vergaderingen... tenzij mits schriftelijke toelating van de adviserende
geneesheer van de mutualiteit. Deze schriftelijke toelating vermeldt welke taken het personeelslid mag
uitvoeren.
Het personeelslid dat een ziekte-uitkering ontvangt, bezorgt een kopie van zijn doktersattesten en de
eventuele brief van de adviserende geneesheer van de mutualiteit aan de personeelsdienst. Hij brengt de
personeelsdienst ook op de hoogte zodra hij het werk kan hervatten.
Na een ziekteverlof van vier weken of langer moet het personeelslid zich onderwerpen aan een
geneeskundige controle door de arbeidsgeneesheer alvorens hij het werk mag hervatten.
Art. 29: Andere verloven en werkloosheid
Het personeelslid dat een uitkering van de mutualiteit (vb. vaderschapsverlof) of de RVA (vb.
werkloosheid, ouderschapsverlof) ontvangt, informeert bij de mutualiteit of de Hulpkas voor
Werkloosheidsuitkeringen / zijn vakbond welke regels op hem van toepassing zijn. Hij houdt rekening met
de regelgeving en vervult de opgelegde administratieve verplichtingen.
XIII. VEILIGHEID, GEZONDHEID EN HYGIËNE OP HET WERK
Art. 30: Bescherming op het werk en eerste hulp bij ongevallen
De medewerker is verplicht de veiligheidsvoorschriften na te leven. Hij gebruikt de vereiste individuele
beschermingsmiddelen en meldt gevaren die de veiligheid in het gedrang kunnen brengen meteen aan zijn
hiërarchische meerdere.
De medewerker onderwerpt zich aan alle medische onderzoeken die de werkgever oplegt. Het weigeren
van een medisch onderzoek of het de arbeidsgeneesheer onmogelijk maken om het medisch onderzoek uit
te voeren, wordt beschouwd als een tekortkoming aan de beroepsplicht en kan gesanctioneerd worden
met een tuchtsanctie voorzien in het statuut. De medewerker die zich ingeschreven heeft voor een gratis
inenting moet ook aanwezig zijn op de afspraak.
Elke medewerker die tijdens de dienst een wonde heeft opgelopen, hoe onbeduidend ook, moet deze
laten verzorgen. De medewerkers met de functie ambulancier treden op als eerstehulpverlener.
Er is een verbandkist aanwezig in elke kazerne.
Art. 31: Arbeidsongevallen
De medewerker die slachtoffer is van een ongeval op weg van en naar het werk of van een arbeidsongeval
verwittigt zo vlug mogelijk zijn hiërarchisch verantwoordelijke. De medewerker bezorgt de nodige
inlichtingen voor de aangifte van het ongeval, zelfs al heeft dit ongeval geen arbeidsongeschiktheid tot
Pagina 18 van 38 HUISHOUDELIJK REGLEMENT - Operationeel Vrijwilliger - Hulpverleningszone Midwest
gevolg. Hij geeft een volledige toelichting, wanneer hij hiertoe in staat is, over de omstandigheden van
het ongeval en bezorgt de identiteit van eventuele getuigen. De hiërarchisch verantwoordelijke bezorgt
de ingevulde formulieren zo snel mogelijk aan de personeelsdienst, die ook de preventieadviseur op de
hoogte brengt.
Voor de te nemen maatregelen, registratie, aangifte, onderzoek, communicatie, timing... wordt de
procedure ‘Ongevallen en incidenten’, opgemaakt in samenwerking met de preventieadviseur, gebruikt.
Zo verwittigt de preventieadviseur bij een ernstig arbeidsongeval de externe dienst voor preventie en
bescherming op het werk.
De medewerker die het slachtoffer is van een ongeval op weg van en naar het werk of een arbeidsongeval
is vrij een apotheker, dokter of verzorgingsinstelling te kiezen.
(Bijlage 2: Coördinaten Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk)
Art. 32: Moederschapsbescherming
De zwangere medewerkster moet de werkgever zo snel mogelijk op de hoogte brengen van de
zwangerschap en de vermoedelijke bevallingsdatum. Hiervoor is een doktersattest met de nodige
gegevens vereist.
Vanaf de melding van de zwangerschap gelden de beschermende maatregelen die terug te vinden zijn in
de Arbeidswet van 16 maart 1971, die ingrijpend werd gewijzigd door de wet van 3 april 1995 en door het
KB van 2 mei 1995 inzake moederschapsbescherming. De zwangere medewerkster mag bijvoorbeeld geen
overuren presteren of nachtarbeid verrichten.
Gezien de specifieke risico’s van het beroep moet de zwangere medewerkster zo snel mogelijk langsgaan
bij de arbeidsgeneesheer. Deze bepaalt welke maatregelen de werkgever moet treffen ter bescherming
van moeder en kind.
Art. 33: Stuk materiaal
Ieder lid van de dienst, ongeacht zijn graad, die enig stuk materieel heeft ingezet of bediend is gehouden
na terugkomst in de brandweerkazerne, de voorgeschreven administratieve documenten zorgvuldig in te
vullen en alle vastgestelde gebreken of tekorten te melden.
Het materieel moet na gebruik altijd gereinigd worden en met orde teruggeplaatst worden op de
voorziene plaats in de kazerne en in de voertuigen.
Art. 34: Kledijvoorschriften
De kledij is bij aanvang van een wacht of dienst steeds in onberispelijke staat (proper gewassen en zonder
scheuren of gaten). De kledij die tijdens de dienst in de kazerne gedragen wordt, is het diensttenue.
Voorkomen en persoonlijke hygiëne zijn steeds in overeenstemming met de waardigheid van het ambt en
de openbaarheid van de functie (contact met derden – publiek).
Elk personeelslid dat het uniform of de uitrusting draagt, doet dat met de nodige waardigheid voor
zichzelf en het korps en zorgt daarbij voor een respectvolle vertegenwoordiging van het korps zodat hij
door de bevolking als een zelfverzekerd hulpverlener wordt aanzien.
(Bijlage 3: Kledijreglement)
HUISHOUDELIJK REGLEMENT - Operationeel Vrijwilliger - Hulpverleningszone Midwest Pagina 19 van 38
Art. 35: Dragen van sieraden
Het dragen van elk sieraad dat de fysieke integriteit van de operationele en technische personeelsleden,
deze van hun collega’s of de burgers aan wie hulp wordt geboden, in het gedrang kan brengen, is
verboden tijdens de uitoefening van de opdrachten.
Art. 36: Baard- en haarlengte
De baard- of haarlengte mag de doeltreffende werking van de arbeidsmiddelen en PBM’s niet in gevaar
brengen en mag geen enkel risico inhouden bij het bedienen van machines.
Art. 37: Alcohol- en drugsbeleid
Elke medewerker wordt geacht tijdens zijn dienst te functioneren overeenkomstig zijn functiebeschrijving
en zijn taken op een veilige en kwaliteitsvolle manier uit te voeren. Overmatig gebruik van alcohol of het
gebruik van drugs kan het goed functioneren in het gedrang brengen.
