Algemeen Gemeentelijk Nood- en Interventieplan - Deel II: Lichtervelde

Embedded Scribd iPaper - Requires Javascript and Flash Player
ALGEMEEN GEMEENTELIJK NOODEN INTERVENTIEPLAN LICHTERVELDE DEEL II
INHOUD
ACTIEKAART 1: Gemeentelijke fase..........................................................................................................22 Actiekaart 1.1. : Afkondiging gemeentelijke fase.....................................................................................22 Actiekaart 1.2.1 : Alarmeringsschema Lichtervelde.................................................................................23 Actiekaart 2 : Vraag tot opschaling naar provinciale fase............................................................................27 Actiekaart 3 : Einde gemeentelijke fase.......................................................................................................27 ACTIEKAART 4: CP - Ops ..........................................................................................................................29 Actiekaart 4.1. : Actiekaart CP-Ops...........................................................................................................29 Actiekaart 4.2. : Situatieschets van CP-OPS naar …. (GCC, HC-100, Gouverneur)...............................32 ACTIEKAART5: HET GCC.........................................................................................................................36 Actiekaart 5.1. : Alarmering van GCC......................................................................................................36 Actiekaart 5.2: Actiekaart Gemeentelijk Coördinatiecomité (GCC)........................................................37 ACTIEKAART 6: BESCHERMINGSMAATREGELEN............................................................................41 Actiekaart 6.1. : Schuilen...........................................................................................................................41 Actiekaart 6.2. : Ontruimen........................................................................................................................43 Actiekaart 6.3. : Evacueren........................................................................................................................45 48 ACTIEKAART 7 : PSYCHOSOCIALE HULPVERLENING.....................................................................48 ACTIEKAART 8 : INFORMATIE AAN DE BEVOLKING, MEDIA EN BETROKKENEN (ZIE OOK MONODISCIPLINAIR PLAN D5)...........................................................................................50 SPECIFIEKE ACTIEKAARTEN BELEIDSCOÖRDINATIE.....................................................................51 COMMUNICATIESCHEMA........................................................................................................................52 NA HET INCIDENT......................................................................................................................................54 Evaluatie.....................................................................................................................................................54 Aanpassingen aan het plan.........................................................................................................................54 Debriefing...................................................................................................................................................54 Lijst met gebruikte afkortingen......................................................................................................................56 Inventaris van de provinciale, gemeentelijke en monodisciplinaire plannen...............................................57
VOORWOORD
Voor het beheer van een mogelijke noodsituatie stelde de veiligheidscel een Gemeentelijk Algemeen Nood- en Interventieplan (GANIP) op, dit plan omvat het alarmeren van de vereiste personen en diensten, het inzetten van het noodzakelijke personeel en materieel, het nemen van maatregelen alsook de coördinatie van de interventies op operationeel en beleidsvlak. Het doel van een Algemeen Nood- en Interventieplan is, via multidisciplinaire aanpak, communicatie, procedures en werkafspraken, in eerste instantie het redden van de slachtoffers en het beschermen van de bevolking en daarnaast de dreiging verminderen of wegnemen, de noodsituatie bestrijden, de gevolgen zoveel mogelijk beperken, en de openbare orde handhaven of eventueel herstellen. Het plan is ingedeeld in 3 delen.

Deel I - Handleiding – Bestaat uit de uitwerking en de toepassing van het KB 16 februari 2006 en de NPU-1 van 26 oktober 2006. Dit eerste deel is algemeen en dus NIET gemeentespecifiek. • Deel II – Gemeentelijk Algemeen Nood- en Interventieplan (ANIP) – Dit luik is een concretisering van het KB op gemeentelijk niveau. Het bestaat voor een groot deel uit actiekaarten. • Deel III – Bijlagen – Is samengesteld uit lijsten met contactgegevens en informatie die van belang is voor de personen of organen die betrokken zijn bij de nood- en interventieplanning in de gemeente. Dit laatste deel is eveneens gemeentespecifiek.
INFORMATIE OVER HET PLAN
1.1.
1.1.1. 1.1.2. 1.1.3.
Identificatiegegevens
Benaming van het plan
Algemeen Nood- en Interventieplan Lichtervelde
Datum- en/of versienummer
Januari 2009
Veiligheids- vertrouwelijkheidsgraad
Verspreiding enkel volgens verspreidingslijst per gemeente Canvas voor aangesloten gemeenten Midwest.
1.1.4.
Identificatie van de schrijver: Bourdeau Barbara
NIP Ambtenaar Roeselare – Izegem – Hooglede (Politiezone RIHO) Adviseur NIP Ambtenaar: Ardooie, Dentergem, Ingelmunster, Lichtervelde, Meulebeke, Moorslede, Oostrozebeke, Pittem, Ruiselede, Staden, Wielsbeke en Wingene. Joost Vanderhaeghe, NIP Ambtenaar Lichtervelde
1.2.
Gegevens over uitwerking en goedkeuring van het plan
Datum van voorlegging gemeentelijke veiligheidscel
 17 februari 2009 17 februari 2009 April 2009
1.2.1. 1.2.2. 1.2.3. 1.2.4.
Datum en aanvaarding door de gemeentelijke veiligheidscel

Datum en aanvaarding door de gemeenteraad
 
Datum en goedkeuring door de provinciegouverneur
1.3.
Verspreidingslijst en – procedure
Gemeentelijke diensten en overheden Burgemeester Gemeentesecretaris Alle leden Gemeenteraad Voorzitter OCMW Secretaris OCMW Technische dienst: Algemene Administratieve Coördinatie Milieudienst Alle leden Veiligheidscel Lichtervelde Alle buurgemeenten: Hooglede-Gits, Roeselare, Ardooie, Wingene, Torhout en Kortemark Provinciale en Federale diensten en overheden Gouverneur West-Vlaanderen Federaal Gezondheidsinspecteur West-Vlaanderen Federale dienst Openbare Hulpverlening – Civiele Veiligheid Hulpcentrum 100 West-Vlaanderen Discipline 1 Brandweercommandant Korpsgeneesheer Discipline 2 H.- Hartziekenhuis Roeselare Stedelijk Ziekenhuis Roeslare Sint-Rembertsziekenhuis Torhout Rode Kruis West-Vlaanderen Discipline 3 Korpschef Lokale Politie Regio Tielt Wijkverantwoordelijke Federale Politie – DIRCO – Brugge Federale Politie – DIRJUD – Brugge Procureur des Konings – Brugge Communicatie en informatiecentrum Brugge – CIC Spoorwegpolitie Federale Wegpolitie – Provinciale zetel Brugge Discipline 4 Civiele Bescherming – Permanente Eenheid Jabbeke Technische dienst gemeente Krijgsmacht Terr. Comd. Prov. Discipline 5 Communicatieambtenaar gemeente Lichtervelde
1.4.
Wijze van verspreiding (papier, digitaal, …)
Verspreiding door Ambtenaar Nood- en Interventieplanning per post en/of elektronisch in pdf-formaat.
1.5.
Versiebeheer – wijzigingen – updates – methodologie
Het GANIP Deel I wordt aangepast bij verschijnen van nieuwe KB’s, wetgeving of omzendbrieven en/of uitvoeringsbesluiten. Het GANIP Deel II wordt minstens jaarlijks herzien en indien er zich grote wijzigingen aandienen. Het GANIP Deel III is een permanent aandachtspunt voor alle leden en disciplines van de veiligheidscel. Minstens tweemaal per jaar wordt de actualisering voorzien als agendapunt in de veiligheidscel. De versies zijn voorzien van een codering bestaande uit 3 cijfers. o Het eerste cijfer wordt aangepast wanneer er strategische wijzigingen aangebracht worden. o Het tweede cijfer wordt gewijzigd bij belangrijke inhoudelijke wijzigingen aangebracht worden. o Het derde cijfer wordt gewijzigd bij kleine wijzigingen.
Versienumme r
Datum
Wijzigingen/Updates
Aangebracht door BOURDEAU BARBARA Adviseur NIP Ambtenaar
0.0.0
Juli 2008
Verwerking volgens Typestructuur Provincie Uitwerking schuilhouden – evacuatie en ontruiming Implementatie BNIP Opmerkingen veiligheidscel Doel: Werkinstrument Invulling voor de gemeente Lichtervelde
1.0.0
Februari 2009
BOURDEAU BARBARA Adviseur NIP Ambtenaar DR. PAREIT Vanderhaeghe Joost
VOORBEREIDING OP NOODSITUATIES IN LICHTERVELDE:
1.6. Veiligheidscel
Samenstelling
Lichtervelde Burgemeester NIP Ambtenaar Adviseur NIP Discipline 1 Discipline 2 Discipline 3 Mevr. Ria Pattyn Vanderhaeghe Joost Bourdeau Barbara Lt. Ing. Vanderhaeghe Joost Lt. Dr. Pareit Marc Vertegenwoordiger FGI Dhr. F. Lingier CP Demeyer Guido HINP Jonckheere Jozef Kol. E. Vandereecken Maj. Boydens Officier van dienst Technische dienst Van Isacker Koen Demarré Michel
1.6.1.
Discipline 4 Civiele Bescherming
Discipline 5
1.6.2.
o
Organisatie van de werking
1.6.2.1. Plaats van de vergadering Gemeentehuis Lichtervelde – Marktplaats 2 – 8810 Lichtervelde
1.6.2.2. Frequentie van de vergadering 3 maal per jaar o Bijkomend volgens noodzaak
o
1.6.2.3.
-
Praktische modaliteiten De ambtenaar noodplanning staat in opdracht van de burgemeester in voor: de reservatie van de zaal en de apparatuur de opmaak van de agenda de opmaak en de elektronische verspreiding van de uitnodiging de opmaak en de elektronische verspreiding van het verslag de opmaak en de verspreiding van een TO DO lijst na elke veiligheidscel - de verspreiding van bijlagen en documenten (elektronisch of per post) het onthaal van de leden veiligheidscel het notuleren tijdens de veiligheidscel De voorzitter Veiligheidscel: - controle uitnodiging en tekenen voor goedkeuring. - zit de veiligheidscel voor of stelt bij zijn afwezigheid een vervanger aan.
1.6.3.
Opdrachten
- Opdrachten veiligheidscel in navolging van KB van 16 februari 2006
betreffende de nood- en interventieplannen. - De ambtenaar noodplanning staat in voor: o de uitwerking van de Nooden Interventieplannen. o het organiseren van oefeningen. o het organiseren van de evaluaties van noodsituaties en oefeningen. o het coördineren van de risico-inventarisatie. o het coördineren van de monodisciplinaire plannen. o Het gebruik van het formulier “Melding evenementen” en de verwerking in een Noodplanningszone of een BNIP afhankelijk van de risicoanalyse. o Het organiseren van veiligheidsrondgangen op evenementen en manifestaties.
1.6.4.
Uitrusting
o de
ambtenaar noodplanning beschikt over een laptop met internetverbinding o andere multimedia apparatuur is beschikbaar in gemeente Lichtervelde, mits reservering. (Beamer, …) o elk lid van de veiligheidscel kan steeds beschikken over de meest recente versie van de documenten en bijlagen (ANIP, BNIP, Melding evenementen, Noodplanningzone, …)
1.7.
1.7.1.
Coördinatiecomité
Ligging
o Gemeentehuis Lichtervelde - Marktplaats 2 – 8810 Lichtervelde
o Alternatief: brandweerkazerne – Beverenstraat 16- lichtervelde
1.7.2.
Toegangsprocedures
o Gemeentehuis Lichtervelde: • David Maria 051/729446 • Lt. Vanderhaeghe bezit ook een sleutel. • Alle medewerkers van de gemeente o Brandweer: permanente bemanning tijdens interventies
1.7.3.
Samenstelling
Het Coördinatiecomité wordt voorgezeten door de burgemeester van de gemeente of de persoon die hem wettelijk vervangt. Hij of zij wordt hierbij minimaal bijgestaan door volgende personen of personen die deze functie vervullen:

Minimale samenstelling o De burgemeester (Voorzitter) o De brandweercommandant o De coördinator discipline 2 of en vertegenwoordiging van één van de erkende spoeddiensten. o Vertegenwoordiger DSI o De korpschef van de PZ Regio Tielt
o De verantwoordelijke technische dienst o De communicatieambtenaar o De ambtenaar verantwoordelijk voor de noodplanning o Persoon die instaat voor het secretariaat  Voor zover aanwezig met middelen of mensen op het rampterrein o De bevelhebber van de civiele bescherming – Permanente Eenheid Jabbeke o Officier Federale Politie en/of steundienst Bijkomend en afhankelijk van de noodsituatie o Federale politie – DIRCO Brugge o Federale politie – DIRJUD Brugge o Procureur des Konings Brugge o Vertegenwoordiger van de provincie West-Vlaanderen o Verantwoordelijke en/of preventieadviseur van het getroffen bedrijf of instelling o Verantwoordelijken van andere dan bovengenoemde hulpverleningsorganisaties o Deskundigen, experten en technici De leden van de minimale samenstelling en de bevelhebbers van de aanwezige diensten op het terrein begeven zich onmiddellijk naar het GCC, van zodra het opgestart wordt. De andere personen vervoegen het GCC van zodra ze daartoe uitgenodigd worden.

1.7.4.
Configuratie van de lokalen en uitrusting
o Vergaderruimte o Onmiddellijk contact mogelijk met dispatching en radiooperatorkamer o ANIP – BNIP (statisch) o Cartografie o Lijsten met contactpersonen en –gegevens o Verschillende stopcontacten o Verschillende aansluitingen internet o Verschillende telefoonaansluitingen o Astrid – gespreksgroepen (GB W-VL CC) o Magnetisch White Board en toebehoren o Laptop o Beamer en projectiescherm of smartboard o Inventaris multimedia-apparatuur en beschikbaarheid o Verschillende faxtoestellen o Verschillende kopieertoestellen o Bureelmateriaal (Kleefband, transparant, stiften, lat, …) o Koffie o Frisdrank
1.7.5.
Opdrachten van het personeel
o Het GCC wordt georganiseerd en gecoördineerd onder de
verantwoordelijkheid van de burgemeester. o De NIP ambtenaar staat in voor de praktische opstart: accommodatie, inrichting, multimedia, … o De leden van het GCC volgen de actiekaart.
o Er wordt voorzien in secretariaat.
1.8.
Radio-operatorkamer (verbinding GCC met CP-Ops)
Ligging Toegangsprocedures Configuratie van de lokalen en uitrusting Opdrachten van het personeel
1.8.1. 1.8.2. 1.8.3. 1.8.4.
1.9.
Perscentrum
Ligging
o OC Lichtenhove – Torhoutstraat 42 o Alternatief: Zaal in omgeving noodsituatie - buiten de ONTRADINGSPERIMETER
1.9.1.
1.9.2.
Toegangsprocedure
o Technische dienst o Daniël Popelier – Torhoutstraat 40 - 0476/34.61.45 o Brandweer - sleutelkastje
1.9.3. 1.9.4.
Configuratie van de lokalen en uitrusting Opdrachten van het personeel
o Zie Monodisciplinair plan Informatie
1.10. 1.11.
o o
Centrum voor informatie aan de bevolking Telefooninformatiecentrum
Ligging Toegangsprocedure
1.11.1. 1.11.2.
Gemeentehuis – benedenverdieping kant politie - 051/72.94.40 Gemeentehuis Lichtervelde: • David Maria 051/729446 • Lt. Vanderhaeghe bezit ook een sleutel. • Alle medewerkers van de gemeente
1.11.3.
Configuratie van de lokalen en uitrusting
o o
o o
o
o o
Zie Monodisciplinair plan Informatie Zie PSIP Noodnummer: 051/72.94.40 Verschillende telefoontoestellen in cascade Verschillende faxtoestellen Verschillende PC’s Verschillende printer
1.11.4.
Opdrachten van het personeel
o o
o
o
Zie Monodisciplinair plan Informatie Zie PSIP Het centrum voor informatie aan de bevolking en het TIC wordt in eerste instantie bemand door de medewerkers van gemeente administratie. Indien de noodsituatie dit vereist, wordt er een opsplitsing voorzien en ontstaat er een samenwerking tussen de communicatiedienst en de medewerkers van DSI;
1.12.
Opvangcentra
Ligging
o o
1.12.1.
Zie bijlage onthaalcentra < 12 u Zie bijlage onthaalcentra > 12 u Volgens locatie (zie bijlage) Zie PSIP Zie PSIP
1.12.2. 1.12.3. 1.12.4.
Toegangsprocedure
o o o
Configuratie van de lokalen en uitrusting Opdrachten van het personeel
1.13.
Risico- inventaris
De risico’s worden ingedeeld volgens een typologie vastgesteld in een cursus “Crisissituatiebeheer” van FOD Binnenlandse Zaken.
1.13.1.
Rampen met betrekking tot verkeer en vervoer
1.13.1.1. Luchtvaartongevallen Helihavens Warme luchtballons Zie Provinciaal BNIP Luchtvaartongevallen 1.13.1.2. Ongevallen op het water
1.13.1.3. Verkeersongevallen op het land E 403: Afrit 9 N 32 – N 35 en N 370 Spoorlijn Brugge – Kortrijk (lijn 66) Spoorlijn Gent – De Panne (lijn 73) Station Lichtervelde Zie Provinciaal BNIP Spoorwegongevallen
1.13.2.
1.13.2.1.
Rampen met gevaarlijke stoffen
Ongevallen met brandbare en/of explosieve stoffen • Tijdens transport: volgens berichtgeving • Bedrijven met gevaarlijke, hinderlijke en/of ongezonde goederen in bewaring of verwerking: zie bijlage – Zie voorafgaande interventieplannen brandweer.