Het is daarom verboden de dienst aan te vatten onder invloed van alcohol of van drugs. Het is ook
verboden om alcoholische dranken of drugs binnen te brengen in de gebouwen of te gebruiken tijdens de
uitoefening van de dienst.
Het toezichthoudend personeel kan evenwel beslissen om bij bepaalde gelegenheden een tijdelijk en
kortstondig gebruik van alcoholische dranken toe te laten. Bij toelating moeten ook voldoende niet-
alcoholische dranken worden aangeboden. De omvang van het gelegenheidsgebruik mag het goed
functioneren in geen geval in het gedrang brengen.
Wie vaststelt dat een medewerker, ongeacht zijn graad, uiterlijke kenmerken vertoont, meldt dit
onmiddellijk aan een officier. Deze vergewist zich meteen van de echtheid van de feiten en start zo nodig
de procedure op. (Bijlage 4: Procedure voor alcohol- en druggebruik in relatie tot het werk)
De bepalingen voor het afnemen van een alcohol- of drugstest zijn vastgelegd in het administratief
statuut, Boek 11. – Uitvoeren van een alcohol- of drugstest.
Iedere medewerker kan contact opnemen met een vertrouwenspersoon naar keuze voor advies met
betrekking tot het gebruik van alcohol of andere drugs in relatie tot het werk. De vertrouwenspersoon kan
luisteren, adviseren en doorverwijzen naar gespecialiseerde hulporganisaties. Enkel mits akkoord van de
medewerker kan hij bemiddelen ten aanzien van leidinggevenden of andere vormen van ondersteuning
aanbieden.
Het contact en de inhoud van de gesprekken met de vertrouwenspersoon zijn vertrouwelijk. In het kader
van de bescherming van de privacy mag zonder toestemming van de medewerker geen enkele informatie
met betrekking tot de wijze van hulpverlening, behandeling of achterliggende problemen worden
bekendgemaakt aan de werkgever of derden.
Art. 38: Rookverbod
Het is verboden te roken in de gebouwen en dienstvoertuigen van de zone.
Art. 39: Orde en netheid gebouwen
De medewerkers gebruiken de gebouwen, zowel binnen als buiten, met inachtneming van de normale
regels van netheid en respect.
De sanitaire installaties dienen op de meest verzorgde manier gebruikt en onderhouden te worden.
Maaltijden worden in de refter genomen. Het is niet toegelaten om maaltijden te nemen in de burelen.
Pagina 20 van 38 HUISHOUDELIJK REGLEMENT - Operationeel Vrijwilliger - Hulpverleningszone Midwest
XIV. PSYCHOSOCIALE RISICO’S OP HET WERK
Art. 40: Definitie
Een psychosociaal risico is de kans dat een of meerdere medewerkers psychische schade ondervinden die
al dan niet gepaard kan gaan met lichamelijke schade, ten gevolge van een blootstelling aan de
elementen van de arbeidsorganisatie, de arbeidsinhoud, de arbeidsvoorwaarden, de
arbeidsomstandigheden en de interpersoonlijke relaties op het werk, waarop de werkgever een impact
heeft en die objectief een gevaar vormen.
Binnen het risico op gezondheidsschade onderscheiden we risico’s die te maken hebben met pesterijen,
geweld en ongewenst seksueel gedrag en risico’s die te maken hebben met zaken als stress, burn-out en
conflicten.
Art. 41: Beginselverklaring over omgaan met psychosociale risico’s
Onze organisatie waardeert een verscheidenheid aan medewerkers en streeft naar werken in een sfeer
van welzijn. Deze sfeer bereiken we als alle medewerkers beleefd en respectvol met elkaar omgaan. Wij
verwachten dat ieder zich daarvoor inzet en ongewenst grensoverschrijdend gedrag op het werk
achterwege laat. We roepen op om dit gedrag bij anderen niet aan te moedigen of te tolereren, maar om
het aan te pakken en op te lossen. Ook kleinere conflicten worden constructief aangepakt en zo snel
mogelijk opgelost.
Iedere medewerker zet zich in om situaties aan te pakken die kunnen leiden tot stress of burn-out.
De werkgever engageert zich, voor zover hij impact heeft op het gevaar, passende preventiemaatregelen
te nemen om de psychosociale risico’s op het werk te voorkomen, om de schade te voorkomen.
De medewerker die meent het slachtoffer te zijn van pesterijen, geweld en ongewenst seksueel gedrag of
andere psychosociale risico’s kan een verzoek tot informele of formele psychosociale interventie
opstarten.
(Bijlage 5: Procedure voor psychosociale risico’s)
Art. 42: Discriminatie
De medewerkers onthouden zich van alle vormen van directe of indirecte discriminatie.
Er is sprake van directe discriminatie wanneer een verschil in behandeling rechtstreeks gebaseerd is op
het geslacht, het ras, de huidskleur, de sociale afkomst, de nationale of etnische afstamming, de seksuele
geaardheid, de burgerlijke staat, de geboorte, het vermogen, de leeftijd, het geloof of de
levensbeschouwing, de huidige of toekomstige gezondheidstoestand, de politieke overtuiging, de syndicale
overtuiging, de taal, een handicap of een fysieke of genetische eigenschap.
Er is sprake van indirecte discriminatie wanneer een ogenschijnlijk neutrale bepaling, maatstaf of
handelswijze een schadelijke weerslag heeft op personen op wie één van de bovengenoemde
discriminatiegronden van toepassing is, tenzij deze objectief en redelijkerwijze wordt gerechtvaardigd.
Een verschil in behandeling of een verschil in weerslag is objectief en redelijk verantwoord als het is
gebaseerd op een kenmerk dat, vanwege de aard van de beroepsactiviteit of de context waarin die wordt
uitgeoefend, een wezenlijke en bepalende beroepsvereiste vormt, mits het doel legitiem is en de vereiste
evenredig is aan dat doel.
Pesterijen worden beschouwd als een vorm van discriminatie wanneer er sprake is van ongewenst gedrag
dat verband houdt met de opgesomde discriminatiegronden en dat tot doel of tot gevolg heeft dat de
waardigheid van een persoon wordt aangetast en dat een bedreigende, vijandige, beledigende,
vernederende of kwetsende omgeving wordt gecreëerd.
HUISHOUDELIJK REGLEMENT - Operationeel Vrijwilliger - Hulpverleningszone Midwest Pagina 21 van 38
De medewerker die zich schuldig zou maken aan discriminatie, wordt gesanctioneerd met een van de
tuchtstraffen voorzien in het statuut.
XV. GEDRAGSCODE VOOR HET GEBRUIK VAN COMMUNICATIEMIDDELEN
Art. 43: Terbeschikkingstelling van communicatiemiddelen
De zone stelt bepaalde communicatiemiddelen ter beschikking om de communicatie te optimaliseren en
de productiviteit en de kwaliteit van de werkzaamheden te verbeteren.
Elke medewerker kan een voorstel tot terbeschikkingstelling van communicatiemiddelen richten aan zijn
hiërarchische meerdere.
Het management beslist hierover in functie van de noden en de werking van de dienst.
Art. 44: Telefoon
De medewerker mag de ter beschikking gestelde telefoon alleen voor professionele doeleinden gebruiken.
Privégesprekken moeten met een eigen toestel en buiten de werkuren gebeuren.
Een beperkt en occasioneel privégebruik is toegestaan op voorwaarde dat dit alleen in geval van dringende
noodzaak gebeurt, niet storend is voor de collega’s, de eigen taken niet belemmert en niet leidt tot hoge
kosten voor de zone.
Dit geldt ook voor gsm’s die ter beschikking gesteld worden. De medewerker draagt als een goede
huisvader zorg voor het toestel. Hij laat het niet onbeheerd achter en doet onmiddellijk melding bij
diefstal of verlies.
Art. 45: E-mail
Het gebruik van e-mail is enkel toegestaan voor professionele doeleinden.
Een beperkt en occasioneel privégebruik is echter toegestaan op voorwaarde dat dit gebruik alleen in
geval van dringende noodzaak gebeurt, via een privé e-mailadres gebeurt, niet storend is voor de
collega’s, de eigen taken niet belemmert, geen storende gevolgen heeft voor de werking van het netwerk
en niet leidt tot hoge kosten voor de zone.
Het is verboden om deel te nemen aan kettingmails of berichten te forwarden zonder professionele
noodzaak.
Art. 46: Internet en sociale media
Het gebruik van internet en sociale media is enkel toegestaan voor professionele doeleinden.
Een beperkt en occasioneel privégebruik is echter toegestaan op voorwaarde dat dit gebruik alleen in
geval van dringende noodzaak gebeurt, niet storend is voor de collega’s, de eigen taken niet belemmert,
geen storende gevolgen heeft voor de werking van het netwerk en niet leidt tot hoge kosten voor de zone.
Het is verboden om websites met illegale inhoud of met een inhoud die geen verband houdt met de job
(bijvoorbeeld pornografische of erotische websites, goksites, jobsites…) te consulteren of dergelijk
materiaal via e-mail te versturen. Het is ook verboden om deel te nemen aan chatrooms en nieuwsgroepen
die geen aantoonbaar verband hebben met de functie van de medewerker.
De inbreng van werkgerelateerde zaken via de persoonlijke Facebook en andere kunnen niet.
De zone heeft het recht om de toegang tot bepaalde websites of sociale media af te sluiten, tenzij voor
medewerkers die dergelijke toegang nodig hebben voor de uitoefening van hun functie.
Pagina 22 van 38 HUISHOUDELIJK REGLEMENT - Operationeel Vrijwilliger - Hulpverleningszone Midwest
Art. 48: Computers, laptops en tablets
De medewerker neemt de nodige voorzorgen om programma’s en gegevens intact te houden. Hij vermijdt
onrechtmatige toegang door de werksessie degelijk af te sluiten of de schermbeveiliging van de computer
te activeren bij het verlaten van de werkplek.
De medewerker behandelt paswoorden en toegangscodes vertrouwelijk en maakt deze geenszins bekend
aan derden.
Software of software-updates mogen alleen gedownload en geïnstalleerd worden met goedkeuring van de
IT-dienst. Het is verboden om illegale bestanden of gegevens te downloaden of verspreiden.
Programma’s en bestanden verkregen via een extern netwerk of verschaft op draagbare media moeten
worden gecontroleerd op virussen. Wie geconfronteerd wordt met een virus, een verdacht elektronisch
bericht of bestand, onderbreekt de werksessie en verwijdert zelf het bericht of bestand als dat mogelijk
is. Bij problemen moet hij onmiddellijk contact opnemen met de ICT-dienst.
Wie een laptop of tablet ter beschikking krijgt, draagt er als een goede huisvader zorg voor. Hij onttrekt
hem zo veel mogelijk aan het zicht en laat hem niet in de wagen liggen. Privégebruik is niet toegestaan.
Art. 49: Aanvullende bepalingen
De zone kan aanvullend nadere bepalingen uitwerken rond het gebruik van de ter beschikking gestelde
communicatiemiddelen. Deze bepalingen worden als bijlage bij dit huishoudelijk reglement toegevoegd.
Art. 50: Controle en sancties
De zone heeft het recht om over te gaan tot controlemaatregelen mits respectering van de Privacywet van
8 december 1992 en het volgen van de voorgeschreven procedure. (Bijlage 6: Procedure voor controle op
het gebruik van telecommunicatiemiddelen)
De zone gaat in haar controles niet verder dan redelijkerwijze nodig is.
De bestanden die zijn opgeslagen in de telecommunicatiemiddelen van de medewerker, kunnen worden
onderzocht met het oog op het naleven van de gedragscode. De zone heeft het recht om e-mails in te
kijken en na te gaan welke websites werden bezocht.
De zone kan ten allen tijde het privégebruik van telecommunicatie verder inperken of afschaffen wanneer
de medewerker de gedragscode of bijkomende instructies van de leidinggevende niet naleeft.
De zone kan de toegang tot bepaalde websites blokkeren of het ontvangen van bepaalde e-mails
onmogelijk maken. Er kunnen tuchtstraffen toegepast worden.
XVI. INDIENEN VAN ONKOSTEN
Art. 51: Dienstverplaatsingen buiten de zone
De medewerker vraagt vooraf toestemming voor de dienstverplaatsing aan de postoverste of zijn
vervanger. Deze beslist welk vervoermiddel functioneel en financieel het meest verantwoord is.
Verplaatsingen per wagen gebeuren bij voorkeur met een dienstvoertuig en waar mogelijk carpoolen de
medewerkers, ook over de posten heen.
De medewerker die voor dienstreizen buiten de zone gebruik maakt van zijn eigen motorvoertuig, heeft
recht op een forfaitaire kilometervergoeding conform het K.B. van 18 januari 1965 houdende algemene
regeling inzake reiskosten. Het bedrag van de kilometervergoeding wordt jaarlijks op 1 juli geïndexeerd
(0,3412 EUR/km van 1 juli 2015 tot en met 30 juni 2016).
HUISHOUDELIJK REGLEMENT - Operationeel Vrijwilliger - Hulpverleningszone Midwest Pagina 23 van 38
De medewerker die voor dienstreizen buiten de zone zijn eigen fiets gebruikt, ontvangt een
fietsvergoeding van 0,15 EUR per kilometer.
De onkosten worden per kwartaal ingediend via een onkostennota. Dat gebeurt binnen de tien werkdagen
na het einde van het kwartaal. Aan de onkostennota worden steeds de nodige bewijsstukken toegevoegd
(treinticket, parkeerbon…). Kilometervergoedingen worden slechts uitgekeerd door een ondertekening op
erewoord op de onkostennota, gestaafd door een opgave van het aantal kilometers.
Art. 52: Andere onkosten
Andere onkosten worden vooraf aangevraagd bij de zonecommandant en ingediend via een onkostennota
die voorzien is van de nodige bewijsstukken.
XVII. OVERGANGSMAATREGELEN
Art. 53: Artikel 12 – 5. Lid postraad
Er wordt een overgangsperiode voorzien voor de korporaals die deel uitmaken van de vroegere
kadervergadering. Zij blijven uitdovend deel uitmaken van de postraad.