Pijpleidingen: o Aardgas (hoge druk): Fluxys NV: zie Provinciaal BNIP ondergrondse leidingen en voorafgaande interventieplannen brandweer.
1.13.2.2.
Ongevallen met giftige stoffen • Tijdens transport: zie voorafgaande interventieplannen • Bedrijven met gevaarlijke, hinderlijke en/of ongezonde goederen in bewaring of verwerking: zie bijlage – Zie voorafgaande interventieplannen brandweer Kernongeval • Tijdens transport: volgens berichtgeving • Geen kerncentrales in de gemeente of omgeving • Meldingsplicht voor in de wet vermelde transporten
1.13.2.3.
1.13.3.
1.13.3.1.
Rampen met betrekking tot de volksgezondheid
Bedreiging volksgezondheid • Business Continuity Planning • Federale maatregelen i.g.v. Vogelgriep • Federale maatregelen i.g.v. Blauwtong • Grootschalige besmetting/vergiftiging leidingwater of voedsel • Invasie van dieren • Zie Federaal BNIP FOD Volksgezondheid Ziektegolf • Zie Federaal BNIP FOD Volksgezondheid
1.13.3.2.
1.13.4.
1.13.4.1.
Rampen met betrekking tot de infrastructuur
Ongevallen in tunnels • Niet van toepassing • Enkel ondergrondse garages op privé-domein: zie voorafgaande interventieplannen brandweer Branden in grote gebouwen (zie bijlagen) Instorting van gebouwen • Gebouwen voor verblijf: appartementen • Bedrijfsgebouwen • Rusthuizen • Gebouwen voor personen met een beperking (Klinker en Biekorf) • Scholen • Verblijfscentra – Motel (De voerman) • Vakantieverblijven - Hoevetoerisme • Gebouwen met grote publieksfunctie • Cinema • Dancing (Fever)
1.13.4.2.
1.13.4.3.
1.13.4.4.
Uitval nutsvoorzieningen

Afhankelijk van de situatie, locaties, oppervlakte: zie BNIP Uitval nutsvoorzieningen (nog niet opgesteld)
1.13.5.
1.13.5.1.
Rampen met betrekking tot de bevolking
Paniek in menigten • Evenementen en Fuiven: zie BNIP’s en Noodplanningszone • Wielerwedstrijden • Sportmanifestaties • Gebouwen met grote publieksfunctie • Markten: wekelijkse markt, rommelmarkt en jaarmarkt (juli), kerstmarkten,.. • Concerten: Vijverconcert (Pape’s putten), Veldkermesse,… Grootschalige ordeverstoringen • Stakingen • Civiele onrust
1.13.5.2.
1.13.6.
1.13.6.1. 1.13.6.2. 1.13.6.3.
Natuurrampen
Overstromingen Natuurbranden Extreme weersomstandigheden • Ozon- en Hittegolfplan • Situationeel: Storm, ijzel,… • zie Federaal BNIP FOD Volksgezondheid
1.13.7. 1.13.8. 1.13.9.
Rampen op afstand
• Zie PSIP
Terrorisme Bepalen van de prioriteiten

Evenementen en grote manifestaties: BNIP of noodplanningszone ter bescherming van de bevolking en de volksgezondheid. o Elke organisator vult een “Meldingsformulier: Gegevensverzameling en risicoanalyse” in. o Na overleg wordt een noodplanningszone of een BNIP opgemaakt. Risico-inventarisatie bedrijven en instellingen o Milieuvergunningen o Voorafgaande interventieplannen brandweer Uitval nutsvoorzieningen: stroom- en communicatiemiddelen Wateroverlast – overstroming
1.13.10.
Lokalisering van de risico’s
Zie bijlage (Carto)
1.14.
Voorafgaande informatie aan de bevolking
Soorten informatie
1.14.1.
o
o
Informatie over algemene nood- en interventieplanning. Informatie over specifieke risico’s of plaatsen waar een BNIP voor opgemaakt werd.
1.14.2.
Praktische modaliteiten
Infokrant Lichtervelde Website van Lichtervelde Lokale pers (geschreven en gesproken) Folders voor bepaalde delen of wijken van de stad Persoonlijke brieven Wijkdiensten politie
1.14.3.
(Multidisciplinaire) informatie en/of opleiding
o o o Specifieke opleiding aan de beleidsverantwoordelijken veiligheidscel. Specifieke opleiding aan de operationelen discipline 3. Specifieke opleiding interdisciplinair en
1.14.4.
Nuttige informatiebronnen
o
o
o o o
o
o
Provincie West-Vlaanderen http://www.west-vlaanderen.be/xca/PWV/NL/NL Provincie West-Vlaanderen – Openbare hulpverlening http://www.west-vlaanderen.be/jahia/Jahia/site/federaal/pid/264 Crisis- en Coördinatiecomité van de regering http://www.ibz.be/code/nl/loc/crise.shtml Ministerie Binnenlandse Zaken – Civiele veiligheid http://www.ibz.be/code/nl/loc/secucivile.shtml Ministerie Binnenlandse Zaken http://www.ibz.be/news/nl/default.shtml FOD Volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu https://portal.health.fgov.be/portal/page? _pageid=56,512460&_dad=portal&_schema=PORTAL zie bijlage
1.15.
o
Oefeningen
1.15.1. Oefenbeleid Jaarlijks in de gemeente Lichtervelde 1.15.2. Kalender Zaterdag 19 september 2009: Treinongeval 1.15.3. Voorbereiding Voor elke oefening wordt een werkgroep opgericht De werkgroep bestaat minstens uit een vertegenwoordiger van elke discipline De samenstelling is afhankelijk van de soort oefening
o
o
o
o
1.15.4.
Evaluatie o Voorafgaand aan de oefening wordt een datum vastgelegd voor de evaluatie (bij voorkeur binnen de maand na de oefening)
o De organisatie en coördinatie van de evaluatie is een taak van de NIP ambtenaar in samenwerking met de veiligheidscel.
BEHEER VAN NOODSITUATIES IN LICHTERVELDE
1.16. Relatie GCC en CP-Ops
Nood
1.17. CP-Ops: Operationele coördinatie
Samenstelling
Verplicht aanwezige leden: o Dir-CP-Ops: De aanwezige brandweerofficier met de hoogste in graad. In functie van de aard van de noodsituatie kan de burgemeester een andere discipline aanduiden als DIR-CP-Ops o Dir-Bw: Hoogste in graad van de brandweer. Deze functie is NIET cumuleerbaar met functie Dir-CP-Ops. o Dir-Med: Bepaling volgens KB van 2 februari 2007. o Dir- Pol: OGP of OBP van lokale politie Regio Tielt; o Dir-Log: Hoogste in graad van de Civiele Bescherming o Dir-Info: Informatieambtenaar o
1.17.1.
o
Er wordt een persoon aangeduid, belast met het secretariaat van de CP-Ops. Hij of zij staat in voor het bijhouden van de notulen en het operatiedagboek en is eveneens de contactpersoon voor het coördinatiecomité. Adviseur Veiligheid, aangeduid door de Dir-CP-Ops, om de operaties in de veiligst mogelijke omstandigheden te laten verlopen.
Bijkomende facultatieve leden: o Verantwoordelijke of veiligheidschef van het betrokken bedrijf of instelling. o Officier van de Federale Politie.
Beleidsc G
Operationeel verantwoordelijken van andere, nog niet vertegenwoordigde, hulpdiensten. (Rode Kruis, Vlaamse Kruis, versterkingen Federale Politie, technische stadsdiensten, …) Experten of deskundigen.
o
De verplicht aanwezige leden, die de minimale samenstelling van de CPOps vormen, begeven zich onmiddellijk naar de CP-Ops. Alle andere personen vervoegen de CP-Ops enkel indien ze erom gevraagd worden in opdracht van de Dir-CP-Ops.
1.17.2.
1.17.2.1.
Praktische opdrachten
o
Vóór de activering van het Gemeentelijk CoördinatieComiité De CP-Ops heeft de volheid van bevoegdheid in afwachting van de installatie van een GCC.
1.17.2.2.
Na de activering van het Gemeentelijk CoördinatieComité De CP-Ops staat in voor de supervisie en het globale commando van de operaties op het terrein. De Dir-CP-Ops doet een voorstel aan het GCC over onder meer bijkomende in te zetten middelen, schuilgaan, ontruimen en evacuatie van de bevolking en de informatieverspreiding. o De CP-Ops ontplooit en organiseert de zonering interventieterrein (ZI) en geeft het ZI vrij of heft delen ervan op. o De CP-Ops adviseert de bevoegde overheden en voert de door hen genomen beslissingen uit. o Bij “Einde alarm” ziet de CP-Ops na welke maatregelen er moeten worden genomen voor het verder beheren van de noodsituatie.
o
1.17.2.3.
Ligging en signalisatie Op strategische, doch “veilige” plaats Onmiddellijke nabijheid van het incident Op aanrijweg: vlot bereikbaar en herkenbaar Zichtbaar voor aankomende hulpdiensten Buiten de uitsluitingsperimeter, in de oranje zone Met zicht op rode zone o Bepaald door Dir-CP-Ops, indien mogelijk in samenspraak met de leden van de operationele coördinatie. (CP-Ops of motorkapoverleg) o CP-Ops wordt uitgebouwd door de brandweer. o Omringd door de CP-zone met de monodisciplinaire commandovoertuigen
1.17.2.4. Uitrusting en signalisatie Commandovoertuigen van de verschillende disciplines en hulpdiensten Telecomwagen en coördinatiecontainer van de civiele bescherming. Een gebouw in de omgeving Groen zwaailicht Gele fluo vlag 1.17.2.5. Aanduiding Dir-CP-Ops o De operationele coördinatie (CP-Ops) wordt geleid door de Dir-CPops. De Dir-CP-OPs wordt in principe geleverd door de brandweer, tenzij de burgemeester een directeur van een andere discipline aanduidt, omdat de situatie dit vereist.
1.17.2.6.
RV-punten/ PEB Wordt bepaald door de Dir-CP-Ops Afhankelijk van de locatie. Afhankelijk van aanwezigheid van gevaarlijke of hinderlijke stoffen. o Eventueel kunnen op voorhand reeds een aantal punten van eerste bestemming of RV-punten bepaald worden.
1.17.3. 1.17.4.
Helistrip Organisatie van de disciplines
Sportcentrum – Zandstraat 15. Zie monodisciplinaire interventieplannen.
1.18.
Beleidscoördinatie Schema
1.18.1.
Meldin door opro
1.18.2. Melding van een noodsituatie
- Een oproeper doet een melding aan het HC 100 / 101 - De eerste ploegen ter plaatse (D1 – D2 en D3) verzamelen zo snel mogelijk de noodzakelijke informatie.
1.18.3. Overleg met de burgemeester
Op basis van deze informatie neemt de lokale politie Regio Tielt of Brandweer Lichtervelde contact met de burgemeester, die kan 2 beslissingen nemen - Operationele coördinatie behouden  De werking en de opdrachten van de CP-Ops worden uitgevoerd, zoals voorzien in de actiekrant CP-Ops (A.C. 4.1)  Er wordt vanuit de operationele coördinatie regelmatig een SITREP gegeven (A.C. 4.2)
-
In overleg burgeme
Het GANIP wordt afgekondigd (1.18.4)
1.18.4.
Afkondigen van het Gemeentelijk Algemeen Nood- en Interventieplan (GANIP) – Het geven van alarm (A.C. 1.1 t.e.m. 1.3)
-
-
-
Het afkondigen van het GANIP betekent dat zich een bepaalde noodsituatie voordoet op het punt staat zich voor te doen. Het afkondigen van het GANIP kan ENKEL gebeuren door de burgemeester of zijn plaatsvervanger. De verwittiging van het HC 100 en de gouverneur gebeurt in de vorm van het bericht “Afkondiging gemeentelijke fase” (A.C. 1.1) dat via fax wordt verstuurd. Het betekent dat het HC-100 en de lokale dispatching de opdracht krijgen het alarmeringsschema op te starten en de betrokkenen te verwittigen van de noodsituatie. (A.C. 1.2) Te nemen maatregelen bij afkondiging van het GANIP (A.C. 1.3)
1.18.5. Opschalen naar provinciale fase (A.C. 2)
-
Wanneer één van de redenen tot opschaling positief beantwoord moet worden, dan verwittigt de burgemeester de gouverneur van West-Vlaanderen via het HC 100. De verspreiding gebeurt door middel van de vraag tot opschaling (A.C. 2)
1.18.6. Einde van de Gemeentelijk fase – Einde Alarm (A.C. 3)
- Het einde van de Gemeentelijke fase wordt door de burgemeester gegeven wanneer de permanente coördinatie tussen de aanwezige disciplines niet langer noodzakelijk is. o Het moet toelaten dat de verplichtingen inherent aan de alarmfase (gedeeltelijk) kunnen afgebouwd worden. o Het betekent geenszins dat het beheer van de noodsituatie is afgelopen. Meerdere disciplines kunnen nog actief zijn op het terrein. Er is echter geen permanente nood meer aan coördinatie. o De nodige maatregelen moeten genomen worden om het verloop van de noodsituatie te beheren en de terugkeer naar een normale situatie te verzekeren. o Wordt gegeven door de burgemeester in overleg met de CC of door de Dir-CP-Ops na overleg met de CP-Ops bij afwezigheid van het CC. o De melding van het einde van de noodsituatie gebeurt in de vorm van het bericht “Einde Gemeentelijk fase” (A.C. 3)
1.18.7. Oprichten GCC (A.C. 5.1 t.e.m. 5.2)
-
-
Het GCC komt samen in één van de opgegeven locaties (zie 1.7.1). De voorkeur gaat naar het gemeentehuis van Lichtervelde. De leden van het GCC worden gealarmeerd door de NIP Ambtenaar / Brandweer / politie / HC 100 volgens het afgesproken schema. (A.C. 5.1) Het GCC wordt geopend en ingericht onder de verantwoordelijkheid van de NIP Ambtenaar.
-
De werking en de opdrachten van het GCC worden uitgevoerd, zoals voorzien in de actiekrant GCC (A.C. 5.2) SITREP of gestructureerde informatie van de CP-Ops via een situatieschets (A.C. 4.2)
-
1.18.8. Beschermingsmaatregelen (A.C. 6.1 t.e.m. 6.3)
1.18.8.1. 1.18.8.2.
Procedure Schuilen (A.C. 6.1)
Procedure Ontruimen (A.C. 6.2) Bijlage onthaalcentra < 12u Procedure Evacueren (A.C. 6.3) Bijlage onthaalcentra > 12 u
1.18.8.3.
1.18.9. Informatie (A.C. 8)
1.18.9.1. Informatie aan de bevolking
Zie Informatie Interventieplan (IIP) – Discipline 5 (A.C. 8) o Vrijgave telefoonnummer: Groen nummer: 0800/92.693 o Centrum voor informatie aan de bevolking of Call Center. Wordt samen met het TIC (Telefooninformatiecentrum) uitgebouwd. o Stadhuis Roeselare – Zuidstraat 15, 1° en 2° verdiep o Alternatief: Infocentrum stad of gemeente
1.18.9.2.
Informatie over slachtoffers aan betrokken, familie en verwanten
Zie Psychosociaal Interventieplan (PSIP) (A.C. 7) Onder leiding van slachtofferbejegening o Oprichten Telefoon Informatiecentrum (TIC): 0800/92.693 o Stadhuis Roeselare – Zuidstraat 15, 1° en 2° verdiep Alternatief: Infocentrum stad of gemeente 1.18.9.3. Informatie aan de media
Zie Informatie Interventieplan (IIP) – Discipline 5 (A.C. 8) o Perscentrum: Accent Bussiness Park – Zaal Odysseus 4° verdiep – Kwadestraat 159 a-b -8800 Roeselare o Alternatief: Zaal in omgeving noodsituatie - buiten de ONTRADINGSPERIMETER 1.18.9.4. Informatie m.b.t. slachtoffers o Zie Medisch Interventieplan (MIP) o De informatie m.b.t. slachtoffers kan enkel gegeven worden door de Dir-Med of de verantwoordelijke arts en valt dus onder de verantwoordelijkheid van Discipline 2.
1.19.
Basisactiekaarten beleidscoördinatie
ACTIEKAART 1: Gemeentelijke fase
Actiekaart 1.1. : Afkondiging gemeentelijke fase Afkondiging Gemeentelijk Fase NOOD- EN INTERVENTIEPLAN GEMEENTE LICHTERVELDE
Van: ………………………………………………………………………………….
(naam en functie van wie het bericht afkondigt)
Te bereiken op/via: ………………………………….. Aan: HC-100 West-Vlaanderen (te faxen naar 050/31 23 30) Provinciegouverneur West-Vlaanderen – opdracht via HC-100
De burgemeester van de gemeente Lichtervelde kondigt hierbij de gemeentelijke fase af.
Datum: ……………………………………………... Uur: ……………………………………………………… Plaats noodsituatie: ………………………………………...................... Aard noodsituatie: ………………………………………………………
(bv. verkeersongeval, brand, explosie, gasontsnapping, ...)
GCC reeds samengeroepen: ja / neen Plaats samenkomst GCC: …………………………………………………….
Raming aantal slachtoffers:…………………………………………………………………….. reëel: ………………………………………………..……………….……………………. potentieel: …………………………………………..……………….……………………. algemeen voorkomende aard van de verwonding: …………………........................
PLAATS CP-OPS: ………………………………………………………………………………… PLAATS VMP:……………………………………………………………………………………… TOEGANGSWEG(EN):………..…………………………………….……………………………. VERZAMELPUNT AMB:….……………………………………..………………………………… WINDRICHTING: ………………………………………….…………........................................ MIP AFGEKONDIGD? Ja – Neen WELKE MIDDELEN ZIJN INGEZET?.................................................................................. GEVAARLIJKE PRODUCTEN BETROKKEN? Ja – Neen Welke?..................................... Onthaalcentrum: …………………………………………………………………………………… Opmerkingen: ………………………………………………………………………………………
Actiekaart 1.2.1 : Alarmeringsschema Lichtervelde
O
100
Actiekaart 1.2.2 : Alarmeringsschema HC 100
1° U
A
L A
R
M
V
e r s p r e A i d L i An R g
M H dC 1o 0o 0r
b r a n d w
e e r
b u r g e m a m
e e s t e r
g o u v e r n e u r
b t e vn e a r a a r n t w o vo o r o r l i j k d e d en o o d p l a n n i n g g e m e e n t e d ie n s t e n a a t s c h a p p ij e n e e r d ie n s t e n in g
n u t s m
a n d eb r r e a n d w C
i v i eB l e s c h e r m
e x t e d n i e e n s , d e e ns k u n d i g e n r t
l e d e v n a h n e gt e m
e e n Ct C l ij k e
C
I /C 1 0 c 1 e n t r a l e L o k / af el e d e rp a o l el i t i e D D ir c o ir j u d
a c t i v e Mr i In/ P g S
I P
: a l t i jv d e r w
it t ig e n
: o p t i o v ee re wl i t t i g e n n
De leden van het gemeentelijk coördinatiecomité worden dubbel gealarmeerd : door het HC100 en door de gemeentelijke brandweerdienst. Het schema dient nominatief met vermelding van de gsm-nummers (A.C.5.1) in de bijlagen van het ANIP worden opgenomen. Dit op uitdrukkelijke vraag van het HC100. De gemeenten zelf kunnen autonoom beslissen hoe ze de alarmering intern regelen : hetzij via de brandweer, hetzij via de ambtenaar noodplanning de andere leden van het GCC verwittigen.
Actiekaart 1.3 : Te nemen Maatregelen bij afkondigen Gemeentelijke fase –
alarm
Door de persoon die het alarm geeft -
-
-
Hij begeeft zich (voor zover hij nog niet ter plaatse is) naar de plaats van de noodsituatie. Hij verwerft zo snel mogelijk een overzicht van de noodsituatie en geeft bijkomende informatie aan het HC-100 nopens alle elementen van de noodsituatie. Indien nodig schakelt hij over naar een ander aangepast bijzonder nood - en interventieplan. Hij begeeft zich naar het motorkapoverleg rond de commandowagen van de brandweer.
Door het HC-100
-
-
De verspreiding van het alarmbericht naar de personen en diensten vermeld op het alarmeringsschema. Indien nodig het oproepen van aanvullende middelen zodra bijkomende informatie voorhanden is.
Door het CIC/lokale dispatching
-
Het CIC of lokale dispatching verwittigt die lokale en/of federale politiediensten in functie van de plaats en de aard van de noodsituatie en/of ingevolge afspraken met de desbetreffende politiediensten.
Door de brandweer De brandweer richt een eerste gecoördineerd overleg in (zogenaamd motorkapoverleg) rond de commandowagen van de brandweer. De brandweer stuurt het CP-Ops voertuig naar de afgesproken plaats, dit in samenspraak met de lokale politie. Op een strategische plaats, in de onmiddellijke omgeving van de noodsituatie, bepaalt de Dir-Bw, indien mogelijk in samenspraak met de leden van de CP-Ops, de plaats van de CP- zone. De brandweer stuurt de nodige technische hulpmiddelen naar de plaats van de noodsituatie en coördineert deze.
Door de politie De politie neemt de nodige maatregelen om de gevolgen van de noodsituatie zo spoedig mogelijk te kunnen beperken (bv. door evacuatie, het afsluiten van de gevaarszone, gerechtelijke vaststellingen, identificatie slachtoffers, ...). De politie, belast met het gerechtelijk onderzoek, laat niet na de gerechtelijke overheden desgevallend te alarmeren.
Door de overige opgeroepen personen en diensten De leden van het GCC begeven zich bij de ontvangst van het alarmbericht onmiddellijk naar het GCC. De leden van de operationele groep begeven zich naar de plaats van de ramp voor de samenstelling en de plaatsbepaling van de CP-Ops. De overige personen of diensten die volgens de alarmeringsschema's worden opgeroepen, melden zich bij de CP-Ops en voeren de taken uit die tot hun werkdomein of discipline behoren.
ACTIEKAART 2 : Vraag tot opschaling naar provinciale fase
VRAAG TOT OPSCHALING VAN GEMEENTELIJK NOOD- EN INTERVENTIEPLAN GEMEENTE LICHTERVELDE NAAR PROVINCIALE FASE.
Van: …………………………………………………………………………………..
(naam en functie van wie het bericht afkondigt)
Te bereiken op/via: ………………………………….. Aan: HC-100 West-Vlaanderen (te faxen naar 050/31 23 30)
Datum: ……………………………………………………... Uur: ……………………………………………………… Plaats noodsituatie: …………………………………............................ Aard noodsituatie: ….…………………………………………………
(bv. verkeersongeval, brand, explosie, gasontsnapping, ...)
GCC reeds samengeroepen: ja / neen Plaats samenkomst GCC: Reden tot opschaling: 1. 2. 3. 4. Gemeentegrens overschrijvend: Lokale middelen onvoldoende: Specifiek provinciaal of federaal NIP: ja / neen ja / neen ja / neen …………………………………………
indien ja, welk: ………………………………………………………………. Andere………………………………………………………………………...
Raming aantal slachtoffers:……………………………………………………… reëel: ………………………………………………..……………….…… potentieel: …………………………………………..……………….……
PLAATS CP-OPS: ………………………………………………………………
ACTIEKAART 3 : Einde gemeentelijke fase
EINDE GEMEENTELIJK FASE NOOD - EN INTERVENTIEPLAN GEMEENTE LICHTERVELDE
Van: …………………………………………………………………………………..
(naam en functie van wie het bericht afkondigt)
Te bereiken op/via: ………………………………….. Aan: HC-100 West-Vlaanderen (te faxen naar 050/31 23 30) Provinciegouverneur West-Vlaanderen – opdracht via HC-100 De burgemeester van de gemeente Lichtervelde kondigt hierbij het einde van de gemeentelijke fase af. Datum: ……………………………………………………... Uur: Opmerkingen: ………………………………………………………
ACTIEKAART 4: CP - Ops
Actiekaart 4.1. : Actiekaart CP-Ops
I.
Samenstelling: • Verplicht aanwezige leden: o Dir-CP-Ops: De aanwezige brandweerofficier met de hoogste in graad. In functie van de aard van de noodsituatie kan de burgemeester een andere discipline aanduiden als DIR-CP-Ops o Dir-Bw: Hoogste in graad van de brandweer. Deze functie is NIET cumuleerbaar met functie Dir-CP-Ops. o Dir-Med: Bepaling volgens KB van 2 februari 2007. o Dir- Pol: OGP of OBP van lokale politie REGIO TIELT o Dir-Log: Hoogste in graad van de Civiele Bescherming o Dir-Info: Informatieambtenaar
o
o •
Er wordt een persoon aangeduid, belast met het secretariaat van de CP-Ops. Hij of zij staat in voor het bijhouden van de notulen en het operatiedagboek en is eveneens de contactpersoon voor het coördinatiecomité. Adviseur Veiligheid, aangeduid door de Dir-CP-Ops, om de operaties in de veiligst mogelijke omstandigheden te laten verlopen.
Bijkomende facultatieve leden: o Verantwoordelijke of veiligheidschef van het betrokken bedrijf of instelling. o Officier van de Federale Politie. o Operationeel verantwoordelijken van andere, nog niet vertegenwoordigde, hulpdiensten. (Rode Kruis, Vlaamse Kruis, versterkingen Federale Politie, technische stadsdiensten, …) o Experten of deskundigen. De verplicht aanwezige leden, die de minimale samenstelling van de CP-Ops vormen, begeven zich onmiddellijk naar de CP-Ops. Alle andere personen vervoegen de CP-Ops enkel indien ze erom gevraagd worden in opdracht van de Dir-CP-Ops.
II. Ligging Op strategische, doch “veilige” plaats Onmiddellijke nabijheid van het incident Op aanrijweg: vlot bereikbaar en herkenbaar Zichtbaar voor aankomende hulpdiensten Buiten de uitsluitingsperimeter, in de oranje zone Met zicht op rode zone o Bepaald door Dir-CP-Ops, indien mogelijk in samenspraak met de leden van de operationele coördinatie. (CP-Ops of motorkapoverleg) o CP-Ops wordt uitgebouwd door de brandweer. o Omringd door de CP-zone met de monodisciplinaire commandovoertuigen III. Uitrusting en signalisatie Commandovoertuigen van de verschillende disciplines en hulpdiensten
Telecomwagen en coördinatiecontainer van de civiele bescherming. Een gebouw in de omgeving Groen zwaailicht Gele fluo vlag IV. Aanduiding Dir-CP-Ops De operationele coördinatie (CP-Ops) wordt geleid door de Dir-CP-ops. De Dir-CP-OPs wordt in principe geleverd door de brandweer, tenzij de burgemeester een directeur van een andere discipline aanduidt, omdat de situatie dit vereist.
V. RV-punten/ PEB Wordt bepaald door de Dir-CP-Ops Afhankelijk van de locatie. Afhankelijk van aanwezigheid van gevaarlijke of hinderlijke stoffen. o Eventueel kunnen op voorhand reeds een aantal punten van eerste bestemming of RV-punten bepaald worden. VI. Helistrip Heilig Hartziekenhuis Roeselare Stedelijk Ziekenhuis Roeselare Sint-Rembertsziekenhuis Torhout
VII.
Praktische opdrachten