Art. 54: Artikel 19 – Beschikbaarheidsverplichting
De huidige personeelsleden die niet aan de beschikbaarheidsverplichting voldoen, blijven uitdovend
personeelslid van de zone, mits zij aan hun overige verplichtingen blijven voldoen.
XVIII. BIJLAGEN
1) Vormingsreglement
2) Coördinaten Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk (IDPBW)
3) Kledijreglement
4) Procedure voor alcohol- en druggebruik in relatie tot het werk
5) Procedure voor psychosociale risico’s
6) Procedure voor controle op het gebruik van telecommunicatiemiddelen
7) Adressen inspectiediensten en nuttige inlichtingen
8) Leden HOC-BOC
Pagina 24 van 38 HUISHOUDELIJK REGLEMENT - Operationeel Vrijwilliger - Hulpverleningszone Midwest
BIJLAGE 1: VORMINGSREGLEMENT
Zie apart document.
BIJLAGE 2: COÖRDINATEN INTERNE DIENST VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK (IDPBW)
De interne preventieadviseur is:
Sam Dobbels
Kwadestraat 159
8800 Roeselare
tel.
e-mail: sam.dobbels@zonemidwest.be
BIJLAGE 3: KLEDIJREGLEMENT
Zie apart document.
HUISHOUDELIJK REGLEMENT - Operationeel Vrijwilliger - Hulpverleningszone Midwest Pagina 25 van 38
BIJLAGE 4: PROCEDURE ALCOHOL- EN DRUGGEBRUIK IN RELATIE TOT HET WERK
Maatregelen
Als bij een medewerker uiterlijke kentekenen worden vastgesteld, neemt de hiërarchische meerdere met
een graad van officier één van de volgende maatregelen:
1. Hij verbiedt de medewerker veiligheidstaken uit te voeren gedurende drie of meer uren. Andere niet-
veiligheidstaken kunnen worden opgelegd;
2. Hij verbiedt de medewerker om zijn taken voor één of meerdere uren uit te voeren;
3. Hij verwijdert de medewerker van de werkplek. Dit houdt in dat, volgens de wens van de
medewerker, contact wordt opgenomen met een persoon naar zijn keuze om de medewerker op te
halen of een taxi op kosten van de medewerker wordt opgeroepen. Wanneer de medewerker zijn wens
niet duidelijk kan maken, kiest de leidinggevende.
Ademtest
Als de betrokken medewerker, bij vermoeden van overmatig drankgebruik, niet akkoord gaat met de
maatregel van de hiërarchische meerdere, heeft hij het recht om een ademtest te laten afnemen.
Wanneer deze test niet wijst op een alcoholgebruik boven de drempelwaarde gaat de maatregel niet door.
De ademtest wordt afgenomen volgens de bepalingen uit Boek 11. – Uitvoeren van een alcohol – of
drugstest van het statuut en volgens de richtlijnen van de fabrikant. De ademtest gebeurt door of in
aanwezigheid van de hiërarchische meerdere en in aanwezigheid van minstens één getuige.
Indien het onmogelijk is een ademtest uit te voeren (wegens de toestand van de medewerker of om
medische redenen) wordt daarvan melding gemaakt in het voorlichtingsrapport.
Voorlichtingsrapport
De hiërarchische meerdere maakt een voorlichtingsrapport van de kennisname van de uiterlijke
kentekenen aan de hand van bijgaand model, met daarin:
 een omschrijving van de omstandigheden en bezigheden die de medewerker uitvoerde of wou
uitvoeren;
 met toevoeging van de ingevulde lijst van ‘vaststelling van alcohol- of druggebruik’;
 eventueel aangevuld met de uitslag van de uitgevoerde ademtest.
De betrokken medewerker moet het voorlichtingsrapport voor kennisname ondertekenen zodra hij in
nuchtere toestand verkeert. Eventuele getuigen worden ook verzocht het verslag te ondertekenen. Als de
betrokken medewerker of een getuige dit weigert, wordt daarvan melding gemaakt in het verslag.
Het verslag wordt ter kennisgeving aan de zonecommandant bezorgd. Het wordt bewaard in het
evaluatiedossier.
Gesprek met zonecommandant
De zonecommandant zal na kennisname van de feiten en zodra mogelijk een individueel en vertrouwelijk
gesprek hebben met de betrokken medewerker over het functioneren in de dienst. In dit gesprek zal
gewezen worden op:
 de mogelijke sancties bij overtreding van dit reglement;
 de risico’s op de arbeidsveiligheid;
 de mogelijkheid om advies of hulp in te winnen bij de vertrouwenspersoon.
Eventuele afspraken worden schriftelijk vastgelegd en de onvoldoende naleving ervan kan in rekening
worden gebracht bij de eerstvolgende evaluatie.
Pagina 26 van 38 HUISHOUDELIJK REGLEMENT - Operationeel Vrijwilliger - Hulpverleningszone Midwest
Opvolging
Als de medewerker beneden de verwachtingen blijft functioneren naar aanleiding van de alcohol- of
drugproblematiek of de schriftelijke afspraken niet voldoende naleeft, meldt de hiërarchische meerdere
dit voor verder gevolg aan de zonecommandant.
Behoudens zwaarwichtige feiten zal, in geval er in de twaalf voorafgaande maanden twee of meer
feitenverslagen tegen eenzelfde medewerker zijn opgemaakt, deze worden overgemaakt aan de
zonecommandant die, na overleg met de vertrouwenspersoon (mits toelating van de betrokken
medewerker), verdere maatregelen overweegt.
Sancties
De medewerker wordt tuchtrechtelijk vervolgd voor alcohol- of druggebruik.
HUISHOUDELIJK REGLEMENT - Operationeel Vrijwilliger - Hulpverleningszone Midwest Pagina 27 van 38
VERTROUWELIJK
VOORLICHTINGSRAPPORT VASTSTELLING VAN UITERLIJKE KENMERKEN
DIE KUNNEN WIJZEN OP ALCOHOL- OF DRUGGEBRUIK
GEGEVENS OVER DE BETROKKEN MEDEWERKER
Voornaam en naam:
VASTSTELLINGEN
Datum en uur van de feiten:
Plaats:
 Omschrijving van de taken of bezigheden die de betrokken medewerker uitvoerde of wilde uitvoeren
bij de vaststelling van de feiten (uitvoerig beschrijven):
 Wie heeft de vaststelling van de uiterlijke kenmerken gemeld aan de hiërarchische meerdere?
Voornaam en naam:
HIËRARCHISCHE MEERDERE DIE DIT VERSLAG OPSTELT
Voornaam en naam:
UITERLIJKE KENMERKEN DIE KUNNEN WIJZEN OP ALCOHOL- OF DRUGGEBRUIK
Kruis aan wat van toepassing is.
 In welke mate geeft betrokkene de indruk onder invloed te zijn?
 licht
 sterk
Eventueel toelichting:
 Algemeen voorkomen
 normaal uitzicht
 bloeddoorlopen ogen
Eventueel toelichting:
 Agressiviteit
 geen
 licht
 zwaar
Eventueel toelichting:
 Adem: alcoholgeur
 geen
 ja

Pagina 28 van 38 HUISHOUDELIJK REGLEMENT - Operationeel Vrijwilliger - Hulpverleningszone Midwest
Eventueel toelichting:
 Braakt
 ja
 neen
 braakneigingen
Eventueel toelichting:
 Gang
 normale gang
 struikelgang, wankelt
 moet worden ondersteund
Eventueel toelichting:
 Spraak
 normaal
 spreken met dubbele tong
 wartaal
Eventueel toelichting:
 Weten waar hij/zij zich bevindt (in tijd en ruimte)
 zeer goed
 middelmatig
 slecht
Eventueel toelichting:
 Andere aanwijzingen
 neen
 ja, beschrijf:
 Wijzigingen in de werkprestaties of het functioneren (aanstippen wat toepasselijk is)
 maken van overdreven veel fouten
 onzorgvuldigheid in de uitvoering van het werk
 abnormaal trage uitvoering van het werk
 snelle en ongedurige manier van handelen
 onveilig werken
DE ADEMTEST (enkel op verzoek van de betrokken medewerker)
Schrap wat niet past.
 Werd een ademtest gevraagd? Indien nee, ga naar volgende rubriek. JA NEE
 Was een ademtest mogelijk? Indien nee, vermeld hieronder de reden(en): JA NEE
Redenen:
o medische reden ingeroepen door betrokken medewerker JA NEE
o andere reden: omschrijving: JA NEE
 Heeft betrokkene een wachttijd van 15 minuten gevraagd ? JA NEE
Commentaar:
 Werd ambtshalve een wachttijd opgelegd wegens,
- alcoholische drank (15 minuten) JA NEE
- aromatische drank (15 minuten) JA NEE
- gebruik van mondspray (15 minuten) JA NEE
HUISHOUDELIJK REGLEMENT - Operationeel Vrijwilliger - Hulpverleningszone Midwest Pagina 29 van 38
- roken (15 minuten) JA NEE
 Werden de voorschriften, gebruiksaanwijzing en hygiëne geëerbiedigd ? JA NEE
 Datum en uur van de test:
 Plaats van de test:
 Resultaat van de test: Het toestel toont het niveau van een alcoholbepaling:
o lager dan de drempelwaarde van 0,22 mg/l UAL (0,5 promille) JA NEE
o gelijk aan of meer dan 0,22 mg/l UAL (0,5 promille) JA NEE
GENOMEN MAATREGELEN
 Er werd geen maatregel genomen. JA NEE
 Uitvoeren veiligheidstaken verboden voor: …… uren (minimum 3 uur) JA NEE
 Uitvoeren taken verboden voor: …… uren (minimum 1 uur) JA NEE
 Verwijderen van de werkplek JA NEE
Een persoon (naam: ………………………………………………………… ) werd opgeroepen. JA NEE
Een taxi werd opgeroepen. JA NEE
Deze keuze werd gemaakt door:
o betrokken personeelslid JA NEE
o naam: JA NEE
Handtekening hiërarchische meerdere,
Handtekening betrokken medewerker
“voor kennisname”,
Getuige(n):
Naam: ……………………………………………………………………………
Handtekening:
Naam: ……………………………………………………………………………
Handtekening:
Pagina 30 van 38 HUISHOUDELIJK REGLEMENT - Operationeel Vrijwilliger - Hulpverleningszone Midwest
BIJLAGE 5: PROCEDURE VOOR PSYCHOSOCIALE RISICO’S
Doel
Deze procedures dragen bij tot het welzijn van medewerkers en vullen de algemene wijze om
psychosociale risico’s te beheersen aan.
De medewerker kan een van de interne procedures opstarten:
Informele procedure
 De essentie van de informele procedure is een onderlinge oplossing zoeken voor psychosociale risico’s
in de werksituatie.
 De informele procedure kan in vertrouwelijkheid ten opzichte van de werkgever/leidinggevende
verlopen zonder dat deze er weet van heeft of tussenkomt.
 Indien de werkgever of een leidinggevende ook op de hoogte is van het probleem, dan zal de
vertrouwenspersoon of de preventieadviseur psychosociale zaken (PAPS) bespreken in welke mate
overleg met de werkgever nodig is om een sereen kader voor een interventie te scheppen.
Formele procedure
 De essentie van een formeel verzoek is dat een werknemer zich op schriftelijke wijze, via een
bijzondere procedure, tot de werkgever richt en hem vraagt om tussen te komen bij een psychosociaal
risico.
 De essentie van de formele interventie van de PAPS is de werkgever, die verantwoordelijk is voor de
gezondheid en veiligheid van de werknemers, na analyse in te lichten over de risico’s die aanwezig zijn
en hem advies te verstrekken over de maatregelen die getroffen kunnen worden om gezondheidsschade
te voorkomen.
 Binnen de formele interventie kan ook met oplossingsgericht overleg en bemiddeling worden gewerkt,
waarvan verslag in het adviesrapport aan de werkgever wordt gegeven.
Bijzondere procedures voor psychosociale risico’s
Tussenkomende partijen
 Voorafgaand aan bijzondere procedures kan ieder zich rechtstreeks richten tot de werkgever of een
leidinggevende voor hulp.
 Ieder die last heeft van een psychosociaal risico waarvoor het gewone overleg geen oplossing biedt,
kan gaan spreken met de vertrouwenspersoon (in de eerste plaats) en de PAPS over wat is er aan de
hand is, wat er al gedaan is, wat er nog kan worden gedaan en wat iemand daarbij nodig heeft.
 Men kan ook met de arbeidsgeneesheer of de interne preventieadviseur veiligheid (IPA) vertrouwelijk
gaan spreken, die zullen informeren, adviseren en doorverwijzen.
Twee soorten bijzondere procedures
 Voor alle psychosociale risico’s zijn er twee procedures: (1) het verzoek tot informele psychosociale
interventie; (2) het verzoek tot formele psychosociale interventie.
Fase voorafgaand aan een verzoek tot psychosociale interventie
 Uiterlijk tien kalenderdagen na het eerste contact hoort de vertrouwenspersoon of de PAPS de
werknemer en informeert hij hem over de mogelijkheden tot interventie. De werknemer kiest na deze
raadpleging het type interventie waarvan hij gebruik wil maken.
VERZOEK TOT INFORMELE PSYCHOSOCIALE INTERVENTIE
 De informele psychosociale interventie bestaat uit het op een informele wijze zoeken naar een
oplossing door de verzoeker en de vertrouwenspersoon of de PAPS, door middel van:
(1) gesprekken die onthaal (de verwachtingen van de verzoeker bespreken en uitleg verstrekken over
het kader waarbinnen gewerkt wordt), luisteren en advies omvatten; (2) een interventie om hulp te
zoeken bij een andere persoon in de onderneming, bijvoorbeeld een leidinggevende; (3) gesprekken
gericht op verzoening tussen de betrokkenen voor zover zij akkoord gaan.
HUISHOUDELIJK REGLEMENT - Operationeel Vrijwilliger - Hulpverleningszone Midwest Pagina 31 van 38
VERZOEK TOT FORMELE PSYCHOSOCIALE INTERVENTIE
 Het verzoek tot formele psychosociale interventie omvat drie zaken: (1) de werknemer vraagt aan de
werkgever om gepaste collectieve en/of individuele maatregelen te nemen, (2) op basis van een
analyse van de specifieke arbeidssituatie door de PAPS en (3) op basis van een advies met voorstellen
van maatregelen door de PAPS.