Motorkapoverleg: Embryonale CP-Ops: o Inwinnen van informatie per discipline – eerste SITREP (A.C. 4.2) o Beeldvorming van de situatie. o Maak afspraken ivm de zonering inteventieterrein: Bepalen locatie CP-OPS in oranje zone Bepalen locatie VMP in oranje zone Bepalen opvangplaats geïmpliceerden  Circulatieplan uitwerken: Way-in, Way-out, RV-punt ziekenwagens en reservemiddelen Afbakening zones en perimeters o Oordeelvorming: inschatten zwaartepunten – risico en noden per discipline o Stellen van prioriteiten mono- en multidisciplinair o Multidisciplinair uitwisselen van de informatie o Multidisciplinair overleg en afstemmen van de operaties. o Beslissing aangaande opstarten Cp-Ops en eventueel opschaling o Aanduiden Dir-Cp-Ops

Vóór de activering van het Gemeentelijk Coördinatie Comité o De CP-Ops heeft de volheid van bevoegdheid in afwachting van de installatie van een GCC. o Zie actiekaart GCC (A.C. 5.2) Na de activering van het Gemeentelijk Coördinatie Comité EN bij afwezigheid GCC De opdrachten situeren zich op het tactisch niveau met aandacht voor het evolutief denken en het anticiperend handelen.

De CP-Ops neemt korte termijnbeslissingen in het kader van de beheersing van de dreiging en de organisatie, ondersteuning en ontlasting van het terrein.  De CP-Ops staat in voor de supervisie en het globale commando van de operaties op het terrein.  De CP-Ops adviseert de bevoegde overheden en voert de door hen genomen beslissingen uit.  De Dir-Ops doet een voorstel aan het GCC over onder meer bijkomende in te zetten middelen, schuilgaan, ontruimen en evacuatie van de bevolking en de informatieverspreiding.  Regelmatige informatie en rapportage over de evolutie van de gebeurtenis aan de betrokken overheden en het HC-100. (A.C. 4.2)

o
De CP-Ops ontplooit en organiseert de zonering interventieterrein (ZI) en geeft het ZI vrij of heft delen ervan op: o Locatie CP-OPS, VMP, opvangplaatsen geïmpliceerden, circulatieplan RV-punt, Way-in, Way-out, afbakening zones en perimeters
 Het hulpcentrum 100 fungeert als centraal communicatiecentrum voor het alarmeren en oproepen van hulpdiensten.  Het hulpcentrum 100 informeren over de aankomst van de opgeroepen diensten en de evolutie in het rampgebied.