 Indien de werknemer geen gebruik wil maken van de informele psychosociale interventie of indien deze
niet tot een oplossing leidt, kan de werknemer aan de PAPS zijn wil uitdrukken om een verzoek tot
formele psychosociale interventie in te dienen.
 De werknemer heeft een verplicht persoonlijk onderhoud met de PAPS alvorens zijn verzoek in te
dienen.
 Het verzoek tot formele psychosociale interventie wordt opgenomen in een door de verzoeker
gedateerd en ondertekend document met (1) de beschrijving van de problematische arbeidssituatie en
(2) het verzoek aan de werkgever om passende maatregelen te treffen.
 Dit document wordt bezorgd aan de PAPS of aan EDPBW waarvoor de PAPS zijn opdrachten vervult.
 De PAPS kan de indiening van het verzoek tot formele psychosociale interventie weigeren wanneer de
situatie die de verzoeker beschrijft kennelijk geen psychosociale risico’s op het werk inhoudt.
VERZOEK MET EEN HOOFDZAKELIJK COLLECTIEF KARAKTER
 Dit verzoek tot interventie heeft meer betrekking op een organisatorisch probleem dan op een
individueel probleem en meer dan één persoon loopt risico op schade.
 De PAPS brengt de werkgever en de verzoeker op de hoogte van de indiening en de te volgen procedure
en van de risicosituatie zoals ze werd beschreven.
 De werkgever beslist welk gevolg hij aan het verzoek geeft.
 Binnen 3 maanden vanaf de mededeling, deelt de werkgever schriftelijk zijn gemotiveerde beslissing
mee (1) aan de PAPS die (2) de verzoeker ervan op de hoogte brengt en (3) aan de IPA.
 De werkgever voert zo snel mogelijk de maatregelen uit die hij beslist heeft te nemen.
 Indien nodig stelt de PAPS aan de werkgever ‘bewarende maatregelen’ voor om te voorkomen dat de
gezondheid van een betrokkene ernstig wordt aangetast.
VERZOEK MET EEN HOOFDZAKELIJK INDIVIDUEEL KARAKTER VOOR PSYCHOSOCIALE RISICO’S BUITEN
ONGEWENST GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG OP HET WERK (OGGW)
 De PAPS brengt de werkgever schriftelijk op de hoogte van het feit dat een verzoek tot formele
psychosociale interventie werd ingediend en dat dit verzoek een hoofdzakelijk individueel karakter
heeft. Hij deelt hem de identiteit van de verzoeker mee.
 De PAPS onderzoekt op volledig onpartijdige wijze de situatie rekening houdend met de informatie van
de personen die hij nuttig acht te horen.
 Het adviesrapport van de PAPS bevat: (1) De beschrijving van het verzoek en de context. (2) De
identificatie van de gevaren voor de verzoeker en het geheel van de werknemers. (3) De elementen die
een positieve en negatieve invloed hebben op de risicosituatie, op niveau van arbeidsorganisatie,
arbeidsinhoud, arbeidsvoorwaarden, arbeidsomstandigheden en interpersoonlijke relaties. (4) De
voorafgaande stappen die werden genomen om het gevaar uit te schakelen en de schade te beperken.
(5) De voorstellen voor de nodige collectieve en individuele preventiemaatregelen die voor de
specifieke arbeidssituatie kunnen toegepast worden om het gevaar uit te schakelen en de schade te
beperken evenals de verantwoording van deze voorstellen. (6) De voorstellen voor collectieve
preventiemaatregelen die kunnen toegepast worden om herhaling in andere arbeidssituaties te
voorkomen en de verantwoording van deze voorstellen.
 Binnen de 3 maanden stelt de PAPS een advies op en deelt het mee: (1) aan de werkgever, (2) met het
akkoord van de verzoeker aan de VP wanneer die op informele wijze is tussengekomen.
 De PAPS brengt de verzoeker en de andere betrokken persoon zo snel mogelijk schriftelijk op de
hoogte van: (1) de datum waarop hij zijn advies aan de werkgever heeft overhandigd; (2) de
voorstellen van preventiemaatregelen en hun verantwoording voor zover deze verantwoording hen
toelaat de situatie gemakkelijker te begrijpen en de afloop van de procedure gemakkelijker te
aanvaarden.
 Gelijktijdig brengt de PAPS de IPA schriftelijk op de hoogte van de voorstellen van
preventiemaatregelen en hun verantwoording, om de IPA toe te laten zijn coördinatieopdrachten uit te
voeren.
Pagina 32 van 38 HUISHOUDELIJK REGLEMENT - Operationeel Vrijwilliger - Hulpverleningszone Midwest
 Twee maanden na ontvangst van het advies, deelt de werkgever schriftelijk zijn gemotiveerde
beslissing mee betreffende de gevolgen die hij aan het verzoek geeft: (1) aan de PAPS; (2) aan de
verzoeker en aan de andere betrokken persoon; (3) aan de IPA.
 De werkgever voert zo snel mogelijk de maatregelen uit die hij beslist heeft te nemen.
 Zelfs indien de verzoeker niet langer deel uitmaakt van de onderneming of de instelling tijdens het
verloop van de interventie, deelt de PAPS zijn advies mee aan de werkgever.
VERZOEK TOT FORMELE PSYCHOSOCIALE INTERVENTIE DOOR OGGW
 Er is een verplicht persoonlijk onderhoud voorafgaand aan het verzoek.
 Het verzoek wordt ingediend met een gedateerd en ondertekend document dat de volgende gegevens
bevat: (1) De nauwkeurige beschrijving van de feiten die volgens de werknemer constitutief zijn voor
geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag op het werk. (2) Het ogenblik en de plaats waarop elk
van deze feiten zich hebben voorgedaan. (3) De identiteit van de aangeklaagde. (4) Het verzoek aan de
werkgever om geschikte maatregelen te nemen om een einde te maken aan de feiten.
 De PAPS kan de indiening van het verzoek weigeren wanneer de situatie die de verzoeker beschrijft
kennelijk geen geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag op het werk inhoudt.
 De PAPS brengt de werkgever schriftelijk op de hoogte van het feit dat een verzoek tot formele
psychosociale interventie voor feiten van geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag op het werk
werd ingediend. Hij deelt hem de identiteit van de verzoeker mee.
 De PAPS brengt, als hij het verzoek aanvaardt, de werkgever op de hoogte van het feit dat de
verzoeker een bepaalde bescherming geniet vanaf de datum waarop het verzoek in ontvangst werd
genomen.