Bij “Einde alarm” ziet de CP-Ops na welke maatregelen er moeten worden genomen voor het verder beheren van de noodsituatie. (zie actiekaart GCC – A.C. 5.2 - bij afwezigheid GCC)

Opdrachten DIR-CP-Ops o o
o
De CP-Ops oprichten en leiden. Coördinatie van de multidisciplinaire hulpverlening. Aanduiden van een adviseur, belast met het evalueren van de risico’s verbonden aan de inzet van het personeel bij hulpoperaties en met het voorstellen van de gepaste maatregelen. Gespreksleiding op zich nemen. Opstart melden aan HC 100 Aanduiden verslaggever/secretariaat Bewaken horizontale en verticale communicatie Erover waken dat de multidisciplinaire besluitvorming ook monodisciplinair uitgevoerd wordt. Beheerst perscommunicatie in afwachting van discipline 5. Aanbevelen op- en afschaling
o o o o o o o
Actiekaart 4.2. : Situatieschets van CP-OPS naar …. (GCC, HC-100, Gouverneur)
OMSCHRIJVING NOODSITUATIE
• Wat – Aard noodsituatie? • Waar – Plaats noodsituatie? • Wanneer – Datum en uur? • Wie – Melder?
SLACHTOFFERS

Aantal reëel
• Aantal potentieel

Aard verwondingen JA - NEEN
ZIJN ER GEVAARLIJKE STOFFEN BETROKKEN? Zijn er maatregelen genomen ter bescherming van personen? • Schuilen • Ontruimen • Evacuatie
PROBLEEMSTELLING
Welke problemen zijn prioritair? Welke beslissingen moeten onmiddellijk worden genomen? Wat is de impact op de omgeving?
Zijn er grensoverschrijdende gevolgen? Gemeente / provincie / landsgrenzen
NOODPLANNINGSZONE Wie is de Dir-CP-Ops? Plaats van de CP-Ops Plaats CP-zone Way-in CP-zone RV-punt Plaats VMP (Vooruitgeschoven Medische Post) Way-in VMP Way-out VMP
DISCIPLINE 1
Dir-Bw Ingezette manschappen en middelen Versterking Metingen / Windrichting
DISCIPLINE 2
Afkondigen MIP? Type ? Dir-Med Slachtoffers (gewonden)
• JA - NEEN
A - B - C - D
Aantal reëel
• Aantal potentieel • Aard verwondingen Ingezette middelen
Zijn er niet-gewonden? Opstart PSIP? Opvangplaats niet-gewonden?
• •
< 12 u > 12 u
DISCIPLINE 3
Dir-Pol Ingezette manschappen en middelen Verkeerscirculatieplan Toegangswegen RV-punt / PEB-punt Evacuatiewegen Verwittigen van de bevolking (luidsprekerwagens) Eerste opvang – locatie?
DISCIPLINE 4
Dir-Log Ingezette manschappen en middelen Bijkomend gevraagd materieel Communicatiemiddelen
DISCIPLINE 5
Dir-Info Zijn er al berichten verstuurd? Opvang pers Persconferentie: • Locatie • Tijdstip Infocentrum voor de bevolking
INFONUMMER:
ACTIEKAART5: HET GCC
Actiekaart 5.1. : Alarmering van GCC
Wie verwittigen? Door NIP-ambtenaar / Brandweer / Politie / HC 100 Leden GCC: Alarmbericht: PERSOON Burgemeester: Mevr. Ria Pattyn NIP-Ambtenaar: Vanderhaeghe Joost Adviseur NIP: Barbara Bourdeau Discipline 1: Brandweer Discipline 2: Discipline 3: Discipline 4: Brandweer HC 100 Brandweer CIC HC 100 voor CB Adviseur NIP Tech. Dienst Discipline 5: Secretariaat: Gemeentesecretaris Anderen (in functie van de situatie) Vb. NMBS,… Adviseur NIP Adviseur NIP 0475/64.67.36 0472/25.72.78 0475/20.06.27 ja - nee ja - nee ja - nee 0498/88.54.96 ja ja ja ja nee nee nee nee Brandweer Brandweer 0477/370.321 0476/30.54.16 ja - nee ja - nee U wordt opgeroepen wegens het in werking stellen van het gemeentelijk nood- en interventieplan. TE BELLEN DOOR TEL. OPROEP BEREIKT UUR OPMERK INGEN
051/72.42.79 050/81.58.41
Actiekaart 5.2: Actiekaart Gemeentelijk Coördinatiecomité (GCC)
 I. Samenstelling Minimale samenstelling o De burgemeester (Voorzitter) o De brandweercommandant of officier - dienstchef o De coördinator discipline 2 of en vertegenwoordiging van één van de erkende spoeddiensten. o DSI o De korpschef van de PZ Regio Tielt o De verantwoordelijke technische dienst o De communicatieambtenaar o De ambtenaar verantwoordelijk voor de noodplanning o Persoon die instaat voor het secretariaat Voor zover aanwezig met middelen of mensen op het rampterrein o De bevelhebber van de civiele bescherming – Grote Wacht Jabbeke o Officier Federale Politie en/of steundienst Bijkomend en afhankelijk van de noodsituatie o Federale politie – DIRCO Brugge o Federale politie – DIRJUD Brugge o Procureur des Konings o Vertegenwoordiger van de provincie West-Vlaanderen o Verantwoordelijke en/of preventieadviseur van het getroffen bedrijf of instelling o Verantwoordelijken van andere dan bovengenoemde hulpverleningsorganisaties o Deskundigen, experten en technici De leden van de minimale samenstelling en de bevelhebbers van de aanwezige diensten op het terrein begeven zich onmiddellijk naar het GCC, van zodra het opgestart wordt. De andere personen vervoegen het GCC van zodra ze daartoe uitgenodigd worden. II. III. Locatie o Gemeentehuis Lichtervelde – Marktplaats 2-8810 Lichtervelde Toegangsprocedures o Gemeentehuis Lichtervelde: • David Maria 051/729446 • Lt. Vanderhaeghen bezit ook een sleutel. Infrastructuur en inrichting o Vergaderruimte o Onmiddellijk contact mogelijk met dispatching en radio-operatorkamer o ANIP – BNIP (statisch) o Cartografie o Lijsten met contactpersonen en –gegevens o Verschillende stopcontacten o Verschillende aansluitingen internet o Verschillende telefoonaansluitingen


IV.
o
o o
o
o o
o o
o o o V.
Astrid – gespreksgroepen (GB W-VL CC) Magnetisch White Board en toebehoren Laptop Beamer en projectiescherm of smartboard Inventaris multimedia-apparatuur en beschikbaarheid Camera’s in dispatching – Doorsturen beelden Verschillende faxtoestellen Verschillende kopieertoestellen Bureelmateriaal (Kleefband, transparant, stiften, lat, …) Koffie Frisdrank
Opdrachten De opdrachten situeren zich op het strategische niveau. De beslissingen die genomen worden zijn (middel)lange termijnbeslissingen.    

De opstart van het CC wordt gemeld aan de CP-Ops en de gouverneur. Stel iemand aan die belast is met het secretariaat. HOU ALLES BIJ IN EEN LOGBOEK! Vraag een multidisciplinaire situatieschets aan CP-Ops. ALLE disciplines geven hun verslag (A.C. 4.2) Evalueer de noodsituatie en omschrijf de schadeomvang o Opvolging en beheersing van eventuele uitbreiding van de noodsituatie en gevolgschade. o Maak alles overzichtelijk en duidelijk d.m.v. kaarten en schetsen o Gebruik de beschikbare multimedia-apparatuur.  Neem alle “beleidsmatige” maatregelen die nodig zijn om de operationele acties te ondersteunen o Opeisen privé-middelen o Opeisen of aanvragen/oproepen gespecialiseerde diensten o Advies gespecialiseerde diensten o Militaire / Internationale hulp o Versterkingen o Reserves o Logistiek  Heb aandacht voor de gevolgen van de noodsituatie en pak deze op doeltreffende wijze aan o Neem alle beschermingsmaatregelen die nodig zijn om de veiligheid van de bevolking te waarborgen: Schuilgaan (A.C 6.1) Ontruimen (A.C 6.2 - Bijlage opvangcentra < 12u) Evacuatie (A.C 6.3 - Bijlage opvangcentra > 12u) o Neem de nodige beschermingsmaatregelen voor milieu o Neem de nodige maatregelen tot behoud of herstel van de volksgezondheid. (Medicatie, drinkwater, …) o Coördineer de uitvoering ervan Informeer de bevoegde overheid (gouverneur/minister) op regelmatige basis Zorg voor centralisatie van de identiteitsgegevens van de betrokkenen in samenwerking met discipline 2 en 3: o Geïmpliceerden via DSI
  
 


Geëvacueerden in onthaalcentra via DSI o Gewonden in ziekenhuizen via Dir-Med o Overledenen in (nood)mortuaria via DVI Organiseer, in samenwerking met discipline 5, informatie aan: o De bevolking o De omliggende bedrijven, instellingen, scholen, … o De aangrenzende (bedreigde) gemeenten o De media Voorzie op regelmatige basis perscontacten en maak duidelijke afspraken. De burgemeester kan alleen de pers te woord staan of zich laten bijstaan door 1 of meerdere leden van het GCC (afhankelijk van de situatie)
o


Ga als burgemeester langs op de plaats van de noodsituatie en in de onthaalcentra en houd contact met betrokken en bevolking. Organiseer opschaling naar provinciale fase, indien noodzakelijk. (A.C. 2) Coördineer de terugkeer naar een normale situatie. Bepaal het “Einde alarm” en/of de afschaling (dit kan soms verschillend zijn per discipline)
  VI.
Einde alarm Het afkondigen van het einde alarm betekent dat de continue coördinatie (middels CC of CP-Ops) niet meer voor alle disciplines strikt noodzakelijk is. Het einde alarm moet dus kunnen toelaten dat de verplichtingen inherent aan de alarmfase (gedeeltelijk) kunnen worden afgebouwd. Het einde van het alarm betekent niet dat de gebeurtenis is afgelopen. Meerdere disciplines kunnen nog actief zijn op het terrein. Het beheer van de noodsituatie eindigt ook voor de bevoegde overheid niet automatisch bij het afsluiten van de acute bestrijding van de noodsituatie. De bevoegde overheid moet er voor zorgen dat   De nodige schikkingen zijn genomen om het verdere verloop van de noodsituatie te beheren Dat de normalisatie naar een gewone situatie organiseren is: o Einde schuilgaan o Einde evacuatie o Einde ontruiming, o Werking van de verschillende interventiediensten De bevoegde overheid in kennis gesteld wordt van het einde gemeentelijke fase (A.C. 3) De overgang naar de nazorg vloeiend verloopt, wie doet wat? o De getroffenen moeten verder geholpen worden o Moet er een debriefing georganiseerd worden? o Doorverwijzing naar een meer adequate vorm van hulp inzake psychosociale zorg.


o   
De getroffenen moeten verder geholpen worden inzake tussenkomst van het rampenfonds of verzekering.
     
Voorzie veiligheidsdiensten, indien noodzakelijk Voorzie ondersteuning van het eventuele gerechtelijke onderzoek Zorg voor het schoonmaken van de site. Wie? o Brandweer o Gemeentediensten o Gespecialiseerde firma o Bedrijf/Instelling zelf Zorg zo spoedig mogelijk voor herstel van de beschadigde infrastructuur Ook na de noodsituatie moet er gecommuniceerd worden. Stel iemand aan voor het beheer van de schadeclaims en verzekeringen Stel iemand aan voor het beheer van giften Bepaal onmiddellijk een datum voor een evaluatievergadering. Zorg dat de nodige aanpassingen gebeuren aan het GANIP. (NIPambtenaar)
ACTIEKAART 6: BESCHERMINGSMAATREGELEN
Actiekaart 6.1. : Schuilen
WAAR ?
Zone (Wijk, straten) Geschat aantal personen
Instructies aan de bevolking
Blijf binnen (of ga binnen in een gebouw) Sluit ramen en deuren (niet vergrendelen) Sluit ventilatiesystemen en luchtroosters Luister/kijk naar de radio/televisie/internet
Communicatiemiddelen
Sirenes (rond de Seveso-bedrijven) Luidsprekerwagens (lokale politie) Radio en televisie en internet
Controle
De lokale politie sluit de toegangswegen naar de betrokken zone(s) voor normaal verkeer af.
Aandachtspunten
het wachten op een bericht dat het gevaar geweken is, vooraleer de kinderen van school af te halen of de woning/werkplaats te verlaten
het innemen van bepaalde medicijnen (vb. jodiumtabletten) het toepassen van eenvoudige adembeschermingsmiddelen het waarschuwen m.b.t. het gebruik van water en voedsel het beperken van het telefoongebruik tot strikt noodzakelijke oproepen het waarschuwen van de automobilisten om de geteisterde zone te verlaten, e.a... ventilatie van de woning bij terugkeer indien aangewezen
Actiekaart 6.2. : Ontruimen
WAAR ?
Zone (Wijk, straten) Geschat aantal personen
WAARHEEN ?
Bijlage opvangcentrum < 12 u
Onthaalcentrum Capaciteit Faciliteiten:

cateringmogelijkheden sanitair toegankelijk voor mindervaliden
 
Discipline / Dienst
D3 : Slachtofferbejegening D2 : PSH – draaiboek PSIP D2 – DSI: Rode Kruis Personeel opvangcentrum OCMW
Instructies aan de bevolking
Begeef u naar het verzamelpunt Volg de aangegeven evacuatieroute Beperk het telefoongebruik tot strikt noodzakelijke oproepen
Communicatiemiddelen
Sirenes (rond de Seveso-bedrijven) Luidsprekerwagens (lokale politie) Radio en televisie en internet
Controle
Discipline 1 en 3
Maatregelen
Vervoermogelijkheden :     Eigen middelen Gemeenschappelijk vervoer Middelen van de verschillende disciplines Door de burgemeester opgevorderde middelen
Bepalen van de evacuatieroute en garanderen van vlot verkeer Bijzondere aandacht voor collectiviteiten als scholen, ziekenhuizen, homes en rusthuizen binnen de perimeter Bijzondere aandacht voor industriële bedrijven binnen de perimeter Zo nodig specifieke maatregelen m.b.t. de landbouw (o.m. dieren) Eventueel maatregelen ter ontsmetting van personen en voertuigen
Aandachtspunten
Activeren van het PsychoSociaal Hulpverleningsnetwerk: oprichten onthaalcentrum, installatie telefooninformatiecentrum, centraal informatiepunt, … het innemen van bepaalde medicijnen (vb. jodiumtabletten) het toepassen van eenvoudige adembeschermingsmiddelen het waarschuwen m.b.t. het gebruik van water en voedsel het beperken van het telefoongebruik tot strikt noodzakelijke oproepen aandacht voor terugkeer geëvacueerden aandacht voor een noodpakket (o.a. zaklamp, batterijen, water & voedsel, EHBO-doos, medicijnen, kleding, dekens, handschoenen en laarzen, lucifers, artikelen voor persoonlijke verzorging, geld en identiteitsbewijzen en verzekeringspapieren, lijst waardevolle bezittingen, mobiele telefoon, sleutels, gereedschapset, plattegrond omgeving, belangrijke telefoonnummers,…)
Actiekaart 6.3. : Evacueren
WAAR ?
Zone (Wijk, straten) Geschat aantal personen
WAARHEEN ?
Bijlage opvangcentrum > 12 u
Onthaalcentrum Capaciteit Faciliteiten:
 
cateringmogelijkheden sanitair en douche overnachtingsmogelijkheden toegankelijk voor mindervaliden
 
Discipline / Dienst
D3 : Slachtofferbejegening D2 : PSH – draaiboek PSIP D2 – DSI: Rode Kruis Personeel opvangcentrum OCMW
Instructies aan de bevolking
Begeef u naar het verzamelpunt Volg de aangegeven evacuatieroute Beperk het telefoongebruik tot strikt noodzakelijke oproepen
Communicatiemiddelen
Sirenes (rond de Seveso-bedrijven) Luidsprekerwagens (lokale politie) Radio en televisie en internet
Controle
Discipline 1 en 3
Maatregelen
Vervoermogelijkheden :     Eigen middelen Gemeenschappelijk vervoer Middelen van de verschillende disciplines Door de burgemeester opgevorderde middelen
Bepalen van de evacuatieroute en garanderen van vlot verkeer Bijzondere aandacht voor collectiviteiten als scholen, ziekenhuizen, homes en rusthuizen binnen de perimeter Bijzondere aandacht voor industriële bedrijven binnen de perimeter Zo nodig specifieke maatregelen m.b.t. de landbouw (o.m. dieren) Eventueel maatregelen ter ontsmetting van personen en voertuigen
Aandachtspunten
Activeren van het PsychoSociaal Hulpverleningsnetwerk: oprichten onthaalcentrum, installatie telefooninformatiecentrum, centraal informatiepunt, … het innemen van bepaalde medicijnen (vb. jodiumtabletten) het toepassen van eenvoudige adembeschermingsmiddelen het waarschuwen m.b.t. het gebruik van water en voedsel het beperken van het telefoongebruik tot strikt noodzakelijke oproepen aandacht voor terugkeer geëvacueerden aandacht voor een noodpakket (o.a. zaklamp, batterijen, water & voedsel, EHBO-doos, medicijnen, kleding, dekens, handschoenen en laarzen, lucifers, artikelen voor persoonlijke verzorging, geld en identiteitsbewijzen en verzekeringspapieren, lijst waardevolle bezittingen, mobiele telefoon, sleutels, gereedschapset, plattegrond omgeving, belangrijke telefoonnummers,…)
ACTIEKAART 7 : PSYCHOSOCIALE HULPVERLENING
(ZIE OOK DRAAIBOEK PSYCHOSOCIAAL INTERVENTIEPLAN (PSIP)) In functie van de crisissituatie worden de volgende punten al dan niet operationeel:
1. Transport van de niet gewonden van het rampterrein naar een onthaalcentrum: - vorderen van een bus - begeleiding op de bus 2. Installeren van een onthaalcentrum: - locatie - praktische organisatie: stoelen, drank, etc. - begeleiding in het onthaalcentrum: 1e opvang en registratie 3. Installeren van een telefooninformatiecentrum: - locatie - praktische organisatie: telefoontoestellen, fax, etc. - beantwoorden van de telefonische oproepen van familie en vrienden van de slachtoffers 4. Installeren van een centraal informatiepunt: - locatie - praktische organisatie: PC, printer, fax, etc. - Informatie verzamelen over de locatie van de slachtoffers en de namenlijsten opmaken 5. Opvang van familie en vrienden: - locatie - praktische organisatie: stoelen, drank, etc. - Samenbrengen van de familie met de getroffenen. De verantwoordelijke van de Psychosociaal hulpverlening staat in contact met het - GCC via de ambtenaar noodplanning - PCC via de psychosociaal manager.
ACTIEKAART 8 : INFORMATIE AAN DE BEVOLKING, MEDIA EN BETROKKENEN (ZIE OOK MONODISCIPLINAIR PLAN D5)
Betrokken bevolking
Wat? Door wie? Hoe? Tijdstip? Verificatie van informatie Callcenter
Bevolking
Wat? Door wie? Hoe? Tijdstip? Verificatie van informatie Callcenter
Media
Wat? Door wie? Hoe? Tijdstip? Verificatie van informatie Perscentrum
SPECIFIEKE ACTIEKAARTEN BELEIDSCOÖRDINATIE
Risico's waarvoor een BNIP bestaat
•  o o o o o o o o  Bestaand BNIP Provinciaal Spoorwegongevallen Luchtvaartongevallen Ieperiet Noordzee Ondergrondse leidingen Milieurampen en –incidenten Nucleaire ongevallen Interventieplan voor vogels Gemeentelijk o Noodplanningszone of BNIP per evenement of manifestatie vanaf 1000 aanwezigen of volgens risico. (zie overzicht evenementen) BNIP in opmaak (Gemeentelijk / Provinciaal)  Provinciaal o Nucleaire ongevallen Gemeentelijk o Uitval nutsvoorzieningen: stroom – en communicatiemiddelen. o Wateroverlast - overstroming