 Verloop van het onderzoek: (1) De PAPS deelt zo spoedig mogelijk aan de aangeklaagde de feiten
schriftelijk mee die hem worden ten laste gelegd. (2) De PAPS hoort de betrokken personen, getuigen
of anderen die hij nuttig oordeelt. (3) Hij onderzoekt het verzoek op volledig onpartijdige wijze. (4)
Hij brengt onmiddellijk de werkgever op de hoogte van het feit dat een getuige een bescherming
geniet en deelt hem de identiteit van de getuige mee. (5) De aangeklaagde en de getuigen ontvangen
een kopie van hun gedateerde en ondertekende verklaringen. (6) Indien de ernst van de feiten het
vereist, stelt de PAPS bewarende maatregelen voor aan de werkgever alvorens zijn advies te
overhandigen. De werkgever deelt zo snel mogelijk en schriftelijk aan de PAPS zijn gemotiveerde
beslissing mee over welk gevolg hij aan het voorstel voor bewarende maatregelen zal geven. (7) Indien
nuttig kunnen oplossingsgerichte gesprekken tussen betrokkenen worden georganiseerd, waarvan
verslag wordt gegeven in het adviesrapport.
 Het adviesrapport van de PAPS bevat: (1) De beschrijving van het verzoek en de context ervan. (2) De
identificatie van de gevaren voor de verzoeker en het geheel van de werknemers. (3) De elementen die
een positieve en negatieve invloed hebben op de risicosituatie, op niveau van arbeidsorganisatie,
arbeidsinhoud, arbeidsvoorwaarden, arbeidsomstandigheden en interpersoonlijke relaties. (4) De
voorafgaande stappen die werden genomen om het eventuele gevaar uit te schakelen en de schade te
beperken. (5) De voorstellen voor de nodige collectieve en individuele preventiemaatregelen die ten
aanzien van de specifieke arbeidssituatie kunnen toegepast worden om het eventuele gevaar uit te
schakelen en de schade te beperken evenals de verantwoording van deze voorstellen. (6) De
voorstellen voor collectieve preventiemaatregelen die kunnen toegepast worden om herhaling in
andere arbeidssituaties te voorkomen en de verantwoording van deze voorstellen. (7) Het eventueel
verslag van oplossingsgerichte gesprekken tijdens de formele interventie.
 Het adviesrapport wordt binnen een termijn van 3 maanden bezorgd aan: (1) aan de werkgever, (2)
met het akkoord van de verzoeker aan de VP wanneer die op informele wijze tussenkwam.
 Na de overhandiging en toelichting van het adviesrapport aan de werkgever, brengt de PAPS de
verzoeker en de andere rechtstreeks betrokken persoon zo snel mogelijk schriftelijk op de hoogte van:
(1) de datum waarop hij zijn advies aan de werkgever heeft overhandigd; (2) de voorstellen van
preventiemaatregelen en hun verantwoording voor zover deze verantwoording hen toelaat de situatie
gemakkelijker te begrijpen en de afloop van de procedure gemakkelijker te aanvaarden.
 Gelijktijdig brengt de PAPS de IPA schriftelijk op de hoogte van de voorstellen van
preventiemaatregelen en hun verantwoording, om hem toe te laten zijn coördinatieopdrachten uit te
voeren.
 De werkgever beoordeelt op zijn beurt het probleem en maakt een actieplan met maatregelen. Indien
de werkgever overweegt individuele maatregelen te nemen ten aanzien van een werknemer deelt hij
dit voorafgaand en schriftelijk mee aan de werknemer, uiterlijk een maand na ontvangst van het
advies. Indien deze maatregelen de arbeidsvoorwaarden van de werknemer wijzigen, deelt de
werkgever een afschrift van het advies mee en hoort hij deze werknemer die zich kan laten bijstaan
door een persoon naar zijn keuze.
HUISHOUDELIJK REGLEMENT - Operationeel Vrijwilliger - Hulpverleningszone Midwest Pagina 33 van 38
 Uiterlijk twee maanden na ontvangst van het advies, deelt de werkgever schriftelijk zijn gemotiveerde
beslissing mee betreffende de gevolgen die hij aan het verzoek geeft: (1) aan de PAPS, (2) aan de
verzoeker en aan de andere rechtstreeks betrokken persoon en (3) aan de IPA.
 De werkgever voert zo snel mogelijk de maatregelen uit die hij beslist heeft te nemen.
 De PAPS deelt zijn advies mee aan de werkgever, zelfs indien de verzoeker niet langer deel uitmaakt
van de onderneming of de instelling tijdens het verloop van de interventie.
Wedertewerkstelling na afwezigheid
Werknemers die feiten van OGGW ondervonden, krijgen begeleiding bij hun wedertewerkstelling na
afwezigheid door ziekte of andere redenen. De leidinggevende overlegt met de betrokkene om de
begeleiding af te spreken. Ook de arbeidsgeneesheer, de vertrouwenspersoon, de PAPS kunnen hierbij
helpen.
Slotbepaling
Voor alles wat niet is vermeld in dit huishoudelijk reglement, gelden de regelgevende bepalingen en de
bedrijfsinterne preventiedocumenten.
Coördinaten van vertrouwenspersoon en de psychosociaal preventieadviseur
Coördinaten van de vertrouwenspersoon (VP)
Naam: Functie:
Telefoon: E-mail:
Coördinaten en bevoegdheid van de preventieadviseur psychosociale aspecten (PAPS)
Voor psychosociale risico’s op het werk waaronder OGGW zijn de PAPSEN van de discipline Psychosociale
Aspecten van GROEP IDEWE bevoegd. IDEWE is regionaal georganiseerd. Om de dienstverlening te
verzekeren, kunnen zij samenwerken met of worden vervangen door collega’s, zo mogelijk in samenspraak
met de aanvrager.
Alle PAPSEN van IDEWE zijn bevoegd om alle voorziene opdrachten uit te voeren. De wet voorziet dat
PAPSEN geleidelijk kennis, ervaring en kwalificaties bij verwerven. De PAPSEN die nog niet alle
kwalificaties hebben verworven, werken onder de verantwoordelijkheid van volledig gekwalificeerde
PAPSEN.
De PAPSEN van IDEWE regionaal kantoor Roeselare zijn toegewezen aan de organisatie.
De algemene contactgegevens (onthaal) zijn:
IDEWE regionaal kantoor Roeselare
Hof ter Weze 1
8800 Roeselare
tel. 051/27 29 29
e-mail roeselare@idewe.be
E-mail van het PAPSEN team van regionaal kantoor Roeselare: psychosociale.roeselare@idewe.be.
Pagina 34 van 38 HUISHOUDELIJK REGLEMENT - Operationeel Vrijwilliger - Hulpverleningszone Midwest
BIJLAGE 6: PROCEDURE VOOR CONTROLE OP HET GEBRUIK VAN COMMUNICATIEMIDDELEN
Controle op het gebruik van communicatiemiddelen
Doeleinden van de controles
De zone behoudt zich het recht voor om op elk ogenblik algemene controles uit te voeren op het gebruik
van de communicatiemiddelen per medewerker indien één of meer van de volgende doeleinden worden
nagestreefd:
 het voorkomen van ongeoorloofde of lasterlijke feiten, feiten die strijdig zijn met de zeden of feiten
die de waardigheid van een persoon kunnen schaden.
Hiermee wordt bedoeld: het kraken van computers, het lekken van gegevens over personeelsbeheer,
het raadplegen van pornografische of pedofiele websites of websites die aanzetten tot discriminatie
wegens ras, etnische afkomst, godsdienst, enz. … De werkgever kan de toegang blokkeren tot websites
waarvan hij de inhoud onwettig of beledigend acht.
 de bescherming van de belangen van de zone die een vertrouwelijk karakter hebben en het tegengaan
van praktijken die hiermee in strijd zijn.