Andere risico’s
COMMUNICATIESCHEMA
Intradisciplinair: zie monodisciplinaire interventieplannen Interdisciplinair Telefoon, GSM, Fax
Besturen : gemeente , pr gewesten , federaal , bui
ASTRID
GCC :
Secretariaat en verbinding naar het CP-OPS
Commandant brandweer
ambtenaar noodplanning Federaal gezondBurgemeester heidsinspect. of MUG-arts Korpschef Politie / Dirco / Dirju …. of hun plaatsvervangers ….
GB WVL CC-LOC1 aangevuld met specialisten / deskundigen / exploitant Verantw. Logistiek Verantw-info
GB WVL CC-LOC1
GB WVL CP-OPS1 Dir-CP-Ops aangevuld met specialisten / deskundigen / exploitant Dir-Log / adj. Dir-info Adv.-Veil
CP-OPS :
Secretariaat en verbinding naar GCC Dir-BW / adj. Dir-Med / adj.
Dir-Pol / adj.
GB WVL RV1 "Rendez-vous"-punt telefonisch of GB WVL CO1 telefonisch of DIRMED01 telefonisch of SP NAT 3 telefonisch of GB WVL LOG1
Multidisciplinaire gespreksgroepen : GB WVL CC-LOC 1, 2 of 3 GB WVL CP-OPS 1, 2 of 3 GB WVL CO 1, 2 of 3 GB WVL RV 1, 2 of 3 GB WVL LOG 1, 2 of 3 ComdoWagen - LVO MUG-comdo Politie-comdo Log-comdo
NA HET INCIDENT
Evaluatie
 Na elke noodsituatie of ontplooiing van het GANIP, wordt zo snel mogelijk
een evaluatievergadering georganiseerd door de bevoegde overheid.  Alle verantwoordelijken en disciplines worden hierop uitgenodigd.  Er wordt een verslag opgesteld door de NIP-ambtenaar.
Aanpassingen aan het plan
 Aanpassingen en bijsturingen van het GANIP als gevolgd van de noodsituatie worden aangebracht door de NIP-amtenaar.  De NIP-ambtenaar brengt de bestemmelingen op de hoogte volgens de procedure opgenomen in dit plan.  Indien noodzakelijk wordt een nieuwe versie van het GANIP verspreid.
Debriefing
 Indien noodzakelijk of na grootschalige incidenten of noodsituaties wordt
een debriefing of nazorg voorzien met hulpverleners en/of betrokkenen.  Deze nazorg of debriefing dient op een professionele manier te gebeuren en moet goed voorbereid zijn.
 De debriefing kan georganiseerd worden in overleg met de DSI, FIST-
team brandweer of Stress-team politie.
Zelf op te nemen: (zie DEEL III: bijlagen) - Gemeentelijke instanties, diensten, personen… (eigen en buurgemeenten) - nutsmaatschappijen - NMBS - polderbesturen - aangrenzende gemeenten - milieu- en technische dienst - privé-aannemers - landbouwers - artsen - opvangcentra - …
GANIP Lichtervelde
55
Lijst met gebruikte afkortingen
ANIP BNIP BW CB CC comdo CP-Ops D1 D2 D3 D4 D5 Dir-Bw Dir-CPOps Dir-Info Dir-Log Dir-Med Dir-Pol Dirco Dir-jud DSI DVI FGI FOD GCC GVC H Algemeen Nood- en InterventiePlan Bijzonder Nood- en Interventieplan BrandWeer Civiele Bescherming CoördinatieComité commando Commando Post Operaties Discipline 1 – Brandweer Discipline 2 – Medisch-sanitaire en psychologische hulpverlening Discpline 3 – Politie Discipline 4 – Logistiek Discipline 5 – Informatie Directeur Brandweer Directeur Commando Post Operaties Directeur Informatie Directeur Logistiek Directeur Medische Hulpverlening Directeur Politie (Officier Bestuurlijke Politie) Directeur Coördinatie van de Federale politie Gerechtelijk Directeur van de Federale politie Dringende Sociale Interventie (Rode Kruis Vlaanderen) Disaster Victim Identification team (Federale politie) Federale GezondheidsInspecteur Federale OverheidsDienst Gemeentelijk CoördinatieComité Gemeentelijke VeiligheidsCel Helihaven
GANIP Lichtervelde
07-07-2008 56
HC-100 IAC IIP
HulpCentrum 100 Informatie- en AdviesCentrum (PSIP) Informatie InterventiePlan
Inventaris van de provinciale, gemeentelijke en monodisciplinaire plannen
Provinciale noodplannen
Algemeen Algemeen nood- en interventieplan West-Vlaanderen (in opmaak) Bijzonder Bijzonder nood- en interventieplan spoorwegongevallen Bijzonder nood- en interventieplan luchtvaartongevallen Bijzonder nood- en interventieplan Ieperiet Bijzonder nood- en interventieplan milieurampen en -incidenten Bijzonder nood- en interventieplan ondergrondse leidingen Bijzonder nood- en interventieplan nucleaire ongevallen (ontwerp) Rampenplan Noordzee Interventieplan voor vogels Seveso Bijzonder nood- en interventieplan Sevesobedrijf NV. Fluxys LNG Terminal Bijzonder nood- en interventieplan Sevesobedrijf NV. Fluxys Peak Shaving Plant Bijzonder nood- en interventieplan Sevesobedrijf Proviron Fine Chemicals NV. Afsprakenregeling Afsprakenregeling met betrekking tot het redden van drenkelingen aan de Belgische kust Regeling met betrekking tot bescherming van “Het Zwin” tegen verontreiniging door water- en bodemverontreinigende stoffen Bijstandsovereenkomst Bilaterale bijstandsovereenkomst tussen de provincies Zeeland en West-Vlaanderen Afzonderlijke overeenkomst tussen de gouverneur van West-Vlaanderen en de Préfet van de regio Nord-Pas-de-Calais betreffende de wederzijdse hulpverlening bij rampen of ernstige ongevallen Monodisciplinair Medisch Interventieplan (MIP) Algemeen Politioneel Interventieplan (APIP) Monodisciplinair interventieplan Discipline 5
GANIP Lichtervelde
07-07-2008 57
Andere Operationele interventieplannen voor pollutiebestrijding op zee (draaiboek propere zee) Draaiboek propere stranden Leidraad “eikenprocessierups”
Kaartmateriaal
Ligging GCC Ligging omliggende GCC’s (gelokaliseerde) risico’s onthaalcentra …
Modelformulieren
Vb. afkondigen gemeentelijke fase, alarmberichten, logboek, aanwezigheidslijst…
Alarmeringsschema (met ingevulde gegevens voor HC100) Inventaris van de middelen om de bevolking te alarmeren
1. 2. 3. 1. 2. 3. eigen middelen openbare sector (bv sirenes Civiele Bescherming) privé-sector (bv media, privé-organisaties) eigen middelen van de gemeentelijke diensten middelen van de openbare sector middelen van de privé-sector
Inventaris van de bestrijdingsmiddelen
Specifieke politiereglementen
Onthaalcentra minder 12u
GANIP Lichtervelde
07-07-2008 58
GANIP Lichtervelde
07-07-2008 59
Onthaalcentra meer 12u
GANIP Lichtervelde 07-07-2008 60
GANIP Lichtervelde
07-07-2008 61
GANIP Lichtervelde
07-07-2008 62
This document is © 2009 by daan - all rights reserved.
BijlageGrootte
GANIP - Deel II - bijgewerkt 16032009.doc1.41 MB