Hiermee wordt bedoeld: het verspreiden van bestanden, enz. …
 de veiligheid en/of de goede technische werking van de IT-netwerksystemen van de zone (met inbegrip
van de controle op de kosten die ermee gepaard gaan) alsook de fysieke bescherming van de
installaties van de zone.
Hiermee wordt bedoeld: overbelasting of verspreiding van virussen, enz. … Het bestuur kan software
gebruiken om het verzenden van elektronische kettingmails op te sporen of uitermate grote mails te
isoleren en/of te blokkeren.
 het te goeder trouw naleven van de gedragscode voor het gebruik van communicatiemiddelen zoals
bepaald in dit huishoudelijk reglement.
 het vermijden van buitensporig gebruik.
Uitvoering van de controles
Alleen de ICT-dienst kan de controles uitvoeren.
In het kader van deze controles worden enkel de elektronische communicatiegegevens verzameld die
toereikend, ter zake dienend en niet overmatig zijn met betrekking tot het doel dat wordt nagestreefd of
een ander doel dat ermee verenigbaar is.
Het betreft algemene informatie zoals gegevens over de adressen van de geraadpleegde websites, de duur
en het ogenblik van de verbinding, het aantal en het volume van de uitgaande elektronische mail per
werkpost, enz. …
Vaststelling van een onregelmatigheid
Wanneer de zone tijdens een controle een onregelmatigheid vaststelt, zal ze overgaan tot een
individualisering van de verzamelde gegevens teneinde de identiteit van de medewerker te bepalen.
HUISHOUDELIJK REGLEMENT - Operationeel Vrijwilliger - Hulpverleningszone Midwest Pagina 35 van 38
Individualisering van de verzamelde gegevens
De individualisering kan direct of indirect zijn naargelang het doel van de controle:
 Als het gaat om een onregelmatigheid vastgesteld tijdens een controle die als doel heeft om hetzij
ongeoorloofde of lasterlijke feiten of feiten die strijdig zijn met de goede zeden te voorkomen, hetzij
de belangen van de zone te beschermen, hetzij de veiligheid en/of de goede werking van het netwerk
te garanderen, worden de verzamelde algemene gegevens geïndividualiseerd zonder enige
voorafgaande formaliteit of voorafgaand akkoord van de medewerker (= directe individualisering);
 Als de onregelmatigheid daarentegen wordt ontdekt tijdens een controle die wordt uitgevoerd om na
te gaan of de personeelsleden de regels respecteren, dan kunnen de gegevens pas geïndividualiseerd
worden nadat de medewerkers werden verwittigd (= indirecte individualisering). De zone zal de
medewerkers immers voorafgaand informeren over het bestaan van een onregelmatigheid en van de
inwerkingstelling van de procedure tot individualisering van de gegevens indien de onregelmatigheid
een wederkerend karakter heeft (de zogenaamde alarmbelfase).
Alvorens te beslissen over een eventuele sanctie zal de zonecommandant de geïdentificeerde medewerker
uitnodigen voor een gesprek. Tijdens dat gesprek vermeldt de medewerker, eventueel bijgestaan door een
vakbondsafgevaardigde, zijn bezwaren tegen de vooropgestelde maatregel (sanctie) en geeft hij uitleg
over zijn gebruik van de communicatiemiddelen die hij ter beschikking heeft.
Rechten van de medewerker
De medewerker heeft het recht om kennis te nemen van alle gegevens die over hem verzameld worden bij
een controle.
Als een gegeven niet correct blijkt te zijn, dan verbindt de zone zich ertoe de nodige verbeteringen aan te
brengen.
Sancties
Elke inbreuk op de regels kan worden gesanctioneerd met een tuchtstraf. De zone kan ook beslissen om
het communicatiemiddel in beslag te nemen.
Pagina 36 van 38 HUISHOUDELIJK REGLEMENT - Operationeel Vrijwilliger - Hulpverleningszone Midwest
BIJLAGE 7: ADRESSEN INSPECTIEDIENSTEN EN NUTTIGE INLICHTINGEN
Adressen inspectiediensten
De inspectiediensten, waar de ambtenaren belast met toezicht op de toepassing van de wettelijke en
reglementaire bepalingen in verband met de bescherming van de medewerkers kunnen worden bereikt,
zijn op volgende adressen gevestigd:
INSPECTIE VAN DE SOCIALE WETTEN (Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal
Overleg)
Kleine Bassinstraat 16
8800 ROESELARE
tel. 051/26 54 30
e-mail tsw.roeselare@werk.belgie.be
SOCIALE INSPECTIE (Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid)
Oude Gentweg 75 C
8000 BRUGGE
tel. 050/44.59.60
TOEZICHT WELZIJN OP HET WERK (Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg)
FAC Kamgebouw
Koning Albert I - laan 1/5 bus 5
8200 BRUGGE
tel. 050/44 20 20
e-mail tww.west-vlaanderen@werk.belgie.be
TECHNISCHE INSPECTIE (Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg)
Breidelstraat 3
8000 BRUGGE
tel. 050/44 20 20
e-mail: TI.West.Vlaanderen@meta.fgov.be
MEDISCHE INSPECTIE (Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg)
Administratief Centrum ‘Ter Plaeten’
Sint-Lievenslaan 33
9000 GENT
tel. 09/268 63 00
e-mail: MI.GENT@meta.fgov.be
Nuttige inlichtingen
Aansluitingsnummer RSZ PPO: 4721 00 01
KINDERBIJSLAGFONDS
RSZ PPO
Jozef II-straat 47
1000 Brussel
Aansluitingsnummer: 4721
ARBEIDSONGEVALLENVERZEKERAAR
Ethias
ARBEIDSGENEESKUNDIGE DIENST
IDEWE regionaal kantoor Roeselare
Hof ter Weze 1
8800 Roeselare
tel. 051/27 29 29
e-mail roeselare@idewe.be
HUISHOUDELIJK REGLEMENT - Operationeel Vrijwilliger - Hulpverleningszone Midwest Pagina 37 van 38
CONTROLEGENEESHEER
ADMB – Medicontrol vzw
Sint-Clarastraat 48
8000 BRUGGE
tel. 050/47 47 24
SOCIAAL SECRETARIAAT
Cevi nv
Bisdomplein 3
9000 GENT
tel. 09/264 07 01
Pagina 38 van 38 HUISHOUDELIJK REGLEMENT - Operationeel Vrijwilliger - Hulpverleningszone Midwest
BIJLAGE 8: LEDEN HOC EN BOC
A.C.V. – Openbare Diensten
- Joris Vanraes
- Carl Cordier
- Debackere Filip
- Danny Depreiter
- Koen Declercq
VSOA
- Enrico Doom
- Bart Decuypere
- Eric Labourdette
A.C.O.D.
- Christophe Develder
This document is © 2016 by marc - all rights reserved.
BijlageGrootte
Huishoudelijk reglement operationeel personeel-vrijwilligers zone Midwest.pdf651.03 KB